Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №11

 

гр. Сливен, 25.01.2017г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публично заседание на осемнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав: 

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             М.Б.

ЧЛЕНОВЕ:    СТЕФКА МИХАЙЛОВА

мл.с. Н.К.

 

при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от съдия Стефка Михайлова възз.гр.д. №548 по описа за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба против Решение №55/21.10.2016г. по гр.д.№187/2015г. на Котелски районен съд, с което е признато на основание чл.124 от ГПК по отношение на Община Котел, че „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, гр.С. е собственик на поземлен имот с идентификационен №87031.503.760 по КК на с.Ябланово, общ.Котел, одобрена със Заповед №РД-18-8/28.03.2007г. на АК, находящ се в с.Ябланово, общ.Котел, целият с площ от 721 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници: ПИ 87031.503.693, ПИ 87031.503.686, ПИ 87031.503.2348, ПИ 87031.46.30 и са присъдени разноски на ищеца.

Въззивната жалба е подадена от ответника в първоинстанционното производство Община Котел, като се обжалва първоинстанционното решение изцяло.

В жалбата си, въззивната страна Община Котел твърди, че обжалваното решение е неправилно и незаконосъобразно, необосновано, постановено при грубо нарушаване на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон. Намира предявения иск за неоснователен и недоказан. Посочва, че е районният съд въобще не е разгледал предявения иск въз основа на обстоятелствата и основанията по исковата молба, а единственият му довод за уважаване на иска бил незаконосъобразност на издадения за процесния имот акт за частна държавна собственост. Въпросният довод се явявал извън предмета на делото, не бил релевантен за решаване спора по същество. Анализира подробно събраните пред районния съд писмени доказателства, както и заключението по назначената съдебно-техническа експертиза и посочва, че от тях не се установява твърдяното от ищеца право на собственост върху процесния имот. Посочва, че ищецът не установил по безспорен начин идентичност на процесния имот с този, по отношение на който твърди правоприемство – парцел ХХІІ, както и с имот №87031.503.160 по КК на с.Ябланово, за който се е снабдил констативен нотариален акт. Поради това намира, че иска за собственост е неоснователен и неправилно и незаконосъобразно и бил уважен от първоинстанционния съд. Моли въззивния съд да постанови решение, с което да отмени изцяло обжалваното такова на РС – Котел и вместо него да постанови ново, с което да отхвърли изцяло предявения от „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, гр.Сливен против Община Котел иск. Претендира присъждане на направените по делото пред двете инстанции разноски.С въззивната жалба не са направени искания за събиране на доказателства пред въззивната инстанция.

В срока по чл.263, ал.1 от ГПК е подаден отговор на въззивната жалба от насрещната страна - „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, гр.Сливен чрез пълномощника адв.Р., която оспорва въззивната жалба като неоснователна и моли същата да бъде оставена без уважение. Намира решението на РС – Котел за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено. Претендира присъждане на направените пред въззивната инстанция разноски.

С въззивната жалба и отговора не са направени искания за събиране на доказателства пред въззивната инстанция.

В с.з., въззивната страна Община Котел, редовно призована, се представлява от представител по пълномощие – адв. Р., който поддържа подадената жалба и моли за уважаването й. Претендира присъждане на направените пред двете инстанции разноски.

В с.з. дружеството въззивник „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, гр.Сливен, редовно призовано, не се представлява. По делото е постъпило писмено становище от представител по пълномощие адв.Р., който посочва, че оспорва въззивната жалба като неоснователна. Моли съда да потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно. Претендира разноски.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в законовия срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред районния съд доказателства, намира, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно.

Този състав на въззивния съд счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така, както е изложена в мотивите на решението, е правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

При правилно установена фактическа обстановка, първоинстанционният съд е направил напълно незаконосъобразни и неправилни правни изводи, непочиващи на установеното от фактическа страна. Налице е напълно необосновано първоинстанционно решение.

Искът, с който първоинстанционния съд е сезиран, е положителен установителен иск за собственост върху недвижим имот с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК.

Въззивният състав не споделя правните изводи на районния съд, които са необосновани и не намират опора в материалноправните норми, приложими към настоящия спор.

Ищцовото дружество в първоинстанционното производство основава правото си на собственост върху процесния недвижим имот – имот с идентификационен №87031.503.760 по КК на с.Ябланово, общ.Котел, целият с площ от 721 кв.м., на разпоредбата на чл.17а от ЗППДОП /отм./ и на констативен нотариален акт за собственост от 19.10.2007г., издаден на база АДС №3178/06.08.1998г.

В производството по предявения положителен установителен иск за собственост, ищцовото дружество следваше да установи безспорно по пътя на пълното, пряко доказване, твърдяното право на собственост върху процесния недвижим имот на заявеното придобивно основание – чл.17а от ЗППДОП /отм./. Такова доказване по делото не е извършено.

От събраните пред районния съд писмени доказателства, в т.ч. преписка на Областен управител на Област Сливен, се установява единствено включване в капитала на приватизираното дружество, чийто правоприемник е ищцовото дружество на Хмелокомбайн, включващ хмелосушилня от 540 кв.м. и прилежащ терен от 1403кв.м., находящ се в парцел ХХІІ, Стопански двор на с.Ябланово. Видно от назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза, този имот е вписан в баланса на приватизираното и впоследствие на новосъздаденото дружество. По делото обаче няма ангажирани абсолютно никакви доказателства, че този имот е идентичен с процесния имот. Напротив, от заключението по назначената пред районния съд първоначална и допълнителна съдебно-техническа експертиза и приложената към него комбинирана скица, по категоричен начин се установява, че процесния имот с идентификационен №87031.503.760 по КК на с.Ябланово, общ.Котел не е идентичен с парцел ХХІІ, който е бил включен в баланса на ищцовото дружество. Става дума за напълно различен имот, по отношение на който разпоредбата на чл.17а от ЗППДОП /отм./е неприложима.                                      

Следва да се отбележи, че парцел ХХІІ по парцеларния план на бивш Стопански двор на с.Ябланово, общ.Котел не е идентичен и с имот с идентификационен №87031.503.160 по КК на с.Ябланово, общ.Котел с площ 2345 кв.м., предмет на констативен нотариален акт №200, том ІІІ, рег.№4277, дело №550/2007г. на СлВП при РС – Котел. Въпросният констативен нотариален акт не създава вещни права на ищцовото дружество и съдържанието му подлежи на опровергаване, което е успешно сторено от ответната страна в настоящото производство. Напълно неправилни и незаконосъобразни са изводите на районния съдия за доказано право на собственост върху процесния имот единствено и само на база опровергания констативен нотариален акт, противоречащ на целия събран по делото доказателствен материал.

Следва само да се отбележи, че в настоящото производство е ирелевантен въпроса съставения през 2009г. АЧОС №1136/26.05.2009г. дали е законосъобразен, тъй като той, сам по себе си, не създава вещни права и е неотносим към твърдените от ищцовото дружество на основание чл.17а от ЗППДОП права върху процесния недвижим имот, като липсва пълен идентитет между имота, описан във въпросния АЧОС и парцел ХХII по парцеларния план на Стопански двор на с.Ябланово, за който ищецът е представил доказателства за включване в капитала му на основание чл.17а от ЗППДОП.

По този начин предявения ПУИ за собственост върху процесния недвижим имот е изцяло неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

Като е достигнал до други правни изводи, районният съд е постановил неправилно и незаконосъобразно съдебно решение, което следва да се отмени и вместо него да се постанови ново, с което исковата претенция бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана по изложените по-горе съображения.

С оглед изхода на спора и съгласно чл. 78, ал.3 от ГПК на ответника в първоинстанционното производство и въззивник в настоящото – Община Котел следва да се присъдят направените пред двете инстанции разноски в общ размер на 1334лв., от които 720лв. разноски пред първата инстанция и 614лв. разноски пред въззивната инстанция.

На ищцовото дружество в първоинстанционното производство – въззиваема страна в настоящото, не се дължат разноски с оглед изхода на спора.

Съдът констатира, че районният съд неправилно е определил, поради което и не е събрал дължимата по двете производства държавна такса в пълен размер. За първоинстанционното производство е събрана държавна такса в размер на 27лв. при дължима такава в размер на 50лв. /чл.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК/, а за въззивната инстанция е събрана държавна такса в размер на 14лв., при дължима – 25лв. /чл.18, ал.1 от Тарифата/. Поради това, с оглед изхода на спора, ищцовото дружество ще бъде осъдено да заплати дължимите в производството държавни такси в пълен размер – 23лв. за първа инстанция и 11лв. за въззивната инстанция.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                                Р     Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ изцяло Решение №55/21.10.2016г., постановено по гр.д. №187/2015г. по описа на Котелски районен съд, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“А. И.“***, със седалище и адрес на управление: гр.К., пл.“В.“ №* иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване правото на собственост по отношение на недвижим имот с идентификационен №87031.503.760 по КК на с.Ябланово, общ.Котел, одобрена със Заповед №РД-18-8/28.03.2007г. на АК, находящ се в с.Ябланово, общ.Котел, целият с площ от 721 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при граници: ПИ 87031.503.693, ПИ 87031.503.686, ПИ 87031.503.2348, ПИ 87031.46.30, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

ОСЪЖДА „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“А.И.“***, със седалище и адрес на управление: гр.К., пл.“В.“ №* сумата от 1334лева, представляваща направени по делото пред двете инстанции разноски.

 

ОСЪЖДА „Агромеханизация-Разбойна“ ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.“А.И.“ №* ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС – Котел допълнителна държавна такса в размер на 23лв. и по сметка на Сливенски окръжен съд допълнителна държавна такса в размер на 11лв.

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

 

 

                                          

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                               2.