Р Е Ш Е Н И Е 

 

ГР.С., 05.05.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на  пети май       през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                               Председател: С. Б.

                                                            Членове: Х. М.

В. А.

при секретаря……………..………и с участието на прокурора……...като разгледа докладваното от съдията Сн. Бакалова…… в. гр. дело № 102 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.3 пр. последно от ГПК.

Производството е образувано по жалба подадена от длъжниците Н.В.Ж. и К.Й.Ж., чрез пълномощника им адв.Ю.Я., срещу действия на ЧСИ М.М. по изп.д. № 20137680400760. В жалбата се твърди, че се обжалват действията на ЧСИ изразяващи се в това, че е извършена публична продан на недвижим имот, като извършената публична продан е неправилна, незаконосъобразна и необоснована. Твърди се, че две години след образуване на делото не е била изготвена оценка на имота и за първи път оценка на жилището е изготвена на 24.03.2015 г. като в  тази оценка не е бил включен гаража, който е описан в приложения към делото нотариален акт. На 30.03.2015 г. била насрочена публична продан в размер на 75% от стойността на имота, а именно 90 000лв. Нова публична продан е била насрочена на 25.11.2015 г. като обявената цена на имота е 72 000лв. Сочи се, че нова цена на имота е изготвена на 18.01.2016г. в размер на 120 000лв., като отново не е бил включен гаража. На 21.01.2016 г. е изготвено обявление за оглед и търг при първоначална цена в размер на 90 000лв. Навежда се оплакване, че тази цена е значително по-ниска предвид определената първоначално, която е била 120 000лв. Прави се оплакване, че при няколко публични продани призовка за уведомлението е връчвана само на процесуалния представител , но не и на длъжниците. На последно място се излагат съображения, че продадения недвижим имот е несеквестируем, поради което се иска отмяна на действията на ЧСИ относно извършената публична продан.

В дадения срок, другата страна не е изразила становище.

В писмено становище ЧСИ излага хронологията на действията си по изпълнителното дело, като развива съображения, че те са законосъобразни. Сочи че недвижимият имот е бил възложен на взискателя, който е обявен за купувач с постановление за възлагане. Сочи че възраженията за несеквестируемост са неоснователни, тъй като длъжниците притежават и друг имот, видно от приложените справки на службата по вписванията.

Относно допустимостта на жалбата е налице влязло в сила определение на БАС,  с което се приема че същата е допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна:

Производството по изпълнително дело № 760/13 по описа на ЧСИ М.М., рег. № 768 на КЧСИ, с район на действие СлОС е образувано на 19.11.2013г. по молба на взискателя К.С.К., въз основа на изпълнителен лист от 11.11.2013г. по гр.д.№ 157/08 по описа на СлОС, за осъждането на Н.В.Ж. и К.Й.Ж. да й заплатят сумата 31 204лв., ведно със законната лихва за забава считано от 29.02.2008г. до окончателното й заплащане и сумата 3 950лв. и 4 998,30лв. разноски. С молбата за образуване на изпълнителното дело е поискана възбрана върху недвижим имот – апартамент 1, ет.1, ГР.С., ул. „П.“ №*. Възбрана върху самостоятелния обект на правото на собственост – граж №3 в сградата на ул. „П.“ не е искана и не  налагана. Възложено е на ЧСИ на основание чл. 18 от ЗЧСИ да предприема действия по изпълнението от името на взискателя.

До длъжниците Н.В.Ж. и К.Й.Ж. са изпратени съобщения за насрочване на опис на недвижим имот – апартамент 1, ет.1, ГР.С., ул. „П.“ №* на 24.03.2015г., които са получени от тях на 19.02.2015г. На посочената дата е извършен опис. Депозирано е заключение на вещо лице, че стойността на имота е 120 000лв. публична продан е насрочена от 29.05.2015г. до 29.06.2015г. при начална цена 90 000лв. Поради неявяване на купувачи същата е обявена с Протокол от 30.06.2015г. за нестанала.

С молба от 03.08.2015г., взискателят е поискал насрочването на нова публична продан. Такава е насрочена за 23.10.2015г. до 23.11.2015г., при начална цена 72 000лв. за което са уведомени длъжниците на 23.09.2015г. Съставен е протокол от 13.10.2015г. за редовното й разгласяване.  С Протокол от 24.11.2015г. същата е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи.

В срока по чл. 494 ал.2 от ГПК, взискателят е поискал насрочването на нова продан.

ЧСИ е определил пазарна оценка на имота в размер на 120 000лв. на 18.01.2016г.

Насрочена е нова продан за 29.02.2016г. до 29.03.2016г. с начална цена 90 000лв., за което са уведомени надлежно страните на 27.01.2016г. Съставен е протокол, че проданта е надлежна разгласена. Същата е нестанала. Нова продан е насрочена за 04.10. – 04.11.2016г. с начална цена 72 000лв. Това е съобщено на длъжниците на 19.09.2016г. На 03.10.2016г. е съставен протокол, че проданта е редовно разгласена, като са поставени уведомления на имота, в Община Сливен, в РС-Сливен, в кантората на ЧСИ  и в сайта към КЧСИ, всички на 28.09.2016г.  Това е удостоверено с акт на връчителя към ЧСИ.

Протокол за извършената публична продан е съставен на 07.11.2016г. от ЧСИ, в 16. 00, като е констатирано, че е постъпило едно наддавателно предложение от К.С.К. за сумата 72 001лв. , чрез пълномощника й адв. Б.. ЧСИ е обявил нададавча за купувач на процесния имот.

Описаните действия по провеждането на публичната продан и съответно постановлението за възлагане са законосъобразни.

На първо място, възражението, че имота е несеквестируем не следва да се разглежда, тъй като то е следвало да бъде направено при насочването на изпълнението срещу този имот – при налагането на възбраната върху него и в съответния срок, тъй като както дори самия жалбоподател е посочил в частната си жалба до БАС - то подлежи на обжалване, но по реда и в сроковете по чл. 435 ал.2 от ГПК, а настоящата жалба е по реда на чл. 435 ал.3 пр. последно от ГПК.

С настоящата жалба следва да се релевират и разгледат единствено възраженията по незаконосъобразността на постановлението за възлагане на недвижимия имот и действията на ЧСИ довели до издаването на постановлението.

Доводът в жалбата, че проданта не е насочена и към гаража, описан в нотариалния акт за собственост и това я прави незаконосъобразна е неотносим. Гаражът, видно от представения нотариален акт е самостоятелен обект на правото на собственост, а не прилежащ към жилището, парад което е допустимо провеждането на публична продан само на жилището. Така е била поискана същата от взискателя и така е проведена.

Другият довод в жалбата за незоконосъобразност на постановлението за възлагане е че в обявлението е записано, че описът ще се проведе от 23.10.2015г. до 23.11.2015г. , а публичната продан на 16.09.2015г.

Възражението  е неоснователно – то касае провеждането на друга публична продан, предходна, обявена за нестанала, което не е довела до издаването на обжалваното постановление и допуснатата техническа грешка не е повлияла законосъобразността на извършената публична продан от 04.10.2016г. до 04.11.2016г. и приключила с постановлението за възлагане от 07.11.2016г.

В жалбата се твърди, че неоснователно е определена първоначална цена о 90 000 лв., значително по-ниска от оценката в размер на 120 000лв.  

Началната цена от която да започне публичната продан е законосъобразно определена, като са спазени разпоредбите на чл. 485 във вр. чл. 468 от ГПК, а именно – 75% от стойността на вещта, която да не е по-ниска от данъчната оценка. Сумата 90 000лв. е равна на 75% от пазарната оценка от 120 000лв., а данъчната оценка на имота е в размер на 72 442,30лв. т.е. под определената първоначална цена.  

Новата продан е обявена на цена равана на 80% от първоначално определената по чл. 494 ал.1 от ГПК – 72 000лв. Явил се е само един наддавач с предложение над този цена и имота му е възложен.

Възражението, че призовка за насрочването на публичните продани е връчвано само на пълномощника на страните, а не и на тях е неоснователно, тъй като такова съобщаване е законосъобразно по реда на ГПК и при връчването, пълномощникът не е отказал да приеме съобщенията за страните и не е поискал те да им се връчат лично.

Посочените доводи са наведени в жалбата до СлОС и съдът следва да ги обсъди. Допълнителни доводи, посочени в частната жалба до БАС  не следва да бъдат обсъждани, тъй като те не са посочени в жалбата т..е. са заявени извън срока за обжалване.  

Ето защо, настоящият въззивен състав намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното постановление не страда от пороци, водещи до неговата отмяна.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Н.В.Ж. ЕГН ********** и К.Й.Ж. ЕГН ********** *** , със съдебен адрес ***, чрез пълномощника им адв.Ю.Я., жалба срещу действия на ЧСИ М.М. по изп.д. № 20137680400760., обективирани в постановление за възлагане от 07.11.2016г.  като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: