Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 13.03.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на тринадесети март       през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                               Председател: С. Б.

                                                            Членове: Х. М.

В.А.

при секретаря……………..………и с участието на прокурора……...като разгледа докладваното от съдията Сн. Бакалова…… в. гр. дело № 99 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.1 от ГПК.

Постъпила е жалба от взискателя по изпълнително дело № 351/12 по описа на ЧСИ П. Р., против постановление за прекратяване на делото от 25.10.2016г. с длъжник Д.К.Д.. В жалбата си твърди че задължението към взискателя не е погасено с направените по изпълнителното дело плащания и поради това изпълнителното дело е незаконосъобразно прекратено. Твърди че дългът на Д.К.Д. към 06.11.2016г. е главница 146,41лв. и законова лихва 8.04.лв. Моли съда, като се увери че дълга към банката не е погасен, да отмени изцяло постановлението за прекратяване от 25.10.2016г.

Насрещната по жалбата страна не е подала писмено възражение.

ДСИ е представил писмени мотиви, в които описва хронологично действията си и заявява, че са били изпълнени законовите предпоставки за прекратяване на изпълнителното производство, което той е констатирал с атакуваното постановление.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и мотивите на ДСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението ЧСИ. Постановлението за прекратяване е от кръга на актовете, за които правната норма изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани от взискателя.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна:

Изпълнително дело № 351/2012г. по описа на  ЧСИ П.Р., рег.№ 835 на КЧСИ  е образувано на 23.03.2012г. по молба на взискателя „ОББ“ АД въз основа на издаден изпълнителен лист за сумата 1 063,41лв. главница, ведно със законната лихва за забава от 16.02.2016г. до заплащането на сумата; 91,02лв. договорна лихва; 262,39лв. наказателна лихва; 28,34 лв. държавна такса и 180лв. адвокатско възнаграждение.

На длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, получена на 31.03.2013г. Изпълнението е извършвано чрез изпълнителен способ – запор върху трудовото възнаграждение на длъжника. По запора са постъпвали редовно пращания ежемесечно за периода от 22.05.2012г. до 26.06.2016г. Всяко извършено плащане е отразено върху изпълнителния лист. Представени са писмени доказателства, че след всяко постъпване на сума, ЧСИ е съставял протокол, с който е отразявал намаляване на задължението със съответната сума. За всяка удържана сума в делото е представено и банково бордеро, че същата е преведена на взискателя. Във всяко бордеро е описано като основание, че сумата се превежда „по и.д.№ 351/12, Д.Д.“ Сумите са превеждани първоначално по една сметка, а на 09.07.2015г. взискателят, чрез пълномощник е посочил нова сметка и ЧСИ е продължил да превежда сумите по нея.

След като е констатирал, че дължимата сума е заплатена изцяло от длъжника, ЧСИ с атакуваното постановление от 25.10.2016г. е прекратил производството.

От находящите се в изпълнителното дело писмени доказателства, съдът намира че са налице условията за прекратяване на същото, тъй като задължението на длъжника е погасено изцяло. В жалбата си жалбоподателят не сочи никакви доказателства, от които да се установи че не е получил изцяло платената от длъжника сума, като дори не навежда доводи каква сума е била платена от длъжника по изпълнителното дело. Не са посочени доводи и съответно доказателства, защо счита че има дължима сума от длъжника, след като всички събрани от длъжника суми за цялото задължение са преведени по негова сметка и отразени като платени по изпълнителния лист, съгласно чл. 455 ал.2 от ГПК.

Ето защо настоящият въззивен състав намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното постановление не страда от пороци, водещи до неговата отмяна.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „Обединена българска банка“ АД, ЕИК 000694959, съдебен адрес ***, чрез адв. С.П., жалба против постановление на от 25.10.2016г. за прекратяване на изпълнителното производство по изп. д. № 351/12г. по описа на ЧСИ П.Р., рег.№ 835 на КЧСИ, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: