РЕШЕНИЕ№                                  

 

Гр. Сливен, 09.01.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на девети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Б.,

             ЧЛЕНОВЕ: Х. М.,

В. А.

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д.№ 530  описа на съда за 2016г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.1 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК срещу Протокол от 14.03.2016г. по изпълнително дело 47/2012г. по описа на ЧСИ М. М.. Обстоятелствата, на които се основава жалбата са следните:

Въз основа на депозирана от ЕОС МАТРИКС ЕООД, ЕИК 131001375 молба с приложен към нея договор за цесия и приложение, съдържащо банкови сделки, които са цедирани с Протокол от 14.03.2016г. по изпълнително дело 47/2012г. като взискател в изпълнителното производство е конституиран ЕОС МАТРИКС ЕООД, като първоначалния кредитор "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 000694749 е заличен като взискател по делото.

Като доказателство за правоприемството по изпълнително дело 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М. е приложен Договор за цесия и Приложение към него, в който са описани частично банковите сделки, които ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД цедира на ЕОС МАТРИКС ЕООД. Видно от Приложението цесионерът е закупил Договор за потребителски кредит №FL 535779 от 28.06.2010г. с кредитополучател Н.Й.П., ЕГН ********** и В.Н.П., ЕГН **********.

За принудителното събиране на това вземане е издаден изпълнителен лист по ч.гр.д. № 2060/2012г. по описа на РС – Сливен за суми в общ размер на 22478.75 лв. и въз основа на него е образувано и към настоящия момент висящо и.д. №  535/2012г. по описа на ЧСИ М.М..

Вземането, въз основа на което е образувано и висящо към настоящия момент и.д. № 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М. е образувано въз основа на изпълнителен лист от 24.10.2011г. по ч.гр.д. № 6298/2011г. по описа на РС - Сливен срещу длъжниците Н.Й.П., ЕГН **********; В.Н.П., ЕГН **********; Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН ********** за сумата в общ размер на 213 126.72 лв.

Изпълнителния лист е издаден за принудителното събиране на вземанията на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД по договор за потребителски кредит HL 26347 от 24.08.2007г., който е обезпечен с договорна ипотека на недвижими имоти, учредена с НОТАРИАЛЕН АКТ за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №157, том VII,peг. №8670, дело №10510 от 2007г., които писмени книжа са представени по и.д. № 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М. с молбата за образуване на изпълнителното производство.

С оглед на гореизложеното, вземането по договор за потребителски кредит HL 26347 от 24.08.2007г., за принудителното събиране на което е издаден изпълнителен лист от 24.10.2011г. по частно гражданско дело 6298/2011г. по описа на РС – Сливен срещу длъжниците Н.Й.П., ЕГН **********; В.Н.П., ЕГН **********; Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН **********, не е цедирано на ЕОС МАТРИКС ЕООД и кредитор на процесното вземане продължава да е "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД.

Предвид гореизложеното се твърди, че неправилно като взискател по делото е конституиран ЕОС МАТРИКС ЕООД и е заличена"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, доколкото не е налице правоприемство по отношение на всички вземания.

Предвид гореизложеното се иска съдът да отмени Протокол от 14.03.2016г., издаден по и.д. № 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М., с който "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД е заличена като взискател в изпълнителното производство и на нейно място е конститурано ЕОС МАТРИКС ЕООД, като незаконосъобразно, като на ЧСИ М.М. да бъдат дадени задължителни указания в производството по и.д. № 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М. „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД да бъде заличено като взискател и изпълнителното производство да бъде продължено между първоначалните страни .

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК не са постъпили възражения от длъжниците е конституирания на основание чл. 429, ал. 1 ГПК нов взискател.

В обясненията представени съгласно изискването на чл. 436 ал.3 от ГПК ЧСИ М. Минков е описала извършени от нея в хронологичен ред действия по изпълнителното дело, като практически липсва изложение относно по въпроса в жалбата, а именно фактическото и правно основание за издаване на обжалвания Протокол от 14.03.2016г. по и.д. № 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М.

Съдът намира, че жалбата е допустима. Подадена е от взискател по изпълнителното дело в предвиденото от разпоредбата на чл. 435 ал.1 от ГПК основание за обжалване действията на съдебния изпълнител. Налице е правен интерес и е спазен едноседмичния срок по чл. 436 ал.1 от ГПК

От приложеното и.д. № 47/2012 на ЧСИ М. Минкова с рег. № 768 на КЧСИ и район на действие ОС - Сливен се установява, че е образувано по молбата на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД и приложени към нея изпълнителен лист от 24.10.2011г. по ч.гр.д. № 6298/2011г. по описа на РС - Сливен срещу длъжниците Н.Й.П., ЕГН **********; В.Н.П., ЕГН **********; Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН ********** за сумата в общ размер на 213 126.72 лв., както и договор за потребителски кредит HL 26347 от 24.08.2007г., който е обезпечен с договорна ипотека на недвижими имоти, учредена с НОТАРИАЛЕН АКТ за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №157, том VII,peг. №8670, дело №10510 от 2007г.

На 14.03.2016г. „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД е подало молба за конституирането му като взискател въз основа на сключен с "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД договор за цесия от 18.01.2016г., с който са цедирани вземания, съгласно приложение, измежду които вземане в размер на общо 24 425.99 лв.  по Договор за потребителски кредит №FL 535779 от 28.06.2010г. с кредитополучатели Н.Й.П., ЕГН ********** и В.Н.П., ЕГН **********.

Въз основа на тази молба и представените с нея доказателства, с Протокол от 14.03.2016г. по и.д. № 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М. (л. 283) "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД е заличена като взискател и на нейно на мястото като взискател е конституирано ЕОС МАТРИКС“ ЕООД. В самия протокол договорът за цесия не е индивидуализиран, нито е посочено вземането, чието прехвърляне е дало основание ЧСИ да направи извод, че е налице правоприемство по смисъла на чл. 429, ал. 1 ГПК

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че жалбата е основателна.

В обжалваното постановление под формата на Протокол от 14.03.2016г. по изпълнително дело 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М. напълно неправилно и незаконосъобразно е прието, че вземанията по изпълнителен лист от 24.10.2011г. по ч.гр.д. № 6298/2011г. по описа на РС - Сливен срещу длъжниците Н.Й.П., ЕГН **********; В.Н.П., ЕГН **********; Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН ********** за сумата в общ размер на 213 126.72 лв. – предмет на и.д. № 47/2012г. са прехвърлени и са налице предпоставките на чл. 429, ал. 1 ГПК. В протокола не е цитиран нито един то документите – приложени към молбата на „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД, нито е извършена съпоставка, като изводите за настъпило правоприемство са формирани само с оглед факта на постъпилата молба.

Действително приложените към молбата документи: договор за цесия от 18.01.2016г. с приложение – опис относно цедираните вземания, в който опис е посочен Договор за потребителски кредит №FL 535779 от 28.06.2010г. с кредитополучател Н.Й.П., ЕГН ********** и В.Н.П., ЕГН ********** и вземанията по него в общ размер на 24  425.99 лв. не установяват прехвърляне на вземанията, за които е издаден изпълнителен лист от 24.10.2011г. по ч.гр.д. № 6298/2011г. по описа на РС - Сливен срещу длъжници Н.Й.П., ЕГН **********; В.Н.П., ЕГН **********; Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН ********** за сумата в общ размер на 213 126.72 лв. по договор за потребителски кредит HL 26347 от 24.08.2007г., който е обезпечен с договорна ипотека на недвижими имоти, учредена с нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 157, том VII,peг. № 8670, дело №10510 от 2007г.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Протокол от 14.03.2016г. по изпълнително дело 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М., с който "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД е заличена като взискател и на основание чл. 429, ал. 1 ГПК като взискател е конституирано „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ВРЪЩА и.д. № изпълнително дело 47/2012г. по описа на ЧСИ М.М., образувано въз основа на изпълнителен лист от 24.10.2011г. по частно гражданско дело 6298/2011г. по описа на РАЙОНЕН СЪД СЛИВЕН срещу длъжниците Н.Й.П., ЕГН **********; В.Н.П., ЕГН **********; Й.П.Й., ЕГН ********** и Д.Н.Й., ЕГН ********** за сумата в общ размер на 213 126,72/ двеста и тринадесет хиляди сто двадесет и шест лева и седемдесет и две стотинки/ лв.Сливен за продължаване на изпълнителното производство с взискател "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД, ЕИК 000694749

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      ЧЛЕНОВЕ: 1.                                   2.