РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 13.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на тринадесети  април през две хиляди и седемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Б.,

             ЧЛЕНОВЕ: Х. М.,

С. М.

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч. гр.д.№ 158 писа на съда за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу предявено от съдебен изпълнител разпределение на суми, с правно основание на жалбата по чл. 463, ал. 1 от ГПК, която се разглежда по реда на чл. 278 от ГПК.

Обжалвано е от длъжник в изпълнителното производство предявеното на 17.01.2017г. от по и.д. № 20138350400840 по описа ЧСИ П. Р. разпределение на суми.

Длъжникът „ГУРЦОВ и СИЕ“ ООД изразява недоволство от предявеното разпределение на сумата от 788 760 лв. с оплакване за съществуващи неясноти и неточности по т. 5 и т. 10 от разпределението.

Поддържа се, че в т. 5 – сумата от 16 248 лв. за такси в изпълнителното производство е завишена. По-голямата сума е от 14 197.68 лв. е за извършване на опис на имущество, над който размер – разликата от около близо 2 000 лв., не е обяснима с други такси по делото.

Също така в т. 10 е посочена сума от 18 736.85 лв., без да са изложени мотиви по основанието за заплащане на тази сума.

Предвид интереса на длъжника от точно определяне на сумите, с които се погасяват задължения по изпълнителното дело се иска съдът да извърши проверка на извършеното разпределение по направените в жалбата възражения и ако се установи неправилност, то да се постанови изменение.

Взискателят „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ АД е подал възражение, с което оспорва жалбата. Изложени са доводи относно конкретните основания за дължими такси в изпълнителното производство от общо 16 248 лв., като са посочени и конкретните платежни нареждания за заплатени такси в изпълнителните производства, като относно сумата от 18 736.85 лв. е посочено, че представлява разноските, присъдени с решението в исковото производство по т.д. № 116/2013г. на ОС – Сливен, въз основа на което е издаден изпълнителния лист.

В обясненията на съдебния изпълнител подробно и обосновано с фактите по изпълнителното дело и приложимите правни норми е аргументирано становище за неоснователност на подадената жалба против предявеното на 17.01.2017г. разпределение на суми по и.д. № 20138350400840, извършено на основание чл. 461 ГПК разпределение

Въз основа на приложеното копие от и.д. № 20138350400840 се установява следното:

Жалбата е допустима.

Подадена е на 19.01.2017г. срещу разпределение по протокол, насрочен за предявяване на 17.01.2017г.

С протокол от 17.01.2017г. по и.д. № 20138350400840 е извършено разпределение на сумата от 788 760 лв., от публична продан на недвижим имот – ПИ с ид. № 67338.107.65 по КК и КР на гр. Сливен, находящ се в м. „Чобанка“, с площ от 3 703 кв.м. – урбанизирана територия, подробно индивидуализиран, заедно  с построената в имота сграда с и.д. № 67338.107.65.1 със застроена площ от 1 150 кв.м., представляваща сграда за търговия, изградена в груб строеж, със завършена степен от 63%, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота. Имотът е възложен на взискателя по делото „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ)“ ЕАД

В протокола е посочен дълга към 31.12.2016г.: 1 244 400.44 лв. – главници и лихви; юрисконсултско възнаграждение по ИД – 10 500 лв.; юриск. възнаграждение – 9 820 лв.; хонорар в.л. – 600 лв.; такси – платени от взискателя – 16 248 лв. ( в т.ч. и такса опис); такса на ЧСИ за изготвяне на разпределение – 36 лв.; неплатена такса към ЧСИ – 144 лв.; разноски ИД – 472.64 лв.; държавна такса по гражданското дело – 18 736.85 лв.; пропорционална такса – 34 692.72 лв. с ДДС; МДТ – 1 150.64 лв. (ДНИ и лихва за недв. имот).

Предвидено е със сумата от 788 760 лв. да се погасят следните суми: т. 12 - 578 288.95 лв. от олихвяемата сума – главница и лихви; т. 1 – 131 460 лв. – ДДС върху продажната цена; т. 6 - юрисконсултско възнаграждение по ИД – 10 500 лв.; т. 9 - юриск. възнаграждение – 9 820 лв.; т. 8 – хонорар в.л. – 600 лв.; т. 2 - такса на ЧСИ за изготвяне на разпределение – 36 лв.; т. 4 – неплатена такса към ЧСИ – 144 лв.; т. 7 - разноски ИД – 472.64 лв.; т. 3 - пропорционална такса по т. 26 ТТРЗЧСИ – 21 302.92 лв.; т. 11 МДТ – 1 150.64 лв. (ДНИ и лихва за недв. имот); т. 5 такси – платени от взискателя – 16 248 лв. ( в т.ч. и такса опис).; т. 10 -  държавна такса по гражданското дело – 18 736.85 лв.

Видно от материалите по делото (л. 43, 45,47, л. 512, 518) взискателят е заплатили посочените в т. 5 от предявеното разпределение суми от общо 16 248 лв., като сумата по т. 10 – 18 738.85 лв. – също посочена като такса, представлява разноски в заповедното производство за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417 ГПК и изпълнителен лист.

Разгледана по съществото си  жалбата е неоснователна.

Съгласно чл. 460 от ГПК при пристъпване към разпределение на постъпили суми съдебният изпълнител отделя първо сума за изплащане на вземанията с предпочтително удовлетворение, като остатъка се разпределя съразмерно между останалите вземания. Съгласно чл. 461 ГПК, взискателят на когото е възложена вещта – съответно имота, може да приспадне от дължимата срещу стойността сума такава част то вземането, каквато му се пада по съразмерност, на което съответства и правилото а чл. 495 ГПК, което предвижда, че при обявяване на взискател за купувач на имота, същият внася сумата, необходима за изпащане на съразмерната част на други взискатели или сумата, с която цената надхвърля неговото вземане.

Съгласно чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД с предпочтително удовлетворение се ползват разноските по принудителното изпълнение, но съгласно т. 6 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Борислав Белазелков, не се ползват с право на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД разноските на първоначалния взискател, в т.ч. тези за адвокатско възнаграждение в производството по издаване на изпълнителния лист, в т.ч. присъдените разноски по осъдителния иск на взискателя срещу длъжника, разноските в заповедното производство, както и разноските по издаването на изпълнителния лист. Те се прихващат от сумата, която се полага на взискателя по разпределението в удовлетворение на неговото вземане съгласно чл. 76, ал. 2 ЗЗД, т.е. преди лихви и главница.

В направеното разпределение, предявено на 17.01.2017г.  по т. 10 – 18 736.85 лв. и т. 9 – 9 280 лв. са включени за приспадане изцяло разноски по заповедното производство по чл. 417 ГПК – за издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист – такса и юрисконсултско възнаграждение. Тези разноски съгласно изясненото съдържание на понятието „разноски в принудителното изпълнение“, в т. 6 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д. № 2/2013 г., ОСГТК, докладчик съдията Борислав Белазелков, не се ползват с предпочтително удовлетворение, като съобразно чл. 460 и чл. 461 ГПК същите следва да се прихванат от сумата, която се полага на взискателя съгласно чл. 76, ал. 2 ЗЗД

Посочените правила са спазени при изготвеното разпределение от частния съдебен изпълнител. След като са заделени суми за вземанията, подлежащи на предпочтително удовлетворение по смисъла на чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД, в извършеното разпределение е спазена поредността на чл. 76, ал. 2 ЗЗД като са приспаднати изцяло разноски в заповедното производство, едва след което са заделени суми за лихви и главница.

Конкретните възражения са за неяснота, което не съответства на установените факти. В разпределението е посочено, че посочените суми представляват такси по изпълнителното производство и дължимостта им се установява от приложените документи както към възражението на взискателя, така и тези - в самото изпълнително дело.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от „ГУРЦОВИ И СИЕ“ ООД, ЕИК 119635712, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. „З.“, 6 жалба против разпределение на суми по и.д. № 20138350400840 по описа на ЧСИ П. Р., предявено на 17.01.2017г. като НЕОСНОВАТЕЛНА

 

Решението подлежи на обжалване с в едноседмичен срок от съобщаването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

ЧЛЕНОВЕ: