Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

гр.Сливен, дата 26.05.2017г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

Мл.с.: НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 218 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 437 вр. чл. 463 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на длъжниците Й.П.Й. с ЕГН ********** и В.Г.Й. с ЕГН ********** *** срещу постановление за възлагане на ЧСИ Павел Георгиев от 07.03.2017 г.по изпълнително дело № 2098360400648, с което е възложено на купувач ½ ид. част от поземлен имот с идентификатор № 67338.528.11 по Кадастралната карта на гр.Сливен, ведно със самостоятелен обект с идентификатор №67338.528.11.1.1. Твърди се, че обжалваното постановление е неправилно и незаконосъобразно, тъй като проданта не е извършена надлежно и имотът не е възложен по най-високата предложена цена. Твърди се, че ЧСИ не е уведомил длъжниците, че ще насочи изпълнение върху процесния имот, въпреки че в съобщението за продажба е било посочено, че В.Г.Й. е получила същото от името на двамата длъжници и това всъщност представлявало една невярна съставена разписка от връчителя на ЧСИ. Й. не бил получил съобщението лично, а Й. не била давала съгласието си да го уведоми, съответно Й. не е знаел, че ще се продава имота. Освен това, ЧСИ не бил разгласил по надлежния ред продажбата, като не бил поставил обявление на таблото в сградата на РС – Сливен по местонахождението на имота, на таблото в Община - Сливен и кантората на ЧСИ. ЧСИ бил извършил процеса тайно и конспиративно. Твърди се, че не е бил спазен срокът по чл. 487 ал.3 от ГПК, като ЧСИ не е регистрирал навреме протокола за разгласяване на продажбата. На следващо място ЧСИ не бил спазил закона и не била изготвена справка за данъчната оценка на имота, а вместо това определил стойност много под реалната. Жалбоподателят счита, че самото наддаване също е проведено порочно и по този начин имотът не е възложен по най-високата предложената цена. В наддаването бил участвал само един наддавач, който бил направил писмено наддавателно предложение, но ЧСИ не му бил дал възможност да направи и устно предложение, без да го попита дали желае да наддава и устно. Лишаването на наддавача от всички процесуални възможности от наддаването прави възлагането на имота не по най-високата предложена цена. На следващо място обявеният за купувач на имота не бил внесъл цената по продажбата в едноседмичния срок, посочен в чл. 492 ал.3 от ГПК, а бил внесъл сумата след този срок. Моли се обжалваното постановление за възлагане да бъде отменено.

Заинтересованата страна –взискателя по изпълнението Банка ДСК ЕАД – София, не изразява становище по жалбата.

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК ЧСИ Георгиев е изложил мотиви, в които е посочил, че жалбата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 2009837040648 на ЧСИ  Павел Георгиев  е било образувано  на 27.07.2009 г. във връзка с искане от  „Банка ДСК“ ЕАД - София. Към искането за образуване на изпълнително дело бил приложен изпълнителен лист от 15.06.2009 г. , от който е видно, че Й. и В. Йорданови били осъдени да заплатят солидарно главница от 300 060 лв. задължение по банков превод, договорна лихва в размер на 31 462,06лв., наказателна лихва в размер на 7 586,93 лв., разноски в размер на 6782,18лв., юрисконсултско възнаграждение 3841,09 лв. Длъжниците били получили покани за доброволно изпълнение на 11.08.2009 г. На собствения им недвижим имот, находящ се в ******** е била наложена възбрана, за което длъжниците били уведомено на 25.08.2009г. На 07.09.2009г. длъжниците били уведомени за предстоящо принудително изпълнение чрез опис на недвижим имот. Самият опис е станал на 08.09.2009г., за което е бил съставен протокол за опис на недвижимо имущество. На описа е присъствал длъжникът В.Й.. На 15.09.2009г  вещото лице Г. е дало заключение относно стойността на недвижимия имот, като е посочил, че дворното място е на стойност 21 000 лв., първият етаж е 150 000 лв., търговският обект е на стойност 150 000 лв. По отношение на самосотятелния обект с идентификатор № 67338.528.11.1.1 били направени няколко опита за извършване на публична продан, която обаче не била реализирана, поради липса на наддавателни предложения. За това били съставени протокола за обявяване на постъпили наддавателни предложения, включително от 25.02.2015 г., от който е видно, че не са регистрирани никакви наддавателни предложения, поради което проданта е била обявена за нестанала. Във връзка с това на 17.03.2015 г. взискателят по изпълнението е помолил да бъде насрочена нова публична продан и ако е необходимо да се определи нова начална тръжна цена. На 18.04.2015 г. било съставено обявление за публична продажба на процесния имот с оценка на имота 100 000 лв. и начална продажна цена – 60 000 лв. Отново не били регистрирани постъпили наддавателни предложения, за което бил съставен протокол от 19.05.2015г. Било поискано извършването на нова публична продан. Това е станало със съставяне на обявление за публична продажба на недвижим имот от 26.10.2015 г. В този смисъл оценката на имота бил определен от ЧСИ на 80 000 лв., като е било посочено,че данъчната оценка е 35 743 лв., а началната продажна цена е била определена на 60 000 лв. В този случай началната продажна цена била определена от ЧСИ Георгиев предвид нестаналите две предходни публични продажби на недвижимия имот. На 03.08.2016 г. постъпила нова молба от вззискателя. Той поискал ЧСИ да извърши нов опис, да изготви нова оценка и да насрочи нова публична продан по изпълнителното дело. На 13.09.2016 г.ЧСИ извършил нов опис на недвижимия имот в присъствието на вещото лице инж. И.Г., длъжниците не присъствали на описа, въпреки че са били уведомени за него на 08.09.2016 г.Вещото лице дал пазарна оценка на недвижимия имот – обект № 67338528.11.1.1, в размер на 75 600 лв. На14.10.2016 г. ЧСИ разпоредил да се извърши публична продажба за периода от 15.10.2016 г до 15.11.2016 г., като началната продажна цена на имотите бъде намалена на 75%, като по този начин за процесния имот началната тръжна цена е била обявена на 56 700 лв. Съответно било съставено обявление за публична продажба на недвижим имот от 14.10.2016 г. На същата дата бил съставен акт за поставяне на обявление за публична продажба, от който е видно, че такива са били поставени на таблото за обявления в канцеларията на ЧСИ, таблото в Община – Сливен, таблото в РС – Сливен, както и по местонахождение на имота. Длъжниците са били уведомени за предстоящата публична продажба и за обявената начална продажна цена, както и за данъчната оценка на имотите /за процесния имот същата е 35 740 лв./ на 15.10.2016 г. Съобщенията са били получени от длъжницата В.Й. лично и в качеството си на съпруга на длъжника Й.Й.. На 16.11.2016 г. отново бил съставен протокол за обявяване на постъпило наддавателно предложение, от което е видно, че за процесния имот не са постъпили, поради което проданта била обявена за нестанала. След нова молба от страна на взискателя за обявяване на нова публична продан ЧСИ обявил такава на 25.01.2017 г., като определил начална продажна цена в размер на 45 360 лв. на основание чл. 494 ал. 2 от ГПК.Отново бил съставен акт за поставяне на обявление за публична продажба на съответните лица в кантората на ЧСИ, Община Сливен, Районен съд – Сливен и по местонахождение на имота от 25.01.2017 г.  Проданта била обявена за редовно разгласена, длъжниците били уведомени на 30.01.2017 г. като В.Й. била уведомена лично, а Й.Й. чрез съпругата си.На 28.02.2017 г. било направено наддавателно предложение от М.И.Е. за процесния имот, като била предложена цена от 45 362 лв.,     за което бил внесен и съответния задатък. На 01.03.2017 г. бил съставен протокол от ЧСИ за обявяване на постъпили наддавателни предложения, в който като единствен наддавател била посочена М.Е.. ЧСИ приел, че след направените писмени наддавателни предложения и след като не са били направени устни наддавателни предложения, следва да приеме валидно направеното наддавателно предложение и най-високата предложена цена и обяви за купувач на недвижимия имот М.И.Е. за сумата 45 362лв. Същата внесла цялата остатъчна сума на 06.03.2017г., т.е. в законоопределения двуседмичен срок. На 07.03.2017 г. било съставено обжалваното постановление за възлагане на недвижимия имот, с който процесния имот бил възложен на купувачката Е.. Длъжниците били уведомени за извършеното възлагане на 20.03.2017 г.( Й. лично, а Й. чрез съпругата си). На 27.03.2017 г. в рамките на законоустановения срок била депозирана процесната жалба.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

         Частната жалба е процесуално допустима . Разгледана по същество се явява неоснователна.

         Действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК. Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Длъжникът  може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена –чл.435 ал.3 от ГПК.

В настоящия случай се обжалва постановлението за възлагане, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена, което прави жалбата допустима. По същество обаче същата е неоснователна поради следните съображения.

Твърди се , че публичната продан не е извършена редовно, тъй като жалбоподателите не са били уведомени надлежно за проданта, тя не е била надлежно разгласена, не е била изготвена данъчна справка за имота, самото наддаване не е било извършено надлежно , тъй като единственият купувач, който е предложил оферта не е бил запитан дали не желае да предложи по – висока оферта, както и , че предложената цена не е била внесена своевременно от купувача. Във връзка с изпълнителното производство ВКС се е произнесъл в тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2 / 2013 г. по описа на ВКС. В т. 8 от него е прието, че „връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена“. От това следва , че единствено оплакването за неправилно извършено наддавателно предложение ще е предмет на настоящото разглеждане по същество. Само за пълнота следва да се отбележи, че съдът не констатира нарушение на останалата част от процедурата, въпреки направените оплаквания от жалбоподателите.  По отношение на наддавателните предложения се констатира , че в настоящия случай е било направено само едно такова и то е било отразено от ЧСИ в съставения протокол. Съдът намира , че не е налице процесуална грешка от страна на ЧСИ като не е дал възможност на наддавача да направи ново наддавателно предложение в процеса на отваряне на офертите. Очевидно е , че след като наддавачът е бил един единствен той няма как да се конкурира сам със себе си и да предлага нова по- голяма цена . С оглед на това оплакването на жалбоподателите за ненадлежно извършена публична продан и не възлагане по най- висока цена на имота се явява неоснователно и жалбата им следва да бъде отхвърлена.

 

 

 

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на длъжниците Й.П.Й. с ЕГН ********** и В.Г.Й. с ЕГН ********** *** против постановление за възлагане на ЧСИ Павел Георгиев от 07.03.2017 г.по изпълнително дело № 2098360400648, с което е възложено на купувач ½ ид. част от поземлен имот с идентификатор № 67338.528.11 по Кадастралната карта на гр.Сливен, ведно със самостоятелен обект с идентификатор №67338.528.11.1.1. Д.Х.Б. ЕГН **********  и В. Я. Б.ЕГН **********,*** против постановление за възлагане на недвижими имоти от 05.07.2016г. по изпълнително дело № 20158370400753 по описа на ЧСИ Павел Георгиев  като неоснователна.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: