Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

Гр.Сливен, 21.06.2017г

 

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

     СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на  двадесет и  първи юни , двехиляди и  седемнадесета година, в състав:

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

                                                                                   ВАНЯ АНГЕЛОВА

      При секретаря………………………и с участието на прокурора……………, като разгледа докладваното от съдия Ангелова в.гр.дело № 281 по описа за 2017г, за да се произнесе, съобрази:

 

    Производството е по обжалване действията на съдебен изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

    Образувано е по жалба взискателя И.Д.И. срещу отказ на ДСИ да прекрати изцяло изпълнителното производство по изп.дело № 487/2014837040521 по описа на СИС при СлРС и  да му върне оригинала на изпълнителния лист.

     В жалбата  твърди, че по образуваното изп.дело № 487/2014г, по което е взискател, съдебният изпълнител не успял да проведе изпълнително изпълнение. Затова поискал от ДСИ  делото да бъде прехвърлено при ЧСИ П.Г., но получил отказ с мотива, че първо трябва да поиска прекратяване на делото и връщане на изпълнителния лист. Твърди, че след като подал молба до ДСИ, с която поискал прекратяване на изп.дело и връщане на изп.лист, получил неговия отказ, който счита за незаконосъобразен и немотивиран. С този си отказ ДСИ го лишавал от правото му да предприеме по-ефективни изпълнителни действия при друг съдебен изпълнител.Счита, че незаконосъобразно ДСИ прекратил само частично изпълнителното производство.  Следвало при молба от взискателя да последва цялостно прекратяване на делото и връщане на изпълнителния лист съгласно разпоредбата на чл. 113 ал.1 от Правилника за администрацията в съдилищата

    Моли за отмяна на отказа на съдебния изпълнител да прекрати  цялостно изпълнителното производство и да му върне  изпълнителния лист.

   Длъжникът „Транснет 21“ЕООД -Сливен не е изразил становище по  жалбата в срока по чл.  436 ал.3  ГПК.

   В съответствие с разпоредбата на чл. 436 ал.3 от ГПК, съдебният изпълнител е изложил мотиви.  Счита жалбата за недопустима, а по същество –  неоснователна.

       Съдът, след като се запозна с жалбата и приложеното копие на изп. дело,  прие  за установено следното:

 Производството по изп.дело № 487/2014 на СИС при РС-Сливен, е образувано по молбата на И.Д.И. и приложен изпълнител лист от 15.08.2014г, издаден по гр.дело № 4897/2013г на СлРС за осъждането на „Транснет 21“ЕООД да му заплати сумите: 989.55лв- неплатено трудово възнаграждение за периода м.яунари-м.август 2013г, 582.05лв. - обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2012 и 2013г, 4226.44лв- обезщетение по чл. 215 КТ за неизползвани командировъчни за 2011г, 2012г и 2013г, ведно със законната лихва и направените разноски в размер на 369.45лв.

  Въпреки получената на 23.09.2014г покана за доброволно изпълнение от длъжника, плащане не е последвало.

  На основание чл. 458 ГПК съдебният изпълнител е присъединил държавата като взискател, за което уведомил страните по делото.

  Изпратил запорно съобщение до няколко банки/ „ПИБ“АД, „Уникредит Булбанк“АД и “ Сибанк“ЕАД /,  с което ги уведомил, че налага запор върху банковите сметки на длъжника, до размер на дълга.

  От трите банки е изпратен отговор по делото, че няма разполагаем авоар и има наложени предходни запори върху банковите сметки на длъжника.

  На 14.02.2017г взискателят  е подал молба до ДСИ, с която моли изпълнителното дело да бъде изпратено за продължаване на изпълнителните действия при ЧСИ П.Г.,с рег. № 837 и район на действие СлОС.

  С мотивирано разпореждане от 17.02.2017г, на основание § 3 ал.1 от ПЗР  на ЗЧСИ,  ДСИ  отказал продължаване на изпълнителното производство от частен съдебен изпълнител.  

 Разпореждането е съобщено на  взискателя на 21.02.2017г.

 С молба от 24.02.2017г той моли  ДСИ за прекратяване на изпълнителното дело и връщане на изпълнителния лист.

 С  постановление от 27.02.2017г ДСИ прекратява  частично изпълнителното производство - само по отношение на  първоначалния взискател, като  отказва да му върне изпълнителния лист.

 Изложените в постановлението мотиви на съдебния изпълнител са, че държавата е присъединен взискател за задълженията на длъжника, включващи неплатени държавни такси, поради което не може да прекрати изп.дело и  по отношение на държавата.

  Постановлението е съобщено само на длъжника и ТД на НАП, не и на взискателя, който на 14.03.2017г депозира настоящата жалба.

    Така  приетото за установеното от фактическа страна,  води до следните правни изводи:

    Жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена  в законоустановения срок,  от надлежна страна и срещу подлежащо на обжалване действие  на  съдебен изпълнител. 

    Постановлението за частично  прекратяване на изпълнителното производство не е  съобщено на взискателя, поради което следва да се приеме, че  жалбата му е подадена в срок.   

   Нормата на чл. 435 ГПК лимитира както кръга на лицата, които могат да обжалват действията на съдебния изпълнител, така и основанията, на които те могат да се обжалват.

   С разпоредбата на чл.435 ГПК законодателят ограничи възможността за обжалване  действията на съдебния изпълнител, като я сведе до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване, от лимитативно определен кръг лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалване действията на съдебния изпълнител.

   Съгласно чл. 435 ал.1 ГПК, взискателят може да обжалва единствено отказ на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие, спиране и прекратяване на принудителното изпълнение.

   В случая  взискател атакува  отказ на ДСИ да  прекрати цялостно изпълнителното производство по изп.дело № 487/2014г.

   Същият е недоволен от това, че съдебния изпълнител е прекратил изпълнителното производство само по отношение на него като  взискател, но не и по отношение за присъединения взискател- държавата, т.е. обжалва отказа на ДСИ да прекрати цялостно принудителното изпълнение,  който отказ се съдържа в мотивите на  постановлението за частично прекратяване на изпълнителното производство от 27.02.2017г

   Такъв  отказ  несъмнено  е налице, тъй като взискателят е сезирал ДСИ с молба за прекратяване на изп.дело, а не за частичното му прекратяване, т.е. налице е отказ на ДСИ да извърши исканото изпълнително действие.  

   Съдът намира жалбата за основателна, по следните съображения:    

 Съгласно чл. 191 ал.3 ДОПК, когато срещу имуществото на длъжника са започнали принудителни изпълнителни действия по реда на ГПК, държавата се смята винаги като присъединен взискател за дължимите и от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на съдебния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел съдебният изпълнител изпраща съобщение на НАП и АДВ за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение. По силата на закона НАП и АДВ издават удостоверения, които съдържат информация за размера на публичните задължения на длъжника, за наложените върху имуществото му мерки за обезпечаването им, ако има такива, както и за имуществото срещу което е започнало принудителното изпълнение.

В конкретния случая това е било посочено и е безспорно, че съдебният изпълнител е изпълнил задължението си по чл. 458 от ГПК.

       Прекратяването на производството по отношение на взискателя по делото не осуетява възможността държавните вземания да бъдат събрани по специалния ред, предвиден за това.

Разпоредбата на чл. 433 от ГПК поставя едно единствено изискване, а то е взискателят писмено да е поискал прекратяване на производството. Ако законодателят е смятал за необходимо волеизявлението на взискателя за прекратяване да бъде поставено под условие, то той изрично би го уредил в процесуалния закон.

В  случая е налице един  взискател и поради това ДСИ е трябвало да изпълни задължението си и прекрати изпълнителното производство.

        Присъединяването на държавата е привилегия, въведена със закона, но тя не е в еднакво положение с присъединеният взискател, разполагащ с изпълнителен лист за свое вземане срещу длъжника.

 На практика държавата е пасивен взискател, който се присъединява към взискателя, инициирал изпълнителното производство и се ползва от активността на първия.  Ако той се откаже от извършването на действия, то държавата изчаква друг да предприеме съответно действие или да инициира друго изпълнително производство спрямо длъжника по реда на ГПК. 

Държавата е активен взискател в производството по ДОПК и при хипотезите на чл.2 ал.2 ЗЧСИ.  В случая обаче е налице производство пред ДСИ, за когото не е предвидена възможност да му бъде възложено събирането на публични вземания в производство със единствен взискател-държавата., т.е. липсва основание за приравняване на държавата като присъединен взискател със самостоятелни права към останалите присъединени взискатели, които разполагат с изпълнителен титул.

Освен това, наличието на пасивност от страна на присъединения взискател-държавата ще доведе до поставянето на длъжника в изключително неблагоприятно положение, което може да застраши финансовата му стабилност. Конкретен пример за това е последвалия отказ на ДСИ да му върне оригинала на изпълнителния лист, който би му послужи като титул за образуване на ново изп.дело. И макар че този отказ не подлежи на самостоятелно обжалване, уважаването на жалбата на  взискателя  ще  има за последица и връщане на изп.лист.

 Ето защо съдът намира, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена, като бъде указано на ДСИ да прекрати производството по изпълнителното дело съгласно разпоредбата на чл. 433 ал.1 т.2 ГПК, ведно с всички законови последици от това.

   По изложените съображения, съдът

 

 

Р Е Ш И:

 

 

      ОТМЕНЯ отказ на държавен съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство по изп.дело № 487/2014г  по описа на СИС при СлРС по отношение на присъединения взискател-държавата, който отказ се съдържа в постановление от 27.02.2017г за частично прекратяване на изпълнителното производство по изп.д. № 487/2014г.

 

      ВРЪЩА делото на ДСИ с указание за цялостно прекратяване на производството по изп.дело № 487/2014г по описа на СИС при СлРС и връщане на изпълнителния лист на взискателя.  

 

      Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: