Р    Е    Ш    Е    Н    И   Е

 

гр. Сливен, 19.07.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на деветнадесети юли през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

 

                                                                                ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  гр. д. № 319 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството се развива по реда на.435, ал.1 от ГПК.

         Депозирана е жалба от Д.Ж.Д. срещу Разпореждане от 19.04.2017г. на ДСИ при СИС към СлРС за отказ да се образува изпълнително производство по молба вх. № СД 03-03-389/13.04.2017г.

В жалбата се излагат съображения относно неправилност на атакуваното разпореждане. Сочи, че се касае за техническа грешка при изписване на искането за издаване на изпълнителен лист. Твърди се още, че макар в изпълнителния лист като задължено лице да е изписан „Директорът на дирекция „Местни приходи“ към Община Сливен, то задълженото лице е Община - Сливен и срещу общината следва да бъде образувано изпълнителното производство за събиране на дължимите разноски, съгласно определение № 460/15.12.2015г. по адм.д. № 381/2015г. на Адм. Съд – Сливен. Жалбоподателят твърди още, че съгласно чл.426, ал.3 от ГПК в случай на нередовност на молбата, ДСИ е длъжен да даде указания за отстраняването им и като не е сторил това е нарушил правото му на защита.

От съда се иска да отмени като неправилно атакуваното разпореждане и върне делото на ЧСИ за образуване на изпълнителното производство.

От ДСИ при СлРС са представени мотиви, в които същия излага доводи за неоснователност на жалбата.

От фактическа и правна страна се установява следното :

На 18.04.2017г. е депозирана молба от адв. К.М. САК за образуване на изпълнително дело срещу Община Сливен за събиране в полза на Д.Ж.Д. на присъдената му с влязло в сила определение № 460 от 15.12.2015г. по адм.д. № 381/2015г. на АС – Сливен сума на деловодни разноски. Към молбата е представен изпълнителен лист № 24/03.05.016г. издаден по адм.д. № 381/2015г. на Адм. Съд – Сливен.

Видно от представения изпълнителен лист жалбоподателят Д.Ж.Д. има качеството на кредитор, респ. взискател с правата по чл.435, ал.1 от ГПК.

След служебна справка с представеното към жалбата определение № 460 от 15.12.2015г. по адм.д. № 381/2015г. на АС – Сливен съдът констатира, че осъденото лице, задължено за заплащане на деловодни разноски е Община Сливен. В случая се касае за техническа грешка при издаването на изпълнителния лист, както е изписано в изпълнителния лист „Директорът на дирекция „Местни приходи“ при Община Сливен“. Изпълнителния лист задължително отразява точно диспозитива на съдебния акт, подлежащ на изпълнение. В случай на констатирана техническа грешка при изписването на изпълнителния лист, следва да бъдат дадени указания към молителя по реда на чл. 426, ал.3 във вр. чл.129 от ГПК, като евентуално при тяхното неизпълнение в указан срок, бъде постановен отказ за образуване на изпълнително производство.

Като не е сторил това, ДСИ е нарушил правото на защита на молителя, с оглед на което постановеното разпореждане следва да се отмени като неправилно, а делото върнато на ДСИ за изпълнение на горепосочените указания.

Мотивиран от гореизложеното, настоящия съдебен състав на СлОС

Р  Е   Ш  И

ОТМЕНЯ  Разпореждане от 19.04.2017г. на ДСИ при СИС към СлРС за отказ да се образува изпълнително производство по молба вх. № СД 03-03-389/13.04.2017г. като НЕПРАВИЛНО.

ВРЪЩА преписката на ДСИ при СлРС за изпълнение на разпоредбата на чл.426, ал.3 от ГПК във връзка с гореизложените указания.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                      ЧЛЕНОВЕ :