Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. С., 29.03.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

С.СКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на двадесет и девети  март       през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                               Председател: С. Б.

                                                            Членове: Х. М.

В..

при секретаря……………..………и с участието на прокурора……...като разгледа докладваното от съдията Сн. Бакалова…… в. гр. дело № 155 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.1 от ГПК.

Постъпила е жалба от Г.А.К.  и Я.А.К. срещу разпореждане от 06.02.2017г. по изпълнително дело № 20148370400077 по описа на ЧСИ П.Г.,, с което е върната като нередовна жалбата на Я.А.К. и Г.А.К. срещу постановление за смяна на пазач на недвижим имот. Твърди се че обжалваното разпореждане е процесуално незаконосъобразно, тъй като указанията на ЧСИ не са били редовно съобщени на жалбоподателите. Твърдят че връчителя не е залепвал уведомление на адреса им – гр. С., ул. „А.М.“ № *, тъй като на адреса живеят постоянно родителите на жалбоподателите и те не са видели залепени уведомления. Твърдят че извода на ЧСИ, че администрирането на жалбата е приключило е неправилен. Твърдят че освен тях, жалбата са подали още трима жалбоподатели и те не са били уведомявани да отстранят нередовностите. Молят съда да отмени обжалваното разпореждане, като задължи ЧСИ да продължи администрирането на жалбата. Молят да бъдат допуснати гласни доказателства – разпит на родителите на жалбоподателите, които живеят постоянно на посочения адрес гр. С., ул. „А.М.“ № *.

ДСИ е представил писмени мотиви, в които описва хронологично действията си и заявява, че са жалбоподателите са били редовно уведомени да отстранят нередовностите на жалбата, която по принцип е и недопустима.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и мотивите на ДСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението ЧСИ. Разпореждането за връщане  е от кръга на актовете, за които препращащата  норма  на чл. 436 ал.4 от ГПК във вр. чл. 262 ал.2 от ГПК, изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани от жалбоподателите.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна:

Жалбоподателите Я.А.К., представляван от пълномощник съпругата си М.С.К.,  Г.А.К., представляван от пълномощник съпругата си Я.К.К., М.С.К. – лично, Я.К.К.  - лично и като представител на „Плам“ ЕООД са подали на 23.12.2016г. жалба вх.№ 25963 срещу действия на ЧСИ П.Г., по изпълнително дело № 20148370400077, изразяващи се в смяна на пазача с Протокол от 15.12.2016г. В жалбата са посочили адрес за призоваване на всички жалбоподатели - гр. С., ул. „А.М.“ № *.

ЧСИ П.Г., е констатирал че подадената жалба е нередовна и е изпратил съобщение от 10.01.2017г. до жалбоподателите Я.А.К. и Г.А.К. , в което е указал да се отстранят нередовностите на жалбата в едноседмичен срок. Съобщенията до двамата жалбоподатели са изпратени на посочения от тях адрес гр. С., ул. „А.М.“ № *. Връчителят при ЧСИ е записал и на двете изпратени уведомления забележка , че „лицето е в чужбина, близките отказват да получат, залепих уведомление по чл. 47 ГПК“.

С атакуваното разпореждане от 06.02.2017г., ЧСИ е констатирал, че нередовностите не са отстранени в дадения срок, който според него е изтекъл 02.02.2017г. (двуседмичен срок за получаване на книжата от залепването на уведомлението – 26.02.2017г. и едноседмичен от тази дата за отстраняване на нередовностите) и е върнал жалбата на Г.А.К.  и Я.А.К..

Разпореждането е законосъобразно. Жалбоподателите, Г.А.К.  и Я.А.К., чиято жалба е върната не са отстранили в срока, даден им от ЧСИ,  нередовностите й. Съобщението за отстраняване на нередовностите следва да се приеме че е било редовно връчено на всеки от тях на 12.01.2017г., а срокът е изтекъл на 19.01.2017г. Процедурата по залепване на уведомление по чл. 47 от ГПК е била излишна и не е следвало да бъде извършвана от връчителя. В съдебно-изпълнителното производството се прилагат, доколкото са относими, нормите от общата част на ГПК. Такива са нормите за връчване на съобщения на страните и за призоваване. Според чл. 41 ал.1 от ГПК, страната, на която веднъж е било връчено съобщение на адреса е длъжна в случай на отсъствие да посочи нов адрес. При неизпълнение на това задължение на основание чл. 41 ал.2 от ГПК, съобщението се прилага към делото и се счита редовно връчено без да са необходими други действия. Същите превила освен за връчване на съобщения се прилагат и за призоваване. В конкретния случай и на двамата жалбоподатели, по настоящото дело, са били връчвани редовно съобщения на посочения от тях адрес гр. С., ул. „А.М.“ № * – за първи път на 11.03.2014г. с ПДИ и в последствие. След като не се открити на този адрес (няма лице на адреса което да получи призовката)  и не са посочили нов, следва се приложи чл. 41 ал.2 от ГПК. С оглед изложеното е без значение обстоятелството дали е било залепено уведомление, след като такова не е било необходимо. Това обосновава и неоснователността на искането за разпит на свидетели за посочените обстоятелства.

Жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Атакуваното разпореждане не страда от пороци, водещи до неговата отмяна.

Следва да се отбележи, че е върната като нередовна жалбата само на двама от жалбоподателите. В представеното копие от изпълнителното дело е видно, че на останалите жалбоподатели: М.С.К. – лично, Я.К.К.  - лично и като представител на „Плам“ ЕООД, ЧСИ не е изпращал съобщения за отстраняване на нередовносттите на жалбата и тя не е нито администрирана, нито върната като нередовна.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Г.А.К. ЕГН **********, чрез пълномощника си Я.К.  и Я.А.К. ЕГН **********, чрез пълномощника си М.К., със съдебен адрес ***, офис*, чрез адв. П.Н.,  срещу разпореждане от 06.02.2017г. по изпълнително дело № 20148370400077 по описа на ЧСИ П.Г.,, с което е върната като нередовна жалбата вх.№ 25963 на Я.А.К. и Г.А.К. срещу постановление за смяна на пазач на недвижим имот.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: