Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

Гр.Сливен, 13.02.2017г

 

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  тринадесети февруари, двехиляди и седемнадесета година, в състав:

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:С.Б.

                                                     ЧЛЕНОВЕ: С.К.

                                                                                  ВАНЯ АНГЕЛОВА

     като разгледа докладваното от съдия Ваня Ангелова в.гр.дело № 44 по описа за 2017г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

    Образувано е по жалба на „Водоснабдяване и канализация“ООД-Сливен- взискател по изп.дело № 855/2015г на СИС при СлРС, против постановление от 25.08.2016г, с което на основание чл. 426 ал.3, вр. с чл. 129 ал.2 от ГПК, е прекратено изпълнителното производство.

     В жалбата се твърди, че  прекратяването на изпълнителното производство е неправилно и незаконосъобразно. Сочи се, че основанията за прекратяване на изпълнителното производство са изчерпателно посочени в разпоредбата на чл.433 ГПК, между които липсвало прекратяване на основание чл. 426 ал.3 от ГПК. Тази разпоредба се отнасяла до редовността на молбата за образуване на изп.производство още при самото му образуване,  но не и след това.

    Твърди се, че покана за доброволно изпълнение не е връчена само на един от четиримата длъжници-Н. М., тъй като не е отрита на посочения адрес. След като не е била открита на адреса, на осн. чл. 47 ал.1ГПК връчителят  бил длъжен да залепи уведомление, а след изтичане на срока по чл. 47 ал.2 ГПК, ако лицето не се яви да си получи книжата в канцеларията  на съда, тогава ДСИ трябвало да укаже на взискателя за представи справка за постоянен и настоящ адрес. Затова ПДИ била връчена нередовно, без да е спазена процедурата по чл. 47 ГПК. Счита, че ДСИ не е изпълнил задължението си да укаже на връчителя да залепи уведомление и едва след изтичане на срока по чл. 47 ал.12 ГПК, да изиска от взискателя справка за постоянен и настоящ адрес на длъжника. Освен това, ДСИ прекратил незаконосъобразно  производството спрямо всички длъжници, независимо от факта, че на останалите четирима били връчени редовно  ПДИ.  

    Иска се отмяна на постановлението за прекратяване на изпълнителното дело от  25.08.2016г

    Длъжниците не  са  изразили становище по жалбата. 

    В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви.

    Съдът, след като се запозна с наведените в жалбата оплаквания и изпълнителното дело, прие за установено  следното:

     Изп.дело №  855/2015г по описа на СИС при СлРС, е образувано по   молба на „ВиК“ООД, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул.“Шести септември“27 въз основа на издаден изпълнителен лист по ч.гр.дело № 3338/2013г на СлРС за осъждането на  И.С.М. да заплати сумите: 614лв-главница, представляваща стойността на доставена питейна вода на адрес: с.Г., общ.Сливен, за периода 01.07.2009г-31.05.2013г, 126.88лв- мораторна лихва, начислена до 01.07.2013г и законна лихва, считано от 18.08.2013г до окончателното изплащане, както и 26лв- разноски по делото.

          Поради настъпилата на 06.03.2015г смърт на длъжника, с постановление от 13.10.2015г, изпълнителното производство е спряно на основание чл.423 т.3 ГПК с указание до взискателя да посочи неговите правоприемници и адресите им за призоваване, в 6-месечен срок.

          С постановление от 20.11.2015г, ДСИ е конституирал на мястото на починалия длъжник неговите наследници: синове: М.И.С., Д.И.С., Х.И. С. С.И.С. и  дъщеря Н. М..

             На всички тях е изпратена покана за доброволно изпълнение, получена лично  от първите трима, като  само ПДИ  до Н. М. е върната в цялост по делото, като  на 15.07.2016г връчителят  отразил, че  лицето не живее на посочения адрес.

            С разпореждане от 01.08.2016г, ДСИ е указал на взискателя да  посочи в 7-мо дневен срок  адрес за призоваване на Н. М..

            С молба от 04.08.2016г, взискателят посочил същия адрес за призоваване на длъжника-  гр.С., ул.“Г.“**.   

            С разпореждане от 08.08.2016г, ДСИ отново  дал указания на взискателя  да посочи адрес за призоваване на длъжника Н. М., тъй като на посочения адрес не може да бъде призована, а връчителят  удостоверил, че не може да бъде намерена на адреса.

         Указанията на ДСИ са съобщени на взискателя на 15.08.2016г, но не са изпълнени в рамките на дадения срок.          

      С постановление от 25.08.2016г ДСИ  прекратил изпълнителното производство по делото, на основание чл. 426 ал.3 вр. чл. 129 ал.2 и чл. 127 ал.1 т.2 ГПК, поради това, че на взискателя за втори път са дадени указания да отстрани нередовност в 7-модневен срок -  да посочи адрес за призоваване на  Н.  М., която не е отстранена.

     Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима–подадена  в законоустановения срок, от надлежна страна и срещу подлежащо на обжалване действие  на съдебен изпълнител. 

    Прецена по същество, е основателна и следва да се уважи.

    Изпълнителното производство е било прекратено от съдебния изпълнител на основание чл. 426 ал.3 от ГПК, която разпоредба урежда подаване на молба за започване на изпълнително производство, като чл. 426 ал.3 ГПК препраща към чл. 129 ГПК.

    Следователно, разпоредбата на чл. 426 ал.3 ГПК визира реда, по който се отстранява нередовност на първоначално подадена молба за образуване на изпълнително производство, не и  неизпълнени в хода на самото производство указания на съдебния изпълнител.

     Дори да се приеме, че неотстраняването на констатираната от ДСИ  нередовност води до прекратяване на производството по изп.дело, то е следвало да бъде прекратено само по отношение на нередовността, касаеща длъжника Н. М., а не цялостно да се прекратяване изпълнителното производство, което като краен резултат е неправилно.         

     В хода на изпълнителното производство на мястото на починалия длъжник са били конституирани неговите четирима законни наследници.  На всички тях е била изпратена ПДИ, получена лично  от трима от тях. Четвъртият длъжник -Н. М., не е получил ПДИ, т.к. не е бил открит на посочения от взискателя адрес.

     Разпоредбата на чл. 47 ал.1 ГПК урежда, че когато лицето не може да бъде намерено на адреса и не се  намери лице, съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата  или на пощенската кутия. Нормата на чл. 47 ал.1 ГПК въвежда общата формулировка: „лицето  не  може да бъде намерено на адреса“ и не се интересува по какви причини, т.е. живее ли там постоянно или отсъства,  за какъв период от време и пр. След като не може да намери лицето на адреса и не се намери друго лице, съгласно да приеме съобщението, връчителят е длъжен за залепи уведомление  и без указание на съда.

     Съгласно чл. 47 ал.4 от ГПК, когато връчителят установи, че  лицето не  пребивава на посочения адрес/ както е в случая/ , съдът изисква справка за неговата адресна регистрация, независимо от залепването на уведомление по ал.1.                     

     В случая съдебният изпълнител  не е спазил  установената в  чл. 47 ал.1-ал.4 ГПК процедурата, като не е дал указания на връчителя  да залепи  уведомление и  след като изчака за изтече 2-седмичния срок за получаване на съобщението от съда,  тогава да изиска от взискателя  справка за адресна регистрация на длъжника.      

     Освен това, ДСИ незаконосъобразно е прекратил цялото изпълнително производство и  по отношение на останалите трима длъжници,  без да е налице законово основание за това.

     Ето защо, постановлението за прекратяване на изпълнителното  производство  следва  да бъде е отменено като незаконосъобразно, а делото- върнато на ДСИ за продължаване на съдопроизводствените  действия по начина и в хронологията, описани в чл. 47 ГПК.   

             Водим от гореизложеното,  съдът

Р   Е   Ш  И  :

 

      ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРЗАНО постановление на ДСИ от 25.08.2016г за прекратяване на изпълнителното производство по  изп.дело № 855/2015г по описа на  СИС при  СлРС.  

      ВРЪЩА делото на съдебния изпълнител  за продължаване на съдопроизводствените действия  съобразно дадените от съда  указания.

      Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: