Р   Е   Ш   Е  Н  И  Е   60

     Гр. Сливен, 03.11.2017 год.

       В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в публичното заседание на тридесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

при секретаря Радост Гърдева и  с участието  на  прокурора  Руси Русев като разгледа докладваното от Председателя гр. дело № 235 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази :

Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

……………………………………………………………………………..Ръководен от изложените съображения, СЪДЪТ

РЕШИ:

ПОСТАВЯ ПОД ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Р.М.  Д. с ЕГН ********** с адрес ***.

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община - Нова Загора за определяне на попечител.

 

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

ОКРЪЖЕН     СЪДИЯ: