Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 17.02.2017г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданска колегия, в закрито заседание на седемнадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав: 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Б.

 

  ЧЛЕНОВЕ :  С.  К.

 

          В.А.

 

в присъствието на секретаря ………………

като разгледа докладваното от съдия Светослава Костова възз.гр.д. № 27 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

         Производството се движи по реда на чл. 463 от ГПК.

Депозирана е жалба от „ПрокредитБанк/България/“ ЕАД срещу разпределение, изготвено по изпълнително дело № 2012835040142 и предявено на 20.10.2016г., с твърдения за неговата неправилност, в противоречие на процесуалните правила.

На първо място се твърди, че сумата постъпила по изпълнителното дело е от реализирана публична продажба по ИД 101/2015г. на ЧСИ П.Г., след извършено разпределение в полза на „Прокредит Банк“ ЕАД като ипотекарен кредитор. В този смисъл сумата е следвало да бъде преведена директно на взискателя, а не да бъде извършвано ново разпределение.

На следващо място се твърди, че разпределението противоречи на чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД и ТР № 2/2013г. на ВКС, тъй като в разпределението неправилно са разпределени разноски на присъединените взискатели, които не се ползват с право на предпочтително удовлетворяване и не са сторени във връзка с изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят.

С оглед гореизложеното, от съда се иска да отмени разпределението, изготвено по ИД № 2012835040142 и предявено на 20.10.2016г., като неправилно и изготвено при допуснати нарушения на процесуалните правила.

Препис от жалбата е връчена на другите участници в изпълнителното производство. В законоустановения срок е депозирано възражение от И.Д.Х. и Г.И.Л., в което се изразява становище за допустимост, но неоснователност на разглежданата жалба. Твърди се, че при разпределението на сумите, ЧСИ правилно и законосъобразно е определил участниците в разпределението, техните вземания, редът на вземанията, като се е съобразил с разпоредбите на чл.136 и чл.137 от ЗЗД. Претендира се присъждане на деловодни разноски.

ЧСИ е изложил подробни писмени мотиви, като  счита жалбата за допустима, но неоснователна. Развива подробни доводи относно законосъобразността на действията си по образуване на делото и предприемане на принудителните изпълнителни действия, които счита, че са в съответствие с изискванията на ГПК.

Настоящият съдебен състав, след като се запозна с изпълнителното дело и становищата, намира, че жалбата е допустима – подадена е от процесуално легитимиран субект, имащ право на жалба, в законовия срок, чрез ЧСИ, извършил атакуваното изпълнително действие, като последното попада в кръга на подлежащите на обжалване такива.

След запознаване с приложеното изпълнително дело № 2012835040142 на ЧСИ П.Р., съдът установи, че на 23.08.2016г. по сметка на ЧСИ П.Р. е постъпила сума в размер на 11 935.94 лева от разпределение на ЧСИ П.Г. на суми постъпили след извършена публична продан на недвижими имоти на длъжника „Стелит Пласт“ ООД по ИД № 20158370400101 по описа на ЧСИ П.Г.. В това разпределение сумата от 11 935.94 е определена за изплащане на ипотекарния кредитор „ПрокредитБанк България“ ЕАД.

След постъпване на сумата, ЧСИ П.Р. е изготвила Протокол за разпределение на суми от 12.09.2016г. с дата на предявяване 20.10.2016г. от 11.00ч. в канцеларията на ЧСИ.

Насроченото за 20.10.2016г. предявяване не се е състояло, като е изготвен протокол от същата дата, съгласно който предявяването е отсрочено за 30.11.2016г. от 15.00ч. в канцеларията на ЧСИ.

Насроченото за 30.11.2016г. също не се е състояло, като по делото няма данни за причините за това. Представен е протокол за предявяване на разпределението с дата 02.12.2016г. от който е видно, че на насроченото предявяване не се е явила никоя от страните по изп. дело.

Съдът намира, че изготвеното разпределение на парични суми по изпълнително дело № 2012835040142 на ЧСИ П.Р. не е надлежно предявено на участните в изпълнителното производство, тъй като за датата на която е извършено - 02.12.2016г. няма редовно насрочено и редовно призоваване на страните. Предвид обаче, че жалбоподателя не невежда възражения във връзка с редовността на предявяването, то разглежданата жалба с дата 05.12.2016г. се явява депозирана в законоустановения срок и следва да бъде разгледана по същество.

         Съгласно разпоредбата на чл.460 от ГПК на разпределение подлежат всички събрани и постъпили към момента на извършването му суми, служещи за удовлетворяване на взискателите и недостатъчни да погасят вземанията им, независимо дали се касае за такива в резултат на приложен изпълнителен способ или доброволно внесени от длъжника. В конкретния случай по изпълнително дело №2012835040142 на ЧСИ П.Р. няма реализиран изпълнителен способ в резултат на който да е събрана сума, няма и доброволно внесени суми от длъжника.

 Постъпилата по сметка на ЧСИ П.Р. сума в размер на 11 935.94 е в резултат на протокол за изплащане след влязло в сила разпределение по изпълнително дело № 2015 837 04 00101 на ЧСИ П.Г., по което „ПрокредитБанк България“ ЕАД е присъединен взискател, съгласно издадено от ЧСИ П.Р. удостоверение с дата 11.09.2014г./л.241 от изп. дело/. При присъединяване с удостоверение, разпределените за изплащане суми  се превеждат по сметката на съдебния изпълнител, издал удостоверението, който отбелязва погасяването върху изпълнителния лист. В този смисъл, върху преведената сума не следва да бъде извършвано ново разпределение, тъй като същата няма характер на събрана сума в резултат на реализиран изпълнителен способ по изпълнителното дело, нито е доброволно платена от длъжника.

Предвид изложеното, разглежданата жалба се явява основателна и като такава следва да се уважи, като атакуваното разпределение по изпълнително дело № 2012835040142 на ЧСИ П.Р. се отмени като неправилно и незаконосъобразно.

С оглед изхода на делото, в тежест на ответните страни следва да останат сторените от тях деловодни разноски по настоящето дело.

Мотивиран от горното, настоящия съдебен състав на Сливенски окръжен съд

Р  Е  Ш  И

ОТМЕНЯ ПРОТОКОЛ с дата 12.09.2016г. за разпределение на парична сума по изпълнително дело № 2012835040142 по описа на ЧСИ П.Р., рег. № 835 в КЧСИ, като неправилно и незаконосъобразно.

Решението може да бъде обжалвано в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ :