Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

ГР.С., 07.04.2017 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Н. Я.

                                                        ЧЛЕНОВЕ:М. С.

                                                                       мл.с. Н. К.

 

като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов  в.ч.гр. д.  N 182 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

 

Образувано е по жалба на Д.С.М. ЕГН ********** *** като длъжник по изп.д. № 372/2014 г. по описа на ЧСИ М.М.. В жалбата се твърди, че на 16.012017 г. е получил покана за доброволно изпълнение и запорно съобщение по изпълнителното дело. Сочи, че е наследник на майка си Т.И.М. б.ж. на ГР.С., която е била длъжник по изпълнителното дело, но от 29.08.2000г. живее в гр. Враца на посочения адрес, а към настоящия момент живее в С.Г., ОБЛ.В..  В наследствения имот, находящ се в ГР.С., кв. „К.“ бл.*-*-* живее от преди 2010 г. племенникът му С.И. М. със семейството си и той изразходвал и не е заплатил изразходената ел.енергия. Иска се да бъдат отменени действията на ЧСИ и наложения запор върху получаваната от него пенсия, като незаконосъобразни.

Взискателят по делото не е изразил становище по подадената жалба.

В писмено становище ЧСИ излага хронологията по образуването и движението по изпълнителното дело и не взема становище по допустимостта и основателността на жалбата.

Настоящият състав намира, че жалбата е допустима, тъй като с нея на практика се обжалва наложен запор на получаваната от длъжника пенсия т.е. касае се за наведени доводи за несеквестируемост на тези доходи по смисъла на чл. 446 от ГПК, като жалбата е подадена  в законовия срок, след получаване на запорното съобщение.

Разгледана по същество, обаче, тя е неоснователна

Безспорно е, че жалбоподателят е наследник на длъжника по делото – Т.И.М., която е починала в хода на производството. ЧСИ е конституирал наследниците на мястото на длъжника, извършил е справка за получаваните доходи от всеки от длъжниците, както и на тези получавани от настоящия жалбоподател и е констатирал, че същият получава пенсия в размер на 910.00лв. Поради това заедно с поканата за доброволно изпълнение ЧСИ е наложил запор на получаваната пенсия, като изрично е посочил, че удръжките ще се правят по реда на чл.446 от ГПК. Следователно в случая ЧСИ не е допуснал нарушение на закона, тъй като наложеният запор е съобразен с обстоятелството, че изпълнението е насочено върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата и съгласно разпоредбата на чл. 446 ал.1 т. 3 от ГПК може да се удържа до ½ част от получаваната пенсия.

Ирелевантно в случая е възражението, че длъжникът не е живял в наследствения имот, а там е живял друг наследник, като това са вътрешни отношения между наследниците, които те следва да уредят след изплащане на задължението по изпълнителното дело.

Така  подадената жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Д.С.М. ЕГН ********** *** като длъжник по изп.д. № 372/2014 г. по описа на ЧСИ М.М. против наложения от ЧСИ запор на пенсия като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

  

ЧЛЕНОВЕ: