Р Е Ш Е Н И Е  

 

 

гр.Сливен, дата 28.06.2017г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

            МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

 

 като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 269 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 437 вр. чл. 463 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на длъжника ЕТ „Е.К.“*** срещу постановление за възлагане на ЧСИ П.Г.от 05.04.2017 г.по изпълнително дело № 2015837040799, с което е възложен на купувача „Ил Ди Трейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление ********, УПИ №III с площ 300 кв.м. в с.Кортен, състоящ се от магазин за хранителни стоки 80 кв.м. и пивница с площ 60 кв.м. Твърди се, че обжалваното постановление е неправилно и незаконосъобразно, тъй като наддаването по публичната продан не е надлежно извършено.

Твърди се, че ЧСИ не се е съобразил със заключението относно пазарната цена на имота, дадено от вещото лице на 13.01.2016г., която цена е била в размер на  125 000 лева. Определената от ЧСИ начална цена от която е започнало наддаването, е елемент от процедурата и тя е била неправилно определена, като е била необосновано ниска. Моли се да се постанови решение, с което да се отмени като незаконосъобразно обжалваното постановление за възлагане.

Заинтересованата страна –взискателя по изпълнението Банка ДСК ЕАД – София, не изразява становище по жалбата.

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК ЧСИ Георгиев е изложил мотиви, в които е посочил, че жалбата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 2015837040799 на ЧСИ  П.Г.е било образувано  на 05.11.2015 г. във връзка с искане от  „Банка ДСК“ ЕАД - София. Към искането за образуване на изпълнително дело бил приложен изпълнителен лист от 02.10.2013 г. , от който е видно, че ЕТ „Е.К.“ е бил осъден да заплати на взискателя Банка ДСК ЕАД главница от 90 000 лева, договорна лихва в размер на 7 791.19 лв., наказателна лихва в размер на 1 657.50 лв., разноски в размер на 3 434.60лв., юрисконсултско възнаграждение 1989.73 лв. Длъжникът получил поканата за доброволно изпълнение на 16.12.2015 г. Принудителното изпълнение е било насочено по отношение на движим имот, за който била вписана законова ипотека, находящ се в с.Кортен, общ.Нова Загора. Възбраната върху имота е била наложена на 21.12.2015г. На 13.01.2016г. бил извършен опис на недвижимия имот, като за определяне на пазарната стойност на имота било назначено вещо лице инж.И.Б., който посочва, че пазарната цена на описания имот е в размер на 125 000 лева. За събиране на вземането на 28.03.2016г. било съставено обявления за публична продажба на недвижим имот. В него ЧСИ определил оценка на имота в размер на 125 000 лева и начална продажна цена в размер на 75% от оценката на имота, а именно 93 750 лева. Проданта е била надлежно разгласена, но не постъпили наддавателни предложения, за което бил съставен протокол на 04.05.2016г. С него проданта била обявена за нестанала. МВ законния срок постъпила молба от взискателя, с която било поискано да се извърши повторна публична продан и такава била обявена на 16.08.2016г., като началната продажна цена отново била определена на 75%. Проданта отново не станала, тъй като не се явили купувачи, за което бил съставен протокол от 21.09.2016г. Последвала нова молба от взискателя, с която било поискано да се изготви нова оценка на имота и да се насрочи първа по ред продан на имота. В този случай ЧСИ определил сам оценка на имота в размер на 104 000 лева и съответно начална продажна цена в размер на 75%, а именно 78 000 лева. Това станало с разпореждане от 15.11.2016г. Публичната продажба била обявена на същата дата и отново непостъпили наддавателни предложения. За нестаналата продан бил съставен протокол от 20.12.2016г. На 11.01.2017г. взискателят поискал да се извърши втора по ред продан на имота. В този случай ЧСИ обявил публична продан на 23.02.2017г. и определил начална продажна цена на основание чл.494 ал.2 от ГПК в размер на 62 400 лева, което се явява 80 % от началната продажна цена, обявена по втората първа продан в размер на 78 000 лева. По тази публична продан, която е била надлежно разгласена, постъпило едно единствено наддавателно предложение от „Ил Ди Трейд“ ЕООД. Предложената цена за закупуването на имота била в размер на 62 401 лева. Тъй като това била единствената предложена цена на 28.03.2017г. при съставянето на протокола за обявяване на постъпилите наддавателни предложения наддавачът „Ил Ди Трейд“ ЕООД бил обявен за купувач за сумата от 62 401 лева. На 05.04.2017г. било съставено постановление за възлагане на недвижим имот, с което имотът, предмет на публична продан, бил възложен на купувача „Ил Ди Трейд“ ЕООД – Нова Загора.

Длъжникът бил уведомен за издаденото постановление за възлагане на имота на 18.04.2017г.

На 25.04.2017 г. в рамките на законоустановения срок била депозирана процесната жалба.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

         Частната жалба е процесуално допустима . Разгледана по същество се явява неоснователна.

         Действията извършвани от СИ , които могат да бъдат обжалвани от длъжника по изпълнителното производство са изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 435 ал.2 от ГПК. Това са постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Длъжникът  може да обжалва и постановлението за възлагане, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена –чл.435 ал.3 от ГПК.

В настоящия случай се обжалва постановлението за възлагане, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно, което прави жалбата допустима. По същество обаче същата е неоснователна поради следните съображения.

Твърди се , че публичната продан не е извършена редовно, тъй като определената начална тръжна цена в размер на 62 400 лева не е съобразена с определената от вещото лице пазарна цена на имота в размер на 125 000 лева. Следва да се има предвид, че става въпрос за процедури по две публични продани на недвижимия имот, като при първата за определяне на началната пазарна цена ЧСИ е взел под внимание назначеното от него вещо лице, което е определило цена в размер на 125 000 лева. При тази процедура, извършена чрез две публични продани, не се е стигнало до продажба на процесни имот, тъй като не са постъпили никакви наддавателни предложения. Взискателят по изпълнението се е възползвал от възможността, регламентирана в разпоредбата на чл.494 ал.2 изр.3 от ГПК да поиска от ЧСИ нова оценка на имота. В този случай ЧСИ е определил сам пазарна цена на имота в размер на 104 000 лева, съответно началната тръжна цена е бил в размер на 78 000 лева. След като отново не се е осъществила проданта е била приложена разпоредбата на чл.494 ал.2 изр.2 от ГПК и е била определена начална тръжна цена в размер на 62 400 лева. В случая не е налице нарушение на процесуалния закон от страна на ЧСИ. Той не е задължен да назначава вещо лице ,което да му определя пазарната цена на имота, съответно по втората продан на имота той се е възползвал от правото си лично да определи пазарната му цена. Разпоредбата на чл.485 от ГПК предвижда, че съдебният изпълнител определя началната цена, от която ще започне наддаването, като се прилага разпоредбата на чл.468 от ГПК, която от своя страна сочи, че съдебният изпълнител определя цената, по която се продава магазина, а началната цена, от която следва да започне наддаването е 75% от стойността на вещта. С оглед изложеното съдът не установи порочни процесуални действия на ЧСИ или на купувача по изпълнението, който е съобразил своето наддавателно предложение с обявената начална тръжна цена и своевременно го е направил пред ЧСИ.

Предвид изложеното съдът намира жалбата за неоснователна.

 

 

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Е.К.“*** срещу постановление за възлагане на ЧСИ П.Г.от 05.04.2017 г.по изпълнително дело № 2015837040799, с което е възложен на купувача „Ил Ди Трейд“ ЕООД със седалище и адрес на управление ********, УПИ №III с площ 300 кв.м. в с.Кортен, състоящ се от магазин за хранителни стоки 80 кв.м. и пивница с площ 60 кв.м, като неоснователна.

 

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: