Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 23.05.2019  год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното

заседание на…осемнадесети април.........…през две хиляди и деветнадесета година

                                                             Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Ивайла Куманова..........................…и с участието на прокурора…............................. .като разгледа при докладваното от …съдията Снежана Бакалова……гр. дело № 285 по описа за 2017 год., за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 74 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.) във вр. §5 ал.2 от ЗПКОНПИ.

Ищецът, с предишно наименование КОНПИ, в момента КПКОНПИ твърди, че с присъда № 23/21.05.2012 г., постановена по НОХД № 588/2011 г. на ОС Сливен, ответникът В.В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.237, ал.1 НК и за невиновен и го оправдава за престъпление по чл.304, ал. 1 НК.

С присъда № 169/01.10.2012г. на Апелативен съд Бургас, потвърдена с Решение № 126/16.09.2013г. по описа на Върховен касационен съд В.К.В. е признат за виновен в това, че на 08.06.2011 г., в м. „Даулите" в землището на Община Сливен, предложил и дал дар - парична сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ евро, с левова равностойност 9 779,15 лв. /девет хиляди седемстотин седемдесет и девет лв. и 15 ст./, на В. И.Л., Ю.Х.Ш.и Г.С.Д.- длъжностни лица, старши специалисти в Специализирано звено „Горска стража" към Регионална дирекция по горите гр. София, за да не извършат действия по служба, а именно - да не съставят констативен протокол във връзка с установено от тях нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча -престъпление по чл.304 ал.1 от НК. Присъдата е влязла в законна сила на 16.09.2013 г.

Твърди че извършеното престъпление попада в обхвата на чл.22, ал.1, т.21 от ЗОПДНПИ /отм./. С протокол № ТД03БС/УВ-187/07.01.2013 г. е образувана проверка за установяване на значително несъответствие в имуществото на В.К.В..  Наложени са обезпечителни мерки по негово искане.

Твърди че в хода на проверката е установено, че В.К.В. е женен за ответницата М.К.К. – В. от 18.01.1980г. Твърди, че проверката била извършена за периода от 07.01.2003 г. до 07.01.2013 г.

От извършена справка в Търговски регистър се установило, че проверяваното лице В.К.В. участва или е участвал в управлението и собствеността на следните търговски дружества, а именно:

1.„КЕРАМ ИНВЕСТ" АД с Г.С.Д., регистрирано по фирмено дело №730 от 1996 г. на Окръжен съд Сливен, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ***.

С решение №172/ 26.01.1999 г. СлОС вписва прехвърляне на 80% от капитала на „Керамик" ЕООД (която е поела активите и пасивите на прекратеното като ЮЛ предприятие КЗ „Демир Славов") от едноличния собственик държавата на „Керам инвест" АД, per. по ф.д.№730/ 1996 г. на същия съд, представлявано от В.К.В.. С решение №1296/ 24.08.1999 г. вписва прехвърляне на 20% от капитала на „Керамик" ООД на „Керам инвест" АД. Заличава държавата като съдружник. С решение №1465/ 13.07.2000 г. вписва деноминация на капитала - 44 217 лева.

Съгласно списък на акционерите на „Керам инвест" АД, присъствали на ОС на 30.10.2007 г. В.К.В. притежава 72 970 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка, придобити преди началото на проверявания период.

Съгласно решение от 30.10.2007 г. на ОС на дружеството чл.7 от устава се изменя така: „25% от новата емисия акции, съгласно решение на ОС за увеличение на капитала от 30.10.2007 г. се заплаща от всеки един от акционерите - получатели на акции най-късно в срок до 20.12.2007 г.", а чл.8.2 - „Останалите 75% от стойността на новата емисия се заплащат в едногодишен срок, считано от датата на решението на ОС, а именно в срок до 30.10.2008 г.".

С Решение № 2124 от 20.12.2007 г. на СлОС е вписано увеличаване на регистрирания капитал на „Керам инвест" АД от 110 000 лева на 250 000 хиляди лева, чрез издаване на 140 000 поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев за акция. Увеличението на капитала се извършва под условие новата емисия акции да бъдат заплатени и придобити от определени акционери.

В.К.В. придобива 110 000 акции от увеличението на капитала.

Съгласно приложен списък на акционерите, присъствали на общо събрание 20.04.2012 г. проверяваното лице притежава 183 240 акции от капитала на дружеството или 73,30%.

На 10.05.2017 г. по изп.дело №281/2017 г. е извършен опис и изземване на налични ценни книжа - поименни акции, собственост на В.К.В.. Представени и описани са 60 800 акции. По изпълнителното дело е приложено извлечение от книга на акционерите, видно от което броят на акциите записани на В.В. към 05.08.2016 г. е 61 850. От извършената справка в търговския регистър не се установява да е вписана промяна.

2.„ЗАПАЛНЯ" ООД с ЕИК 119585451, регистрирано по фирмено дело № 860/ 2001 г. на Сливенски окръжен съд (преди началото на проверявания период) със седалище и адрес на управление: гр.Твърдица, обл.Сливен, м."3апалня" 1. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 21.04.2009 г. Размера на капитала на дружеството е 5 500 лева, внесен изцяло към датата на регистрация, а дяловото участие на проверяваното лице е от 250 лева, равняващи се на 5% от капитала на дружеството.

3.„В." ООД с ЕИК 119623069, регистрирано по фирмено дело № 363 от 2004 г. на Сливенски окръжен съд като „В." ЕООД.

С договор от 10.01.2006 г. В.В. купува 50 дяла, всеки на стойност 50 лв. за сумата от 2 500 лева. Съдружници в дружеството са В.К.В. и Ю.В.В., всеки с по 50 дяла. Седалището и адреса на управление на дружеството е *******. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки.

4.„КЕРАМ ИМОТИ" ООД с ЕИК 119671936, регистрирано с решение № 733 от 2007г. на Сливенски окръжен съд, със съдружници В.З.Д.и В.К.В. с равни дялове. Дружеството е със седалище: *******. Капиталът е в размер на 5 000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв.

С договор за продажба на дружествен дял от 01.02.2011 г. В.В. продава притежаваните от него 250 дяла с номинал 10 лв. за сумата от 2 500 лв.

5.„БРАЙТ ЕНЕРДЖИ" ООД с ЕИК 200418877, регистрирано в Търговския регистър на 13.10.2008г. като „Брайт енерджи" ЕООД, със седалище и адрес на управление: *******.

С договор 25.03.2010 г. И. Д.Д. продава на В.К.В. 25 дяла с номинална стойност на всеки дял - 100 лв., от капитала на дружеството за сумата от 2 500 лв.

С договор за продажба на дружествени дялове от 15.06.2011 г. В.В. продава притежаваните от него 25 дружествени дяла с номинална стойност 100 лв. всеки, за сумата от 2 500 лв.

6.„СКЪТ" ЕООД с ЕИК 119592759. Дружеството е регистрирано по фирмено дело № 47 от 2002 г. на Окръжен съд - Сливен с едноличен собственик на капитала М.Е.С.. Капиталът на дружеството е в размер на 1 005 000 лв., разпределен във формата на парична вноска от 5 000 лв. (разпределени в 500 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки и внесен изцяло от едноличния собственик) и непарична вноска в размер на 1 000 000 лв. (разпределени в 100 000 дяла с номинална стойност 10 лв. за дял, представляващи апорт на вземането на М.С. към „Скът" ЕООД по договор за предоставяне на парични средства на обща стойност 1 000 000 лв.). Капиталът на дружеството е разпределен в 100 500 дяла с номинална стойност 10 лв. за всеки дял.

С договор за продажба на дружествени дялове от 27.11.2012 г. М.С. прехвърля на В.В. 50 250 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност на всеки дяла 10 лв., за сумата от 502 500 лв., която продажна цена ще получи в срок до 7 дни, считано от датата на договора по банков път по сметката на „Скът" ЕООД. Страните се съгласяват, че постъпилата по сметката на „Скът" ЕООД сума в размер на 502 500 лв. ще послужи за погасяване задълженията на това дружество към кредитни институции.

Видно от писмо изх. № 1/9208/04.09.2013 г. на „ЦКБ" АД, предоставено след разкриване на банкова тайна, В.К.В. е получил на 28.11.2012 г. превод от „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД по разплащателна сметка с IBAN *** 000 лева с основание - заем, като на същата дата сумата е преведена по сметка на „СКЪТ" ЕООД с основание - по договор за продажба на дялове.

Дружеството продължава дейността си като „СКЪТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Старозагорско шосе", база „Оранжерии-Сливен". Капиталът на дружеството е разпределен в 100 500 дяла с номинална стойност 10 лв. за всеки дял.

С договор за прехвърляне на дружествен дял от 19.08.2016 г. (след края на проверявания период) В.В. продава на М.С. притежаваните от него 50 250 дружествени дяла за сумата от 502 500 лв.

7.„ЕКС О ДИНЪР" ООД с ЕИК 201464016, регистрирано в Търговския регистър на 28.02.2011г. със съдружници Н.К.С. и В.К.В. с равни дялове, със седалище: *********. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 лв., разпределен в 100 равни дяла с номинална стойност 10 лв. за всеки. Капиталът е внесен изцяло към датата на регистрацията.

8.       СДРУЖЕНИЕ „ИНДУСТРИАЛНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ" с    ЕИК 119005820 - В.В. е член на колективен орган на управление.

9.       СДРУЖЕНИЕ „БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ - ВАНЯ ВОЙНОВА" с ЕИК 119058716 В.В. е член.

Твърди, че съгласно справка в Търговски регистър съпругата на проверяваното лице М.К.К. - В. не е регистрирана като ЕТ и няма участие в управлението и собствеността на ЮЛ.

Твърди, че ответника В. придобил следните недвижими имоти:

С нотариален акт №23, том 2, рег.№1560, дело №153 от 2004 г. (Акт №61, том 3, дело №544 от 20.02.2004г. на СВ - Сливен), Р.П.П.продава на В.К.В. следния недвижим имот - БУНГАЛО, представляващо полумасивна сграда със застроена площ от 30,79 кв.м., инвентарен №167, находящо се в местността „К.", гр.Сливен, за сумата от 500 лева.

Данъчна оценка на имота е 464,80 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 500 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 600 лева.

 С нотариален акт №145, том 2, рег.№2859, дело №301 от 2004 г. (Акт №163, том 6, дело №1353 от 08.04.2004 г. на СВ - Сливен), Д. Т.Х.продава на В.К.В. следния недвижим имот - ЛОЗЕ, състоящо се от 2,554 декара, пета категория, находящо се в местността „Крушката", представляващ имот №093005 по плана за земеразделяне на земеделско землище на С.К., Община Сливен при граници: имот №093004 - лозе на наследниците на П. М.И., №001124 - полски път на С.К., Община Сливен, имот №093006 - лозе на наследниците на И.И.А.и имот №000154, полски път на община Сливен, за сумата от 250 лева. Данъчна оценка на имота е 245,20 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 740 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 1660 лева.

С нотариален акт №185, том 3, рег.№3386, дело №385 от 2004 г. (Акт №59, том 9, дело №1954 от 13.05.2004г. на СВ - Сливен), С.Л.Б.продава на В.К.В. следния недвижим имот - НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в М.А.Д. в землището на гр.Сливен, състоящ се от 4 226 кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, застроена върху 105 кв.м., при граници на имота: река А., Горски фонд, поземлени имоти №№ 2008 и 20013, за сумата от 14 380 лева.

Данъчна оценка на имота е 14 380 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 15 400 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 20 100 лева.

С нотариален акт №78, том 2, рег.№1670, дело №208 от 2005 г. (Акт №86, том 14, дело №3273 от 17.06.2005г. на СВ - Сливен), Д. Т.Х.с ЕГН:********** и Т.Д.Х.с ЕГН:********** продават на В.К.В. с ЕГН ********** следния недвижим имот - 2/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в С.К., община Сливен, представляващ ЛОЗЕ от 1,918 декара, пета категория, М.К., имот №093122 по плана за земеразделяне на землище С.К., ЕКАТТЕ 15237, община Сливен, при граници: имот №093123 - лозе на Р.С.К.и други; имот №0001124 - Полски път на Кметство С.К.; имот №093002 - лозе на В. С. К.; имот №000154 - полски път на община Сливен, за сумата от 190 лева

Данъчна оценка на имота е 184,10 лева.

Пазарната оценка на 2/3 ид.ч. от недвижимия имот към датата на придобиване е 387 лева.

Пазарната оценка на 2/3 ид.ч. към настоящия момент е 833 лева.

С нотариален акт №171, том 6, рег.№3972, дело №506 от 2005 г. (Акт №120, том 25, дело №5886 от 14.10.2005 г. на СВ - Сливен), А.П.И. с ЕГН:**********, В.Е.Й.с ЕГН:********** и И.П.В.с ЕГН:********** продават на З.К.К. с ЕГН:**********, В.К.В. с ЕГН ********** и Г.Г.Н.с ЕГН:********** следния недвижим имот - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № II-10219, в кв. 568, по плана на гр.Сливен, КВ.Б., целият с площ от 400 кв.м., при граници: изток - УПИ №111 - 10129, запад - улица, север - I - за жилищно строителство ППГ и гаражи и юг - улица, за сумата от 8000 лева.

Данъчна оценка на имота 7943,20 лева, а за 1/3 ид.ч. - 2 666 лева.

Пазарната оценка на 1/3 ид.ч. от недвижимия имот към датата на придобиване е 5 733лева.

Пазарната оценка на 1/3 ид.ч. към настоящия момент е 8 333 лева.

С нотариален акт №148, том 6, рег.№5291, дело №544 от 2006 г. (Акт №85, том 2, дело №285 от 05.01.2007 г. на СВ - Сливен), С.В.Т.и Р.В.Т.продават на В.К.В. и В.З.Д.следния недвижим имот - 9/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.513.235, находящ се в ***********, с трайно предназначение урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с площ по кадастрална карта 360 кв.м., а по нотариални актове 440 кв.м., стар идентификатор 2016, при съседи поземлени имоти с идентификатори 67338.513.234, 67338.513.233, 67338.513.232, 67338.513.53, 67338.513.244, ведно със сграда с идентификатор 67338.513.235.1, със застроена площ от 136 кв.м., на 3 етажа, еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 67338.513.235.2, със застроена площ от 20 кв.м., на един етаж, еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 67338.513.234.3, със застроена площ от 6 кв.м., на един етаж, еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 67338.513.235.4, със застроена площ 2 кв.м., на един етаж, друг вид сграда за обитаване, за сумата от 37 000 лева.

Данъчна оценка на имота е 36 383,80 лева, а за 1/2 ид.ч. -18 500 лева.

Придобитата от проверяваното лице част от имота се равнява на 9/20 (девет двадесети) идеални части.

Пазарната оценка на 9/20 ид.ч. от недвижимия имот към датата на придобиване е 25 800 лева.

Пазарната оценка на 9/20 ид.ч. към настоящия момент е 27 950 лева.

С разрешение за строеж № 139/04.04.2008 г., издадено от Община Сливен се разрешава на В.К.В., В.З.Д., ТД „ШАКЛИЯН ПАСТРИ" ЕООД, ТД „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД да се изгради офисна сграда на три и четири етажа с два офиса и два магазина за промишлени стоки на две нива в сутерена и партера и 11 броя офиси на втори, трети и терасен етаж. През 2011г. разрешителното за строеж е изменено и ТД „ШАКЛИЯН ПАСТРИ" ЕООД отпада като възложител, а се запазват само В.К.В., В.З.Д. и „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД.

С нотариален акт за замяна на недвижими имоти №163, том IV, рег.№6338, дело №643 от 2008 г. (Акт №40, том XI, дело №2553 от 15.05.2008 г. на СВ - Сливен) търговско дружество „Шаклиян Пастри" ЕООД, гр.Сливен, представлявано от Ю.Д.Ш., чрез пълномощника си прехвърля на търговско дружество „Керам инвест" АД, гр.Сливен, представлявано от В.К.В., собствеността върху следния свой собствен недвижим имот, представляващ: 1/2 ид.ч. от 2/20 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.513.235, с площ на имот 360 кв.м. с адрес: ***********, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с предназначение: урбанизирана територия, стар №2016, при съседи: 6733.513.232, 67338.534.53, 67338.513.244, 67338.513.233, 67338.513.234, заедно с друг вид сграда за обитаване с идентификатор №67338.513.235.4, на един тежа с площ от 2 кв.м., заедно с 9/20 ед.ч. от еднофамилна жилищна сграда на един етаж, със застроена площ от 20 кв.м., идентификатор №67338.513.235.2, 45/136 ид.ч. от жилищна еднофамилна сграда натри етажа, със застроена площ от 136 кв.м. с идентификатор №67338.513.235.1 и еднофамилна жилищна сграда на един етаж, със застроена площ от 6 кв.м., с идентификатор №67338.513.235.3.

Данъчната оценка на имота е в размер на 16 043 лв.

От своя страна търговско дружество „Керам инвест" АД прехвърля на Ю.Д.Ш., собствеността върху следния недвижим имот, представляващ: 1/2 ид.ч. от отстъпено плана на строеж за изграждане на триетажна сграда за обществено обслужващи дейности със застроена площ от 260 кв.м. и разгърната застроена площ от 79- кв.м., върху поземлен имот с идентификатор №67338.525.19, с адрес: гр.Сливен, КВ.Б. с площ на целия имот от 2 392 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи на имота: №67338.525.158, 67338.525.17, 67338.525.22, 67338.525.159, 67338.525.164, 67338.525.18 и 67338.525.34 или по акт за собственост се индивидуализира като УПИ V, кв.550, при граници: изток - бул."Ст.Стамболов", запад-улица, север - улица и УПИ IV, юг - улица.

Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 60 660 лв.

Сградата е въведена в експлоатация на 04.05.2011 г., видно от удостоверение за въвеждане в експлоатация № 50, издадено от главния архитект на Община Сливен на същата дата.

Собствеността върху сградата е подЕ. между възложителите с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти, вписан под №185, том 2, рег.№5047 от 30.06.2011 г. (Акт №131, том 2, дв. вх. per. №3219 от 30.06.2011 г. на СВ - Сливен). По силата на договора В.В. и съпругата му М.К.К.-В. получават в дял и стават собственици на следните обекти:

1.       Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.1 - в груб строеж, с адрес: ***********, етаж 0, обект 1, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.2, площ по документ: 95,45 кв.м., ведно с прилежащите 14,85 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

Данъчната оценка на гореописания недвижим имот е 85 886,50 лева.

Оценка на строителната инвестиция към извършването й /от 2008 до 2011г./ - 59180 лева.

Пазарна оценка към настоящ момент 111 640 лева.

2.       Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.5 - в груб строеж, с адрес: *********** ***********, обект 5, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: за офис, брой нива 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.4, №67338.513.235.5.6, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.2, №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.9, площ по документ: 68.04 кв.м., ведно с прилежащите 10,58 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

Данъчната оценка на гореописания недвижим имот е 61 222,80 лева.

Оценка на строителната инвестиция към извършването й /от 2008 до 2011г./ - 42184 лева.

Пазарна оценка към настоящ момент - 72 925 лева.

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.14 - в груб строеж, с адрес: *********** ***********, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За търговска дейност, брой нива 2, при съседни самостоятелни обекти: Ниво 1 /едно/ на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.15, №67338.513.235.5.1, Ниво 2: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15 под обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатори №67338.513.235.5.5, №67338.513.235.5.5, площ по документ: 115,98 кв.м., ведно с прилежащите: 18,04 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

Данъчната оценка на гореописания недвижим имот е 104 359,60 лева.

Оценка на строителната инвестиция към извършването й /от 2008 до 2011 г./ е 71 907 лева.

Пазарна оценка към настоящ момент - 135 650 лева.

С нотариален акт №30, том 2, рег.№2485, дело №189 от 15.12.2009 г. (Акт №67, том 14, дело №4541 от 16.12.2009г. на СВ - Сливен), В.З.Д., В.Н.Д., М.К.К., В.К.В. и „КЕРАМИНВЕСТ" АД, чрез представляващия В.В. продават на Ж.Г.Ф.- първият, вторият, третият и четвъртият общо 9/10 идеални части, петият 2/20 идеални части или всички общо целия САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67338.513.235.5.6 с адрес *******, обект 6, самостоятелния обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот №67338.513.235, с предназначение на самостоятелния обект - за офис, брой нива на обекта: 1, с площ по документ 61.57 кв.м., заедно с прилежащите към самостоятелния обект 9,58 кв.м. идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж - 67338.513.235.5, под обекта -67338.513.235.5.15,67338.513.235.5.14, над обекта-67338.513.235.5.10 за сумата от 40 000 лева, при данъчна оценка на имота 38 392,96 лева. За проверяваното лице и съпругата му 18 000 лева от продажната цена, отговаряща на 9/20 ид.ч. от имота.

Оценка на строителната инвестиция за изграждане на 9/20 идеални части от самостоятелния обект към извършването й /от 2008 до 2011г./ - 19 850 лева.

Пазарната оценка към датата на продажбата на 9/20 ид. ч. е 25 650 лева.

 С нотариален акт №149, том 5, рег.№5959, дело №678 от 2007 г. (Акт №173, том 16, дело №3775 от 19.06.2007 г. на СВ - Сливен), „ЕВРОДЕКОР" ООД, представлявано от управителя Р.М.М.продава на В.К.В. и Р.М.М.следния недвижим имот - СГРАДА с идентификатор 67338.525.76.2, в груб строеж със степен на завършеност 63 %, находящ се в гр.Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта, която сграда попада в поземлен имот с идентификатор 67338.525.76, с адрес КВ.Б., със застроена площ от 339 кв.м., с предназначение сграда за търговия, брой етажи два, построена с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ № I, в кв. 560 по плана на КВ.Б., гр.Сливен, целия с площ от 6 330 кв.м., при граници: изток - бул. С.С., запад - улица, север - улица, юг -улица, за сумата от 215 775,69 лева.

Данъчна оценка на имота е 215 775,69 лева, а за 1/2 ид.ч. - 107 887,84 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид.ч. от недвижимия имот към датата на придобиване е 119 350 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид.ч. към настоящия момент е 125 975 лева.

С нотариален акт №104, том 1, рег.№1245, дело №87 от 14.03.2008 г. (Акт №187, том 5, дело №1242 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), В. Ж. С. продава на В.В. следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.100, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.99, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 144 лева.

Данъчната оценка на имота е 144 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 550 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 1 100 лева.

С нотариален акт №105, том 1, рег.№1246, дело №88 от 14.03.2008 г. (Акт №188, том 5, дело №1243 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), К.Ж.Г. продава на В.В. следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.101, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.102, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 144 лева.

Данъчната оценка на имота е 144 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 550 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 1 100 лева.

С нотариален акт №102, том 1, рег.№1243, дело №85 от 14.03.2008 г. (Акт №189, том 5, дело №1244 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), П. Ю.И.продава на В.В. следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.102, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1999 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.29, поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 288 лева.

Данъчната оценка на имота е 287,90 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 1 100 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 2 200 лева.

С нотариален акт №103, том 1, рег.№1244, дело №86 от 14.03.2008 г. (Акт №190, том 5, дело №1245 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), С.П.Н. продава на В.К.В. с ЕГН ********** следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.99, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 2000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.123, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 144 лева.

Данъчната оценка на имота е 144 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 1 100 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 2 200 лева.

С нотариален акт №88, том 3, рег.№4966, дело №406 от 05.06.2008 г. (Акт №101, том 8, дело №3119 от 05.06.2008 г. на СВ - Сливен), Н.Г.К. и Г.П.К. продават на В.К.В. следния недвижим имот -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1485, в кв.210 по плана на гр.Сливен, при граници: изток - улица С., запад - имот №1484, север - ул. „Радецки" и юг - имот №1483, ведно с построената в него жилищна сграда, състояща се от осем стаи, както и всички останали подобрения и насаждения в имота, който имот по кадастралната карта на гр.Сливен се индивидуализира като ПИ с идентификатор №67338.546.7 с административен адрес ******, с площ от 347 кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване - урбанизирана територия за ниско застрояване, при съседи поземлени имоти с идентификатори №№ 67338.546.12, 67338.546.8, 67338.546.1 и 67338.546.6, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.1, с площ от 55 кв.м., ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.2, с площ от 112 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.3, с площ от 7 кв.м., всички сгради представляващи търпим строеж по смисъла на параграф 16 от ПР на ЗУТ, както и всички подобрения и насаждения в имота за сумата от 17 650 лева.

Данъчната оценка на имота е 17 616,60 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 19 600 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 20 250 лева.

С нотариален акт №113, том 4, рег.№2718, дело №652 от 28.07.2003 г. /Акт №29, том 8, дело №1685 от 28.07.2003 г. на СВ - Несебър/ „ЕЛИСТРОЙ" ООД продава на В.К.В. следния недвижим имот, находящ се в К.К. С.Б., община Несебър, област Бургас, ваканционно селище Е., а именно:

АПАРТАМЕНТ „Ж", на първи етаж, на кота 2,80, в жилищна група V, четириетажна, със застроена площ на апартамента 58,97 кв.м., състоящ се от: дневна - трапезария, кухня, санитарен възел, една спалня и тераса, с изложение: юг и запад, при граници: юг - външен зид, север - стълбищна площадка и апартамент „Е", запад - външен зид, изток: апартамент „3", долу - апартамент „Б" и „В" на партерен етаж, горе - апартамент „М" и склад № 2 на втория етаж, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, както и ГАРАЖ № 7, на площ от 19,14 кв.м., намиращ се на сутеренния етаж на същата жилищна група на кота 2,60, при граници: запад - рампа, север - външен зид, изток - гараж №6, юг - общ подход на сутерена, горе - апартамент „А" на партерен етаж, ведно със съответния на гаража процент идеални части от общите части на сградата, който се равнява на 13,90 кв.м., за сумата от 7000 евро или 13 690 лева.

Данъчната оценка на имота е 4 993,20 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 14 500 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 51 900 лева.

С нотариален акт №163, том 5, рег.№2886, дело №916 от 01.07.2004 г. /Акт №7, том 12, дело №2543 от 01.07.2004 г. на СВ - Несебър/ „МЕРКУРИЙ - 99" продава на В.К.В. следния недвижим имот, а именно: 7,90/453 ид.ч. кв.м. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 453 кв.м., образуващо УПИ V - 784, в квартал 56, по плана на ГР.Н., Бургаска област, при граници на целия имот: от три страни - улици и УПИ I - общ., ведно с АТЕЛИЕ „Е" на обитаемия тавански етаж от изградената в гореописания имот жилищна сграда със сутеренен етаж с гаражи и изби, партерен етаж с кафе-еспресо и магазини, четири жилищни и обитаем тавански етажи, което ателие е на площ от 56,56 кв.м., а заедно с 3,92 кв.м. идеални части от общите части на сградата, южно изложение, при граници: изток -коридор, запад - ат. „Ж", север - ат. „Д" и юг - външен зид, отдолу - апартаменти на четвърти жилищен етаж, отгоре - подпокривно пространство, за сумата от 12 000 лева.

Данъчна оценка на имота е 4 654 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 14 400 лева. Пазарната оценка към датата на продажбата е 49 800 лева.

С нотариален акт №45, том 21, рег.№13325, дело №3908 от 04.08.2008 г. /Акт № 196, том 26, дело №5989 от 04.08.2008 г. на СВ - Несебър, В.В. и М.К.-В. продават на В.Б.У. гореописаният недвижим имот за сумата от 27 600 лв.

Данъчната оценка на имота е 27 567,90 лв.

Пазарната оценка към датата на продажбата е 49 800 лева.

С нотариален акт №45, том 8, рег.№9705, дело №1840 от 11.08.2008 г. /Акт №82, том 12, дело №2431 от 11.08.2008 г. на СВ - Карнобат/, Л.Б.С. Н. И.И Б.продават на В.К.В. следния недвижим имот, находящ се в С.С. , ОБЩ.С. , обл.Бургас, а именно:

Дворно място с площ от 1210 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот№ ХШ-35 в квартал 24, съгласно действащия застроителен и регулационен план на С.С.  при граници: изток - улица, запад поземлен имот № VI-35, север - поземлен имот № V-34, заедно с построените в гореописания имот ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 27,00 кв.м., състояща се от две стаи и антре, както и полумасивно складово помещение със застроена площ от 6 кв.м., за сумата от 1700 лева.

Данъчна оценка на имота е 1642,10 лева.

Пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 2000 лева. Пазарната оценка към настоящия момент е 2 400 лева.

С нотариален акт №157, том 1, рег.№921, дело №142 от 01.07.2003 г. /Акт №163, том 1, дело №175 от 02.07.2003 г. на СВ - Котел/ С.Н.М., С.С.М., А.И.А., В.Н.П., Н.Й.М., Е.Й.М., Е.Й.М., И.К.Я., Д.К.Я.продават на Р.М.М.и В.К.В. следния недвижим имот находящ се в С.К., ОБЩ.К.. обл.Сливен, а именно: Дворно място с площ от 363 кв.м., представляващо поземлен имот №133, в кв.18, по плана на селото, при граници: ПИ №VII - 132 и от две страни улици, ведно с изградена в мястото паянтова двуетажна жилищна сграда със застроена площ на всеки етаж от по 75 кв.м. за сумата от 1300 лева, а за 1/2 ид.ч. - 750 лв.

Данъчна оценка на имота е 1240 лева.

С нотариален акт № 120, том 3, от 07.07.2006г. на Службата по вписванията в гр.Котел за учредяване право на строеж В.К.В. и М.К.К.-В. (суперфицианти) учредяват безвъзмездно в полза на Р.М.М.(суперфициар) право на строеж върху недвижимия имот.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимия имот към датата на придобиване е 880лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент е 1465 лева.

С нотариален акт №207, том 2, рег.№1193, дело №190 от 15.08.2003 г. /Акт №17, том 2, дело №234 от 18.08.2003 г. на СВ - Котел, В. Н.Б., В.Х.Ж., М.В.Д., Х.В.Х., Н.Н.Б., Ц.Н.Ш., Й.Н. Д., Е. Б.Б., М.Д.Д. и Б.Д.П. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните собствени недвижими имоти, а именно:

нива, представляваща имот №12010, целия с площ от 4,000 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността К.Д., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №12009, имот №12012, имот №44, имот №40.

нива, представляваща имот №020010, целия с площ от 4,501 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността М., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №02009, имот №020011, имот №020015, имот №000151, имот №020013.

нива, представляваща имот №022007, целия с площ от 1,500 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността В.Ч., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №022006, имот №022008, имот №000573, имот №022011.

нива, представляваща имот №026003, целия с площ от 1,438 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №026002, имот №026004, имот №000573.

нива, представляваща имот №055022, целия с площ от 28,509 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Г.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №055021, имот №055021, имот №055023, имот №000369, имот №000374, имот №55027.

нива, представляваща имот №041014, целия с площ от 1,031 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №041015, имот №041013, имот №000492, имот №000275.

нива, представляваща имот №046029, целия с площ от 1,202 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046030, имот №046028, имот №000534, имот №000285.

лозе, представляваща имот №040020, целия с площ от 1,757 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040019, имот №040014, имот №040021.

изоставена ливада, представляваща имот №034004, целия с площ от 3,501 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността А.Ч., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №034007, имот №034005, имот №034006, имот №034016.

изоставена ливада, представляваща имот №018011, целия с площ от 10,240 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №018001, имот №000117, имот №018029, имот №000114.

изоставена ливада, представляваща имот №016014, целия с площ от 5,598 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №016015, имот №016015, имот №000167, имот №000157.

изоставена ливада, представляваща имот №009009, целия с площ от 10,505 дка, седма категория при неполивни условия, находящ се в местността К.В., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №009010, имот №009012, имот №009008, имот №000049, за общата сума от 2000 лева, а за 1/2 - 1000 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 1888,20 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 1 500 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е 5150 лева.

С нотариален акт №206, том 2, рег.№1192, дело №189 от 15.08.2003 г. /Акт №23, том 2, дело №241 от 19.08.2003 г. на СВ - Котел/ П.С.Д.и Ж.С.И.продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои недвижими имоти, а именно:

нива, представляваща имот №46014, целия с площ от 2,700 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №46015, имот №46013, имот №534, имот №001472. '

нива, представляваща имот №28009, целия с площ от 1,000 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №28008, имот №308, имот №338.

нива, представляваща имот №24001, целия с площ от 4,102 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №24002, имот №240014, имот №327.

пасище мера, представляваща имот №28006, целия с площ от 1,174 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №28007, имот №308, имот №28005, имот №338, имот №28005, имот №338, имот №28004, за общата сума от 700 лева, а за 1/2 - 350 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 696,90 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 630 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е 1120 лева.

С нотариален акт №226, том 2, рег.№1277, дело №206 от 27.08.2003 г. /Акт № 33, том 2, дело №253 от 27.08.2003 г. на СВ - Котел/ Ц. С. Д., М. С. Б. и И.С.И. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои собствени недвижими имоти, а именно:

нива, представляваща имот №040166, целия с площ от 0,404 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040167, имот №040165, имот №040002, имот №040171, имот №000207, имот №040007.

нива, представляваща имот №052006, целия с площ от 1,375 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №052004, имот №052011, имот №052010, имот №052008, имот №052007, имот №052005.

нива, представляваща имот №046013, целия с площ от 3.671 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046014, имот №046012, имот №000534, имот №000275.

нива, представляваща имот №041015, целия с площ от 0,600 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността „"Юрта", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №041016, имот №041014, имот №000275, имот №000492.

нива, представляваща имот №055008, целия с площ от 9,533 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Г.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №055010, имот №055011, имот №055007, имот №055024.

ливада, представляваща имот №032011, целия с площ от 0,998 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността К.Д., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №032017, имот №032012, имот №032010, имот №000177.

ливада, представляваща имот №017009, целия с площ от 398 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №019007, имот №017008, имот №000106, имот №017010, за общата сума от 800 лева, а за 1/2 - 400 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 800 лева

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 550 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е 1900 лева.

С нотариален акт № 197, том 2, рег.№2003, дело №335 от 01.12.2003 г. /Акт №181, том 2, дело №407 от 01.12.2003 г. на СВ - Котел/ Н.П.Б., К.П.М., И.С.Б., П. К.Б., А.П.М., Е. С.М.и Д.В.А продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои собствени недвижими имоти, находящи се в землището на С.К., общ. Котел, обл. Сливен, а именно:

нива, представляваща имот №046005, целия с площ от 4,002 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046006, имот №046004, имот №000268, имот №000275.

нива, представляваща имот №030068, целия с площ от 2,695 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Я., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №0360067, имот №030043, имот №030045, имот №000292.

нива, представляваща имот №030042, целия с площ от 1,279 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Я., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №030040, имот №030041, имот №000286, имот №000287.

нива, представляваща имот №020011, целия с площ от 2,599 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността М., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №020010, имот №0200106, имот №000151, имот №020013.

нива, представляваща имот №021013, целия с площ от 2,318 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №021012, имот №000334.

нива, представляваща имот №028007, целия с площ от 0,700 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №028008, имот №028006, имот №000308, имот №000338.

нива, представляваща имот №022008, целия с площ от 1,501 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността В.Ч., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №022009, имот №022007, имот №000573, имот №022011, имот №, имот №, имот №, имот №, имот №.

нива, представляваща имот №000193, целия с площ от 5,794 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: от всички страни дървопроизв. Пл. имот №000580.

нива, представляваща имот №040175, целия с площ от 7,569 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040150, имот №000228, имот №000267, имот №000223, имот №000225, имот №000222.

пасище мера, представляваща имот №040180, целия с площ от 6,386 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040176, имот №040150, имот №040148, имот №000268, имот №040147, имот №040146, имот №000222.

изоставена ливада, представляваща имот №016015, целия с площ от 2,899 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №016014, имот №000167, имот №000157.

изоставена ливада, представляваща имот №018008, целия с площ от 9,896 дка, седма категория при неполивни условия, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №018022, имот №018021, имот №018020, имот №018009, имот №018007, имот №000106.

изоставена ливада, представляваща имот №014022, целия с площ от 27,099 дка, пета категория при неполивни условия, находящ се в местността К.Ч., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №014021, имот №014023, имот №014025, имот №014024, имот №000069, имот №000121.

нива, представляваща имот №055003, целия с площ от 13,291 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Г.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №055028, имот №055004, имот №055002, имот №055024.

нива, представляваща имот №058010, целия с площ от 9,505 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №058011, имот №058009, имот №000462, имот №058027.

лозе, представляваща имот №040092, целия с площ от 3,632 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040097, имот №040096, имот №040095, имот №040093, имот №040090, имот №040091, имот №040088, за общата сума от 3 300 лева, а за 182 - 1 650 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 3204,60 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 2 530 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е 7100 лева.

С нотариален акт №147, том 1, рег.№847, дело №139 от 31.05.2004 г. /Акт №150, том 1, дело №158 от 31.05.2004 г. на СВ - Котел/ Д. Х.Д., А. Н. А., Г. А. Н. и М. А. Н.продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои собствени недвижими имоти находящи се в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, а именно:

нива, представляваща имот №046033, целия с площ от 1,621 дка, четвърта категория, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046034, имот №000285, имот №046032, имот №000534.

нива, представляваща имот №023003, целия с площ от 4,0 дка, четвърта категория, находящ се в местността „Гиденката", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №023002, имот №023005, имот №000573, имот №, имот №, имот №, имот №, имот №, имот №.

нива, представляваща имот №030066, целия с площ от 6,342 дка, четвърта категория, находящ се в местността Я., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №000288, имот №030064, имот №030065, имот №000292, имот №030067, имот №, имот №, имот №, имот №.

ливада, представляваща имот №025006, целия с площ от 5,991 дка, девета категория, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №025005, имот №025003, имот №000151, имот №027001, имот №025007.

ливада, представляваща имот №018021, целия с площ от 10.997 дка, девета категория, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №018020, имот №018008, имот №018022, имот №025007.

ливада, представляваща имот №016002, целия с площ от 4,504 дка, девета категория, находящ се в местността „Бойчев чеир", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №016003, имот №016021, имот №016022, имот №016001, имот №000157.

ливада, представляваща имот №015023, целия с площ от 6,999 дка, девета категория, находящ се в местността „Стублата", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №015024, имот №015005, имот №015022, имот №000157.

ливада, представляваща имот №032021, целия с площ от 5,051 дка, девета категория, находящ се в местността К.Д., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №032022, имот №032015, имот №032019, имот №032020, имот №032028, за общата сума за всички имоти от 1300 лева, а за 1/2 - 650 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 1290 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 900 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е 3 200 лева.

 С нотариален акт №122, том 2, рег.№1188, дело №303 от 07.09.2006 г. /Акт № 71, том 4, дело №720 от 07.09.2006 г. на СВ - Котел/ Й. С. С., Т. С.Н., Ц.К.С.а, Н. Г. К., С. Г. С., К. Г.Д., Я. Г. П. и И. С. С. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните недвижими имоти намиращи се в землището на С.К. и с.Жеравна, ОБЩ.К. , обл.Сливен, а именно: Друг вид нива с площ от 1052 кв.м., местността Р., представляващо поземлен имот №36681.52.13, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.52.12; ПИ №36681.52.15; ПИ №36681.52.14; ПИ №36681.53.186; ПИ №36681.49.575.

Ливада с площ от 12999 кв.м., местността К.Д., представляващо поземлен имот №36681.9.3, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.9.7; ПИ №36681.9.4; ПИ №36681.9.13; ПИ №36681.402.231; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.

Ливада с площ от 6998 кв.м., местността К.Ч., представляващо поземлен имот №36681.14.3, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.14.17; ПИ №36681.14.4; ПИ №36681.14.2; ПИ №36681.14.25.

Ливада с площ от 4997 кв.м., местността „ДОЙНИНИ МОГИЛИ", представляващо поземлен имот №36681.15.8, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.15.10; ПИ №36681.15.9; ПИ №36681.15.7; ПИ №36681.15.29.

Ливада с площ от 11999 кв.м., местността „БОЙЧЕВ ЧЕИР", представляващо поземлен имот №36681.16.6, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.16.20; ПИ №36681.16.7; ПИ №36681.16.19; ПИ №36681.15.157; ПИ №36681.16.5.

Ливада с площ от 18066 кв.м., местността К., представляващо поземлен имот №36681.16.17, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.16.18; ПИ №36681.16.8; ПИ №36681.16.9; ПИ №36681.16.16; ПИ №36681.27.167.

Ливада с площ от 51003 кв.м., местността „СИРАКОВ КАМЪК", представляващо поземлен имот №36681.17.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.17.2; ПИ №36681.17.8; ПИ №36681.17.106; ПИ №36681.17.11.

Ливада с площ от 4998 кв.м., местността „ГНИЛАТА", представляващо поземлен имот №36681.27.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.25.6; ПИ №36681.27.2; ПИ №36681.27.167; ПИ №36681.25.7; ПИ №36681.33.151.

Друг вид нива с площ от 6961 кв.м., местността Ю., представляващо поземлен имот №36681.46.25, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.46.26; ПИ №36681.46.285; ПИ №36681.46.51; ПИ №36681.46.534.

Друг вид нива с площ от 57996 кв.м., местността „ГЪЗЕРА", представляващо поземлен имот №36681.58.22, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.58.21; ПИ №36681.58.23; ПИ №36681.58.462; ПИ №36681.48.573.

Ливада с площ от 8500 кв.м., местността „ПОД ЛОЗЯТА", представляващо поземлен имот №29283.100.13, по кадастралната карта на село Жеравна, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №29283.100.14; ПИ №29283.100.15; ПИ №29283.100.11; ПИ №29283.100.7, за сумата от 2808 лева, а за 1/2 - 1 404 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 2808 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 3 700 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е  13 000 лева.

С нотариален акт №71, том 2, рег.№1077, дело №255 от 17.08.2006 г. /Акт № 16, том 4, дело №661 от 17.08.200 6г. на СВ - Котел/ Й. П.Б. и Д.В. Б. продават на В.З.Д.и В.К.В. следните недвижими имоти, находящи се в землището на С.К., ОБЩ.К., а именно:

поземлен имот с идентификатор №36681.35.186, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността К.Д., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 5558 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.35.185; ПИ №36681.35.187; ПИ №36681.35.188; ПИ №36681.35.580.

поземлен имот с идентификатор №36681.57.7, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „СЪСЕНОВА ПОЛЯНА", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 2542 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.57.8; ПИ №36681.57.11; ПИ №36681.57.6; ПИ №36681.49.575, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.38.2, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „МИХАЛЕВА ЛОКВА", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 4898 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.3; ПИ №36681.40.4; ПИ №36681.40.1; ПИ №36681.38.3; ПИ №36681.38.5; ПИ №36681.40.252, ПИ №36681.35.580, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.39.6, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „СЛАДНИКОВ РЪТ", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 398 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.39.10; ПИ №36681.39.3; ПИ №36681.39.5, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.26, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 397 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.27; ПИ №36681.40.155; ПИ №36681.40.153, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.68, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 2141 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.67; ПИ №36681.40.69; ПИ №36681.40.104; ПИ №36681.40.72; ПИ №36681.40.75; ПИ №36681.40.65, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.128, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1700 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.123; ПИ №36681.40.127; ПИ №36681.40.129; ПИ №36681.40.151, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.54.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Р., с предназначение -земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 278 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.54.2; ПИ №36681.54.5; ПИ №36681.26.393; ПИ №36681.26.394, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.9.2, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността К.Д., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 14200кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.9.1; ПИ №36681.9.3; ПИ №36681.9.13; ПИ №36681.402.231, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.12.4, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността К.Д., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 28039 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.12.60; ПИ №36681.12.2; ПИ №36681.12.61; ПИ №36681.12.62, ПИ №36681.12.5; ПИ №36681.12.11; ПИ №36681.12.63, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.14.17, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността К.Ч., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 18693 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.14.4; ПИ №36681.14.18; ПИ №36681.14.2; ПИ №36681.14.3; ПИ №36681.14.24; ПИ №36681.14.16, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.18.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Б., с предназначение ­земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 81964 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.18.30; ПИ №36681.18.11; ПИ №36681.18.2; ПИ №36681.18.102; ПИ №36681.18.3; ПИ №36681.18.103; ПИ №36681.18.5; ПИ №36681.18.117; ПИ №36681.18.29; ПИ №36681.19.114, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.24.2, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Р., с предназначение -земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 8691 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.24.1; ПИ №36681.24.3; ПИ №36681.21.327, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.39.7, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „БАЛАБАНИЦА", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 4202 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.39.8; ПИ №36681.39.10; ПИ №36681.39.11; ПИ №36681.39.13, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.55.17, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Г.К., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 50705 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.55.18; ПИ №36681.55.369; ПИ №36681.55.24, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.59.3, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността С.К., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 27903 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.59.2; ПИ №36681.59.4; ПИ №36681.48.573; ПИ №36681.58.26; ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.174, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1608 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.69; ПИ №36681.40.60; ПИ №36681.40.144, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.176, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 2400 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.179; ПИ №36681.40.148; ПИ №36681.40.149; ПИ №36681.40.180; ПИ №36681.40.177; ПИ №36681.40.150, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, за сумата от 4732,80 лева, а за 1/2 - 2 366,40 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 4732,80 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 5150 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е 17 950 лева.

 С нотариален акт №124, том 2, рег.№1191, дело №305 от 07.09.2006 г. /Акт № 73, том 4, дело №722 от 08.09.2006 г. на СВ - Котел/ Д. Х. С. и Г. Д. С. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните недвижими имоти, а именно:

друг вид нива с площ от 609 кв.м., местността „До село" представляващо поземлен имот №36681.30.1 по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.53.28; ПИ №36681.30.299.

друг вид нива с площ от 198 кв.м., местността Р., представляващо имот №36681.52.22 по кадастралната на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.52.24; ПИ №36681.52.23; Пи №36681.53.186; ПИ №36681.52.578.

друг вид нива с площ от 1527 кв.м., местността Р., представляващо поземлен имот №36681.54.12 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.54.395; ПИ №36681.54.13; ПИ №36681.54.9; ПИ №36681.54.11; ПИ №36681.49.575.

друг вид нива с площ от 9525 кв.м., местността „Попеница", представляващо поземлен имот №36681.7.3 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.7.4; ПИ №36681.7.2; ПИ №36681.7.6; ПИ №36681.7.54; ПИ №36681.7.752; ПИ №36681.37.7.

ливада с площ от 6423 кв.м., местността К.Д., представляващо поземлен имот №36681.11.7 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.11.8; ПИ №36681.11.6; ПИ №36681.35.580.

ливада с площ от 6002 кв.м., местността К.Ч., представляващо поземлен имот №36681.14.13 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.14.24; ПИ №36681.14.9; ПИ №36681.14.14; ПИ №36681.14.12.

ливада с площ от 12998 кв.м., местността „ДОЙНИНИ МОГИЛИ", представляващо поземлен имот №36681.15.1 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.15.4; ПИ №36681.15.2; ПИ №36681.15.30; ПИ №36681.15.28; ПИ №36681.17.11.

ливада с площ от 40043 кв.м., местността „СИРАКОВ КАМЪК", представляващо поземлен имот №36681.17.8 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.17.6; ПИ №36681.17.7; ПИ №36681.17.5; ПИ №36681.17.9; ПИ №36681.17.2; ПИ №36681.17.1.

ливада с площ от 23504 кв.м., местността Б., представляващо поземлен имот №36681.19.16 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.19.14; ПИ №36681.19.11; ПИ №36681.19.12; ПИ №36681.19.17; ПИ №36681.19.13; ПИ №36681.19.10; ПИ №36681.19.15; ПИ №36681.19.115.

друг вид нива с площ от 7998 кв.м., местността В.Ч., представляващо поземлен имот №36681.21.7 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.21.8; ПИ №36681.21.6; ПИ №36681.21.340; ПИ №36681.21.14.

ливада с площ от 6000 кв.м., местността К.Д., представляващо поземлен имот №36681.32.10 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.32.5; ПИ №36681.32.15; ПИ №36681.32.12; ПИ №36681.32.11; ПИ №36681.32.177.

друг вид нива с площ от 1800 кв.м., местността Ю., представляващо поземлен имот №36681.46.11 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.46.10; ПИ №36681.46.12; ПИ №36681.41.275; ПИ №36681.46.534.

друг вид нива с площ от 26998 кв.м., местността „КОРЕН КАЙРЯК", представляващо поземлен имот №36681.46.11 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.55.2; ПИ №36681.55.24; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.

друг вид нива с площ от 12499 кв.м., местността „КОРЕН КАЙРЯК", представляващо поземлен имот №36681.55.23 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.55.369; ПИ №36681.55.22; ПИ №36681.55.27.

друг вид нива с площ от 12210кв.м., местността „СЪСЕНОВА ПОЛЯНА", представляващо поземлен имот №36681.57.10 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.57.15; ПИ №36681 57 9- ПИ №36681.49.575; ПИ №36681.57.11.

друг вид нива с площ от 2000 кв.м., местността „КОБИЛИШНИЦА", представляващо поземлен имот №36681.62.1 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.62.4; ПИ №36681.62.2; ПИ №36681.48.573, за сумата от 3 004,00 лева, за 1/2 - 1 502 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 3 004,00 лева

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към датата на придобиване е 3 400 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимите имоти към настоящия момент е 11 925 лева.

С нотариален акт №37, том 1, рег.№58, дело №35 от 10.05.2011 г. /Акт №161, том 1, дело №53 от 10.05.2011 г. на СВ - Котел/ М.Д.Й.продава на В.К.В. и Р.М.М.при равни права за купувачите следния недвижим имот, а именно: поземлен имот с идентификатор №36681.14.27, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 7601 кв.м., с адрес на поземления имот: местност К.Ч., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 36681.14.9, номер по предходен план: 36681.14.9, при съседи: 36681.14.72; 36681.14.26; 36681.14.28; 36681.14.25 и 36681.14.8 за сумата от 580 лева, за 1/2 - 290 лв.

Данъчна оценка на имота е 576,90 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимия имот към датата на придобиване е 455 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент е 912 лева.

С нотариален акт №36, том 1, рег.№516, дело №34 от 10.05.2011 г. /Акт №160, том 1, дело №52 от 10.05.2011 г. на СВ - Котел, М.Д.Й.и Г.Д.Д.продават на В.К.В. и Р. М. М., при равни права за купувачите следния съсобствен недвижим имот, а именно: поземлен имот с идентификатор №36681.14.7, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 6998 кв.м., адрес на поземления имот: местност „КУРТОВ ЧЕИР", трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - ливада, стар идентификатор - няма, при съседи: 36681.14.8, 36681.14.14, 36681.14.15, 36681.14.25 и 36681.14.6, за сумата от 540 лева, за 1/2 -270 лв.

Данъчна оценка на имота 541,10 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимия имот към датата на придобиване е 420 лева.

Пазарната оценка на 1/2 ид. ч. от недвижимия имот към настоящия момент е 840 лева.

Твърди, че преди проверявания период ответника е получил сумата 50 000лв. от продажба на недвижим имот през 2005г.

Твърди, че ответниците имат и са имали следните МПС: .Лек автомобил, марка „УАЗ", модел „452 В", рег.№ СН 3097 НС, № 78624 на рама, № 3036943 на двигател, дата на първа регистрация 01.01.1982г., Придобит на 21.04.2004г. Автомобилът е продаден с договор от 21.04.2004 г. за сумата от 300 лева.  Пазарна оценка към датата на придобиване е 1 200 лева. Пазарна оценка към дата на продажба е 1 200 лева

Лек автомобил, марка „ДЖИП", модел „ЧЕРОКИ", рег.№ СН 7887 НН, № 1J4FFN8M91L578623 на рама, № DD85C12944 на двигател, дата на първа регистрация 17.01.2001г., придобит с договор от 22.09.2006 г. за сумата от 14 200 лева. Пазарна оценка към датата на придобиване е 14 200 лева. Пазарна оценка към настоящия момент е 5 500 лева

Лек автомобил, марка М., П.рег.№ СН 5775 АК, № JMB0NV260VJ003160 на рама, № BY3300 на двигател, дата на първа регистрация 03.04.1997г., придобит с договор от 19.08.2011 г. за сумата от 1 000 лева. Пазарна оценка към датата на придобиване е 9 500 лева. Пазарна оценка към настоящия момент е 4 200 лева

Лек автомобил, марка „МЕРЦЕДЕС", модел „Г 350 ДТ", рег.№ СН 3300 АН, №WDB46332017094153 на рама, № 60397212002478 на двигател, дата на първа регистрация 04.01.1994г., придобит с договор от 10.01.2006г. за сумата от 16 000 лева. Пазарна оценка към датата на придобиване е 35 000 лева. Пазарна оценка към настоящия момент е 16 000 лева.

Ответникът В. е декларирал за 2008 г. с подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 59 864,25 лева; доход от наем на недвижимо имущество - 6 000 лева. Годишна данъчна основа - 62 227 лева, авансово внесен данък - 5 605,55 лева, данък за довнасяне - 540 лева. Доход след облагане с данъци - 62 227 лева.

за 2009 г. е подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 46 895,68 лева; доход от наем на недвижимо имущество - 10 000 лева; доход от права или прехвърляне на имущество - 1 558 лева. Годишна данъчна основа -54 534,04 лева, авансово внесен данък - 4 382,79 лева, данък за довнасяне - 995,88 лева.

за 2010 г. е подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 62 488,80 лева; доход от наем на недвижимо имущество - 12 000 лева. Годишна данъчна основа - 70 366,80 лева, авансово внесен данък - 5 872,51 лева, данък за довнасяне - 1 080 лева.

за 2011 г. е подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 51 507,87 лева; доход от наем на недвижимо имущество - 8 000 лева. Годишна данъчна основа - 55 650,88 лева, авансово внесен данък - 5 480 лева, данък за довнасяне - нула лева.

за 2012 г. е подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 51 758,67 лева; доход от наем на недвижимо имущество - 9 000 лева; Годишна данъчна основа - 56 860 лева, авансово внесен данък - 5 686 лева, данък за довнасяне - нула лева.

Ответницата М.К.К. - В. е декларирала за 2009 г. с подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 2 626,83 лева; доход от прехвърляне на недвижимо имущество в размер на 1 558,80 лева. Годишна данъчна основа - 3 705,04 лева, авансово внесен данък -194,31 лева, данък за довнасяне - 155,80 лева.

за 2010 г. е подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 2 962,85 лева; доход от наем на недвижимо имущество - 8 000 лева. Годишна данъчна основа - 9 379,12 лева, авансово внесен данък - 937,92 лева, данък за довнасяне - нула лева.

за 2011 г. е подадена ГДД, деклариран доход от трудови правоотношения получен от „Кераминвест" АД в размер на 3 295,93 лева; доход от наем на недвижимо имущество - 9 000 лева. Годишна данъчна основа - 11 457 лева, авансово внесен данък - 1145,80 лева, данък за довнасяне - нула лева.

В мотивираното искане са описани сметките на ответниците и движенията по тях.

В.К.В. е получил на 28.11.2012 г. превод от „Кераминвест" АД по разплащателна сметка с IBAN *** 000 лева с основание - заем, като на същата дата сумата е преведена по сметка на „Скът" ЕООД с основание - по договор за продажба на дялове.

Посочена е издръжката на семейството на ответниците по години за периода от 2003г. до 2012г. по данни на НСИ. Твърди се, че за периода ответницата се направили разходи в размер на общо 29 438лв. за задгранични екскурзии през 2009 и 2011г. През проверявания период ответниците са заплатили общо данъци и такси в размер на 7 604,76лв.

На основание Решение № 100/09.03.2017 г. на КОНПИ твърди че е внесено искане за обезпечение на бъдещ иск в Окръжен съд - гр. Сливен. С определение №137/14.03.2017 г. по ч. гр. д. № 149/2017 г. по описа на Окръжен съд - гр. Сливен е допуснато обезпечение на бъдещия иск. Обезпечителните мерки са наложени. С определението си Окръжен съд Сливен е определил тримесечен срок за предявяване на бъдещия иск на КОНПИ, считано от връчване на същото, т.е. до 15.06.2017 г.

След връщане на съобщенията за наложените обезпечителни мерки на В. К.В. била изпратена покана изх. №ТД03БС/УВ-5952/30.03.2017 г. за представяне на декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ и покана на основание чл. 60, ал. 2 от ЗОПДНПИ за запознаване с материалите по проверката. Пощенската пратка съдържаща поканата и декларацията е върната в ТД Бургас на 13.04.2017 г. с отбелязване - „пратката не е потърсена от получателя".

На М.К.К. - В. била  изпратена покана изх. №ТД03БС/УВ-5953/30.03.2017 г. за представяне на декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ и покана на основание чл. 60, ал. 2 от ЗОПДНПИ за запознаване с материалите по проверката. Пощенската пратка съдържаща поканата и декларацията е върната в ТД Бургас с отбелязване -„пратката не е потърсена от получателя".

В установения законен срок не били подадени декларация по чл. 57 от ЗОПДНПИ и възражения.

Твърди че след извършен икономически анализ е установил следното:  за 2003 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 8 648 лева, разпределени, както следва:

-         от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 8 648 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 5 559 лева разпределени, както следва:

-         разходи за издръжка на домакинство - 5 559 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 3 089 лева.

4.       Имущество  /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни  права  и нематериални активи/ в размер на 20 590 лева:

-         разход за придобиване на недвижимо имущество - 20 590 лева.

5.       Установено несъответствие в размер на 17 501 лева.

за 2004 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 15 разпределени, както следва:

от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 14 536 лева.

от продажба на МПС - 1 200 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 5 138 лева разпределени, както следва:

-         разходи за издръжка на домакинство - 5 138 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 10 598 лева.

4.       Имущество  /пари,  движими,   недвижими  вещи,  ограничени  вещни
нематериални активи/ в размер на 33 140 лева:

разход за придобиване на недвижимо имущество - 31 940 лева.

разход за придобиване на МПС - 1 200 лева.

Установено несъответствие в размер на 22 542 лева.

за 2005 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 69 920 лв. разпределени, както следва:

от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 19 920 лева.

от продажба на недвижими имоти - 50 000 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 4 500 лева разпределени, както следва:

-         разходи за издръжка на домакинство - 4 500 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 65 420 лева.

4.       Имущество /пари,  движими,  недвижими вещи,  ограничени  вещни
нематериални активи/ в размер на 6 120 лева:

-         разход за придобиване на недвижимо имущество - 6 120 лева.

Няма установено несъответствие.

за 2006 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 21 288 лева разпределени, както следва:

-         от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 21 288 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 5 493 лева разпределени, както следва:

разходи за издръжка на домакинство - 5 160 лева.

разход за данъци и такси - 333 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 15 794 лева.

4.       Имущество /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни  права  и
нематериални активи/ в размер на 75 749 лева:

разход за придобиване на недвижимо имущество - 38 050 лева.

разход за придобиване на дружествени дялове в размер на 2500 лева.

разход за придобиване на МПС - 30 200 лева.

разход за вноски по банкови сметки - 4 999 лева.

Установено несъответствие в размер на 59 954 лева.

за 2007 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 22 138лв.разпределени, както следва:

-         от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 22 138 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 6 637 лева разпределени, както следва:

разходи за издръжка на домакинство - 6 176 лева.

разход за данъци и такси - 461 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 15 500,20 лева.

4.       Имущество  /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни
нематериални активи/ в размер на 701 533 лева:

разход за придобиване на недвижимо имущество - 119 350 лева.

разход за придобиване на дялове и акции - 112 500 лева.

разход за вноски по банкови сметки - 469 683 лева.

Установено несъответствие в размер на 686 032,80 лева.

за 2008 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 94
разпределени, както следва:

-         от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 94 147 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 7 042 лева разпределени, както следва:

-         разходи за издръжка на домакинство - 7 042 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 87 105 лева.

4.       Имущество  /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни нематериални активи/ в размер на 233 518 лева:

разход за придобиване на недвижимо имущество - 29 250 лева.

разход за вноски по банкови сметки - 204 268 лева.

Установено несъответствие в размер на 146 413 лева.

за 2009 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 115 110 лева разпределени, както следва:

от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 89 460 лева.

от продажба на недвижими имоти - 25 650 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 21 164,96 лева разпределени, както следва:

разходи за издръжка на домакинство - 7 336 лева.;

разход за данъци и такси - 3 277 лева.;

разходи за пътувания в чужбина в размер на 10 551 лв.

3.       Установен нетен доход в размер на 93 945 лева.

4.       Имущество  /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни  права  и нематериални активи/ в размер на 404 670 лева:

разход за придобиване на недвижимо имущество - 173 271 лева.

разход за вноски по банкови сметки - 241 950 лева.

Установено несъответствие в размер на 310 724,96 лева.

за 2010 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 113 511 лева разпределени, както следва:

-         от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 113 511 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 25 863,51 лева разпределени, както следва:

разходи за издръжка на домакинство - 6 962 лева.

разход за данъци и такси - 14,51 лева.

-         разходи за пътувания в чужбина в размер на 18 887 лв.

3.       Установен нетен доход в размер на 87 647,49 лева.

4.       Имущество /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни  права  и нематериални активи/ в размер на 61 221 лева:

разходи за придобиване на дружествени дялове в размер на 2 500 лева.

разход за вноски по банкови сметки в размер на 58 721 лева.

Няма установено несъответствие.

за 2011 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 90 224лв.,разпределени, както следва:

-         от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 87 724 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 10 798 лева, разпределени както следва:

разходи за издръжка на домакинство - 7 344 лева.

разход за данъци и такси - 3 454 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 79 425,16 лева.

4.       Имущество  /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни
нематериални активи/ в размер на 142 759 лева:

разход за придобиване на недвижимо имущество - 875 лева.

разход за придобиване на МПС - 9 500 лева.

разход за придобиване на дялове и акции - 500 лева.

разход за вноски по банкови сметки - 131 884 лева.

Установено несъответствие в размер на 63 333,84 лева.

за 2012 г.:

1.       Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 590 288 лева разпределени, както следва:

от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 101 288 лева.

от получени заеми - 489 000 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 8 648 лева разпределени, както следва:

разходи за издръжка на домакинство - 8 586 лева.

разход за данъци и такси - 62,41 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 581 639,59 лева.

4.       Имущество  /пари,  движими,  недвижими  вещи,  ограничени  вещни  права  и
нематериални активи/ в размер на 553 913 лева:

разход за придобиване на дялове и акции - 502 500 лева.

разход за вноски по банкови сметки - 51 413 лева.

Няма установено несъответствие.

Доходи, приходи или източници на финансиране общо в размер на 1  141 010 лева разпределени, както следва:

от трудови правоотношения и по годишни данъчни декларации - 572 660 лева.

от продажба на недвижими имоти - 75 650 лева.

от продажба на МПС - 1 200 лева.

от продажба на дружествени дялове - 2 500 лева.

от получени заеми - 489 000 лева.

2.       Обичайни разходи общо в размер на 100 845,76 лева разпределени, както следва:

-         разходи за издръжка на домакинство - 63 803 лева.

платени публично правни задължения - 7 604 лева.

разходи за пътувания в чужбина в размер на 29 438 лева.

3.       Установен нетен доход в размер на 1 040 164,24 лева.

4.       Имущество /пари, движими, недвижими вещи, ограничени вещни права и
нематериални активи/ в размер на 2 233 213 лева:

разход за придобиване на недвижимо имущество - 419 446 лева.

разход за придобиване на МПС - 40 900 лева.

разход за придобиване на дялове и акции - 620 500 лева.

разход за вноски по банкови сметки - 1 152 367 лева.

Установено несъответствие в размер на общо за периода 1 193 048,76 лева.

Счита че е налице значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице по смисъла чл. 21, ал. 2 от ЗОПДНПИ във вр. с § 1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ. и че са налице са предпоставките, визирани в чл. 62 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и т.2 и чл. 72 от ЗОПДНПИ.

Моли съда да постанови решение, с което на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.К.В., ЕГН ********** и М.К.К. -В.. ЕГН ********** бъдат отнети :

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.1, с адрес: ***********, етаж 0, обект 1, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.2, площ по документ: 95,45 кв.м., ведно с прилежащите 14,85 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, придобит с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №185, том 2, рег.№5047 от 30.06.2011 г. /Акт №131, том 2, дв. вх. per. №3219 от 30.06.2011 г. на СВ - Сливен/.

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.5, с адрес: ***********, етаж 2, обект 5, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: за офис, брой нива 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.4, №67338.513.235.5.6, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.2, №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.9, площ по документ: 68.04 кв.м., ведно с прилежащите 10,58 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, придобит с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №185, том 2, рег.№5047 от 30.06.2011 г. /Акт №131, том 2, дв. вх. per. №3219 от 30.06.2011 г. на СВ - Сливен/.

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.14, с адрес: ***********, етаж 0, обект 14, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За търговска дейност, брой нива 2, при съседни самостоятелни обекти: Ниво 1 /едно/ на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.15, №67338.513.235.5.1, Ниво 2: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15 под обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатори №67338.513.235.5.5, №67338.513.235.5.5, площ по документ: 115,98 кв.м., ведно с прилежащите: 18,04 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, придобит с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №185, том 2, рег.№5047 от 30.06.2011 г. /Акт №131, том 2, дв. вх. per. №3219 от 30.06.2011 г. на СВ -Сливен/.

1/2 ид.ч. от СГРАДА с идентификатор 67338.525.76.2, находящ се в гр.Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта, която сграда попада в поземлен имот с идентификатор 67338.525.76, с адрес КВ.Б., със застроена площ от 339 кв.м., с предназначение сграда за търговия, брой етажи два, построена с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ № I, в кв. 560 по плана на КВ.Б., гр.Сливен, целия с площ от 6 330 кв.м., при граници: изток - бул. С.С., запад -улица, север - улица, юг - улица, придобита с н.а. №149, том 5, рег.№5959, дело №678 от 2007 г. /Акт №173, том 16, дело №3775 от 19.06.2007 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.100, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.99, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125, придобит с н.а. №104, том 1, рег.№1245, дело №87 от 14.03.2008 г. /Акт №187, том 5, дело №1242 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.101, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.102, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125, н.а №105, том 1, рег.№1246, дело №88 от 14.03.2008 г. /Акт №188, том 5, дело №1243 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.102, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1999 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.29, поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, придобит с н.а. №102, том 1, рег.№1243, дело №85 от 14.03.2008 г. /Акт №189, том 5, дело №1244 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.99, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 2000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.123, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125, придобит с н.а. №103, том 1, рег.№1244, дело №86 от 14.03.2008 г. /Акт №190, том 5, дело №1245 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1485, в кв.210 по плана на гр.Сливен, при граници: изток -улица С., запад - имот №1484, север - ул. „Радецки" и юг - имот №1483, ведно с построената в него жилищна сграда, състояща се от осем стаи, както и всички останали подобрения и насаждения в имота, който имот по кадастралната карта на гр.Сливен се индивидуализира като ПИ с идентификатор №67338.546.7 с административен адрес ******, с площ от 347 кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване -урбанизирана територия за ниско застрояване, при съседи поземлени имоти с идентификатори №№ 67338.546.12, 67338.546.8, 67338.546.1 и 67338.546.6, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.1, с площ от 55 кв.м., ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.2, с площ от 112 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.3, с площ от 7 кв.м., всички сгради представляващи търпим строеж по смисъла на параграф 16 от ПР на ЗУТ, както и всички подобрения и насаждения в имота, с н.а. №88, том 3, рег.№4966, дело №406 от 05.06.2008 г. /Акт №101, том 8, дело №3119 от 05.06.2008 г. на СВ - Сливен/.

Дворно място с площ от 1210 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № XIII-35 в квартал 24, съгласно действащия застроителен и регулационен план на С.С., ОБЩ.С.при граници: изток - улица, запад поземлен имот № VI-35, север - поземлен имот № V-34, заедно с построените в гореописания имот ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 27,00 кв.м., състояща се от две стаи и антре, както и полумасивно складово помещение със застроена площ от 6 кв.м., придобит с нотариален акт №45, том 8, рег.№9705, дело №1840 от 11.08.2008 г. /Акт №82, том 12, дело №2431 от 11.08.2008 г. на СВ - Карнобат/.

1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор №36681.14.27, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 7601 кв.м., с адрес на поземления имот: местност „КУРТОВ ЧЕИР", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 36681.14.9, номер по предходен план: 36681.14.9, при съседи: 36681.14.72; 36681.14.26; 36681.14.28; 36681.14.25 и 36681.14.8, придобит с н.а. №37, том 1, рег.№58, дело №35 от 10.05.2011 г. /Акт №161, том 1, дело №53 от 10.05.2011 г. на СВ -Котел/.

1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор №36681.14.7, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 6998 кв.м., адрес на поземления имот: местност „КУРТОВ ЧЕИР", трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - ливада, стар идентификатор - няма, при съседи:  36681.14.8, 36681.14.14,

36681.14.15, 36681.14.25 и 36681.14.6, придобит с н.а.№36, том 1, рег.№516, дело №34 от 10.05.2011 г./Акт №160, том 1, дело №52 от 10.05.2011 г. на СВ - Котел/.

лек автомобил марка М., П.рег.№ СН 5775 АК, № JMB0NV260VJ003160 на рама, № BY3300 на двигател, дата на първа регистрация 03.04.1997г., придобит с договор от 19.08.2011 г.

На основание чл. 63. ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.К.В. да бъдат отнети:

сумата в размер на 110 000 лв. представляваща равностойност на 110 000 поименни акции притежавани от В.К.В., ЕГН ********** в капитала на „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД с Г.С.Д., със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ***, подлежи на отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

сумата в размер на 2 500 лв. от продажбата на дружествените дялове притежавани от В.В. в капитала „КЕРАМ ИМОТИ" ООД с ЕИК 119671936 подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

сумата в размер на 502 500 лв. от продажбата на дружествените дялове притежавани от В.В. в капитала на „СКЪТ" ООД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

сумата в размер на 500 лв. представляваща равностойност на придобитите 50 дружествени дяла от В.В. в капитала на „ЕКС О ДИНЪР" ООД с ЕИК 201464016 подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

На основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.К.В., и М.К.К. - В., да бъдат отнети:

сумата в размер на 25 650 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на 9/20 ид.ч. от недвижим имот, продаден с нотариален акт №30, том 2, рег.№2485, дело №189 от 15.12.2009 г. (Акт №67, том 14, дело №4541 от 16.12.2009 г. на СВ -Сливен)

сумата в размер на 49 800 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на 7,90/453 ид.ч. кв.м. от дворно място, ведно с ателие „Е", продаден с нотариален акт №45, том 21, рег.№ 13325, дело №3908 от 04.08.2008 г. (Акт № 196, том 26, дело №5989 от 04.08.2008 г. на СВ - Несебър),

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.К.В., да бъдат отнети:

сумата в размер на 57 000 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2007 г. и 2008 г. вкл., по депозитна сметка с IBAN ***, открита на 30.03.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

сумата в размер на 26 128 лева, представляваща получени лихви в периода 2008 г. -2012 г. вкл., по депозитна сметка с IB AN BG 28 СЕСВ 9790 2051 4132 00, открита на 30.03.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 50 510 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2007 г.; 2008 г., 2009 г. и 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG 73 СЕСВ 9790 1051 4132 00, открита на 27.07.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 115 002,04 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2007 г., 2008 г. и 2011 г. по депозитна сметка с IB AN BG10 СЕСВ 9790 2451 4132, открита на 04.12.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 25 363,88 лева, представляваща получени лихви в периода 2008 г. - 2012 г. вкл., по депозитна сметка с IB AN BG10 СЕСВ 9790 2451 4132, открита на 04.12.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

сумата от 217 419,54 лв., представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2008 г. - 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG 46 СЕСВ 9790 1051 4132 01, открита на 08.07.2008г. в Ц.К.Б. АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

сумата от 23 710 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2008 г.; 2009 г.; 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG19 СЕСВ9790 1051 4132 02, открита на 29.10.2008 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 702 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2009 г. и 2011 г. вкл., по разплащателна сметка с IB AN BG89 СЕСВ9790 1051 4132 03, открита на 28.11.2008 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 42 050 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. през 2008 г. по банкова сметка ***, открита на 17.05.2008г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В.;

сумата от 364,33 лева, представляваща получени лихви през 2008 г. по банкова сметка ***, открита на 17.05.2008г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ;

сумата от 4 628,72 лева, представляваща получени лихви през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 18.08.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

 

сумата от 139 583 лева, представляваща получени лихви през 2012 г. банкова сметка ***, открита на 01.03.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 679,65 лева, представляваща получени лихви през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 18.12.2012 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ЕГН:**********, ;

сумата от 2 000 лв., представляваща внесените на каса суми от В.В. през 2011 г. по банкова сметка ***, открита на 17.10.2005 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 100 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 09.05.2012 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

- сумата от 9 780 лв., представляваща внесените суми от В.В. в периода 2007 г. по банкова сметка ***, открита на 08.06.2005 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ЕГН:**********, ;

сумата от 10 151 лева, представляваща внесените на каса суми през 2009 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. с ЕГН **********;

сумата от 2 197,78 лева, представляваща получени лихви за периода 2010 г. - 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 20.05.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

сумата от 4 999 лева, представляваща внесените на каса суми през 2007 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

сумата от 1 500 лева, представляваща получени лихви за периода до 2013 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

сумата от 13 527 лева, представляваща внесените на каса суми по депозит на ФЛ в лева с IBAN ***, открит на 12.10.2001 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 28 005,03 лева, представляваща внесените на каса суми в периода 2011 г. -2012 г. вкл. по депозит на ФЛ в USD с IBAN ***, открит на 29.07.2011 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 543,87 лева, представляваща получени лихви за 2012 г. по депозит на ФЛ в USD с IBAN ***, открит на 29.07.2011 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 3 881,24 лева, представляваща внесените на каса суми през 2007 г. по банкова сметка *** ***, открита на 30.05.2007 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 398,26 лева, представляваща получени лихви за периода 2007 г. - 2012 г. вкл. по банкова сметка *** ***, открита на 30.05.2007 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В..

Претендира разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение.

Ответниците са депозирали в срок писмен отговор, в който на първо място възразяват по допустимостта на иска. По възраженията им съдът се е произнесъл с определението по чл. 140 от ГПК.

Ответниците оспорват изцяло основателността на предявените искове.

Оспорват изцяло твърдението на ищеца, че е налице съществено несъответствие между доходите и разходите им за проверяваните периоди. Следвало да се имат предвид и размера на притежаваните от тях парични средства непосредствено преди началния период на същата проверка - факт, който така и е останал неизяснен, поради проявеното бездействие от страна на органите по чл. 13, ал. 1 от ЗОПДНПИ.

Непосредствено преди началния период на проверката, респ. в края на 2002 година твърдят че са притежавали и разполагали със значителна по размер парична сума, формирана от техни доходи, както и 101 000 германски марки, придобити в периода от 1980 г. до 2002 г. и съответно формирани по следния начин:

При сключване на гражданския брак между тях, същите са получили като подаръци от своите близки, приятели и гости на сватбата парична сума в размер на около 37 000 лева. Отделно от това майката на М.К.К.-В., а именно С.К.е предоставила на семейството парична сума в размер на около 35 000 лева;

Около 73 560 лева, съставляващи доходи от трудова дейност на В.К.В.. Същият в периода 1980 г. до 1992 г. е работил на длъжност Началник отдел и Зам. директор, в т.ч. и изпълняващ длъжността Директор на държавното предприятие „Хидрострой-Сливен", гр. Сливен. Получаваните от него чисти доходи (след облагане) от заплати са били месечно от 250 лева (в началото на периода) до 400 лева (в следващите периоди). Освен получаваните чисти трудови възнаграждения, е получавали месечни надбавки в размер на 60 лева за строителство на национални обекти, като сумата за горепосочения период от така посочените надбавки е в размер на 8 640 лева. Отделно от това същият е получавал и годишни премии в диапазона от 1300 лева до 1500 лева, като общата сума за така посочения период от получени годишни премии възлиза в размер на 15 600 лева;

Около 66 600 лева, съставляващи доходи от трудова дейност на М.К.К.-В.. Същата в периода 1980 г. до 1993 г. е работила на длъжност Началник отдел във „ВиК" Сливен, с месечна чиста заплата от порядъка на 250 лева (в началото на периода) до 360 лева (в следващите периоди). Отделно от така получените от нея трудови възнаграждения, същата е получавала ежегодни парични премии от същото предприятие в осреднен размер на сумата около 1 200 (в следващите периоди) лева;

Около 190 000 лева, получени парични средства от трудови възнаграждения от В.К.В. в периода 1992 г. до 1996 г., в който период същият е заемал длъжността Директор в строителна фирма „Шевкенови", гр. Сливен.;

Около 160 000 лева, получени парични средства от трудови възнаграждения от М.К.К.- В. в периода 1993 г. до 1996 г., в който период същата е заемала длъжността „строителен специалист" в строителна фирма „Шевкенови", гр. Сливен.;

Сумата 30 022,64 (деноминирани) лева, получени парични средства от трудови възнаграждения от В.К.В. в периода 1997 г. до 2002 г., включително, в който период същият е заемал едновременно длъжността Директор/Управител на ТД „КЕРАМИК" ЕООД, гр. Сливен и Изп. Директор на „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, гр. Сливен.;

Сумата 7 880,87 (деноминирани) лева, получени парични средства от трудови възнаграждения от  М.К.К.-В. в периода от 1999 г. до 2002 г., включително, в който период същата е заемала длъжността „специалист" в същите търговски дружества „КЕРАМИК" ЕООД и „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, гр. Сливен.;

Около 40 000 лева, съставляващи допълнително получени доходи от стопанска дейност от В.К.В. в периода 1987 г. до 1991 г. В така посочения период, той е обработвал под аренда земеделски масив-овощна градина праскови, находяща се в земеделското землище на с. Панаретовци, община Сливен, като ежегодно от предадена продукция на АПК е получавал сумата от около 3 000 лева, а отделно от това и ежегодна сума от порядъка на около 7 000 лева от реализирана продукция/продажби в районите на морските курортни селища на страната ни;

Около 850 000 лева, съставляващи допълнително получени доходи от стопанска дейност от В.К.В. в периода 1986 г. до 1992 г. В така посочения период, заедно със своя баща -ветеринарния лекар д-р К. В. е отглеждал селскостопански животни-прасета във ферма на „Хидрострой-Сливен", гр. Сливен. Ежегодно отглежданите животни са били в количество между 600-650 броя, с единична цена на живо тегло към него период от по 2 лева за килограм. Така отглежданите животни са били предавани в по-голямата си част на предприятието „Родопа" гр. Сливен, а друга част на частни лица и колбасарници;

Сумата в размер на 64 000 германски марки, получена през 1995 г. от ответника и съответно предоставена му от неговата майка Ю. В.. Така посочената сума първоначално е била получена от майката, като фактически й е била предоставена от нейната леля М. П.;

Сумата в размер на 37 000 германски марки, получена през м. юни 1997 г. в наследство от лелята на майката, а именно от посочената М. Пенева;

През 2007 г. бащата на В.К.В., а именно д-р К. В. му е предоставил парична сума в размер на 70 000 лева, която е внесена по банковата сметка в ТБ „ЦКБ" АД, клон Сливен. Така предоставената парична сума е послужила за закупуване на част от общо придобитите 110 000 броя акции от капитала на „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД.

- Около 110 000 лева, съставляващи получени лихви от банкови депозити в периода от 1993 г. до 2002 г., включително.

Ответниците твърдят че имат и други доходи, под формата на съдебно присъдени и получени обезщетения по реда на КТ, получени парични суми от изработени хидро-технически проекти по ТНТМ, както и много други, които с оглед на вече изложеното не се налага да бъдат конкретно посочвани по размер и произход.

Ответникът е предоставил заем от негови лични парични средства в размер на 30 000 щатски долара на учреденото приватизиращо дружество „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, гр. Сливен, като по този начин е реализирано обезпечение и е създадена гаранция за отпускане на паричен кредит от банкова институция в полза на горепосоченото търговско дружество с цел доплащане на сключена сделка за закупуване на 80 % от дяловете на все още държавното „КЕРАМИК" ЕООД, гр. Сливен.

Друг факт, обективиращ притежаване на достатъчно парични суми в предходни периоди бил предоставеният през 1997 г. от В.К.В., паричен заем в размер на 20 000 щатски долара на все още държавното предприятие „КЕРАМИК" ЕООД, при което паричната сума е използвана за изплащане на заплатите на работниците и служителите.

Отделно от гореизложеното и само за периода на извършената проверка от страна на органите по чл. 13. ал. 1 от ЗОПДНПИ, а именно от 2003 г. до 2012 г., включително, В.К.В. и М.К.К.-В. реално са получили най-малко следните доходи:

Около 210 000 лева, съставляващи получени от В.К.В. лихви от банкови депозити, съответно от ТБ Ю. АД -146 891 лева, от ТБ ПИБ АД -1 660 лева; от ТБ П.Б. АД - 6 872 лева; от ТБ Ц.К.Б. АД - 53 492 лева; от ТБ У.К.Б. АД -1 162 лева;

Около 3 700 лева, съставляващи получени от М.К.К.-В. лихви от банкови депозити от ТБ Ю. АД, Сливен;

Сумата 363 608,71 лева, съставляваща получени брутни трудови възнаграждения от В.К.В., съответно изплатени от „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, гр. Сливен, само за проверявания период от 2003 г. до 2012 г., включително.

Сумата 25 699,33 лева, съставляваща получени брутни трудови възнаграждения от М.К.К.-В., съответно изплатени от „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, само за проверявания период от 2003 г. до 2012 г., включително.

Сумата 347 899,50 лева, съставляваща получени от В.К.В., съответно изплатени от „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, гр. Сливен, дивиденти само за проверявания период от 2003 г. до 2012 г., включително.

Сумата 54 000 лева, съставляваща получени от В.К.В., наеми за периода 2008 г. до 2012 г., включително.

Сумата 26 000 лева, съставляваща получени от В., наеми за периода 2009 г. до 2012 г., включително.

Сумата 50 000 лева, съставляваща получена от В.К.В. и М.К.К.-В. продажна цена на имот, находящ се в гр. Сливен, която сделка е обективирана в Договор за покупко-продажба от 10.05.2005 г., оформена с нот. акт N: 119, том IV, per. N: 3853, дело N: 440/2005 г. на нотариус Д.Н., per. N: 092, с район на действие PC Сливен;   

Сумата 27 600 лева, съставляваща получена от В.К.В. и М.К.К.-В. продажна цена на имот, находящ се в гр. Несебър, която сделка е обективирана в Договор за покупко-продажба от 04.08.2008 г., оформена с нот. акт N: 45, том XXI, per. N: 13325, дело N: 3908/2008 г. на нотариус С. А., per. N: 208, c район на действие PC Несебър. Така цитираният нотариален акт бил представен и приложен от ищеца по делото, но визираната сума в размер на 27 600 лева, съставляваща чист доход реализиран през 2008 г. не била отразена като такава, нито в цитираните Доклад изх. N: ТД03-БС/УВ-08693/22.05.2017 г., изготвен от Директора на ТД на КОНПИ-Бургас и съответно прието Решение N: 232/14.06.2017 г. на КОНПИ, нито в депозираната пред съда искова молба

- Сумата в размер на 18 000 лева, съставляваща получена от В.К.В. и М.К.К.-В. продажна цена на имот, находящ се в гр. Сливен, която сделка е обективирана в Договор за покупко-продажба от 15.12.2009 г., оформена с нот. акт N: 30, том II, per. N: 2485, дело N: 189/2009 г. на нотариус Д. *** действие PC Сливен.

Твърди, че така само за проверявания период получените от ответниците доходи били в размер минимум на сумата 1 126 507,54 лева.  Към така посочената сума в размер на 1 126 507,54 лева следва да бъде добавена и получената в заем от В.К.В. парична сума в размер на 489 000 лева, предоставена му по банков път на 28.11.2012 г.от „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД“ гр. Сливен.

По този начин общия размер на паричните средства, придобити по начина, указан по-горе възлиза на сумата в размер на 1 615 507,54 лева , което води до извода, че не само че не е налице значително, но и никакво несъответствие.

За проверената 2005 г. било установено, че няма несъответствие. Същевременно обаче дори и при посочените от ищеца парични стойности на установените доходи и разходи се установява положителна разлика в размер на 59 300 лева. Същевременно обаче тази сума не била отчетена при направения анализ за следващата 2006 г., при което отново е прието нулево начално салдо за така посочената 2006 година, като е установено несъответствие в размер на 59 954 лева.

 За проверената 2007 г. било  установено несъответствие в размер на 686 032,80 лева. Същевременно обаче така и не ставало ясно по каква причина и въз основа на какви данни и доказателства, органът по чл. 13, ал. 1 от ЗОПДНПИ е приел като разход  посочената сума в размер на 701 533 лева. Органът по чл. 13, ал. 1 от ЗОПДНПИ крайно неправилно и незаконосъобразно  приложил принцип, според който паричните суми за съответните години, надхвърлящи сторените разходи, не са отнесени за следващата година, а всяка една е разглеждана поотделно със заложено начално нулево салдо.

Твърди, че сумите приети за разход за туристически услуги са заплатени за общо 8-10 лица, между които и ответниците и са им възстановени още преди съответните екскурзии.

Получените на 28.11.2012 г. заемни средства от „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, гр. Сливен в размер на 489 000 лева, които са използвани за закупуване на дружествени дялове от капитала на „СКЪТ" ЕООД, не били върнати от В.К.В. на заемодателя „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД, гр. Сливен.

Всички получени от ответниците недвижими имоти и обекти, предмет на извършената доброволна делба, обективирана в Договор за доброволна делба от 30.06.2011 г. били получени от тях не срещу заплащане на парична сума, респ. суми (което е видно и от цитирания договор за делба), а под формата на обезщетение за предоставеният от тях имот, включващ дворно място и жилищна сграда, върху който имот е застроена сградата, в която се намират и тези самостоятелни обекти.

Молят съда да отхвърли изцяло предявения иск, като неоснователен и недоказан, като им присъди направените разноски.

          В с.з. ищецът, чрез представителя си по пълномощие поддържа предявения иск и моли същия да бъде уважен изцяло. Претендира разноски за експертизи и юрисконсултско възнаграждение по списък, който представя с писмената защита. Ищецът е поискал и съдът е допуснал изменение на цената на иска, като същия се счита заведен за сумата 1 529 636,34лв.

          Ответниците, чрез процесуалния си представител, оспорват иска изцяло, като неоснователен и недоказан и молят същия да бъде отхвърлен. Претендират разноски, съобразно представения списък.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Ответниците В. К.В. и М.К.К. – В. са съпрузи от 18.01.1980г.

С присъда № 23/21.05.2012 г., постановена по НОХД № 588/2011 г. на ОС Сливен, ответникът В.В. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.237, ал.1 НК и за невиновен и го оправдава за престъпление по чл.304, ал. 1 НК.

С присъда № 169/01.10.2012г. на Апелативен съд Бургас, потвърдена с Решение № 126/16.09.2013г. по описа на Върховен касационен съд В.К.В. е признат за виновен в това, че на 08.06.2011 г., в м. „Даулите" в землището на Община Сливен, предложил и дал дар - парична сума в размер на 5 000 /пет хиляди/ евро, с левова равностойност 9 779,15 лв. /девет хиляди седемстотин седемдесет и девет лв. и 15 ст./, на В. И.Л., Ю.Х.Ш.и Г.С.Д.- длъжностни лица, старши специалисти в Специализирано звено „Горска стража" към Регионална дирекция по горите гр. София, за да не извършат действия по служба, а именно - да не съставят констативен протокол във връзка с установено от тях нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча -престъпление по чл.304 ал.1 от НК. Присъдата е влязла в законна сила на 16.09.2013 г.

          С писмо от 03.12.2012г. Окръжна прокуратура – Сливен е уведомила ищеца ( с тогавашно наименование КОНПИ), чрез ТД – Бургас, че на 10.11.2011г. е внесен обвинителен акт по ДП971/11 срещу В. К.В. за извършено престъпление по чл. 304 ал.1 от ТК и по чл. 237 ал.1 от НК.

          Със Заповед на Директор на ТД-Бургас, № ТД 03 БС/УВ-186/07.01.2013г. е разпоредено извършването на проверка на ответника В. по чл. 21 ал.2 от ЗОПДНПИ (отм.). Определен е период на проверката от 07.01.2003г. до 07.01.2013г.

          С Решение № 100/09.03.2017г. на КОНПИ е образувано производство по налагане на обезпечителни мерки. С определение №137/14.03.2017г. по ч. гр.д.№ 149/17 по описа на СлОС е наложено такова върху имуществата на ответниците. 

          До ответниците са изплатени покани изх. №№ 5952 и 5953/30.03.2017г. на основание чл. 60 ал.2 от ЗОПДНПИ да представят декларации по чл. 57 от ЗОПДНПИ. Поканите са изпратени до постоянния адрес на ответниците – ******** с писма с обратна разписка и са върнати с отбелязване, че пратката не е потърсена от получателя.

          С Решение № 232/14.06.017г. КОНПИ е взела решение да бъде внесено мотивирано искане за отнемане на незаконно придобити имоти и суми от ответниците В. В. и  М. В. на обща стойност 1 952 570,34лв.

Ответникът В.К.В. е женен за ответницата М.К.К. – В. от 18.01.1980г.

В.К.В. участва или е участвал в управлението и собствеността на следните търговски дружества, а именно:

1.„КЕРАМ ИНВЕСТ" АД с Г.С.Д., регистрирано по фирмено дело №730 от 1996 г. на Окръжен съд Сливен, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ***.

С решение №172/ 26.01.1999 г. СлОС вписва прехвърляне на 80% от капитала на „Керамик" ЕООД (която е поела активите и пасивите на прекратеното като ЮЛ предприятие КЗ „Демир Славов") от едноличния собственик държавата на „Керам инвест" АД, per. по ф.д.№730/ 1996 г. на същия съд, представлявано от В.К.В.. С решение №1296/ 24.08.1999 г. вписва прехвърляне на 20% от капитала на „Керамик" ООД на „Керам инвест" АД. Заличава държавата като съдружник. С решение №1465/ 13.07.2000 г. вписва деноминация на капитала - 44 217 лева.

Съгласно списък на акционерите на „Керам инвест" АД, присъствали на ОС на 30.10.2007 г. В.К.В. притежава 72 970 бр. акции с номинална стойност 1 лев всяка, придобити преди началото на проверявания период.

С Решение № 2124 от 20.12.2007 г. на СлОС е вписано увеличаване на регистрирания капитал на „Керам инвест" АД от 110 000 лева на 250 000 хиляди лева, чрез издаване на 140 000 поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев за акция. Увеличението на капитала се извършва под условие новата емисия акции да бъдат заплатени и придобити от определени акционери.

В.К.В. придобива 110 000 акции от увеличението на капитала.

Съгласно приложен списък на акционерите, присъствали на общо събрание 20.04.2012 г. проверяваното лице притежава 183 240 акции от капитала на дружеството или 73,30%.

От извлечение от книга на акционерите е видно, че броят на акциите записани на В.В. към 05.08.2016 г. е 61 850. От извършената справка в търговския регистър не се установява да е вписана промяна.

1. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 21.04.2009 г. Размера на капитала на дружеството е 5 500 лева, внесен изцяло към датата на регистрация, а дяловото участие на В. е от 250 лева, равняващи се на 5% от капитала на дружеството.

2.„ЗАПАЛНЯ" ООД с ЕИК 119585451, регистрирано по фирмено дело № 860/ 2001 г. на Сливенски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Твърдица, обл.Сливен, м."3апалня" 3.„В." ООД с ЕИК 119623069, регистрирано по фирмено дело № 363 от 2004 г. на Сливенски окръжен съд като „В." ЕООД.

С договор от 10.01.2006 г. В.В. купува 50 дяла, всеки на стойност 50 лв. за сумата от 2 500 лева. Съдружници в дружеството са В.К.В. и Ю.В.В., всеки с по 50 дяла. Седалището и адреса на управление на дружеството е *******. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки.

4.„КЕРАМ ИМОТИ" ООД с ЕИК 119671936, регистрирано с решение № 733 от 2007г. на Сливенски окръжен съд, със съдружници В.З.Д.и В.К.В. с равни дялове. Дружеството е със седалище: *******. Капиталът е в размер на 5 000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв.

С договор за продажба на дружествен дял от 01.02.2011 г. В.В. продава притежаваните от него 250 дяла с номинал 10 лв. за сумата от 2 500 лв.

5.„БРАЙТ ЕНЕРДЖИ" ООД с ЕИК 200418877, регистрирано в Търговския регистър на 13.10.2008г. като „Брайт енерджи" ЕООД, със седалище и адрес на управление: *******.

С договор 25.03.2010 г. И. Д.Д. продава на В.К.В. 25 дяла с номинална стойност на всеки дял - 100 лв., от капитала на дружеството за сумата от 2 500 лв.

С договор за продажба на дружествени дялове от 15.06.2011 г. В.В. продава притежаваните от него 25 дружествени дяла с номинална стойност 100 лв. всеки, за сумата от 2 500 лв.

6.„СКЪТ" ЕООД с ЕИК 119592759. Дружеството е регистрирано по фирмено дело № 47 от 2002 г. на Окръжен съд - Сливен с едноличен собственик на капитала М.Е.С.. Капиталът на дружеството е в размер на 1 005 000 лв., разпределен във формата на парична вноска от 5 000 лв. (разпределени в 500 дяла с номинална стойност 10 лв. всеки и внесен изцяло от едноличния собственик) и непарична вноска в размер на 1 000 000 лв. (разпределени в 100 000 дяла с номинална стойност 10 лв. за дял, представляващи апорт на вземането на М.С. към „Скът" ЕООД по договор за предоставяне на парични средства на обща стойност 1 000 000 лв.). Капиталът на дружеството е разпределен в 100 500 дяла с номинална стойност 10 лв. за всеки дял.

С договор за продажба на дружествени дялове от 27.11.2012 г. М.С. прехвърля на В.В. 50 250 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност на всеки дяла 10 лв., за сумата от 502 500 лв., която продажна цена ще получи в срок до 7 дни, считано от датата на договора по банков път по сметката на „Скът" ЕООД. Страните се съгласяват, че постъпилата по сметката на „Скът" ЕООД сума в размер на 502 500 лв. ще послужи за погасяване задълженията на това дружество към кредитни институции.

Видно от писмо изх. № 1/9208/04.09.2013 г. на „ЦКБ" АД, предоставено след разкриване на банкова тайна, В.К.В. е получил на 28.11.2012 г. превод от „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД по разплащателна сметка с IBAN *** 000 лева с основание - заем, като на същата дата сумата е преведена по сметка на „СКЪТ" ЕООД с основание - по договор за продажба на дялове.

Дружеството продължава дейността си като „СКЪТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул."Старозагорско шосе", база „Оранжерии-Сливен". Капиталът на дружеството е разпределен в 100 500 дяла с номинална стойност 10 лв. за всеки дял.

С договор за прехвърляне на дружествен дял от 19.08.2016 г. В.В. продава на М.С. притежаваните от него 50 250 дружествени дяла за сумата от 502 500 лв.

7.„ЕКС О ДИНЪР" ООД с ЕИК 201464016, регистрирано в Търговския регистър на 28.02.2011г. със съдружници Н.К.С. и В.К.В. с равни дялове, със седалище: *********. Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 лв., разпределен в 100 равни дяла с номинална стойност 10 лв. за всеки. Капиталът е внесен изцяло към датата на регистрацията.

 

          За проверявания период ответниците са придобили следните недвижими имущества:

С нотариален акт №23, том 2, рег.№1560, дело №153 от 2004 г. (Акт №61, том 3, дело №544 от 20.02.2004г. на СВ - Сливен), Р.П.П.продава на В.К.В. следния недвижим имот - БУНГАЛО, представляващо полумасивна сграда със застроена площ от 30,79 кв.м., инвентарен №167, находящо се в местността „К.", гр.Сливен, за сумата от 500 лева.

Данъчна оценка на имота е 464,80 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 505 лева, а към завеждане на иска е 603 лева.

 С нотариален акт №145, том 2, рег.№2859, дело №301 от 2004 г. (Акт №163, том 6, дело №1353 от 08.04.2004 г. на СВ - Сливен), Д. Т.Х.продава на В.К.В. следния недвижим имот - ЛОЗЕ, състоящо се от 2,554 декара, пета категория, находящо се в местността „Крушката", представляващ имот №093005 по плана за земеразделяне на земеделско землище на С.К., Община Сливен при граници: имот №093004 - лозе на наследниците на П. М.И., №001124 - полски път на С.К., Община Сливен, имот №093006 - лозе на наследниците на И.И.А.и имот №000154, полски път на община Сливен, за сумата от 250 лева. Данъчна оценка на имота е 245,20 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 640 лева, а към момента ва завеждане на иска е 1 660 лева.

С нотариален акт №185, том 3, рег.№3386, дело №385 от 2004 г. (Акт №59, том 9, дело №1954 от 13.05.2004г. на СВ - Сливен), С.Л.Б.продава на В.К.В. следния недвижим имот – недвижим имот, находящ се в М.А.Д. в землището на гр.Сливен, състоящ се от 4 226 кв.м., ведно с построената в него масивна жилищна сграда, застроена върху 105 кв.м., при граници на имота: река А., Горски фонд, поземлени имоти №№ 2008 и 20013, за сумата от 14 380 лева. Данъчна оценка на имота е 14 380 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 16 904 лева, а към момента на завеждане на иска е 21 130лв.

С нотариален акт №78, том 2, рег.№1670, дело №208 от 2005 г. (Акт №86, том 14, дело №3273 от 17.06.2005г. на СВ - Сливен), Д. Т.Х.с ЕГН:********** и Т.Д.Х.с ЕГН:********** продават на В.К.В. с ЕГН ********** следния недвижим имот - 2/3 идеални части от недвижим имот, находящ се в С.К., община Сливен, представляващ ЛОЗЕ от 1,918 декара, пета категория, М.К., имот №093122 по плана за земеразделяне на землище С.К., ЕКАТТЕ 15237, община Сливен, при граници: имот №093123 - лозе на Р.С.К.и други; имот №0001124 - Полски път на Кметство С.К.; имот №093002 - лозе на В. С. К.; имот №000154 - полски път на община Сливен, за сумата от 190 лева. Данъчна оценка на имота е 184,10 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 373 лева, а към момента на завеждане на иска е 833 лв.

С нотариален акт №171, том 6, рег.№3972, дело №506 от 2005 г. (Акт №120, том 25, дело №5886 от 14.10.2005 г. на СВ - Сливен), А.П.И. с ЕГН:**********, В.Е.Й.с ЕГН:********** и И.П.В.с ЕГН:********** продават на З.К.К. с ЕГН:**********, В.К.В. с ЕГН ********** и Г.Г.Н.с ЕГН:********** следния недвижим имот - УПИ № II-10219, в кв. 568, по плана на гр.Сливен, КВ.Б., целият с площ от 400 кв.м., при граници: изток - УПИ №111 - 10129, запад - улица, север - I - за жилищно строителство ППГ и гаражи и юг - улица, за сумата от 8000 лева. Данъчна оценка на имота 7943,20 лева, а за 1/3 ид.ч. - 2 666 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 6 000 лева, а към момента на завеждане на иска е 8 667 лв.

С нотариален акт №148, том 6, рег.№5291, дело №544 от 2006 г. (Акт №85, том 2, дело №285 от 05.01.2007 г. на СВ - Сливен), С.В.Т.и Р.В.Т.продават на В.К.В. и В.З.Д.следния недвижим имот - 9/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.513.235, находящ се в ***********, с трайно предназначение урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с площ по кадастрална карта 360 кв.м., а по нотариални актове 440 кв.м., стар идентификатор 2016, при съседи поземлени имоти с идентификатори 67338.513.234, 67338.513.233, 67338.513.232, 67338.513.53, 67338.513.244, ведно със сграда с идентификатор 67338.513.235.1, със застроена площ от 136 кв.м., на 3 етажа, еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 67338.513.235.2, със застроена площ от 20 кв.м., на един етаж, еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 67338.513.234.3, със застроена площ от 6 кв.м., на един етаж, еднофамилна жилищна сграда; сграда с идентификатор 67338.513.235.4, със застроена площ 2 кв.м., на един етаж, друг вид сграда за обитаване, за сумата от 37 000 лева. Данъчна оценка на имота е 36 383,80 лева, а за 1/2 ид.ч. -18 500 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот – 9/20 ид. части  към датата на придобиване е 33 000 лева, а към момента на завеждане на иска е 44 000 лв.

С нотариален акт за замяна на недвижими имоти №163, том IV, рег.№6338, дело №643 от 2008 г. (Акт №40, том XI, дело №2553 от 15.05.2008 г. на СВ - Сливен) търговско дружество „Шаклиян Пастри" ЕООД, гр.Сливен, представлявано от Ю.Д.Ш., чрез пълномощника си прехвърля на търговско дружество „Керам инвест" АД, гр.Сливен, представлявано от В.К.В., собствеността върху следния свой собствен недвижим имот, представляващ: 1/2 ид.ч. от 2/20 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №67338.513.235, с площ на имот 360 кв.м. с адрес: ***********, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с предназначение: урбанизирана територия, стар №2016, при съседи: 6733.513.232, 67338.534.53, 67338.513.244, 67338.513.233, 67338.513.234, заедно с друг вид сграда за обитаване с идентификатор №67338.513.235.4, на един ешяж с площ от 2 кв.м., заедно с 9/20 ед.ч. от еднофамилна жилищна сграда на един етаж, със застроена площ от 20 кв.м., идентификатор №67338.513.235.2, 45/136 ид.ч. от жилищна еднофамилна сграда на три етажа, със застроена площ от 136 кв.м. с идентификатор №67338.513.235.1 и еднофамилна жилищна сграда на един етаж, със застроена площ от 6 кв.м., с идентификатор №67338.513.235.3.

Данъчната оценка на имота е в размер на 16 043 лв.

От своя страна търговско дружество „Керам инвест" АД прехвърля на Ю.Д.Ш., собствеността върху следния недвижим имот, представляващ: 1/2 ид.ч. от отстъпено плана на строеж за изграждане на триетажна сграда за обществено обслужващи дейности със застроена площ от 260 кв.м. и разгърната застроена площ от 79- кв.м., върху поземлен имот с идентификатор №67338.525.19, с адрес: гр.Сливен, КВ.Б. с площ на целия имот от 2 392 кв.м., урбанизирана територия с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи на имота: №67338.525.158, 67338.525.17, 67338.525.22, 67338.525.159, 67338.525.164, 67338.525.18 и 67338.525.34 или по акт за собственост се индивидуализира като УПИ V, кв.550, при граници: изток - бул."Ст.Стамболов", запад-улица, север - улица и УПИ IV, юг - улица.

Данъчната оценка на правото на строеж е в размер на 60 660 лв.

Съгласно разрешение за строеж № 139/04.04.2008 г., издадено от Община Сливен е изградена офисна сграда на три и чети етажа с два офиса и два магазина за промишлени стоки на две нива в сутерена и партера и 11 бр. офиси на втори, трети и терасен етаж, като обекта е въведен в експлоатация на 04.05.2011г.

Собствеността на сградата е подЕ. между възложителите с договор за доброволна делба от 30.06.2011г., вписан под № 185, том 2, рег. № 5047/30.06.2011г. на СлВп.

 

По силата на договора В.В. и съпругата му М.К.К.-В. получават в дял и стават собственици на следните обекти:

1.       Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.1 - в груб строеж, с адрес: ***********, етаж 0, обект 1, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.2, площ по документ: 95,45 кв.м., ведно с прилежащите 14,85 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на извършване на инвестицията е 19 663 лева, а към момента на завеждане на иска е 111 962 лв.

2.       Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.5 - в груб строеж, с адрес: *********** ***********, обект 5, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: за офис, брой нива 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.4, №67338.513.235.5.6, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.2, №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.9, площ по документ: 68.04 кв.м., ведно с прилежащите 10,58 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на извършване на инвестицията е 14 016 лева, а към момента на завеждане на иска е 79 810 лв.

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.14 - в груб строеж, с адрес: *********** ***********, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За търговска дейност, брой нива 2, при съседни самостоятелни обекти: Ниво 1 /едно/ на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.15, №67338.513.235.5.1, Ниво 2: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15 под обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатори №67338.513.235.5.5, №67338.513.235.5.5, площ по документ: 115,98 кв.м., ведно с прилежащите: 18,04 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на извършване на инвестицията е 23 892 лева, а към момента на завеждане на иска е 136 044 лв.

С нотариален акт №30, том 2, рег.№2485, дело №189 от 15.12.2009 г. (Акт №67, том 14, дело №4541 от 16.12.2009г. на СВ - Сливен), В.З.Д., В.Н.Д., М.К.К., В.К.В. и „КЕРАМИНВЕСТ" АД, чрез представляващия В.В. продават на Ж.Г.Ф.- първият, вторият, третият и четвъртият общо 9/10 идеални части, петият 2/20 идеални части или всички общо целия САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 67338.513.235.5.6 с адрес *******, обект 6, самостоятелния обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот №67338.513.235, с предназначение на самостоятелния обект - за офис, брой нива на обекта: 1, с площ по документ 61.57 кв.м., заедно с прилежащите към самостоятелния обект 9,58 кв.м. идеални части от общите части на сградата и съответното право на строеж върху поземления имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж - 67338.513.235.5, под обекта -67338.513.235.5.15,67338.513.235.5.14, над обекта-67338.513.235.5.10 за сумата от 40 000 лева, при данъчна оценка на имота 38 392,96 лева. За проверяваното лице и съпругата му 18 000 лева от продажната цена, отговаряща на 9/20 ид.ч. от имота.

Оценка на строителната инвестиция за изграждане на 9/20 идеални части от самостоятелния обект към извършването й /от 2008 до 2011г./ - 6 596лв.

Пазарната оценка към датата на продажбата на 9/20 ид. ч. е 18 000 лева, а към настоящия момент – 37556лв..

 С нотариален акт №149, том 5, рег.№5959, дело №678 от 2007 г. (Акт №173, том 16, дело №3775 от 19.06.2007 г. на СВ - Сливен), „ЕВРОДЕКОР" ООД, представлявано от управителя Р.М.М.продава на В.К.В. и Р.М.М.следния недвижим имот - СГРАДА с идентификатор 67338.525.76.2, в груб строеж със степен на завършеност 63 %, находящ се в гр.Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта, която сграда попада в поземлен имот с идентификатор 67338.525.76, с адрес КВ.Б., със застроена площ от 339 кв.м., с предназначение сграда за търговия, брой етажи два, построена с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ № I, в кв. 560 по плана на КВ.Б., гр.Сливен, целия с площ от 6 330 кв.м., при граници: изток - бул. С.С., запад - улица, север - улица, юг -улица, за сумата от 215 775,69 лева.

Данъчна оценка на имота е 215 775,69 лева, а за 1/2 ид.ч. - 107 887,84 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 115 260 лева, а към момента на завеждане на иска е 155 951лв.

С нотариален акт №104, том 1, рег.№1245, дело №87 от 14.03.2008 г. (Акт №187, том 5, дело №1242 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), В. Ж. С. продава на В.В. следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.100, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.99, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 144 лева.

Данъчната оценка на имота е 144 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 550 лева, а към момента на завеждане на иска е 1 000лв.

С нотариален акт №105, том 1, рег.№1246, дело №88 от 14.03.2008 г. (Акт №188, том 5, дело №1243 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), К.Ж.Г. продава на В.В. следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.101, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.102, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 144 лева. Данъчната оценка на имота е 144 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 550 лева, а към момента на завеждане на иска е 1000лв.

С нотариален акт №102, том 1, рег.№1243, дело №85 от 14.03.2008 г. (Акт №189, том 5, дело №1244 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), П. Ю.И.продава на В.В. следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.102, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1999 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.29, поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 288 лева. Данъчната оценка на имота е 287,90 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 1100 лева, а към момента на завеждане на иска е 2 000лв.

С нотариален акт №103, том 1, рег.№1244, дело №86 от 14.03.2008 г. (Акт №190, том 5, дело №1245 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен), С.П.Н. продава на В.К.В. с ЕГН ********** следния недвижим имот - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.99, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 2000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.123, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125 за сумата от 144 лева. Данъчната оценка на имота е 144 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 1 100 лева, а към момента на завеждане на иска е 2 000 лв.

С нотариален акт №88, том 3, рег.№4966, дело №406 от 05.06.2008 г. (Акт №101, том 8, дело №3119 от 05.06.2008 г. на СВ - Сливен), Н.Г.К. и Г.П.К. продават на В.К.В. следния недвижим имот -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1485, в кв.210 по плана на гр.Сливен, при граници: изток - улица С., запад - имот №1484, север - ул. „Радецки" и юг - имот №1483, ведно с построената в него жилищна сграда, състояща се от осем стаи, както и всички останали подобрения и насаждения в имота, който имот по кадастралната карта на гр.Сливен се индивидуализира като ПИ с идентификатор №67338.546.7 с административен адрес ******, с площ от 347 кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване - урбанизирана територия за ниско застрояване, при съседи поземлени имоти с идентификатори №№ 67338.546.12, 67338.546.8, 67338.546.1 и 67338.546.6, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.1, с площ от 55 кв.м., ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.2, с площ от 112 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.3, с площ от 7 кв.м., всички сгради представляващи търпим строеж по смисъла на параграф 16 от ПР на ЗУТ, както и всички подобрения и насаждения в имота за сумата от 17 650 лева. Данъчната оценка на имота е 17 616,60 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 30 635 лева, а към момента на завеждане на иска е 35 200 лв.

С нотариален акт №113, том 4, рег.№2718, дело №652 от 28.07.2003 г. /Акт №29, том 8, дело №1685 от 28.07.2003 г. на СВ - Несебър/ „ЕЛИСТРОЙ" ООД продава на В.К.В. следния недвижим имот, находящ се в К.К. С.Б., община Несебър, област Бургас, ваканционно селище Е., а именно:

АПАРТАМЕНТ „Ж", на първи етаж, на кота 2,80, в жилищна група V, четириетажна, със застроена площ на апартамента 58,97 кв.м., състоящ се от: дневна - трапезария, кухня, санитарен възел, една спалня и тераса, с изложение: юг и запад, при граници: юг - външен зид, север - стълбищна площадка и апартамент „Е", запад - външен зид, изток: апартамент „3", долу - апартамент „Б" и „В" на партерен етаж, горе - апартамент „М" и склад № 2 на втория етаж, ведно със съответния процент идеални части от общите части на сградата, както и ГАРАЖ № 7, на площ от 19,14 кв.м., намиращ се на сутеренния етаж на същата жилищна група на кота 2,60, при граници: запад - рампа, север - външен зид, изток - гараж №6, юг - общ подход на сутерена, горе - апартамент „А" на партерен етаж, ведно със съответния на гаража процент идеални части от общите части на сградата, който се равнява на 13,90 кв.м., за сумата от 7000 евро или 13 690 лева. Данъчната оценка на имота е 4 993,20 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 29 000 лева, а към момента на завеждане на иска е 88 790 лв.

С нотариален акт №163, том 5, рег.№2886, дело №916 от 01.07.2004 г. /Акт №7, том 12, дело №2543 от 01.07.2004 г. на СВ - Несебър/ „МЕРКУРИЙ - 99" продава на В.К.В. следния недвижим имот, а именно: 7,90/453 ид.ч. кв.м. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ от 453 кв.м., образуващо УПИ V - 784, в квартал 56, по плана на ГР.Н., Бургаска област, при граници на целия имот: от три страни - улици и УПИ I - общ., ведно с АТЕЛИЕ „Е" на обитаемия тавански етаж от изградената в гореописания имот жилищна сграда със сутеренен етаж с гаражи и изби, партерен етаж с кафе-еспресо и магазини, четири жилищни и обитаем тавански етажи, което ателие е на площ от 56,56 кв.м., а заедно с 3,92 кв.м. идеални части от общите части на сградата, южно изложение, при граници: изток -коридор, запад - ат. „Ж", север - ат. „Д" и юг - външен зид, отдолу - апартаменти на четвърти жилищен етаж, отгоре - подпокривно пространство, за сумата от 12 000 лева. Данъчна оценка на имота е 4 654 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 14 840 лева,

С нотариален акт №45, том 21, рег.№13325, дело №3908 от 04.08.2008 г. /Акт № 196, том 26, дело №5989 от 04.08.2008 г. на СВ - Несебър, В.В. и М.К.-В. продават на В.Б.У. гореописаният недвижим имот за сумата от 27 600 лв.

Пазарната оценка към датата на продажбата е 59 200 лева.

С нотариален акт №45, том 8, рег.№9705, дело №1840 от 11.08.2008 г. /Акт №82, том 12, дело №2431 от 11.08.2008 г. на СВ - Карнобат/, Л.Б.С. Н. И.И Б.продават на В.К.В. следния недвижим имот, находящ се в С.С. , ОБЩ.С. , обл.Бургас, а именно:

Дворно място с площ от 1210 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот№ ХШ-35 в квартал 24, съгласно действащия застроителен и регулационен план на С.С.  при граници: изток - улица, запад поземлен имот № VI-35, север - поземлен имот № V-34, заедно с построените в гореописания имот ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 27,00 кв.м., състояща се от две стаи и антре, както и полумасивно складово помещение със застроена площ от 6 кв.м., за сумата от 1700 лева. Данъчна оценка на имота е 1642,10 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 2 420 лева, а към момента на завеждане на иска е 2 904 лв.

С нотариален акт №157, том 1, рег.№921, дело №142 от 01.07.2003 г. /Акт №163, том 1, дело №175 от 02.07.2003 г. на СВ - Котел/ С.Н.М., С.С.М., А.И.А., В.Н.П., Н.Й.М., Е.Й.М., Е.Й.М., И.К.Я., Д.К.Я.продават на Р.М.М.и В.К.В. следния недвижим имот находящ се в С.К., ОБЩ.К.. обл.Сливен, а именно: Дворно място с площ от 363 кв.м., представляващо поземлен имот №133, в кв.18, по плана на селото, при граници: ПИ №VII - 132 и от две страни улици, ведно с изградена в мястото паянтова двуетажна жилищна сграда със застроена площ на всеки етаж от по 75 кв.м. за сумата от 1300 лева, а за 1/2 ид.ч. - 750 лв.Данъчна оценка на имота е 1240 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 3 550 лева, а към момента на завеждане на иска е 16 335лв.

С нотариален акт № 120, том 3, от 07.07.2006г. на Службата по вписванията в гр.Котел за учредяване право на строеж В.К.В. и М.К.К.-В. (суперфицианти) учредяват безвъзмездно в полза на Р.М.М.(суперфициар) право на строеж върху недвижимия имот.

С нотариален акт №207, том 2, рег.№1193, дело №190 от 15.08.2003 г. /Акт №17, том 2, дело №234 от 18.08.2003 г. на СВ - Котел, В. Н.Б., В.Х.Ж., М.В.Д., Х.В.Х., Н.Н.Б., Ц.Н.Ш., Й.Н. Д., Е. Б.Б., М.Д.Д. и Б.Д.П. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните собствени недвижими имоти, а именно:

нива, представляваща имот №12010, целия с площ от 4,000 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността К.Д., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №12009, имот №12012, имот №44, имот №40.

нива, представляваща имот №020010, целия с площ от 4,501 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността М., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №02009, имот №020011, имот №020015, имот №000151, имот №020013.

нива, представляваща имот №022007, целия с площ от 1,500 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността В.Ч., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №022006, имот №022008, имот №000573, имот №022011.

нива, представляваща имот №026003, целия с площ от 1,438 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №026002, имот №026004, имот №000573.

нива, представляваща имот №055022, целия с площ от 28,509 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Г.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №055021, имот №055021, имот №055023, имот №000369, имот №000374, имот №55027.

нива, представляваща имот №041014, целия с площ от 1,031 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №041015, имот №041013, имот №000492, имот №000275.

нива, представляваща имот №046029, целия с площ от 1,202 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046030, имот №046028, имот №000534, имот №000285.

лозе, представляваща имот №040020, целия с площ от 1,757 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040019, имот №040014, имот №040021.

изоставена ливада, представляваща имот №034004, целия с площ от 3,501 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността А.Ч., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №034007, имот №034005, имот №034006, имот №034016.

изоставена ливада, представляваща имот №018011, целия с площ от 10,240 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №018001, имот №000117, имот №018029, имот №000114.

изоставена ливада, представляваща имот №016014, целия с площ от 5,598 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №016015, имот №016015, имот №000167, имот №000157.

изоставена ливада, представляваща имот №009009, целия с площ от 10,505 дка, седма категория при неполивни условия, находящ се в местността К.В., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №009010, имот №009012, имот №009008, имот №000049, за общата сума от 2000 лева, а за 1/2 - 1000 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 1888,20 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 1 845 лева, а към момента на завеждане на иска е 7 400 лв.

С нотариален акт №206, том 2, рег.№1192, дело №189 от 15.08.2003 г. /Акт №23, том 2, дело №241 от 19.08.2003 г. на СВ - Котел/ П.С.Д.и Ж.С.И.продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои недвижими имоти, а именно:

нива, представляваща имот №46014, целия с площ от 2,700 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №46015, имот №46013, имот №534, имот №001472. '

нива, представляваща имот №28009, целия с площ от 1,000 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №28008, имот №308, имот №338.

нива, представляваща имот №24001, целия с площ от 4,102 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №24002, имот №240014, имот №327.

пасище мера, представляваща имот №28006, целия с площ от 1,174 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №28007, имот №308, имот №28005, имот №338, имот №28005, имот №338, имот №28004, за общата сума от 700 лева, а за 1/2 - 350 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 696,90 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 359 лева, а към момента на завеждане на иска е 900лв.

С нотариален акт №226, том 2, рег.№1277, дело №206 от 27.08.2003 г. /Акт № 33, том 2, дело №253 от 27.08.2003 г. на СВ - Котел/ Ц. С. Д., М. С. Б.и И.С.И. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои собствени недвижими имоти, а именно:

нива, представляваща имот №040166, целия с площ от 0,404 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040167, имот №040165, имот №040002, имот №040171, имот №000207, имот №040007.

нива, представляваща имот №052006, целия с площ от 1,375 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №052004, имот №052011, имот №052010, имот №052008, имот №052007, имот №052005.

нива, представляваща имот №046013, целия с площ от 3.671 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046014, имот №046012, имот №000534, имот №000275.

нива, представляваща имот №041015, целия с площ от 0,600 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността „"Юрта", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №041016, имот №041014, имот №000275, имот №000492.

нива, представляваща имот №055008, целия с площ от 9,533 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Г.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №055010, имот №055011, имот №055007, имот №055024.

ливада, представляваща имот №032011, целия с площ от 0,998 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността К.Д., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №032017, имот №032012, имот №032010, имот №000177.

ливада, представляваща имот №017009, целия с площ от 398 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №019007, имот №017008, имот №000106, имот №017010, за общата сума от 800 лева, а за 1/2 - 400 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 800 лева

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 675 лева, а към момента на завеждане на иска е 2 700 лв.

С нотариален акт № 197, том 2, рег.№2003, дело №335 от 01.12.2003 г. /Акт №181, том 2, дело №407 от 01.12.2003 г. на СВ - Котел/ Н.П.Б., К.П.М., И.С.Б., П. К.Б., А.П.М., Е. С.М.и Д.В.А продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои собствени недвижими имоти, находящи се в землището на С.К., общ. Котел, обл. Сливен, а именно:

нива, представляваща имот №046005, целия с площ от 4,002 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046006, имот №046004, имот №000268, имот №000275.

нива, представляваща имот №030068, целия с площ от 2,695 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Я., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №0360067, имот №030043, имот №030045, имот №000292.

нива, представляваща имот №030042, целия с площ от 1,279 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Я., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №030040, имот №030041, имот №000286, имот №000287.

нива, представляваща имот №020011, целия с площ от 2,599 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността М., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №020010, имот №0200106, имот №000151, имот №020013.

нива, представляваща имот №021013, целия с площ от 2,318 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №021012, имот №000334.

нива, представляваща имот №028007, целия с площ от 0,700 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №028008, имот №028006, имот №000308, имот №000338.

нива, представляваща имот №022008, целия с площ от 1,501 дка, четвърта категория при неполивни условия, находящ се в местността В.Ч., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №022009, имот №022007, имот №000573, имот №022011, имот №, имот №, имот №, имот №, имот №.

нива, представляваща имот №000193, целия с площ от 5,794 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: от всички страни дървопроизв. Пл. имот №000580.

нива, представляваща имот №040175, целия с площ от 7,569 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040150, имот №000228, имот №000267, имот №000223, имот №000225, имот №000222.

пасище мера, представляваща имот №040180, целия с площ от 6,386 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040176, имот №040150, имот №040148, имот №000268, имот №040147, имот №040146, имот №000222.

изоставена ливада, представляваща имот №016015, целия с площ от 2,899 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №016014, имот №000167, имот №000157.

изоставена ливада, представляваща имот №018008, целия с площ от 9,896 дка, седма категория при неполивни условия, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №018022, имот №018021, имот №018020, имот №018009, имот №018007, имот №000106.

изоставена ливада, представляваща имот №014022, целия с площ от 27,099 дка, пета категория при неполивни условия, находящ се в местността „Куртов чеир", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №014021, имот №014023, имот №014025, имот №014024, имот №000069, имот №000121.

нива, представляваща имот №055003, целия с площ от 13,291 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността Г.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №055028, имот №055004, имот №055002, имот №055024.

нива, представляваща имот №058010, целия с площ от 9,505 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.К., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №058011, имот №058009, имот №000462, имот №058027.

лозе, представляваща имот №040092, целия с площ от 3,632 дка, девета категория при неполивни условия, находящ се в местността С.Р., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №040097, имот №040096, имот №040095, имот №040093, имот №040090, имот №040091, имот №040088, за общата сума от 3 300 лева, а за 182 - 1 650 лв.

Данъчна оценка на всички имоти е 3204,60 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 2 530 лева, а към момента на завеждане на иска е 10 115 лв.

С нотариален акт №147, том 1, рег.№847, дело №139 от 31.05.2004 г. /Акт №150, том 1, дело №158 от 31.05.2004 г. на СВ - Котел/ Д. Х. Д., А. Н.А., Г. А.Н. и М. А. Н. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните свои собствени недвижими имоти находящи се в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, а именно:

нива, представляваща имот №046033, целия с площ от 1,621 дка, четвърта категория, находящ се в местността Ю., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №046034, имот №000285, имот №046032, имот №000534.

нива, представляваща имот №023003, целия с площ от 4,0 дка, четвърта категория, находящ се в местността „Гиденката", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №023002, имот №023005, имот №000573, имот №, имот №, имот №, имот №, имот №, имот №.

нива, представляваща имот №030066, целия с площ от 6,342 дка, четвърта категория, находящ се в местността Я., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №000288, имот №030064, имот №030065, имот №000292, имот №030067, имот №, имот №, имот №, имот №.

ливада, представляваща имот №025006, целия с площ от 5,991 дка, девета категория, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №025005, имот №025003, имот №000151, имот №027001, имот №025007.

ливада, представляваща имот №018021, целия с площ от 10.997 дка, девета категория, находящ се в местността Б., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №018020, имот №018008, имот №018022, имот №025007.

ливада, представляваща имот №016002, целия с площ от 4,504 дка, девета категория, находящ се в местността „Бойчев чеир", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №016003, имот №016021, имот №016022, имот №016001, имот №000157.

ливада, представляваща имот №015023, целия с площ от 6,999 дка, девета категория, находящ се в местността „Стублата", в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №015024, имот №015005, имот №015022, имот №000157.

ливада, представляваща имот №032021, целия с площ от 5,051 дка, девета категория, находящ се в местността К.Д., в землището на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: имот №032022, имот №032015, имот №032019, имот №032020, имот №032028, за общата сума за всички имоти от 1300 лева, а за 1/2 - 650 лв. Данъчна оценка на всички имоти е 1290 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 1 140 лева, а към момента на завеждане на иска е 4 550 лв.

 С нотариален акт №122, том 2, рег.№1188, дело №303 от 07.09.2006 г. /Акт № 71, том 4, дело №720 от 07.09.2006 г. на СВ - Котел/ Й. С. С., Т. С.Н., Ц.К.С.а, Н. Г.К., С. Г. С., К.Г. Д., Я. Г. П. и И. С. С. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните недвижими имоти намиращи се в землището на С.К. и с.Жеравна, ОБЩ.К. , обл.Сливен, а именно: Друг вид нива с площ от 1052 кв.м., местността Р., представляващо поземлен имот №36681.52.13, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.52.12; ПИ №36681.52.15; ПИ №36681.52.14; ПИ №36681.53.186; ПИ №36681.49.575.

Ливада с площ от 12999 кв.м., местността К.Д., представляващо поземлен имот №36681.9.3, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.9.7; ПИ №36681.9.4; ПИ №36681.9.13; ПИ №36681.402.231; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.

Ливада с площ от 6998 кв.м., местността „КУРТОВ ЧЕИР", представляващо поземлен имот №36681.14.3, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.14.17; ПИ №36681.14.4; ПИ №36681.14.2; ПИ №36681.14.25.

Ливада с площ от 4997 кв.м., местността „ДОЙНИНИ МОГИЛИ", представляващо поземлен имот №36681.15.8, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.15.10; ПИ №36681.15.9; ПИ №36681.15.7; ПИ №36681.15.29.

Ливада с площ от 11999 кв.м., местността „БОЙЧЕВ ЧЕИР", представляващо поземлен имот №36681.16.6, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.16.20; ПИ №36681.16.7; ПИ №36681.16.19; ПИ №36681.15.157; ПИ №36681.16.5.

Ливада с площ от 18066 кв.м., местността К., представляващо поземлен имот №36681.16.17, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.16.18; ПИ №36681.16.8; ПИ №36681.16.9; ПИ №36681.16.16; ПИ №36681.27.167.

Ливада с площ от 51003 кв.м., местността „СИРАКОВ КАМЪК", представляващо поземлен имот №36681.17.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.17.2; ПИ №36681.17.8; ПИ №36681.17.106; ПИ №36681.17.11.

Ливада с площ от 4998 кв.м., местността „ГНИЛАТА", представляващо поземлен имот №36681.27.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.25.6; ПИ №36681.27.2; ПИ №36681.27.167; ПИ №36681.25.7; ПИ №36681.33.151.

Друг вид нива с площ от 6961 кв.м., местността Ю., представляващо поземлен имот №36681.46.25, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.46.26; ПИ №36681.46.285; ПИ №36681.46.51; ПИ №36681.46.534.

Друг вид нива с площ от 57996 кв.м., местността „ГЪЗЕРА", представляващо поземлен имот №36681.58.22, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.58.21; ПИ №36681.58.23; ПИ №36681.58.462; ПИ №36681.48.573.

Ливада с площ от 8500 кв.м., местността „ПОД ЛОЗЯТА", представляващо поземлен имот №29283.100.13, по кадастралната карта на село Жеравна, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №29283.100.14; ПИ №29283.100.15; ПИ №29283.100.11; ПИ №29283.100.7, за сумата от 2808 лева, а за 1/2 - 1 404 лв. Данъчна оценка на всички имоти е 2808 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 8 350 лева, а към момента на завеждане на иска е 18 555 лв.

С нотариален акт №71, том 2, рег.№1077, дело №255 от 17.08.2006 г. /Акт № 16, том 4, дело №661 от 17.08.200 6г. на СВ - Котел/ Й. П.Б. и Д. В.Б. продават на В.З.Д.и В.К.В. следните недвижими имоти, находящи се в землището на С.К., ОБЩ.К., а именно:

поземлен имот с идентификатор №36681.35.186, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността К.Д., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 5558 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.35.185; ПИ №36681.35.187; ПИ №36681.35.188; ПИ №36681.35.580.

поземлен имот с идентификатор №36681.57.7, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „СЪСЕНОВА ПОЛЯНА", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 2542 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.57.8; ПИ №36681.57.11; ПИ №36681.57.6; ПИ №36681.49.575, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.38.2, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „МИХАЛЕВА ЛОКВА", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 4898 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.3; ПИ №36681.40.4; ПИ №36681.40.1; ПИ №36681.38.3; ПИ №36681.38.5; ПИ №36681.40.252, ПИ №36681.35.580, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.39.6, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „СЛАДНИКОВ РЪТ", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 398 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.39.10; ПИ №36681.39.3; ПИ №36681.39.5, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.26, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 397 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.27; ПИ №36681.40.155; ПИ №36681.40.153, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.68, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 2141 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.67; ПИ №36681.40.69; ПИ №36681.40.104; ПИ №36681.40.72; ПИ №36681.40.75; ПИ №36681.40.65, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.128, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1700 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.123; ПИ №36681.40.127; ПИ №36681.40.129; ПИ №36681.40.151, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.54.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Р., с предназначение -земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 278 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.54.2; ПИ №36681.54.5; ПИ №36681.26.393; ПИ №36681.26.394, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.9.2, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността К.Д., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 14200кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.9.1; ПИ №36681.9.3; ПИ №36681.9.13; ПИ №36681.402.231, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.12.4, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността К.Д., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 28039 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.12.60; ПИ №36681.12.2; ПИ №36681.12.61; ПИ №36681.12.62, ПИ №36681.12.5; ПИ №36681.12.11; ПИ №36681.12.63, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.14.17, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „КУРТОВ ЧЕИР", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 18693 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.14.4; ПИ №36681.14.18; ПИ №36681.14.2; ПИ №36681.14.3; ПИ №36681.14.24; ПИ №36681.14.16, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.18.1, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Б., с предназначение ­земеделска земя, с начин на трайно ползване - ливада, с площ от 81964 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.18.30; ПИ №36681.18.11; ПИ №36681.18.2; ПИ №36681.18.102; ПИ №36681.18.3; ПИ №36681.18.103; ПИ №36681.18.5; ПИ №36681.18.117; ПИ №36681.18.29; ПИ №36681.19.114, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.24.2, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Р., с предназначение -земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 8691 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.24.1; ПИ №36681.24.3; ПИ №36681.21.327, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.39.7, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността „БАЛАБАНИЦА", с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 4202 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.39.8; ПИ №36681.39.10; ПИ №36681.39.11; ПИ №36681.39.13, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.55.17, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността Г.К., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 50705 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.55.18; ПИ №36681.55.369; ПИ №36681.55.24, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.59.3, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, находящ се в местността С.К., с предназначение - земеделска земя, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 27903 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.59.2; ПИ №36681.59.4; ПИ №36681.48.573; ПИ №36681.58.26; ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.174, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - лозе, с площ от 1608 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.69; ПИ №36681.40.60; ПИ №36681.40.144, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

поземлен имот с идентификатор №36681.40.176, по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, с предназначение - урбанизирана, с начин на трайно ползване - друг вид нива, с площ от 2400 кв.м., при граници и съседни имоти с идентификатори с №№36681.40.179; ПИ №36681.40.148; ПИ №36681.40.149; ПИ №36681.40.180; ПИ №36681.40.177; ПИ №36681.40.150, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, за сумата от 4732,80 лева, а за 1/2 - 2 366,40 лв. Данъчна оценка на всички имоти е 4732,80 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 11 535 лева, а към момента на завеждане на иска е 25 630 лв.

С нотариален акт №124, том 2, рег.№1191, дело №305 от 07.09.2006 г. /Акт № 73, том 4, дело №722 от 08.09.2006 г. на СВ - Котел/ Д. Х.С. и Г.Д. С. продават на Р.М.М.и В.К.В. следните недвижими имоти, а именно:

друг вид нива с площ от 609 кв.м., местността „До село" представляващо поземлен имот №36681.30.1 по кадастралната карта на С.К., ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.53.28; ПИ №36681.30.299.

друг вид нива с площ от 198 кв.м., местността Р., представляващо имот №36681.52.22 по кадастралната на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.52.24; ПИ №36681.52.23; Пи №36681.53.186; ПИ №36681.52.578.

друг вид нива с площ от 1527 кв.м., местността Р., представляващо поземлен имот №36681.54.12 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.54.395; ПИ №36681.54.13; ПИ №36681.54.9; ПИ №36681.54.11; ПИ №36681.49.575.

друг вид нива с площ от 9525 кв.м., местността „Попеница", представляващо поземлен имот №36681.7.3 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.7.4; ПИ №36681.7.2; ПИ №36681.7.6; ПИ №36681.7.54; ПИ №36681.7.752; ПИ №36681.37.7.

ливада с площ от 6423 кв.м., местността К.Д., представляващо поземлен имот №36681.11.7 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.11.8; ПИ №36681.11.6; ПИ №36681.35.580.

ливада с площ от 6002 кв.м., местността „КУРТОВ ЧЕИР", представляващо поземлен имот №36681.14.13 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.14.24; ПИ №36681.14.9; ПИ №36681.14.14; ПИ №36681.14.12.

ливада с площ от 12998 кв.м., местността „ДОЙНИНИ МОГИЛИ", представляващо поземлен имот №36681.15.1 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.15.4; ПИ №36681.15.2; ПИ №36681.15.30; ПИ №36681.15.28; ПИ №36681.17.11.

ливада с площ от 40043 кв.м., местността „СИРАКОВ КАМЪК", представляващо поземлен имот №36681.17.8 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.17.6; ПИ №36681.17.7; ПИ №36681.17.5; ПИ №36681.17.9; ПИ №36681.17.2; ПИ №36681.17.1.

ливада с площ от 23504 кв.м., местността Б., представляващо поземлен имот №36681.19.16 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.19.14; ПИ №36681.19.11; ПИ №36681.19.12; ПИ №36681.19.17; ПИ №36681.19.13; ПИ №36681.19.10; ПИ №36681.19.15; ПИ №36681.19.115.

друг вид нива с площ от 7998 кв.м., местността В.Ч., представляващо поземлен имот №36681.21.7 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.21.8; ПИ №36681.21.6; ПИ №36681.21.340; ПИ №36681.21.14.

ливада с площ от 6000 кв.м., местността К.Д., представляващо поземлен имот №36681.32.10 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.32.5; ПИ №36681.32.15; ПИ №36681.32.12; ПИ №36681.32.11; ПИ №36681.32.177.

друг вид нива с площ от 1800 кв.м., местността Ю., представляващо поземлен имот №36681.46.11 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.46.10; ПИ №36681.46.12; ПИ №36681.41.275; ПИ №36681.46.534.

друг вид нива с площ от 26998 кв.м., местността „КОРЕН КАЙРЯК", представляващо поземлен имот №36681.46.11 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.55.2; ПИ №36681.55.24; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.; ПИ №36681.

друг вид нива с площ от 12499 кв.м., местността „КОРЕН КАЙРЯК", представляващо поземлен имот №36681.55.23 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.55.369; ПИ №36681.55.22; ПИ №36681.55.27.

друг вид нива с площ от 12210кв.м., местността „СЪСЕНОВА ПОЛЯНА", представляващо поземлен имот №36681.57.10 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.57.15; ПИ №36681 57 9- ПИ №36681.49.575; ПИ №36681.57.11.

друг вид нива с площ от 2000 кв.м., местността „КОБИЛИШНИЦА", представляващо поземлен имот №36681.62.1 по кадастралната карта на с. Катунище, ОБЩ.К., обл.Сливен, при граници: поземлен имот №36681.62.4; ПИ №36681.62.2; ПИ №36681.48.573, за сумата от 3 004,00 лева, за 1/2 - 1 502 лв. Данъчна оценка на всички имоти е 3 004,00 лева

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 7 665 лева, а към момента на завеждане на иска е 17 035 лв.

С нотариален акт № 37, том 1, рег.№58, дело №35 от 10.05.2011 г. /Акт №161, том 1, дело №53 от 10.05.2011 г. на СВ - Котел/ М.Д.Й.продава на В.К.В. и Р.М.М.при равни права за купувачите следния недвижим имот, а именно: поземлен имот с идентификатор №36681.14.27, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 7601 кв.м., с адрес на поземления имот: местност „КУРТОВ ЧЕИР", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 36681.14.9, номер по предходен план: 36681.14.9, при съседи: 36681.14.72; 36681.14.26; 36681.14.28; 36681.14.25 и 36681.14.8 за сумата от 580 лева, за 1/2 - 290 лв. Данъчна оценка на имота е 576,90 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 532 лева, а към момента на завеждане на иска е 760 лв.

С нотариален акт №36, том 1, рег.№516, дело №34 от 10.05.2011 г. /Акт №160, том 1, дело №52 от 10.05.2011 г. на СВ - Котел, М.Д.Й.и Г.Д.Д.продават на В.К.В. и Р.М. М., при равни права за купувачите следния съсобствен недвижим имот, а именно: поземлен имот с идентификатор № 36681.14.7, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 6998 кв.м., адрес на поземления имот: местност „КУРТОВ ЧЕИР", трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - ливада, стар идентификатор - няма, при съседи: 36681.14.8, 36681.14.14, 36681.14.15, 36681.14.25 и 36681.14.6, за сумата от 540 лева, за 1/2 -270 лв. Данъчна оценка на имота 541,10 лева.

От заключението на оценителната експертиза, извършена от в.л. инж. М. З. се установява, че пазарната оценка на недвижимия имот към датата на придобиване е 490  лева, а към момента на завеждане на иска е 700 лв.

За проверявания период ответниците придобили и отчуждили следните МПС:

Лек автомобил, марка „УАЗ", модел „452 В", рег.№ СН 3097 НС, № 78624 на рама, № 3036943 на двигател, дата на първа регистрация 01.01.1982г., Придобит на 21.04.2004г. Автомобилът е продаден с договор от 21.04.2004 г. за сумата от 300 лева.  Пазарна оценка към датата на придобиване е 520 лева, видно от заключението на съдебно-автотехническата експертиза. Пазарна оценка към дата на продажба е 300 лева

Лек автомобил, марка „ДЖИП", модел „ЧЕРОКИ", рег.№ СН 7887 НН, № 1J4FFN8M91L578623 на рама, № DD85C12944 на двигател, дата на първа регистрация 17.01.2001г., придобит с договор от 22.09.2006 г. за сумата от 14 200 лева. Пазарна оценка към датата на придобиване е 30 000 лева, видно от заключението на съдебно-автотехническата експертиза.

Лек автомобил, марка М., П.рег.№ СН 5775 АК, № JMB0NV260VJ003160 на рама, № BY3300 на двигател, дата на първа регистрация 03.04.1997г., придобит с договор от 19.08.2011 г. за сумата от 1 000 лева. Пазарна оценка към датата на придобиване е 16 000 лева. Пазарна оценка към настоящия момент е 5 300 лева

Лек автомобил, марка „МЕРЦЕДЕС", модел „Г 350 ДТ", рег.№ СН 3300 АН, №WDB46332017094153 на рама, № 60397212002478 на двигател, дата на първа регистрация 04.01.1994г., придобит с договор от 10.01.2006г. за сумата от 16 000 лева. Пазарна оценка към датата на придобиване е 33  000 лева.

През поверявания период, видно от заключението на икономическата експертиза, ответникът В. внесъл на каса сумата в размер на общо 57 000 лева, в периода 2007 г. и 2008 г. вкл., по депозитна сметка с IBAN ***, открита на 30.03.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

Сумата в размер на 26 128 лева, представлява получени лихви в периода 2008 г. -2012 г. вкл., по депозитна сметка с IB AN BG 28 СЕСВ 9790 2051 4132 00, открита на 30.03.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 50 510 лева, внесените на каса суми от В.В. в периода 2007 г.; 2008 г., 2009 г. и 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG 73 СЕСВ 9790 1051 4132 00, открита на 27.07.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 115 002,04 лева, внесени на каса суми от В.В. в периода 2007 г., 2008 г. и 2011 г. по депозитна сметка с IB AN BG10 СЕСВ 9790 2451 4132, открита на 04.12.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 25 363,88 лева, представлява получени лихви в периода 2008 г. - 2012 г. вкл., по депозитна сметка с IB AN BG10 СЕСВ 9790 2451 4132, открита на 04.12.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

Сумата от 217 419,54 лв., внесени на каса суми от В.В. в периода 2008 г. - 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG 46 СЕСВ 9790 1051 4132 01, открита на 08.07.2008г. в Ц.К.Б. АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

Сумата от 23 710 лева, внесени на каса суми от В.В. в периода 2008 г.; 2009 г.; 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG19 СЕСВ9790 1051 4132 02, открита на 29.10.2008 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 702 лева, внесени на каса суми от В.В. в периода 2009 г. и 2011 г. вкл., по разплащателна сметка с IB AN BG89 СЕСВ9790 1051 4132 03, открита на 28.11.2008 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 42 050 лева, внесени на каса суми от В.В. през 2008 г. по банкова сметка ***, открита на 17.05.2008г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В.;

Сумата от 364,33 лева, представлява получени лихви през 2008 г. по банкова сметка ***, открита на 17.05.2008г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ;

Сумата от 4 628,72 лева, представлява получени лихви през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 18.08.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

 

Сумата от 139 583 лева, представлява получени лихви през 2012 г. банкова сметка ***, открита на 01.03.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 679,65 лева, представлява получени лихви през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 18.12.2012 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ЕГН:**********, ;

Сумата от 2 000 лв., внесени на каса суми от В.В. през 2011 г. по банкова сметка ***, открита на 17.10.2005 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 100 лева, внесени на каса суми от В.В. през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 09.05.2012 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 9 780 лв., внесени суми от В.В. в периода 2007 г. по банкова сметка ***, открита на 08.06.2005 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ЕГН:**********, ;

Сумата от 10 151 лева, внесени на каса суми през 2009 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. с ЕГН **********;

Сумата от 2 197,78 лева, представлява получени лихви за периода 2010 г. - 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 20.05.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

Сумата от 4 999 лева, внесени на каса суми през 2007 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

Сумата от 1 500 лева, представлява получени лихви за периода до 2013 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

Сумата от 13 527 лева внесени на каса суми по депозит на ФЛ в лева с IBAN ***, открит на 12.10.2001 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 28 005,03 лева, внесени на каса суми в периода 2011 г. -2012 г. вкл. по депозит на ФЛ в USD с IBAN ***, открит на 29.07.2011 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 543,87 лева, представлява получени лихви за 2012 г. по депозит на ФЛ в USD с IBAN ***, открит на 29.07.2011 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

Сумата от 3 881,24 лева, внесени на каса суми през 2007 г. по банкова сметка *** ***, открита на 30.05.2007 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В.  и

Сумата от 398,26 лева, представлява получени лихви за периода 2007 г. - 2012 г. вкл. по банкова сметка *** ***, открита на 30.05.2007 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В..

 

 

От заключението на съдебно-икономическата експертиза се установява, че за периода на проверката от 07.01.2003г. до 07.01.2013г. двамата ответници имат общо следните доходи:

-         от трудови правоотношения с „Керам инвест“  АД за периода от

2003г. до 2010г. обща двамата ответници са получили сумата 83 763,14лв.;

-         въз основа на подадените от двамата ответници ГДД за периода от 2008г. до 2013г., получени приходи от трудови доходи и от наеми, намалени с дължимия данък – общо сумата 294 742,93лв.;

-         през 2009г. ответниците са получили и доход от наем, който не е деклариран в размер на 14 000лв.;

-         получени дивиденти през 2008, 2009  и 2010г. от „Керам инвест“ АД – общо в размер на 291 319лв.;

-         заем получен от ответника В. на 28.11.2012г. от „Керам инвест“ АД в размер на 489 000лв.;

-         общо получени доходи от продажба на МПС и недвижими имоти за периода на проверката – 147 256лв.;

-         от продажба на дружествени дялове - .02.2011 г. от "Керам имоти" продадени 250 дяла х 10 лв. = 2500 лв. и на 15.06.2011 г. от "Брайт енерджи" ООД продадени 25 дяла х 100 лв. = 2500 лв. или общо 5 000лв.;

-         размерът на получените от ответниците лихви от банкови депозити през периода от 2007г. до 2012г. ( 19 въпрос от икономическата експертиза) е в размер на 273 886 лв. Тези суми следва да се приемат за приход на ответниците.

или общо за проверявания период доходите получени от ответниците са в размер на 1 598 967 лв.

         

 

 

Разходите на ответниците за същия период на проверка са както следва :

-         съгласно данните на НСИ паричния разход средно на домакинство според броя на членовете на домакинството на ответника за периода 01.01.2003 г. до 31.12.2012 г. е 61 373 лв., изчислен за домакинство с трима члена до април 2004г. и за двучленно домакинство до края на проверявания период;

-         разходи за задгранични пътувания: съобразно допълнителното заключение на вещото лице, след направено уточнение от страна на ответника кои пътувания негови задгранични пътувания са били служебни и кои не и съобразно Наредбата за командировките в чужбина и дължимите дневни пари общия разход на ответниците за задгранични пътувания за проверявания период е 31 303,07 лв.

-         разходи за круизи за двамата ответници през 2009 и 2011г. – 8 524 лв. Видно от показанията на разпитаните свид. Н. и свд. С. всички участници в круизите, които са искали да бъдат заедно, като група са дали парите на ответника, който ги е превел общо, а стойността на всеки от круизите е била по 1 000 евро, плюс самолетни билети на стойност по 360лв. за всеки;

-         общата сума за платените нотариални такси и данъци за периода на проверката, видно от заключението на вещото лице е 12 565,66лв.;

-         общия разход за периода на проверката за закупуване на недвижими имоти, съобразно пазарните стойности, определени от техническа експертиза е в размер на 291 548лв. Той е формиран като сбор от пазарните стойности на закупените през периода недвижими имоти, изчислени от вещото лице инж. З. към момента на тяхното закупуване. Основателно е възражението на ответниците, че следва от тази сума да се изключи сумата 115 260лв. (половината от пазарната стойност на имота), представляваща стойността на недвижими имот в кв. „Българка“ град Сливен, закупен с нотариален акт  № 149/19.096.2007г. в съсобственост с Р. М. М., тъй като в нотариалния акта е записано, че цената ще бъде платена в едногодишен срок от подписването на договора, но такива доказателства не са представени. Или общия разход за придобиване на недвижими имоти за периода е 176 288лв.

-         общия обем на разходите извършени за строителни инвестиции, съобразно заключението на назначената техническа експертиза , изготвена от в.л. инж. М.З. е  87 452 лв.; Тази сума според пълномощника на ответната страна следва да бъде изключена, като разход на ответниците, тъй като по договор за доброволна делба, по силата на който са придобили недвижимите имоти на адрес гр. Сливен, ул. „Раковска“ №, тъй като същите били придобити като обезщетение за предоставения от ответниците терен за изграждане на офис сградата. От представените по делото писмени доказателства не може да бъде направен този извод. Действително от представения нотариален акт №148, том 6, рег.№5291, дело №544 от 2006 г. (Акт №85, том 2, дело №285 от 05.01.2007 г. на СВ - Сливен),  е видно, че С.В.Т.и Р.В.Т.продават на В.К.В. и В.З.Д.следния недвижим имот - 9/10 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.513.235, находящ се в ***********, с трайно предназначение урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно застрояване, с площ по кадастрална карта 360 кв.м., а по нотариални актове 440 кв.м. т.е. ответниците притежават 9/20 от терена върху който е построена сградата. Но нито от  представения договор за доброволна делба от 30.06.2011г., вписан под № 185, том 2, рег. № 5047/30.06.2011г. на СлВп, нито от други писмени доказателства е видно, че получените от ответниците имоти в новопостроената сграда са отстъпени като обезщетение и ответниците не са ги изградили.

-         за процесния период ответниците са придобили МПС на обща стойност 79 520лв. Твърдението на пълномощника на ответниците е, че стойността на закупените през проверявания период МПС следва да бъде 34 220лв., каквото е общата стойност по договорите за покупка на МПС и фактури. Възражението е неоснователно, тъй като при преценка на имущественото състояние на ответниците се взема като разход стойността на придобитото имущество по пазарни цени към момента на придобиването, независимо от посочената в договорите за придобиване стойност.

-         общия разход за закупуване на дружествени дялове и акции от ответника през проверявания период е 620 500лв., от които:

през 2006г. закупени 50 дяла по 50 лв. от капитала на „В.“ ООД; през 2007г. закупени 110 000 акции с номинал 1 лв. от капитала на „Керам инвест“ АД и 250 дял по 10 лв. от капитала на „Керам имоти“ ; през 2010г. закупени 25 дял с номинал 100лв. от капитала на „Брайн енерджи“ ООД; през 2011г. закупени 50 дяла по 10лв. от капитала на „Екс о динър“ ООД и през 2012г. закупени 50 250 дяла по 10 лв. от капитала на „Скът“ ЕООД.

-         Общия  разход за периода от 2003г. до 2012г., според заключението на вещото лице за вноски по банковите сметки на ответниците е в размер на 476 905,12 лв. В тази сума са включени и вноските направени от ответниците към „Порше лизинг БГ“ ЕООД през 2008г., 2009г. и 2010г. в общ размер на 80 586,12лв.; към „Ти Би Ай лизинг“ през 208г. до 2011г. в общ размер на 37 484,83 лв. и към „Витоша“ ООД през 2009г. в размер на 79 000лв.

Или общия разход за проверявания период на двамата ответници е в размер на 1 554 431 лв.

          Ответниците са възразили, че при извършването на проверката ищцовата комисия е приела нулево начално салдо на техните средства, а те са разполагали към този момент със средства на значителна стойност.

          От разпита на свидетелите в откритото с.з. на 15.03.2018г. се установява, че ответникът В. е получил сумата от 64 000 германски марки през 1981г. от починалия съпруг на леля си, а през 1997г. още 37 000 германски марки след смъртта на леля си. Общо сумата от 101 000 германски марки към 1997г. се равнява на 51 640 евро. 

          На сватбеното си тържество през 1980г. ответниците са получили дарение от близки в общ размер на 35 000лв., която сума към момента на получаването се е равнявала на 26 923 долара.

          През периода от 1987 до 1991г. ответникът В. е помагал на баща си в отглеждането на прасета, като печалбата от тази дейност е била приблизително в размер на 80 000лв. на година за пет години (видно от събраните гласни доказателства) или 400 000лв. с равностойност в щ.д. – 35 463 щ.д.

           През 1988г. и 1989г. ответниците отглеждали под аренда праскови, като печалбата от тях, съобразно свидетелските показания е била в размер на 20 000лв., равняващи се на 8 177 щ.д.

          Не са събирани доказателства за разходите на ответниците през този период, който е извън проверявания.

          Според събраните гласни доказателства за периода от 1991г. до 2002г. ответниците са разполагали със средства, равняващи се на  70 563 щ.д. и 51 650 евро. Тези суми, съобразно заключението на назначената икономическа експертиза са по-малки от наличните суми по банковите сметки на ответниците във валута към 01.03.2007г. (общо 192 697,71 евро) т.е. би могла да се приеме, че тя е част от наличните суми по валутните банкови сметки на ответниците.  По делото са представени доказателства, вкл. и от ищеца, че по валутните сметки на ответника са били внесени през 1999г. сумата 23 965 евро;

          Според заключението на първоначалната икономическа експертиза преди проверявания период от 1980г. до 2002г. ответниците са получили общо трудови възнаграждения в размер на 38 052лв., а размерът на издръжката за същия период би бил в размер на 27 400лв.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства. Съдът кредитира първоначалното и допълнителното заключения на вещите лица, в чиято безпристрастност и компетентност няма основание да се съмнява. Заключението на съдебно-икономическата експертиза е изготвено във варианти и по конкретни въпроси поставени от страните. Съдът не възприема конкретен вариант от заключението, а въз основа на преценката на събраните доказателства приема за установено наличието на приходи и разходи на ответниците за проверявания период и за периода предхождащ проверявания.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл. 74 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.). На основание §5 ал.2 от ЗПКОНПИ съдебното производство се развива по реда на този закон, като процесуалния ред не се отличава по същество от разглеждането на иска по ЗОПДНПИ (отм.).

Искът е допустим. Неоснователно е възражението на ответниците за недопустимост на производството, тъй като от тях не са изискани декларации по чл. 57 ал.1 от  ЗОПДНПИ (отм.) и покана да представят доказателства за доходите си. С определението си по чл. 140 от ГПК съдът се е произнесъл по това възражение. Неизпълнението на процедурата по изискване на информация относно доходите на проверяваните лица не прави производството недопустимо, а се отразява на пълнотата на доказателствата относно имущественото състояние на ответниците. В настоящото съдебно производство същите за пръв път са посочили такива, които съдът е събрал, като приел, че за тях не е налице преклузия, с оглед невъзможността да бъдат посочени факти и събрани доказателства в производството, което се развило пред ищцовата комисия.

На настоящия съдебен състав е известно и обстоятелството, че пред ВКС е образувано тълкувателно дело № 1/18 на ОСГК по въпроса: „Какво е правното значение на изтичането на срока за проверка по чл. 15, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.), съответно по чл. 27, ал. 1 и 2 ЗОДНПИ (отм.) и чл. 112, ал. 1 и 2 ЗПКОНПИ, за възникването надлежното упражняване и съществуването на правото на иск и на материалното право на държавата за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност и на незаконно придобито имущество?“ Този въпрос също е от значение за преценка на допустимостта на настоящото производство, доколкото проверката по настоящото дело е извършена много извън законовите срокове, но преди постановяване на тълкувателно решение, съдът, в настоящия си състав приема, че производството е допустимо искът следва да бъде разгледан по същество.

Разгледан по съществото си предявеният иск е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

За да бъде отнето имущество в полза на Държавата по реда на ЗОПДНПИ (отм.), е необходимо то да е придобито през проверявания период от лица, на които е повдигнато обвинение за извършване на престъпления, визирани в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от Закона, да е установено значително несъответствие между придобитото от ответниците имущество /над 150 000 лв. за целия проверяван период по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.) в редакцията ДВ бр. 103 от 2016г./ и техните доходи, като законът презумира, че едно имущество е придобито незаконно, ако не е установен законен източник на доходите за придобиването му, която презумпция е оборима, а наличието на престъпна дейност е единствено повод за образуване на проверката от Комисията, но не е необходимо наказателното производство да е завършило с осъдителна влязла в сила присъда.

От своя страна при изследване на понятието "законен източник" следва да се изхожда не от правнорегламентирания в ЗС способ за придобиване право на собственост на движими или недвижими вещи, а от икономическото основание за придобиване на имуществото - произходът и размерът на доходите на лицето при съпоставката им с необходимите разходи за живот.

Доходи, приходи и източници на финансиране са: възнаграждение, получено от лице по трудово и по служебно правоотношение, доходи от извършени услуги с личен труд, доходи от упражняване на свободни професии, чистият доход от предприемаческа дейност, дивиденти и лихви, други доходи от движима и недвижима собственост, за придобиването на които е установен законен източник, доходи от селскостопанска дейност и търговия на дребно, други доходи от лотарийни и спортни залагания, лихви, лицензионни и комисионни възнаграждения, приходи от продажба на имущество, за придобиването на които е установен законен източник, от застраховка, от съдебни дела, отпуснати банкови кредити и заеми от физически лица, както и всякакви други доходи, приходи и източници на финансиране.

От изложените фактически констатации е видно, че общо за проверявания период са налице доходи от законни източници на ответниците в размер на  1 598 967 лв., а общия размер на разходите е 1 554 431 лв. налице е положителна разлика в размер на 44 536лв. Това изчисление е направено без да бъде прието, че към момента на започване на проверката ответниците са разполагали със средства. Видно от събраните в настоящото съдебно производство доказателства, ответници са има и други средства към 2003г., като точния им размер не е изяснен от ищеца, чието задължение е било да го стори.

След като не е било налице значително несъответствие по смисъла на ЗОПДНПИ (отм.) между приходите и разходите на ответниците за проверявания период не може да се направи извод и че е налице незаконно придобито имущество и че то следва да се отнеме. Предмет на отнемане по чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) е „незаконно придобито имущество“, като се презюмра че то е такова, ако липсва законен източник на придобиването му. В конкретния случай презумпцията е оборена от събраните доказателства, от които е видно, че ответниците са разполагали с доходи от законен източник за придобиване на имуществото.

Подходът на ищеца при определяне дали е налице значително несъответствие между доходите на ответниците и стойността на придобитото от тях имущество за проверявания  период е бил да  бъде правена съпоставка между тези две величини за всяка година от периода, като ако за съответната година е налице отрицателен резултат се приема, че е налице несъответствие. Ако резултата е бил положителен и е имало средства в повече, те не са отчетени като налични доходи  за следващата година. Този подход е неправилен. ЗОПДНПИ (отм.) при определяне на значителното несъответствие между доходи и разходи говори да разлика – сума в лева, за целия период на проверката, а не конкретно по години. Това е така, тъй като се касае за общо определяне на икономическото състояние на проверяваното лице и тъй като обикновено периода от време е отдалечен от момента на събиране на доказателствата за това. След като не е било налице основание за започване на проверка на ответниците, то не следва и да се уважава иска по чл. 74 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.) във вр. чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.).

С оглед изложеното съдът намира, че предявеният иск е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

При този изход на производството на ответника се дължат направените от него разноски в пълен размер по представения списък – сумата  535 лв.

На основание чл. 78 ал.2 от ЗОПДНИП (отм.)и чл. 157 ал.2 от ЗПКОНПИ,  КПККОНПИ дължи държавна такса в размер на 61 185,45лв.

       

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТХЪРЛЯ предявения от Комисия  за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: ********* срещу В. К.В. ЕГН ********** и М.К.К. – В. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 1, чрез адв. П.Н. иск с правно основание чл. 74 ал.1 от ЗОПДНПИ (отм.) за отнемането от ответниците на:

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.1, с адрес: ***********, етаж 0, обект 1, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За офис, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.2, площ по документ: 95,45 кв.м., ведно с прилежащите 14,85 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, придобит с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №185, том 2, рег.№5047 от 30.06.2011 г. /Акт №131, том 2, дв. вх. per. №3219 от 30.06.2011 г. на СВ - Сливен/.

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.5, с адрес: ***********, етаж 2, обект 5, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: за офис, брой нива 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.4, №67338.513.235.5.6, под обекта: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.2, №67338.513.235.5.14, №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.9, площ по документ: 68.04 кв.м., ведно с прилежащите 10,58 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, придобит с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №185, том 2, рег.№5047 от 30.06.2011 г. /Акт №131, том 2, дв. вх. per. №3219 от 30.06.2011 г. на СВ - Сливен/.

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.513.235.5.14, с адрес: ***********, етаж 0, обект 14, попадащ в сграда №5, разположена в поземлен имот с идентификатор №67338.513.235, предназначение: За търговска дейност, брой нива 2, при съседни самостоятелни обекти: Ниво 1 /едно/ на същия етаж: самостоятелни обекти с идентификатори №67338.513.235.5.15, №67338.513.235.5.1, Ниво 2: на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15 под обекта: самостоятелен обект с идентификатор №67338.513.235.5.15, над обекта: самостоятелен обект с идентификатори №67338.513.235.5.5, №67338.513.235.5.5, площ по документ: 115,98 кв.м., ведно с прилежащите: 18,04 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, придобит с договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти №185, том 2, рег.№5047 от 30.06.2011 г. /Акт №131, том 2, дв. вх. per. №3219 от 30.06.2011 г. на СВ -Сливен/.

1/2 ид.ч. от СГРАДА с идентификатор 67338.525.76.2, находящ се в гр.Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта, която сграда попада в поземлен имот с идентификатор 67338.525.76, с адрес КВ.Б., със застроена площ от 339 кв.м., с предназначение сграда за търговия, брой етажи два, построена с отстъпеното право на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ № I, в кв. 560 по плана на КВ.Б., гр.Сливен, целия с площ от 6 330 кв.м., при граници: изток - бул. С.С., запад -улица, север - улица, юг - улица, придобита с н.а. №149, том 5, рег.№5959, дело №678 от 2007 г. /Акт №173, том 16, дело №3775 от 19.06.2007 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.100, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.99, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125, придобит с н.а. №104, том 1, рег.№1245, дело №87 от 14.03.2008 г. /Акт №187, том 5, дело №1242 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.101, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.102, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125, н.а №105, том 1, рег.№1246, дело №88 от 14.03.2008 г. /Акт №188, том 5, дело №1243 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.102, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 1999 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.29, поземлен имот с идентификатор №30990.32.101, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, придобит с н.а. №102, том 1, рег.№1243, дело №85 от 14.03.2008 г. /Акт №189, том 5, дело №1244 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №30990.32.99, по кадастралната карта на С.З.В., община Сливен с площ на имота по кадастрална карта 2000 кв.м., с трайно предназначение - земеделска територия, с начин на трайно ползване - овощна градина, с адрес С.З.В., Сливенски бани, при съседи: поземлен имот с идентификатор №30990.32.100, поземлен имот с идентификатор №30990.32.37, поземлен имот с идентификатор №30990.32.123, поземлен имот с идентификатор №30990.32.125, придобит с н.а. №103, том 1, рег.№1244, дело №86 от 14.03.2008 г. /Акт №190, том 5, дело №1245 от 17.03.2008 г. на СВ - Сливен/.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №1485, в кв.210 по плана на гр.Сливен, при граници: изток -улица С., запад - имот №1484, север - ул. „Радецки" и юг - имот №1483, ведно с построената в него жилищна сграда, състояща се от осем стаи, както и всички останали подобрения и насаждения в имота, който имот по кадастралната карта на гр.Сливен се индивидуализира като ПИ с идентификатор №67338.546.7 с административен адрес ******, с площ от 347 кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване -урбанизирана територия за ниско застрояване, при съседи поземлени имоти с идентификатори №№ 67338.546.12, 67338.546.8, 67338.546.1 и 67338.546.6, ведно с построените в него: ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.1, с площ от 55 кв.м., ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.2, с площ от 112 кв.м. и ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор №67338.546.7.3, с площ от 7 кв.м., всички сгради представляващи търпим строеж по смисъла на параграф 16 от ПР на ЗУТ, както и всички подобрения и насаждения в имота, с н.а. №88, том 3, рег.№4966, дело №406 от 05.06.2008 г. /Акт №101, том 8, дело №3119 от 05.06.2008 г. на СВ - Сливен/.

Дворно място с площ от 1210 кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот № XIII-35 в квартал 24, съгласно действащия застроителен и регулационен план на С.С., ОБЩ.С.при граници: изток - улица, запад поземлен имот № VI-35, север - поземлен имот № V-34, заедно с построените в гореописания имот ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 27,00 кв.м., състояща се от две стаи и антре, както и полумасивно складово помещение със застроена площ от 6 кв.м., придобит с нотариален акт №45, том 8, рег.№9705, дело №1840 от 11.08.2008 г. /Акт №82, том 12, дело №2431 от 11.08.2008 г. на СВ - Карнобат/.

1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор №36681.14.27, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 7601 кв.м., с адрес на поземления имот: местност „КУРТОВ ЧЕИР", трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: 36681.14.9, номер по предходен план: 36681.14.9, при съседи: 36681.14.72; 36681.14.26; 36681.14.28; 36681.14.25 и 36681.14.8, придобит с н.а. №37, том 1, рег.№58, дело №35 от 10.05.2011 г. /Акт №161, том 1, дело №53 от 10.05.2011 г. на СВ -Котел/.

1/2 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор №36681.14.7, находящ се в С.К., общ. Котел, обл.Сливен, с площ от 6998 кв.м., адрес на поземления имот: местност „КУРТОВ ЧЕИР", трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване - ливада, стар идентификатор - няма, при съседи:  36681.14.8, 36681.14.14,

36681.14.15, 36681.14.25 и 36681.14.6, придобит с н.а.№36, том 1, рег.№516, дело №34 от 10.05.2011 г./Акт №160, том 1, дело №52 от 10.05.2011 г. на СВ - Котел/.

лек автомобил марка М., П.рег.№ СН 5775 АК, № JMB0NV260VJ003160 на рама, № BY3300 на двигател, дата на първа регистрация 03.04.1997г., придобит с договор от 19.08.2011 г.

и от В.К.В.:

сумата в размер на 110 000 лв. представляваща равностойност на 110 000 поименни акции притежавани от В.К.В., ЕГН ********** в капитала на „КЕРАМ ИНВЕСТ" АД с Г.С.Д., със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ***, подлежи на отнемане на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

сумата в размер на 2 500 лв. от продажбата на дружествените дялове притежавани от В.В. в капитала „КЕРАМ ИМОТИ" ООД с ЕИК 119671936 подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

сумата в размер на 502 500 лв. от продажбата на дружествените дялове притежавани от В.В. в капитала на „СКЪТ" ООД, подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

сумата в размер на 500 лв. представляваща равностойност на придобитите 50 дружествени дяла от В.В. в капитала на „ЕКС О ДИНЪР" ООД с ЕИК 201464016 подлежи на отнемане в полза на държавата на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ

На основание чл. 72 във връзка чл. 63, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.К.В., и М.К.К. - В., да бъдат отнети:

сумата в размер на 25 650 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на 9/20 ид.ч. от недвижим имот, продаден с нотариален акт №30, том 2, рег.№2485, дело №189 от 15.12.2009 г. (Акт №67, том 14, дело №4541 от 16.12.2009 г. на СВ -Сливен)

сумата в размер на 49 800 лева, представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на 7,90/453 ид.ч. кв.м. от дворно място, ведно с ателие „Е", продаден с нотариален акт №45, том 21, рег.№ 13325, дело №3908 от 04.08.2008 г. (Акт № 196, том 26, дело №5989 от 04.08.2008 г. на СВ - Несебър),

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ от В.К.В.:

сумата в размер на 57 000 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2007 г. и 2008 г. вкл., по депозитна сметка с IBAN ***, открита на 30.03.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

сумата в размер на 26 128 лева, представляваща получени лихви в периода 2008 г. -2012 г. вкл., по депозитна сметка с IB AN BG 28 СЕСВ 9790 2051 4132 00, открита на 30.03.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

сумата от 50 510 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2007 г.; 2008 г., 2009 г. и 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG 73 СЕСВ 9790 1051 4132 00, открита на 27.07.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 115 002,04 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2007 г., 2008 г. и 2011 г. по депозитна сметка с IB AN BG10 СЕСВ 9790 2451 4132, открита на 04.12.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 25 363,88 лева, представляваща получени лихви в периода 2008 г. - 2012 г. вкл., по депозитна сметка с IB AN BG10 СЕСВ 9790 2451 4132, открита на 04.12.2007 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

сумата от 217 419,54 лв., представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2008 г. - 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG 46 СЕСВ 9790 1051 4132 01, открита на 08.07.2008г. в Ц.К.Б. АД, клон Сливен с титуляр В.К.В.;

сумата от 23 710 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2008 г.; 2009 г.; 2011 г. вкл. по разплащателна сметка с IB AN BG19 СЕСВ9790 1051 4132 02, открита на 29.10.2008 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 702 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. в периода 2009 г. и 2011 г. вкл., по разплащателна сметка с IB AN BG89 СЕСВ9790 1051 4132 03, открита на 28.11.2008 г. в „ЦКБ" АД, клон Сливен с титуляр В.К.В. ;

сумата от 42 050 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. през 2008 г. по банкова сметка ***, открита на 17.05.2008г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В.;

сумата от 364,33 лева, представляваща получени лихви през 2008 г. по банкова сметка ***, открита на 17.05.2008г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ;

сумата от 4 628,72 лева, представляваща получени лихви през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 18.08.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 139 583 лева, представляваща получени лихви през 2012 г. банкова сметка ***, открита на 01.03.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 679,65 лева, представляваща получени лихви през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 18.12.2012 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ЕГН:**********, ;

сумата от 2 000 лв., представляваща внесените на каса суми от В.В. през 2011 г. по банкова сметка ***, открита на 17.10.2005 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 100 лева, представляваща внесените на каса суми от В.В. през 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 09.05.2012 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

- сумата от 9 780 лв., представляваща внесените суми от В.В. в периода 2007 г. по банкова сметка ***, открита на 08.06.2005 г. в П.Б. АД, с титуляр В.К.В. с ЕГН:**********, ;

сумата от 10 151 лева, представляваща внесените на каса суми през 2009 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. с ЕГН **********;

сумата от 2 197,78 лева, представляваща получени лихви за периода 2010 г. - 2012 г. по банкова сметка ***, открита на 20.05.2009 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

сумата от 4 999 лева, представляваща внесените на каса суми през 2007 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

сумата от 1 500 лева, представляваща получени лихви за периода до 2013 г. по банкова сметка *** ***, открита на 20.05.2007 г. в П.Б. АД, с титуляр М.К.К. - В. ;

сумата от 13 527 лева, представляваща внесените на каса суми по депозит на ФЛ в лева с IBAN ***, открит на 12.10.2001 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 28 005,03 лева, представляваща внесените на каса суми в периода 2011 г. -2012 г. вкл. по депозит на ФЛ в USD с IBAN ***, открит на 29.07.2011 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 543,87 лева, представляваща получени лихви за 2012 г. по депозит на ФЛ в USD с IBAN ***, открит на 29.07.2011 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 3 881,24 лева, представляваща внесените на каса суми през 2007 г. по банкова сметка *** ***, открита на 30.05.2007 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В.К.В. ;

сумата от 398,26 лева, представляваща получени лихви за периода 2007 г. - 2012 г. вкл. по банкова сметка *** ***, открита на 30.05.2007 г. в У.К.Б. АД, с титуляр В. К.В., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.  

ОСЪЖДА Комисия  за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: ******* да заплати на В. К.В. ЕГН ********** и М.К.К. – В. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 1, чрез адв. П.Н. направените разноски в размер на 535 лв.

ОСЪЖДА Комисия  за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобито имущество, БУЛСТАТ 131463734, с адрес за призоваване: гр. Бургас,  , ул. “Филип Кутев” № 26А ет.3 да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд – Сливен в размер на 61 185,45лв.

      

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

                                                    

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: