Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   73

 

гр. Сливен, 22.02.2017 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:      

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                Н.Я.

ЧЛЕНОВЕ:                                                           С.М.

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  младши съдия Нина Коритарова  в.ч.гр. д.  N 112 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ДСИ на 19.01.17г. е постъпила жалба от взискателя против постановление на СИ за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че ДСИ неправилно е прекратил изпълнителното дело, с мотив, че взискателят – Община Сливен, не е поискал извършване на изпълнителни действия в продължение на две години. Счита, че не са налице предпоставките по т. 8 на чл. 433 ал. 1 от ГПК, тъй като още в молбата си за образуване на изпълнителното дело взискателят е поискал изрично след налагане на обезпечителната мярка на откритите движими и недвижими имоти да се пристъпи към принудително изпълнение.

Поради изложеното моли да се отмени постановлението за прекратяване на изпълнителното производство.

Насрещната по жалбата страна не е подала писмено възражение.

ДСИ е представил писмени мотиви, в които описва хронологично действията си и заявява, че са били изпълнени законовите предпоставки за прекратяване на изпълнителното производство, което той е констатирал с атакуваното постановление.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и мотивите на ДСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението СИ. Постановлението за прекратяване е от кръга на актовете, за които правната норма изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани от взискателя.

Разгледана по същество е неоснователна:

Изпълнително дело № 800/2013 г. на ДСИ при СлРС е образувано на 11.11.2013 г. на основание чл. 426 и сл. от  ГПК, вр. чл. 4 ал. 2 от ЗМДТ, по молба на взискателя – Община Сливен, подадена на 11.11.2013г., против длъжника Д.Д.Д., ЕГН: **********,***

В молбата е поискано от ДСИ да приведе в изпълнение АУЗД № РА 325/28.02.2012 г. за сумата 3506,43 лв., включваща главница- 2142,09 лв. и лихви- 1364,34 лв. до 06.11.2013 г., за данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства; както и декларации за облагане с патентен данък в размер на 955,07 лв.,  като извърши справки за проучване на имущественото състояние на длъжника, наложи обезпечителни мерки  - възбрана на откритите недвижими имоти, запор върху откритите движими вещи и ПС и запор върху банковите сметки на длъжника, както и е поискано ДСИ да пристъпи към принудително изпълнение, прилагайки като изпълнителни способи „изпълнение върху движимите и недвижими вещи на длъжника“, „изпълнение върху вземанията на длъжника“ и „изпълнение върху притежаваните МПС“.

На длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение на 12.11.2013 г., получена на 02.12.2013 г.

Междувременно СИ е извършил справки в  НАП, КАТ и АВп и на 13.01.2014 г. е наложил запор върху превозни средства собственост на длъжника с рег. № СН4371В и с рег.№ СН9527СС, като наложените запори са съобщени на длъжника на 21.01.2014 г.

На 24.01.2014 г. е била депозирана молба от ДСИ до съдията по вписванията при СлРС за вписване на две наложени възбрани върху два недвижими имота собственост на длъжника, а той е бил уведомен за тях на 02.02.2014 г. На 12.02.2014 г. взискателят е подал молба до ДСИ да се отмени насрочения опис върху двата недвижимите имоти собственост на длъжника.

На основание чл. 458 ГПК държавата се счита за присъединен взискател по изпълнителното производство.

С постановление от 15.12.2016г. ДСИ е прекратил изпълнителното производство по делото на основание чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК. Взискателят Община Сливен е получила препис от него на 17.01.17г. и на 20.01.2017г. е депозирала настоящата жалба.

Въззивният съд намира постановлението на ДСИ за законосъобразно.

Налице са условията за прекратяване на изпълнителното производство, визирани от правната норма на чл. 433 ал. 1 т. 8 от ГПК – поради  непоискване от страна на взискателя на извършване на изпълнителни действия в продължение на две години.

С ТР № 2/15г. на ОСГТК на ВКС е постановено, че не са изпълнителни действия образуването на изпълнителното дело от СИ, изпращането и връчването на поканата за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на книжа, документи и др., назначаването на експертиза за оценка и назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др. Еднозначно е възприето както в правната теория, така и в устойчивата вече съдебна практика, че за прекратяването на изпълнителното производство не е необходимо нарочно постановление на СИ, с него той само констатира настъпването на прекратителния ефект, който настъпва ex lege в момента, когато са били налице условията за това – тоест в случая – това е станало на 24.01.2016 г., 2 години след датата, когато е извършено последното конкретно изпълнително действие от тези, поискани от взискателя с молбата за образуване на ИД.

Фактът, че с нея са посочени няколко изпълнителни способа не освобождава занапред взискателя от ангажимента да поддържа жизнеността на изпълнителния процес. От една страна СИ е длъжен да ги приложи, но неговото бездействие не оправдава бездействието на взискателя. Предприемането на изпълнителни действия касае активност на СИ, а поискването на такива е акт на взискателя, иницииращ предприемането на действията от страна на съдебния изпълнител.

Взискателят, с оглед изявената воля да осъществи принудително правата си, има процесуалната функция със своите действия да поддържа висящността на изпълнителния процес, като внася съответните такси и разноски, както и като иска повтаряне на неуспешните изпълнителни действия и прилагането на нови изпълнителни способи. Неосъществяването на тази активност е риск, който той понася, тъй като е застрашен от прекратяване на изпълнителното производство ако се забави повече от две години и чрез своето бездействие поддържа и бездействието на СИ.

Така с равнозначна правна последица се свързва както непредприемането от страна на СИ, така и непоискването от страна на взискателя на действия за принудително изпълнение – двугодишният срок на законовата перемпция започва да тече от датата на последно осъществения от някого от двамата акт.

Сведени към настоящия случай горните постановки намират своето проявление – първото и последно поискване от взискателя на прилагане на изпълнителен способ е  от 11.11.13 г., с подаването на молбата за образуване на ИП, на която датата е образувано и  ИД,  а последното предприето от ДСИ изпълнително действие – 24.01.2014 г., когато налага запор върху банковите сметки на длъжника.

Поради това, след като СИ неоправдано е бездействал, а от своя страна взискателят не е поддържал виталността на изпълнителното производство, то е постигнато от перемпторния ефект с изтичането на двугодишния срок от момента на по-късно осъществения факт, което е станало преди датата на постановяване на атакуваното постановление.

Ето защо настоящият въззивен състав намира, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното постановление не страда от пороци, водещи до неговата отмяна.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Община Сливен жалба вх.№ СД-03-03-313/21/19.01.2017 г. против постановление на ДСИ от 15.12.2016г. за прекратяване на изпълнителното производство по изп. д. № 677 /13г. на ДСИ при СлРС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                             ЧЛЕНОВЕ: