Р Е Ш Е Н И Е  № 10

 

гр. Сливен, 06.03.2019  год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното

заседание на…седми февруари ...........…през две хиляди и деветнадесета година

                                                             Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Мария Т...........................…и с участието на прокурора…Борислав Сяров............................. .като разгледа при докладваното от …съдията Снежана Бакалова……гр. дело № 48 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 28 ал.1 от ЗОПДИППД (отм.).

                Ищецът твърди, че с присъда по НОХД № 327/2011г., по описа на СлОС, П.К.Т. е признат за виновен в това, че:

През периода от 14.08.2009г. до 13.10.2009г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като собственик и представител на ЕТ "Тома-П.Т."***, избегнал плащането на данъчни задължения в размер на 35 797,32 лв., дължими по ЗДДС, като потвърдил неистина в подадени справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС вх. № 20000985392/14.08.2009г., № 20000988488/14.09.2009г. и № 20000991406/13.10.2009 г., като укритите и неплатени данъчни задължения са в особено големи размери - престъпление по чл.255 ал.3, вр. ал.1 т.2 предл.1, вр. чл.26 ал.1 от НК и за това, че:

През периода от 14.07.2009г. до 31.03.2010г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като собственик и представител на "Тома" ЕООД гр. Сливен, избегнал плащането на данъчни задължения в размер на 173 149,83 лв., от които 168 774лв. дължими по ЗДДС и 4375,83лв. дължими по ЗКПО, като потвърдил неистина в подадени справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с вх. № 20000982069/14.07.2009г., № 20000985391/14.08.2009г., № 20000988486/14.09.2009 г. и в годишна данъчна декларация по чл.92 ал.1 от ЗКПО вх. № 2000003188/31.03.2010 г., като укритите и неплатени данъчни задължения са в особено големи размери - престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 предл.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, които престъпления попадат в обхвата на чл.З, ал.1, т. 17 от ЗОПДИППД (отм.).

Присъда № 35/13.07.2012г. по НОХД № 327/2011г. по описа на Окръжен съд Сливен била потвърдена с решение №35/15.04.2013г. на Апелативен съд Бургас. С решение № 455/07.02.2014г., постановено по к.д. № 1008/2013г. ВКС, делото е било върнато за ново разглеждане на Апелативен съд гр. Бургас. С решение № 98/05.11.2014г., постановено по ВНОХД № 19/2014 г., Апелативният съд потвърдил присъдата на СлОС. С решение № 76/10.03.2015г., постановено по к.н.д. № 1950/2014г., Върховният касационен съд оставя в сила въззивното решение и присъдата влиза в сила.

Ищецът твърди в мотивираното си искане, че периодът на престъпната дейност на ответника е от 14.07.2009г. до 31.03.2010г. Ответникът е осъден за престъпление по чл.255, ал.3, вр. ал.1, т.2, предл.1, вр. чл.26, ал.1 от НК и релевантния за исковото производство по чл.28 от ЗОПДИППД (отм.) период следва да се определи от 14.07.2009г. до 31.03.2015г.

Твърди че с Решение № 197 от 30.05.2012 г. на КУИППД - гр.София по чл.13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД/отм./ по отношение на ответника е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и с Решение № 31/25.01.2017г. на КОНПИ - гр.София по чл.13, ал.1, т.3 от ЗОПДИППД /отм./ е взето решение за внасяне в съда на мотивирано искане за отнемане на имущество.

Твърди че П.К.Т. участва в управлението и собствеността на:

- „ТОМА" ЕООД, ЕИК 119605427, регистрирано с решение от 2002 г. по фирмено дело №843 по описа на Окръжен съд - Сливен, със седалище/ адрес на управление - ******. Размер на капитала 5 000 лева, разпределен в 50 дружествени дяла по 100 лева всеки един от тях. Управител и собственик на капитала е П.К.Т.. Търговското дружество е пререгистрирано в Търговския регистър.

-ЕТ „ТОМА - П.Т." ЕИК 829111907, регистриран с решение по фирмено дело № 700 от 31.05.1995 г. на Сливенски окръжен съд, със седалище и адрес на управление -******. ЕТ е пререгистриран в Търговския регистър.

В мотивираното искане са описани недвижими имоти и движими вещи, придобити от физическото лице П.К.Т. за периода от 1987г. до 09.03.2009г., за които КОНПИ е направила извод, че не може да се направи обосновано предположение, че са придобити в резултат от осъществената престъпна дейност.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №15, том 25,дв.вх.рег. №7481, дело №5786 от 20.09.2007 г., издаден от Служба по вписванията при Районен съд - Сливен, „ТОМА" ЕООД, чрез собственика и управителя П.К.Т., купува следния недвижим имот, а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67338.513.242, с адрес на имота - ******, с площ на имота 580 кв.м., урбанизирана територия за ниско застрояване до 10м., стар идентификатор №103 - 8661, при съседи на имота: №№67338.513.168, 67338.513.191, 67338.513.167, 67338.513.243,67338.513.169, 67338.513.175, заедно с всички подобрения в имота, за сумата от 60 000 лева.

С влязлата в сила присъда № 35/13.07.2012 г. по НОХД №327/2011г. на СлОС е постановено отнемане в полза на държавата, чрез конфискация на недвижимия имот.

Общият размер на декларирания доход от дейността на ЕТ „ТОМА - П.Т." за периода от 1999г. до 2015г. е 17 313,86 лева, подробно описан по години в исковата молба.

          В исковата молба са описани приходите и разходите на „Тома“ ЕООД за периода от 2007г. до 2015г. , както и за декларираните доходи на физическото лице П.К.Т. и съпругата му Л.М.Т..

          Общият разход за издръжка на ответника и членовете на домакинството му, по данни на НСИ, твърди че е в размер на 1 084,22 МРЗ /вкл. преди 1999 г. вкл. - 35 537 ндн. лева или 610,32 МРЗ и след 1999г. - 69 715,38 лева или 473,90 МРЗ/.

Твърди че П.К.Т. е регистриран като земеделски производител в ОД „Земеделие" Сливен на 25.03.2010г. и прекратил регистрацията на 24.01.2011г. За този период няма данни да е получил доходи от земеделска дейност.

Твърди че ЕТ „Тома - П.Т." е получил „Бизнес ипотечен кредит" в размер на 155 000 евро, равняващи се на 303 153,65 лв., съгласно сключен договор на 05.12.2007 г. между ОББ и ЕТ „Тома - П.Т.“. Кредитът бил предоставен за рефинансиране покупката на недвижим имот - хотел с механа. Усвояването на кредита било по сметка BG02UBBS80021423436810 в срок до 04.01.2008 г. и по същата сметка се извършвали погасителните вноски по кредита. За обезпечение на кредита била вписана първа по ред ипотека на недвижим имот, представляващ семеен хотел с механа „Тома", съгласно нот.акт № 23/2004г. Краен срок за погасяване на задълженията по кредита бил в срок до 04.12.2027г., т.е. на 240 равни месечни вноски.

От изготвената експертна оценка на лицензиран оценител, към момента на получаване на кредита била опредЕ. пазарна стойност на хотела в размер на 145 300 евро, равняващи се на 284 180 лева, като действащ хотел с включено обзавеждане и оборудване. В договора за банков кредит се установявало, че целта за използване на средствата са описани за развитие на бизнеса на ответника, като едновременно в договора са описани и за рефинансиране покупката на недвижимия имот, но не за рефинансиране на предходен кредит отпуснат от „ОББ" АД или друга банка за закупуване на имота. Усвояването на кредита било отразено по банкова сметка ***, от която било видно, че сумата не се използвала за рефинансиране покупката на недвижим имот - хотел. На датата от усвояване кредита, част от сумата в размер на 134 000 евро била превалутирана в лева и е извършен превод по банкова сметка *** „ОББ" АД, с титуляр П.К.Т., и остатъка от 21 000 евро били преведени по сметка на лицето - Х.Г.Г.-продавач на земеделска земя находяща се в гр. Сливен, с адрес „ЧОБАНКА", площ 9 997 кв.м. От приложеното към кредитното досие „Удостоверение за тежести", издадено на 10.12.2007г. от Служба по вписванията - Сливен, било видно, че върху имота е вписана следната тежест -Договорна ипотека №122, том 7 от 07.12.2007 г. с кредитор ТБ „ОББ" АД, отнасяща се до описания договор за „Инвестиционен банков кредит" от 05.12.2007 г.

Твърди че съгласно справка на ОББ от 12.09.2013г. и банково извлечение на обслужващата кредита сметка са извършени плащания на погасителните кредитни вноски от ЕТ „Тома -П.Т." и разпределени по години, както следва:

За 2008 г. - 16 054,08 евро, равняващи се на 31 399,05 лева /вноски преди престъплението/;

За 2009 г. - 16 829,25 евро, равняващи се на 32915,15 лева /вкл. за периода на престъпната дейност от 14.07.2009 г. до 31.12.2009 г. - 8 784,78 евро, равняващи се на 17 181,53 лева/;

 

За 2010 г. - 16 811,04 евро, равняващи се на 32 879,54 лева;

За 2011 г. - 16 791,22евро, равняващи се на 32 840,77 лева;

За 2012 г. - 16 769,64 евро, равняващи се на 32 798,57 лева;

за 2013 г. - 16 761,18 евро, равняващи се на 32 782,02 лева;

за 2014 г. - 17 297,55 евро, равняващи се на 33 831,07 лева.;

за периода от 01.01.2015 г. - 01.04.2015 г. - 7 108,88 евро, равняващи се на 13 903,76 лева.

Общият размер на погасителните вноски по кредита за целия проверяван период бил 243 359,93 лева.

Общият размер на погасителните вноски по време и след периода на престъпната дейност (от 14.07.2009г. - 31.03.2015г.) бил 196 227,26 лева, от тях 17 181,53 лева били със законен произход и 179 045,73 лева - с незаконен произход.

За 2009г. от годишния финансов отчет /баланс, отчета за паричен поток/, било видно, че едноличният търговец разполагал с достатъчно средства от търговската си дейност за погасяване на кредита в общ размер на 32 915,15 лева /вкл. след престъплението 17 181,53 лева/. За периода от 2010 г., 2011г., 2012 г., 2013 г., 2014 и 2015 г. няма публикувани годишни финансови отчети, поради което не можело да се установи наличието на средства от законен източник, които да са послужили за погасяване на кредита през годините, поради което счита, че сумата 179 045,73 лева няма законен източник и подлежи на отнемане на основание чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД (отм.).

Счита че е налице косвена връзка между престъпното деяние и претендираното имущество, с оглед вида и характера на престъпленията, времето на извършването им, липсата на приходи със законен източник, размера на разходите на проверяваното лице за живот, издръжка и придобиване на имуществото, съобразявайки постановеното в TP № 7/30.06.2014г. по ТД № 7/2013г. на ОСГК на ВКС.

В съответствие с разпоредбата на чл.17, ал.3 от ЗОПДИППД (отм.) с писмо с обратна разписка изх. № ТД 03-1143/02.08.2013 г. на П.К.Т. била изпратена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД (отм.) и върната в ТД - Бургас без да бъде потърсена.

С писмо с обратна разписка изх. № ТД 03-723/ 11.10.2016 г. по описа на КОНПИ - ТД гр. Бургас на П.К.Т. било изпратено искане за представяне на Декларация по чл.17 от ЗОПДИППД (отм.), която е следвало да попълни в 14 дневен срок от получаването й. С пощенска пратка № ИД PS 8000 01LLON 7 от 11.10.2016г. декларацията е изпратена на лицето. На 09.11.2016г. „Български пощи" ЕАД, пощенска станция - Сливен връщат декларацията, като посочват, че лицето не я е получило.

Твърди че ответникът е придобил имущество на значителна стойност, по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД (отм.), защото в случая то надвишава многократно посочения в същата разпоредба критерий - 60 000 лв.

Моли съда да постанови решение, с което отнеме в полза на Държавата сумата 179 045,73 лева, описана по-горе.  Претендира разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

Ответникът е депозирал в срок писмен отговор. В него оспорва обстоятелството, че доходите на ответника са от незаконна дейност. Твърди, че освен изброените от ищеца доходи, има постоянни доходи от

„Еврофутбол“ за периода от 2013г. до 2016г., в общ размер от 86 912,21лв., които са били декларирани в ГДД и осчетоводени. Твърди че доходите му са достатъчни, както за издръжката му, така и за погасяване на месечните вноски по кредита. Твърди че имотите и движимите вещи са придобити на цена, много по-ниска от посочената пазарна цена, а именно – тази посочена в нотариалните актове и договорите. Твърди че не може да се направи извод от събраните доказателства, че придобитото имущество има пряка или косвена връзка с престъплението за което е осъден. Моли да бъде отхвърлен иска, като неоснователен и недоказан.

          В с.з. ищецът, чрез представителя си по пълномощие поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен изцяло. Претендира разноски за експертизи и юрисконсултско възнаграждение.

          Ответниците, чрез процесуалния си представител, оспорват иска изцяло, като неоснователен и недоказан и молят същия да бъде отхвърлен. Претендират разноски, съобразно представения списък.

          Представителят на ОП-Сливен, предоставя на съда да постанови решение, съобразно събраните доказателства.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          С присъда № 35/13.07.2012г. по НОХД № 327/2011г., по описа на СлОС, П.К.Т. е признат за виновен в това, че:

През периода от 14.08.2009г. до 13.10.2009г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като собственик и представител на ЕТ "Тома-П.Т."***, избегнал плащането на данъчни задължения в размер на 35 797,32 лв., дължими по ЗДДС, като потвърдил неистина в подадени справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС вх. № 20000985392/14.08.2009г., № 20000988488/14.09.2009г. и № 20000991406/13.10.2009 г., като укритите и неплатени данъчни задължения са в особено големи размери - престъпление по чл.255 ал.3, вр. ал.1 т.2 предл.1, вр. чл.26 ал.1 от НК и му наложил наказание лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца и го оправдал по повдигнатото обвинение, че е извършил престъплението за периода от 01.08.2009г. до 13.08.2009г.

 и за това, че през периода от 14.07.2009г. до 31.03.2010г. в гр. Сливен, в условията на продължавано престъпление, като собственик и представител на "Тома" ЕООД гр. Сливен, избегнал плащането на данъчни задължения в размер на 173 149,83 лв., от които 168 774лв. дължими по ЗДДС и 4 375,83лв. дължими по ЗКПО, като потвърдил неистина в подадени справки-декларации по чл.125 ал.1 от ЗДДС с вх. № 20000982069/14.07.2009г., № 20000985391/14.08.2009г., № 20000988486/14.09.2009 г. и в годишна данъчна декларация по чл.92 ал.1 от ЗКПО вх. № 2000003188/31.03.2010 г., като укритите и неплатени данъчни задължения са в особено големи размери - престъпление по чл.255 ал.3 вр. ал.1 т.2 предл.1, вр. чл.26 ал.1 от НК, вр. чл. 55 ал.1 т1 от НК му наложил наказание в  размер на две години и шест месеца лишаване от свобода и конфискация на част от имуществото, а именно: ПИ с идентификатор 67338.513.242, лек автомобил „Тойота Карина“ с ДК№ СН 80 90 АН, като го оправдава по повдигнатото обвинение, че е извършил престъплението за периода  от 01.07.2009г. до 13.07.2009г., включително.

Присъда № 35/13.07.2012г. по НОХД № 327/2011г. по описа на Окръжен съд Сливен била потвърдена с решение № 98/05.11.2014г. по ВНОХД № 19/14 на Апелативен съд Бургас.

С решение № 76/10.03.2015г., постановено по к.д. № 1950/2014г. на ВКС, Върховният касационен съд оставя в сила въззивното решение и присъдата влиза в сила.

С протокол № 231/29.04.2011 г. на КУИППД е образувана проверка за събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението  на имуществото на лицето П.К.Т..

С Решение 0 197/30.05.2012г. на КУИППД образувано производство за установяване на имущество придобито от престъпна дейност срещу П.Т., определен е проверяван период от придобиване на имуществото до внасяне на мотивирано искане за отнемане в съда, но не по-късно от 25 години назад от искането.

С решение № 215/26.06.2013 г. на КОНПИ е взето решение да се внесе мотивирано искане за допускане на обезпечение на бъдещ иск, чрез налагане на възбрани и запори върху притежаваните от П.К.Т., ЕТ „Тома – П.  Т." и „Тома“ ЕООД недвижими имоти и движимо имущество. Видно от представеното решение е извършена справка за имуществата на физическото лице и търговското дружество, считано от 15.06.1987 г. до датата на внасяне на искането за обезпечение. 

До ответниците са били изпратени съобщения, с които същите са поканени да представят декларация и обяснение във връзка с образуваното производство, но съобщенията не са били връчени, като на същите е отбелязано, че лицата не са намерени на посочените адреси.

С Решение № 31/25.01.2017г. на КОНПИ е взето решение да се внесе мотивирано искане за отнемане от  П.К.Т., в качеството му на ЕТ „Тома – П.  Т." сумата в размер на 179 045,73лв., представляваща вноски за погасяване на „Бизнес ипотечен кредит“ от „ОББ“ АД. Периодът на проверката по см. на чл. 11 от ЗОПДИППД (отм.) е определен от 01.04.1990г. до 31.03.2015г.

 Определен е релевантен за исковото производство период от 14.07.2009г. зо 31.03.2015г. Периодът на престъпната дейност е 14.07.2009г. до 31.03.2010г.

П.К.Т. е бил регистриран като едноличен търговец ЕТ „Тома – П.Т.“, ЕИК 829111907 по ф.д.№ 700/95 по описа на СлОС и пререгистриран в Търговския регистър.

Ответникът е бил и едноличен собственик на капитала на „Тома“ ЕООД, регистрирано по ф.д.№ 843/2002г. по описа на СлОС, което е пререгистрирано в ТР.

Ответникът е бил женен за Л.М.Т. от 04.08.1983г., като с Решение №  887/15.07.2002г.  по гр.д.№ 2854/01 на СлРС, бракът между тях е прекратен.

Л.Т. е регистрирана, като ЕТ „ Ремарт – Л.Т.“  по ф.д.№ 3235/92г. на СлОС. С Решение от 23.02.2005г., едноличният търговец е заличен.

Видно от заключението на назначената оценителна експертиза на недвижими имоти П.К.Т. е придобил и отчуждил за периода от 15.06.1987г. до 29.09.2003 г. следните недвижими имоти:

С договор за покупко-продажба по реда на чл.117от ЗТСУ от СД „ИСС"-Сливен от 15.06.1987, г. П.Т. придобил недвижим имот – ******* състоящ се от две спални и сервизни помещения със застроена площ 59,25 кв.м., видно с припадащото се таванско и избено помещение  за сумата от 12 517 лв. Към датата на придобиване цените на недвижимите имоти са държавно регулирани, видно от заключението на вещото лице инж. З..

С нотариален акт за замяна на недвижим имот №118 т.2 д.№872 от 08.03.1993 г., П.К.Т. и Л.М.Т. *** ЗЗ-А-15 със ЗП - 82,91 м2, състоящ се от три стаи, кухня, сервизни помещения и прилежащо избено помещение. При замяната е извършено доплащане в размер на 24 961 лв. Пазарната стойност на имота, според вещото лице е 61 000 лв. за целия получен имот.

С нот. акт за замяна на недвижим имот №115 t.VII вх.рег.№2384 д.№1735/13.10.1999 г. П.К.Т. и Л.М.Т. *** ЗЗ-А-15 за следния недвижим имот: 23/24 ид.части от III етаж на жилищна сграда, състоящ се от пет стаи, салон, кухня, баня, тоалетна, ведно с прилежащите средно източно мазе, мазе от южната страна и мазе в северната част с чешма и бетонно корито, обособени като самостоятелен жилищен обект. Не е извършено доплащане за уравняване на дяловете. Процесният имот се намира в *******. Сградата, в която се намира представлява имот пл.№ 5247 в кв. 165 по плана на ЦГЧ-Сливен и е със ЗП=162 м2. Според заключението на вещото лице, цена на кв.м. е 100 щ.д.

С нотариален  акт за замяна на недвижим имот и движима вещ № 106 т.8 дело 1715 от 27.06.2002 г. П.К.Т. и Л.М.Т. заменят 23/24 ид.части от III етаж на жилищната сграда, без мазетата за лек автомобил Опел Кадет. Приобретателят на недвижимия имот доплаща за уравняване на заменените вещи сума в размер на 25 000 лв. Пазарна стойност е 32 000 лв. за целия имот.

С нотариален  акт за покупко-продажба № 62 т.15 д.№3028 от 16.10.2002 г. П.К.Т. и Л.М.Т. продават следния имот, намиращ се в сградата на *******: средно източно мазе, за сумата от 13 800 лв. Продажна цена е равна на  пазарната, според вещото лице.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 33 т.4 д.773 от 02.05.2000 г. П.К.Т. и Л.М.Т. купуват в режим на СИО двустаен апартамент ******* със ЗП - 59,65м2, състоящ се от две стаи, кухня, сервизни помещения, ведно с принадлежащо избено помещение.

С Решение № 887/15.07.2002 г. на СлРС апартаментът е поставен в дял на П.К.Т.. С нотариален акт за покупко-продажба № 4/29.09.2003 г. т.15 д.№3327/2003 г. процесният имот е продаден. Пазарната му цена към момента на продажбата е 25 000лв.

Или от заключението на същата експертиза е видно, че за посочения по-горе период  пазарната стойност на закупените имоти е била общо 134 078лв., а пазарната стойност на продаденото – 153 300лв.

Ответникът П.Т. е придобил и следните недвижими имоти, които са негова собственост, към момента на внасяне на мотивираното искане:  

С нотариален акт за покупко-продажба № 131 т.8 д.2978 от 23.09.1993 г. П.К.Т. и Л.М.Т. купуват имот пл.№ 9139 с вилна сграда 30 кв.м. в местност „Войнишко кладенче" Сливен. Поземленият имот е с идентификатор 67338.406.244 по КК на гр. Сливен. Площта на имота е 850 м2. След закупуване на имота са извършени СМР, изразяващи се в построяването на пристройка и надстройка и оформяне на вилна сграда на 2 етажа с гараж в обема на сградата с РЗП по графични данни 100 м2. Извършеното строителство е узаконено с Акт за узаконяване № 16/17.02.1999 г., издаден от главния архитект на община Сливен.  Пазарната стойност на имота към момента на закупуването е  97 000 неденоминирани лева.   Стойността на извършените към 1999 г. СМР възлиза на 10 000 лв.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2 т.9, д.2654 от 23.08.1994 г. П.К.Т. и Л.М.Т. купуват 200/850 ид. части от полски имот (лозе-овощна градина) с пл.№9138 в м."Войнишко кладенче" гр.Сливен. Поземленият имот е с идентификатор 67338.406.243 по КК на гр. Сливен. Закупеният имот е с площ, недостатъчна да образува самостоятелен имот. Пазарната цена към момента на придобиване е 11 241 неденоминирани лв.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 23 т.З д.№500/18.02.2004 г. ЕТ"ТОМА-П.Т." купува следния недвижим имот: ПИ пл.№ 1337 кв.102 кв.Комлука гр. Сливен ул."Великокняжевска", състоящ се от 430 м2, ведно с построения в имота обект „Малък семеен хотел с шест стаи", механа и кухня към механата, с обща застроена площ 250 м2 с построен в него обект „Малък семеен хотел с 6 стаи, механа и кухня към механата". Поземленият имот е с идентификатор 67338.509.86 по КК на гр.Сливен. С Акт за узаконяване №1 от 11.02.2003 г. е узаконено преустройство на съществуващата жилищна сграда в малък семеен хотел с шест стаи. С Разрешение за строеж №46/10.03.2003 г. е изградена пристройка към съществуваща сграда-хотел за обособяване на кухненски блок. С Разрешение за строеж №307/04.12.2003 г. е монтиран временен навес от дървени конструкции около 100 м2 за устройване на лятна градина в двора към хотела с 80 места. Пазарната стойност на имота към 18.02.2004г. е 129 000лв.

С нотариален акт за замяна на недвижим имот за движима вещ №195 т.26 д.№ 6205 от 27.10.2005 г.,  П.К.Т. придобива следния недвижим имот: 4/15 ид. части от дворно място с пл.№1936 кв.103 по плана на ЦГЧ гр. Сливен ул."Великокняжевска", цялото с площ 809 м2. В замяна на прехвърления имот ответникът прехвърля своя собствена движима вещ-климатична инсталация марка „Нипон" с пазарна цена 400 лв. и доплаща на заменителите сумата 11 000 лв. Поземленият имот е с идентификатор по КК 67338.513.243. Пазарната цена е равна на посочената в нотариалния акт.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 125 т.23 д.№ 5525 от 03.10.2006 г. П.К.Т. купува нива с площ 4 дка, IV категория на земята, представляваща имот № 051035 по КВС IV категория в м. „До училищната градина" землище с.Ичера. Идентификатор по КК 32915.51.35. Поземленият имот се намира в западно от с.Ичера, на около 200 м от р.Луда Камчия. Пазарната цена за периода е 200 лв/дка.

C нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 122 т.1 д. 122 от04.01.2007 г. П.К.Т. купува следните недвижими имоти в землището на с.Ичера, общо 14,5 дка:

имот №000476 IV катег. по КВС, НТП „Пасище, мера" м."Паткова лъка" площ 0,5 дка;

имот №052019 IV катег. по КВС, НТП „Нива" м."Паткова лъка" площ 7 дка

имот №000073 по КВС, НТП „ЗЕ. площ" м."Попов кладенец" площ 1,102 дка

имот №000477 по КВС, НТП „Пасище,мера" м."Паткова лъка" площ 0,498 дка

имот №000498 по КВС, НТП „Пасище,мера" м."Паткова лъка"площ 1,892 дка

имот №051033 по КВС, НТП „Овощна градина" м."До училищната градина" площ 0,983 дка

имот №051004 по КВС, НТП „Нива" м. "До реката" площ 0,954 дка

имот №051005 по КВС, НТП „Нива" м. "До реката" площ 0,217 дка

имот №051003 по КВС, НТП „Нива" м. "До реката"площ 0,133 дка

имот №052020 по КВС, НТП „Нива" м. "Паткова лъка"0,122 дка.

С нот.акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 123 т.5 д.№1062 от
21.02.2007 г. П.К.Т. купува следните недвижими имоти в землището
на с.Ичера, общо 7,5 дка:

Имот №053007по КВС, НТП „Нива" м. "Хармана" площ 0,819 дка

Имот №053008по КВС, НТП „Нива" м. "Хармана"0,756 дка

Имот №051034по КВС, НТП „Нива" м. "Училищна градина"0,683 дка

Имот №000529 по КВС, НТП „Пасище" м. "Паткова лъка"0,366 дка

Имот №000537 по КВС, НТП „Пасище" м. "Паткова лъка"1,132 дка

Имот №053036по КВС, НТП „Нива" м. "Хармана"0,895 дка

Имот №053037по КВС, НТП „Нива" м. "Хармана" 0,214 дка

Имот №000123 по КВС, НТП „Нива" м. "Студен кладенец"2,635 дка

Имоти имот №000073 по КВС, НТП „ЗЕ. площ" м."Попов кладенец" площ 1,102 дка, имот №000498 по КВС, НТП „Пасище,мера" м."Паткова лъка"площ 1,892 дка., Имот №000529 по КВС, НТП „Пасище" м. "Паткова лъка"0,366 дка  и Имот №000537 по КВС, НТП „Пасище" м. "Паткова лъка"1,132 дка  са обединени в имот №000539 с площ 4,492 дка. Продаден на 08.03.2007 г.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 16 от 08.03.2007 г. поземлен имот С000539 с площ 4,492 дка в м."Паткова лъка" е продаден от ответника.

С нотариален акт за продажба на недвижим имот №142 т.19 д.№ 4477 от 23.07.2007 г. П.К.Т. купува дворно място, образуващо ПИ II -288 кв.16 в с.Ичера с площ 220 м2 с паянтова жилищна сграда на един етаж с площ 112 м2, състояща се от осем стаи и салон (имот с идентификатор по КК на с.Ичера 32915.501.288). Към датата на изготвяне на заключението жилищната сграда е срутена, което е показател за състоянието й през 2007 г.

Пазарната й стойност към датата на закупуването е 47 230лв.

С нотариален акт за покупко-продажба № 97 т.33 д.№ 7854 от 11.12.2007 г. ответникът купува земеделска земя, представляваща ПИ с идентификатор 67338.107.12 по КК , НТП „Друг вид нива" в м."Чобанка" в землището на гр.Сливен, с площ 9,997 дка за 41 000 лв. Видно от данните по КК имотът е с променено предназначение „За друг вид производствен,складов обект". Имотът е с инвестиционно предназначение. Вписаната цена в нотариалния  акт от 41 000 лв. е равна на пазарната.

ТД „Тома“ ЕООД, с едноличен собственик на капитала П.Т. е придобило следните недвижим имоти:

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №15 т.25 д.№5786 от 20.09.2007 г. ЕООД „ТОМА" купува ПИ с идентификатор 67338.513.242 по КК, с адрес *******. С влязла в сила присъда по НОХД№327/2011 г. е отнет в полза на държавата. Вписаната в нотариалния акт цена е 60 000 лв., и съответства на пазарните нива за незастроени терени в района, според вещото лице.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 7 т.26 д.№ 6124 от 13.10.2008 г. купува ПИ с идентификатор 67338.605.310 по КК на гр.Сливен в Промишлена зона с НТП „За друг вид производствен, складов обект", ведно с построени в имота промишлена едноетажна сграда с идентификатор 67338.605.310.1 (трафопост) с площ 49 м2 и промишлена едноетажна сграда с идентификатор 67338.605.310.1 с площ 301 м2. Площ на имота 1260 м2. Вписаната в нотариалния акт продажна цена от 90 000 лв. съответства на пазарните нива за периода.

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 54 т.4 д.№ 605 от 09.03.2009 г. „Тома“ ЕООД  купува следните имоти в Промишлената зона на гр. Сливен:

ПИ с идентификатор 67338.605.307 по КК на гр.Сливен Промишлена зона сНТП „За друг вид производствен, складов обект" с площ 1482 м2. Пазарна стойност 44 000 лв.

ПИ с идентификатор 67338.605.308 по КК на гр.Сливен Промишлена зона сНТП „За друг вид производствен, складов обект" с площ 375 м2. Пазарнастойност 27 000 лв.

ПИ с идентификатор 67338.605.309 по КК на гр.Сливен Промишлена зона сНТП „За друг вид производствен, складов обект" с площ 825 м2 ведно спостроена в имота промишлена едноетажна сграда с идентификатор 67338.605.309.1 с площ 224 м2 – пазарна стойност 35 000лв.

Общата пазарна стойност на имотите към датата на придобиване е 106 000 лв.

Нито един от описаните недвижим имоти не е бил придобит след 14.07.2009г.

Видно от заключението на назначената и изслушана по делото авто-техническа оценителна експертиза, са били както следва:

Лек автомобил марка "МОСКВИЧ", модел "21412", с ДК № СЛ 4262 Г, рама №42905, двигател № 24869, цвят - кремав, дата на първоначална регистрация 16.06.1989 г. е бил с пазарна цена при придобиване 4 600лв.и бракуван на  14.09.2007 г. Пазарната стойност към момента на бракуване 332,35 лева.

Лек автомобил марка "ОПЕЛ", модел "КАДЕТ", с ДК № СН 4771 А, рама №W0L000034F2528209, двигател № 131326105, цвят - червен, дата на първоначална регистрация 28.10.1984 г. с пазарна цена към момента на придобиване 7 824,96 лв. и пазарна цена към момента на отчуждаването - 17.09.2005 г. 2 994,25лв.

П.К.Т. в качеството си на ЕТ „ТОМА - П.Т. е придобил следните МПС:

Лек автомобил марка "ФОЛКСВАГЕН", модел "ТРАНСПОРТЕР", с ДК № СН 4818 CH , рама № WV2ZZZ70ZMH092869, двигател № AAC015229, цвят - бял, с пазарна цена към момента на придобиването 16 440лв. и към момента на отчуждаването – 1056,41лв.

Лек автомобил марка "ТОЙОТА", модел "КАРИНА", с ДК № СН 8090 АН, рама№ JT153STK100035764, двигател № 3S1589701, цвят - тъмно сив металик, с пазарна стойност към момента на придобиване – 21 311,10лв.С влязлата в сила присъда №35/13.07.2012 г. по НОХД №327/2011 г. е постановено отнемане в полза на държавата, чрез конфискация на лекия автомобил.

Лек автомобил марка "САНГ ЙОНГ", модел "РЕКСТОН", с ДК № СН 8822 СН,рама № KPTG0B1FS5P172129, двигател № 66592512511380, цвят - черен металик. Автомобилът е закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 29.04.2005 г., за сумата от 72 470 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 72 470 лева. Пазарната стойност към настоящия момент е 13 089,89 лева.

Товарен автомобил марка "ФИАТ", модел "ДУКАТО", с ДК № СН 1880 АН,рама № ZFA23000005260660, двигател № S0FIM814067, цвят - бял. Автомобилът е закупен с договор за покупко - продажба на МПС от 17.10.2005 г., за сумата от 9 046 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 8 236,50 лв.лева. Пазарната стойност към настоящия момент е 2 308,50 лева.

 Товарен автомобил марка "ОПЕЛ", модел "КОМБО", с ДК № СН 4564 ВВ, рама № W0L000071T3029451, двигател № 77336, цвят – бял. Автомобилът е закупен с договор от 19.04.2008 г., за сумата от 250 евро, равняващи се на 488,95 лева. Пазарната стойност към момента на придобиване е 2 974,53 лева. Пазарната стойност към настоящия момент е 1 961,63 лева.

Нито един от описаните автомобили не е бил придобит след 14.07.2009г.

Общата стойност на придобитото от П.Т. имущество за периода от 1993 – 2007 г. е на стойност 214 540,68 лв. или  1 949,16 МРЗ. Общата стойност на придобитото от ЕТ „Тома – П.  Т." имущество за периода  2004 – 2007 г. е на стойност 170 000,00 лв. или  1 320,78 МРЗ. Общата стойност  на придобитото от „Тома“ ЕООД  имущество за периода от 2007 – март 2009 г. е на стойност  255 230,00 лв. или 1 180,59 МРЗ.

Видно от първоначалното заключение на съдебно-икономическата експертиза към 14.07.2009г. физическото лице П.Т. не е разполагал с налични парични средства.

Към същата дата, наличните парични средства на ЕТ „Тома – П.Т.“, по счетоводни данни са общо в размер на 62 919,28 лв., в това число:

по каса        52 498,27 лв.

по банкова сметка ***,69 лв.

по сметка в ОББ-кредитна линия      -34 494,53 лв.

по валутна сметка в ОББ        10 196,32 лв.

За "Тома" ЕООД, наличните парични средства на дружеството по счетоводни данни са общо в размер на 12 263,73 лв., в това число:

по каса        12 263,72 лв.

по банкова сметка ***     -16 893,20 лв.

Отрицателната стойност в случая е поради това, че дружеството е ползвало средства на банката до определен размер по кредитна линия или овърдрафт.

На 07.12.2007 г. ТБ" Обединена Българска банка " АД отпуска кредит „Бизнес ипотечен кредит" на ЕТ „ТОМА - П.Т.", в размер на 155 000 евро, равняващи се на 303 153,65 лева и е учредена договорна ипотека с нотариален акт №122/07.12.2007 г. върху имот „малък семеен хотел " в гр. Сливен. Краен срок за погасяване на задълженията по кредита е 04.12.2027 г. т. е. на 240 равни месечни вноски.

В договора за банков кредит е посочено, че целта на средствата е развитие на бизнеса на ответния ЕТ, като едновременно в договора са описани и рефинансиране покупката на недвижимия имот. Усвояването на кредита е отразено по банкова сметка ***, от която е видно че сумата не се използва за рефинансиране покупката на недвижим имот - хотел. На датата на усвояване на кредита, част от сумата в размер на 134 000 евро е превалутирана в лева и е извършен превод по банкова сметка *** „ОББ" АД, с титуляр П.К.Т., а остатъкът от 21 000 евро са преведени по сметка на лицето - Х.Г.Г.- продавач на земеделска земя находяща се в гр. Сливен, с адрес „Чобанка", площ 9 997 кв.м.

От представени банкови извлечения се установява, че сумата 134 000 евро е била усвоена от ЕТ "Тома - П.Т." на 10.12.2007 г. Същата, според счетоводните записвания, проверени от вещото лице, е била използвана за дейността на едноличния търговец.

Видно от заключението на вещото лице, изготвило съдебно-икономическата експертиза, отразените в счетоводството на ЕТ "Тома - П.Т." разходи по валутната сметка за вноски за погасяване на "Бизнес ипотечен кредит" от 01.01.2008 г. до 31.03.2015 г. за главница, лихви и такси са в размер на общо 235 723,01 лв.

ЕТ "Тома- П.Т." е разполагал с достатъчно парични средства за покриване на погасителните вноски за периода 01.01.2008 г. до 31.03.2015 г.

На 14.10.2008 г. ТБ" Обединена Българска банка" АД отпуска инвестиционен кредит в размер на 86 400 евро, равняващи се на 168 983,71 лева на ЕООД „Тома“ и е учредена договорна ипотека с нотариален акт №88/14.10.2008 г. върху имот „малък семеен хотел" гр. Сливен с ипотекарен длъжник ЕТ „Тома – П.  Т.".

В настоящото съдебно производство ответникът П.Т. е представил общо 913 бр. фишове за получени печалби от залагания на пунктове на „Еврофутбол“ за периода от 14.07.2009 г. до 31.03.2015 г.  Видно от заключението на съдебно-икономическата експертиза 79 бр. от представените фишове са изплатени през 2013 г., като печалбите са на обща стойност 42 545,82 лв. Във фишовете за 2013 г. не е отразен залогът, който е направен при получаване на печалбите. За 2014 г. са представени 369 бр. фишове, чистата печалба която е изплатена по тях е в размер на 53 596,36 лв. пресметната след приспадане на извършения залог. За 2015 г. до 31.03.2015 г. са представени 27 бр. фишове на стойност  7 958,16 лв. 

Видно от показанията на свид. К.К. в открито съдебно заседание на 25.01 2018 г. свидетелят лично е извършил залаганията от името на ответника П.Т., като за тази услуга е получавал 10% от спечеленото. Според заключението на икономическата експертиза след приспадане на 10% от сумите като печалба за ответника от „Еврофутбол“ може да се приеме за 2013 г. сумата 38 291,24 лв., за 2014 г. 48 236,72 лв. и за 2015 г. до 31.03.2015 г. – 7 162,34 лв. Не са представени доказателства какви разходи са извършени за залагания, от които няма печалби.

Ответникът П.Т. е получил от дейността си като регистриран земеделски производител през 2009 г. сумата 500лв., която е декларирана към НАП.

Дъщерята на ответника – свид. Р.Т., е била също регистриран земеделски производител, като през 2009 г. е реализирала доходи от земеделска продукция в размер на 15 000,00 лв. и ги е декларирала в ГДД.  През 2010 г. тя е реализирала доходи от земеделска продукция в размер на 2 000,00лв.  Видно от показанията й дадени в с.з. на 25.01.2018 г., същата е предоставила спечелените от нея пари от земеделска продукция  на баща си П.Т..

Видно от представените с писмения отговор и в съдебно заседание договори за наем между ЕТ „ Тома – П.Т.“ по договора за наем с Г.Р.Р. не са отразени приходи от наем в счетоводството на  Ет за 2010 и 2011 г. макар, че такъв договор е бил сключен.  През 2012 г. в счетоводството на ЕТ са отразени приходи от договор за наем с „ГЕС „ ЕООД за 8 месеца, или общо 9 600,00лв. През 2013 г. общ размер на приходите от наем 14 640,00лв. по договори с „ГЕС“ ЕООД и 240.00 лв. от „ТЕОФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ“. През 2014 г.  общо 14 880,00 лв. от „ГЕС“ ЕООД и 480,00 лв. от „ТЕОФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ“ и 2015 г. общо 15 000,00 лв. от наеми от „ГЕС“ ЕООД  и 600,00 лв. от „ТЕОФАРМ ТЕХНОЛОДЖИ“. Според заключението на икономическата експертиза приходите от наеми, описани по-горе, са включени в оборота на ЕТ и са оказали влияние при оформяне на годишния финансов резултат. В счетоводството на ЕТ не са отразени приходи по договор за наем с „РЕМАРТ 85" ЕООД от 15.10.2014 г. макар, че такъв договор е представен като писмено доказателство.

В счетоводството на ЕТ са отразени заемни средства в размер на 27 000,00 лв. за 2013 г. и 63 000,00 лв. през 2014 г. Същите  са по сключени договори за заем на 31.01.2013 г. , на 30.04.2013 г., на 20.01.2014 г. и на 22.01.2014 г. сключени с  „ЕВРОТЕКСТИЛ“ ООД като същите са отразени както в счетоводството на ЕТ, така и в счетоводството на „ЕВРОТЕКСТИЛ“ ООД на съответните дати. Към 31.03.2015 г.  по договорите за кредит няма върнати суми.

През 2010 г.  ЕТ „Тома – П.  Т." е  предоставил на „Тома“ ЕООД сумата 890 000,00 лв., което обстоятелство е отразено в счетоводствата и на двамата търговци. През 2011 г. е върната сумата от 3 000,00 лв., а остатъкът  от 86 000,00 лв. не е бил върнат към 303.2015 г.

Видно от първоначалното заключение на икономическата експертиза всички погасителни вноски по сключения на 05.12.2007 г. между ТБ „ОББ“ АД  и ЕТ „Тома  - П.Т.“ бизнес-ипотечен  кредит са отразени в счетоводството на едноличния търговец. За 2008 г. са били изплатени общо вноски по главница и лихви в размер на 31 405,94 лв. През 2009 г. е била изплатена  общо сумата 32 863,66 лв., през 2010 г. е била изплатена общо сумата 32 856,87 лв., през 2011 г. – 32 824,58 лв., през 2012 г. – общо 32 795,22 лв., през 2013 г. – сумата 32 704,39 лв.,  през 2014 г. – сумата общо 31 925,70 лв. и до 31.03.2015 г. – сумата  8 346,39 лв. Или общият размер на всички извършени вноски по кредита до 31.03.2015. е била в размер на 235 723,01 лв. Сумите постъпили  по сметката в ТБ „ОББ“ АД за погасяване на кредита са били изплатени, видно от заключението или от касата на ЕТ или от налични суми по кредитна линия ползвана от търговеца или от банкова сметка ***. Видно от допълнителното заключение на икономическата експертиза част от извършените погасителни вноски по кредита, извършени през 2008 г. са осчетоводени през 2009 г. общо за сумата 16 773,20 лв. Вещото лице е извършило изчисления в допълнителното заключение, като е разнесло всички погасителни вноски за годината, за която се отнасят. В такъв случай крайното салдо по сметка 504 „ОББ валута“ следва да бъде 138,60 лв. вместо  отбелязаното 10 196,32 лв. А по сметка каса вместо 52 498,27 лв. следва да бъде 45 782,79 лв. Общият остатък на всички парични средства за ЕТ ще бъде 11 651,55лв. вместо 28 424,75 лв.

Всички извършени вноски по кредита през 2011 г. са осчетоводени при ЕТ за 2012 г. За отразяване на вноските през 2011 г., според вещото лице, следва да се запише разход на касата и приход във валутната сметка в размер на 29 338,28 лв. и разход за извършените погасителни вноски от валутната сметка в размер на 32 824,85 лв. В такъв случай крайното салдо по сметка 504 „ОББ валута“ следва да бъде 2 500,13 лв. вместо 5 986,70 лв., а по сметка „Каса“  1 670,52 лв. вместо 31 008,80 лв.  Общият остатък на парични средства за 2011 г. ще бъде 4 171,47 лв. вместо 36 996,32 лв. Въпреки извършените корекции от вещото лице, заключението в допълнителната експертиза е отново, че ЕТ „Тома – П.  Т." е разполагал с достатъчно парични средства от търговската си дейност за покриване на погасителните вноски по договора за кредит с ТБ" Обединена Българска банка" АД за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2015г. Общо извършените погасявания за същия период са в размер на 235 723,01 лв., а постъпленията на парични средства на ЕТ за същия период са в размер на 2 897 283,01 лв.

Видно от обобщеното  движение на паричните потоци на ЕТ „Тома – П.  Т." за периода от 01.01.2008 г. до 31.03.2015 г. съобразно корекцията в допълнителното заключение на вещото лице, крайното салдо към 31.03.2015 г. е положително в размер на 3 396,00 лв.

Според разпита на вещото лице Ч. в съдебно заседание  на 08.11.2018 г., не може да има пълно изравняване между паричните потоци и отчетените приходи и разходи. Това е така, тъй като данъчно задължените лица са длъжни да декларират всички свои приходи, които са реализирани през съответната година, но е възможно те да не бъдат заплатени през същата година и ще бъдат отчетени в паричния поток за следващата година. Пълно изравняване между  паричните потоци и отчета за приходи и разходи ще има, ако  всички услуги, които са извършени през съответната година, бъдат заплатени през същата година. Това важи и за ГДД и ГФО.

В разпита си  в същото съдебно заседание вещото лице Ч. е отговорила, че отчетите на ответника са изготвени по стандартите, които са приложими за неговото счетоводство.

Вещото лице е изготвило заключение и за приходите и разходите на физическото лице П.Т. за периода  от 14.07.2009 г. до 31.03.2015г. Заключението е в два варианта, като в първия без да бъдат зачетени получените суми от „Еврофутбол“, приходите на П.Т. за целия период са били общо в размер на 17 924,60 лв. или 72,47 МРЗ, а разходите за същия период  са били общо в размер на 32 922,71 лв., или 108,69 МРЗ, като се явява отрицателна разлика в размер на 14 998,11 лв. или 36,21 МРЗ. Във втория вариант с приходите от „Еврофутбол“ намалени с комисионната на свид. К. за същия период, приходите на физическото лица са били в размер на общо 175 250,01 лв. или  615,99 МРЗ и при наличието на разходи в същия размер разликата е положителна в размер на  142 327,30 лв. или 507,30 МРЗ.

Горните фактически констатации  съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства ценени в тяхната съвкупност. Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели дотолкова доколкото същите не си противоречат и съвпадат със събраните писмени доказателства. По отношение на доходите получени от ЕТ от наеми, съдът приема за  реално получени само тези доходи, които са отразени в счетоводството на ЕТ към момента на тяхното получаване. За сумите получени в заем от „ЕВРОТЕКСТИЛ“ ООД съдът приема, че същите са реално получени от ЕТ, тъй като са отразени в счетоводствата и на заемодателя и на заемателя към съответните моменти и няма доказателства същите да са били върнати. Съдът кредитира показанията на свид.Т. относно обстоятелството, че същата е предоставила получените от нея средства като земеделски производител през 2009 и 2010 г. на баща й, тъй като видно от представените ГДД същата е декларирала доходи в този размер и тяхното предоставяне е установено със свидетелските й показания, които са допустими на основание чл. 164 ал. 1 т. 3 от ГПК.

Ищецът е оспорил първоначалното и допълнителното заключение на икономическата експертиза, като е навел доводи, че същата е неправилна и необективна. Въпреки оспорването, ищцовата страна не е направила доказателствено искане за назначаване на повторна експертиза за проверка на първоначалната. Съдът  няма основание да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещото лице Р.Ч., изготвила двете заключения,  поради което ги кредитира изцяло.  Ищецът, чрез процесуалният си представител,  е въвел доводи във връзка със счетоводните записвания в счетоводството на ЕТ, като е оспорил същите.  На основание чл. 182 от ГПК вписванията в счетоводни книги се преценяват от съда според тяхната редовност и с оглед на другите обстоятелства по делото. Те могат да служат като доказателство на лицето или организацията, които са водили книгите. Видно от  разпита на в.л. Ч. при изслушването на допълнителното  заключение, същата е посочила, че счетоводството на ЕТ е водено редовно съобразно изискванията на Закона за счетоводството за такъв вид търговец, т.е. съдът следва да приеме за доказани обстоятелствата, отразени в счетоводството на ЕТ с изключение на тези, за които вещото лице е посочило, че са неправилно извършени, а именно отразяването на вноските по заема не през годината, през която са били направени. В допълнителното заключение вещото лице е отразило тези вноски към момента на тяхното извършване и е дало заключение, че  това не променя извода му, че ЕТ е разполагал със средства от дейността си да заплати дължимите парични вноски по договора за кредит с ТБ "Обединена Българска банка" АД за съответната година.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 28 ал. 1 от ЗОПДИППД (отм.) във вр. чл. 4  от ЗОПДИППД (отм.) във вр. § 5 от ЗОПДНИП (отм.). Решението за образуване на производство за проверка  по чл. 13 ал.1 т. 1 от ЗОПДИППД (отм.) е взето на 30.05.2012г. преди влизане в сила на ЗОПДНИП (отм.) на 19.11.2012г. т.е производството е било започнало преди влизането в сила на ЗОПДНИП (отм.).

Разгледан по съществото си предявеният иск е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

За да бъде уважен предявения иск с правно основание чл.28 ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, е необходимо срещу ответника да бъде водено наказателно преследване за престъпления, попадащи в обхвата на чл.3 ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./. Ответникът П.К.Т. е осъден с влязла в сила присъда № 35/13.07.2012 г. по НОХД № 327/2011г. по описа на Сливенски окръжен съд,  потвърдена от Апелативен съд – Бургас и от ВКС за престъпление попадащо в обхвата на чл.3 ал.1 т.2  от ЗОПДИППД /отм./. Видно от влязлата в сила присъда престъплението е извършено за периода от 14.08.2009 г. до 13.10.2009 г.  в качеството му на ЕТ „Тома – П.  Т." и в периода 14.07.2009 г. до 31.03.2010 г. в качеството му на  едноличен собственик на капитала на „Тома“ ЕООД.

Ответникът П.Т. в качеството си на едноличен търговец и като едноличен собственик на капитала на посоченото дружество притежава имущество на значителна стойност. Това обстоятелство се установява от изслушаните по делото оценителни експертизи на притежаваните към момента на образуване на производството недвижими имоти и МПС. Според разпоредбата на § 1 т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД /отм./ значителна стойност „е такава над сумата 60 000,00лв.“. Съгласно трайно установената практика на ВКС стойността на притежаваните имущества от ответниците в тези производства не се определя от придобивната цена записана в нотариалните актове, а от пазарната стойност на притежаваните недвижими имоти. Видно от  изслушаните експертизи, имуществото на ответника е такова на значителна стойност и надвишава сумата от общо 60 000,00 лв. или преобразувана сумата от 400 минимални работни заплати, т.е. налице е втората законова предпоставка за започване на производството и за евентуалното уважаване на предявения иск.  

Съгласно разпоредбата на чл. 4 ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ по реда на този закон се отнема имущество придобито през “проверявания период“ от лицата осъдени за престъпление по чл. 3. При започване на производството за проверка на имуществото на ответника е определен проверяван период за 25 години назад от датата на решението за внасяне на мотивирано искане. Съдът намира, че проверяваният период следва да бъде определен не с оглед общата давност за погасяване на правата по този закон, а с оглед престъпната дейност на ответника. Съобразно разрешението дадено в ТР № 7/30.06.2014 г. по тълкувателно дело № 7/2013 г. на ОСГК на ВКС, конкретната престъпна дейност и обстоятелствата, от които се прави предположението за връзката с придобиването на имуществото, са тези, които определят релевантния период във всеки конкретен случай, който трябва да е в рамките на чл. 11 ЗОПДИППД (отм.). Проверяваният период се определя конкретно, във всеки индивидуален случай, като се взема предвид вида на престъпната дейност. В конкретния случай, ответникът е осъден за продължавано престъпление извършено през конкретно посочени в присъдата периоди от време за това, че е избегнал плащането на данъчни задължения съответно в размер на 35 797,32 лв. като ЕТ „Тома – П.  Т." и данъчни задължения в размер на 173 149,83 лв. като едноличен собственик на „Тома“ ЕООД. От посоченото може да бъде направен единствено извод, че проверяваният период следва да бъде с начало, началото на престъпната дейност, тъй като не е възможно да се направи основателно предположение, че придобитото може да бъде свързано с престъпната дейност на лицето преди нейното начало.

След 14.07.2009 г., видно от събраните по делото доказателства, ответникът П.Т. не е придобивал нито недвижими имоти, нито движими такива. Договорът за кредит с ТБ" Обединена Българска банка" АД също е бил сключен на 05.12.2007 г., т.е. в периода преди престъпната дейност на ответника.

Ищецът претендира осъждане на ответника да му заплати равностойността на извършените погасителни вноски по сключения договор за бизнес-ипотечен кредит, заплатени за периода от 14.07.2009 г. до 31.03.2015 г., като основание на претенцията си посочва чл. 4 ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./. Цитираната разпоредба е за отнемане на имущество придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл. 3  и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото е свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник и това имущество е прехвърлено на трето добросъвестно лице по възмезден начин, като е заплатена изцяло действителната стойност на придобитото и в този случай на отнемане подлежи само полученото от тази сделка от ответника. Не са налице предпоставките на чл. 4 ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./. Получаването на  сумите по договора за кредит не е  имущество (налично или не), което да е увеличило патримониума на ответника. Касае се за  облигационни отношения с кредитна институция, като по силата на договора за кредит ответникът е получил опредЕ. парична сума, която се е задължил да върне в определен срок срещу възнаграждение равняващо се на възнаградителната лихва по договора за кредит. Не може да се предположи, че това е имущество придобито от престъпна дейност, тъй като сключването на договора за кредит хронологично е преди периода на престъпната дейност.  Равностойността на платените вноски по договора за кредит не представлява имущество на ответника, а негово облигационно задължение и не може да бъде квалифицирано в никоя от хипотезите на чл. 4 от ЗОПДИППД /отм./ Различен би бил случая, ако със средствата по договор за кредит беше придобито имущество, като вноските са върнати със средствата, придобити от престъпната дейност. Това е така, тъй като в този случай ще е налице трансформация на средства от престъпна дейност в имуществено благо, а в конкретния случай не налице такава.

Не е налице и другата законова предпоставка за уважаване на иска, а именно да не е установен законен източник на средствата, с които е придобито имуществото /доколкото погасителните вноски по кредита могат да се квалифицират като имущество в патримониума на ответника, с оглед изложеното по-горе/. Видно от основното и допълнителното заключение на съдебно-икономическата експертиза, ЕТ „Тома – П.  Т." във всяка една от годините на периода от започване на престъпната дейност до 31.03.2015 г.  е разполагал със средства от дейността си като търговец за заплащане на ежемесечните погасителни вноски по договора за кредит, т.е. със средства от законен източник, а именно търговската дейност на едноличния търговец. В конкретния случай, за да бъде установено това е без значение установения финансов  резултат, с който е завършвал финансовата година ЕТ /печалба или загуба/, след като от движението на паричните потоци на търговеца е видно, че той е разполагал със средства от дейността си за заплащане на вноските. Самите вноски по договора за ипотечен кредит са разход на търговеца, поради което не следва да се преценява дали към края на съответната година е била налице финансова печалба или загуба.

След като се установи от доказателствата по делото, че кредитът е бил теглен  и използван за нуждите на ЕТ и връщан със средства от дейността на ЕТ, е без значение обстоятелството дали физическото лице П.Т. е разполагало с налични парични средства за погасяване на месечните вноски.

С оглед разпредЕ.та по делото доказателствена тежест с доклада по чл. 146 от ГПК, съдът е указал на ищеца, че носи тежест на доказване относно основателното предположение, че придобитото е свързано пряко или косвено с престъпната дейност на лицата. Този извод следва и от ТР № 7/30.06.2014 г. по тълкувателно дело № 7/2013 г. на ОСГК на ВКС. Ищецът не е посочил никакви конкретни начини, по които придобитото от престъпна дейност имущество е послужило пряко или косвено за погасяване на задълженията по кредита. Не са  наведени и никакви доказателства в този смисъл включително и чрез експертиза. Разсъжденията на пълномощника на ищцовата страна в писмената защита, че основателното предположение се предполага и не е необходимо да бъде доказвано от него са верни, доколкото бъде установено, че липсват средства от законен източник, но въпреки всички следва да има наведени твърдения относно това пряко и или косвено от престъпната дейност е придобито имуществото. Тъй като в конкретния случай се доказа наличие на средства от законен източник за погасяване на вноските по кредита, ищецът следва да докаже с пряко и главно доказване, че средствата придобити от престъпната дейност са вложени при заплащане на вноските по кредита, което не е направено.

С оглед изложеното съдът намира, че предявеният иск е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

При този изход на производството на ответника се дължат направените от него разноски в пълен размер по представения списък – сумата  1 850,70 лв.

       

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТХЪРЛЯ предявения от Комисия  за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: гр. ********** срещу П.К.Т. ЕГН ********** ***, лично и в качеството му на ЕТ „Тома – П.  Т.". ЕИК 829111907, със седалище и адрес на управление **********, иск с правно основание чл.28 ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ за отнемането от ответника на сумата 179 045,73 лв. /сто седемдесет и девет хиляди четиридесет и пет лева и 73 стотинки/,  представляващи вноски за погасяване  на бизнес ипотечен кредит от 05.12.2007 г., внесени за периода  от 14.07.2009 г. до 31.03.2015 г., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.  

ОСЪЖДА Комисия  за отнемане на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: ************* да заплати на П.К.Т. ЕГН ********** ***, лично и в качеството му на ЕТ „Тома – П.  Т.". ЕИК 829111907, със седалище и адрес на управление гр. ************ направените разноски в размер на 1 850,70 лв.

      

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

                                                   

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: