Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 06.02.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на шести февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Б.

 

  ЧЛЕНОВЕ :  С.  К.

 

          В. А.

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 17 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 437 вр. с чл.435, ал.2 от ГПК.

Настоящото производство е образувано въз основа на подадена чрез ЧСИ жалба против наложен запор върху трудовото възнаграждение и насрочен опис върху вещи на длъжника по изп.д. № 1888/2016г. на ЧСИ Г.Г., и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

В нея жалбоподателят твърди, че действията на ЧСИ по образуването, налагането на запор и насрочване на опис са незаконосъобразни, тъй като са извършени въз основа на обезсилен изпълнителен лист, в резултат на прекратителното действие на постановление от 21.07.2016г. на ЧСИ Н.Г. по изпълнително дело № 20128360400322, постановено на осн. чл.433, ал.1, т.2 от ГПК.  Освен това счита, че трудовото му възнаграждение и цялото му имущество са несеквестируеми по отношение на настоящото изпълнително производство.

С оглед изложеното моли съда да уважи жалбата и отмени наложения запор върху трудовото му възнаграждение и насрочения от ЧСИ опис, като претендира присъждане на направените деловодни разноски.

Постъпило е писмено становище - възражение от взискателя, който е навел подробно доводи за неоснователност на жалбата и моли тя да бъде отхвърлена. Претендира присъждане на деловодни разноски за юрисконсулско възнаграждение.

ЧСИ е изложил подробни писмени мотиви, като  счита жалбата за допустима, но неоснователна. Развива подробни доводи относно законосъобразността на действията си по образуване на делото и предприемане на принудителните изпълнителни действия, които счита, че са в съответствие с изискванията на ГПК.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с изпълнителното дело и становищата, намира, че жалбата е допустима – подадена е от процесуално легитимиран субект, имащ право на жалба, в законовия срок, чрез ЧСИ, извършил атакуваното изпълнително действие, като последното попада в кръга на подлежащите на обжалване такива.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Действително изп.д. № 20128360400322 по описа на ЧСИ Н.Гангалова, рег. № 836 е било прекратено с Постановление от 21.07.2016г. на осн. чл.433, ал.1,т.2 – по писмено искане на взискателя.

Това прекратяване нито блокира възможността за последващо образуване на изпълнително производство въз основа на същия изпълнителен лист /доколкото той продължава да обективира изпълняемо право /, нито рефлектира върху валидността му като изпълнителен титул. Последната може да бъде отнета само по съдебен ред, а твърдяното обезсилване на изп. лист в действителност не е извършвано. Прекратяването на изпълнителното производство в хипотезата на обезсилен изпълнителен лист е самостоятелно уредено в т. 3 на ал. 1 чл. 433 от ГПК и не може да се счете, че такава настъпва като последица на прекратяване на изпълнението по т.2.

Ето защо няма законова пречка за образуването на изп.д. № 1888/2016г. на ЧСИ Г.Грозева, рег. № 915 в КЧСИ, въз основа на същия изпълнителен лист срещу същия длъжник. Макар взискателят да е друг, това също не се отразява на законосъобразността на производството и действията по него, тъй като „Кредит Инкасо Инвестмънтс БГ“ ЕАД, гр. София е придобил това качество на годно основание – договор за цесия с предишния кредитор, който договор е сключен в надлежна писмена форма и дава на цесионера правната възможност да събере принудително цедираното вземане въз основа на същия изпълнителен титул. Длъжникът може да наведе своите възражения относно редовността на уведомяването за извършената цесия само чрез оспорване на изпълнението чрез иск по реда на чл. 439 от ГПК.

По същество принудителното изпълнително действие – запор върху трудово възнаграждение и насрочване на опис на имущество на длъжника, са законосъобразни тъй като ЧСИ е спазил законовите ограничения, целящи да защитят икономически длъжника. Запорът е наложен в съответствие с нормативноустановените граници, съобразно възнаграждението на последния, като изрично в запорното съобщение от 30.11.2016г., изпратено до работодателя, е посочено, че се забранява изплащането само на секвестируемата по смисъла на чл. 446 от ГПК част от трудовото възнаграждение и всяко друго възнаграждение за труд, което длъжникът получава. По отношение на насрочения опис на имущество на длъжника – изпълнителното действие е валидно извършено, поискано изрично от взискателя още с молбата за образуване на изпълнителното дело. Длъжникът отговаря с цялото си имущество за удовлетворяване на кредитора, с изключение на посочените в чл.444 от ГПК вещи. Едва след извършване на описа, длъжникът би могъл да наведе своите подробни възражения по описа на конкретно описани вещи, които не са негова собственост, респ. съпружеска имуществена общност.

Поради това жалбата се явява неоснователна и не следва да се уважава. В тежест на длъжника следва да останат направените от него деловодни разноски. С оглед изхода на делото и на осн. чл. 78 от ГПК на взискателя следва да бъдат присъдени претендираните деловодни разноски за юрисконсулстско възнаграждение в размер на 200лева.

         Ръководен от изложеното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

 

Р   Е   Ш   И  :

 

         ОСТАВЯ  без уважение жалбата на И.Д.Д. с ЕГН ********** *** срещу наложен по изп.д. № 1888/2016г. на ЧСИ Г.Г., рег. № 915 и район на действие района на СлОС,  запор върху секвестируемата част от трудовото възнаграждение и друго възнаграждение за труд, както и насрочен опис на имущество на длъжника, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

                ОСЪЖДА И.Д.Д. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТС БГ“ ЕАД със съдебен адрес ***, секция Б, сумата в размер на 200лева – деловодни разноски за юрисконсултско възнаграждение.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ :