Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 10.08.2017 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на десети август     през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                               Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: МАРТИН САНДУЛОВ

МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

при секретаря……………..………и с участието на прокурора……...като разгледа докладваното от съдията Сн. Бакалова…… в. гр. дело № 344 по описа за 2017 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.3 пр. последно от ГПК.

          Образувано е по жалбата на П.Д.К. и Д.Н.К. – длъжници в изпълнителното производство против постановление за възлагане от 25.05.2017г. по изп.дело № 20158360401065 по описа на ЧСИ П.Г.. В жалбата си твърдят, че издаденото постановление за възлагане на сграда с идентификатор 67338.532.48.2.2 на купувачката И.Х.Р.-Я. за сумата от 73 000 лв. е незаконосъобразно и молят да бъде отменено. Твърдят че не са уведомени от ЧСИ, че ще насрочи изпълнение върху процесния имот тяхна собственост. Въпреки, че в съобщението за продажба било посочено, че са уведомени по телефона, това обстоятелство било невярно и считат, че не е допустимо да бъдат уведомявани по телефон, тъй като няма как да се удостовери това обстоятелство. Твърдят, че ЧСИ не е разгласил продажбата по надлежния ред и с това е лишил същата от конкуренция в наддаването. Твърдят, че не е поставил обявление на таблото в сградата на РС – Сливен и по местонахождението на имота, в Община Сливен, нито в кантората на ЧСИ. Твърдят, че продажбата не е обявена в сайта на КЧСИ и сайта на ОС – Сливен. Съставеният протокол за обявяване на продажбата бил неверен и споменатото по-горе представлявало опорочаване на процедурата по принудителното изпълнение. Протоколът за разгласяването на продажбата не бил регистриран навреме в СИС при СлРС и не бил спазен срока по чл.487 ал.3 от ГПК. Твърдят, че ЧСИ не е спазил закона и в частност разпоредбата на чл. 485 от ГПК, като не е изготвил справка за данъчната оценка на имота, от която база да се определи началната продажна цена при първата продажба. Твърдят, че самото наддаване е било проведено порочно и по този начин имотът не е бил възложен по най-високата предложена цена. В наддаването участвал само един наддавач, който е направил писмено наддавателно предложение, но ЧСИ не му е дал възможност да направи и устно такова, а директно го е обявил за купувач по писменото, без да го попита дали желае да наддава устно. В протокола за продажба било отбелязано, че никой не е направил устно наддаване и това е така, тъй като ЧСИ не е попитал дали има желаещ да направи такова. Твърдят че обявения за купувач на имота не е внесъл цената по продажбата в преклузивния срок по чл. 492 ал.3 от ГПК и въпреки това е бил обявен за купувач. Молят съда да отмени постановлението за възлагане от 25.05.2017 г. за това, че проведената публична продан не е извършена надлежно и че имотът не е възложен по най-високата предложена цена.

          Взискателят ОББ АД е депозирал в срок писмени възражения срещу жалбата, която счита за изцяло неоснователна, като твърди, че никое от изброените нарушения не е било осъществено и постановлението е законосъобразно. Моли да бъде отхвърлена жалбата. Претендира разноски.

          ЧСИ П.Г. е депозирал в срок обяснения по жалбата, в които е посочил, че същата е изцяло неоснователна и че изброените нарушения не са били допуснати, а процедурата е била извършена в съответствие с изискванията на ГПК.

          Жалбата е подадена в срок и допустима досежно обжалването на постановлението за възлагане от жалбоподателите – длъжници по изпълнителното производство.

          Производството по изпълнително дело 1065/2015 г. по описа на ЧСИ П.Г., рег. № 837 на КЧСИ е образувано по молба на взискателя „ОББ“ АД срещу длъжниците П.Д.К. и Д.Н.К. за принудително изпълнение на парично вземане. За събиране на вземането е насочено принудително изпълнение срещу недвижим имот, собственост на длъжниците в режим на СИО, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.48.2.2. по кадастралната карта на гр. Сливен, находящ се в *******, представляващ жилище с площ 150,52 кв.м., ведно с принадлежащото избено помещение № 2, с полезна площ 6,32 кв.м., заедно с отстъпено право на строеж и 10,43% ид.части от общите части на сградата, както и срещу самостоятелен обект с идентификатор 67338.532.48.2.18 по кадастралната карта на гр. Сливен, гараж № 18, целият с площ 15,51 кв.м., находящ се в сграда № 2 на същия адрес.

          Върху посочените недвижими имоти е била наложена възбрана от ЧСИ, което е било съобщено на жалбоподателите. На същите е била съобщена и датата на извършване на описа и жалбоподателката К. е присъствала на същия. При провеждане на първата публична продан ЧСИ е изискал справка от Община Сливен за данъчната оценка на процесния недвижим имот и определил стойността на същия с помощта на експертиза. Първата публична продан е била обявена за нестанала; за такава е била обявена и публичната продан след нея обявена на цена 80% от първоначалната. Взискателят е  поискал и ЧСИ е насрочил извършването на нова публична продан с нова цена, която е била проведена от 07.02.2017 г. до 07.03.2017 г. Поради неявяването на купувачи и липсата на постъпили наддавателни предложения, същата е била обявена за нестанала с протокол от 08.03.2017 г. на ЧСИ. Нова публична продан за процесните имоти с начална продажна цена равна на 80% от предходната е била обявена за периода от 15.04.2017 г. до 15.05.2017 г. Разгласяването на публичната продан е било удостоверено в акт, съставен на 11.04.2017 г., в който е посочено, че съобщения са поставени в кантората на ЧСИ П.Г., таблото за обявления в Община Сливен, таблото за обявления в СлРС и по местонахождението на имотите. Длъжниците са били уведомени по телефона от ЧСИ на 11.04.2017 г. Съставен е констативен протокол от 13.04.2017 г. за надлежното разгласяване на проданта, който е бил регистриран в СИС при СлРС с вх. № 219/13.04.2017 г.

          По време на извършването на проданта е постъпило наддавателно предложение от И.Х.Р.-Я. от 15.05.2017 г. за закупуването на имота за сумата 73 000 лв., придружено с банково бордеро за внесен задатък в размер на 7 236 лв.

          С протокол от 16.05.2017 г. ЧСИ П.Г. е констатирал, че наддавателното предложение е редовно и е обявил за купувач на недвижимия имот с идентификатор 67338.532.48.2.2. И.Х.Р.-Я. за сумата 73 000 лв. В протокола е посочено, че след обявяването на купувача по направените писмени наддавателни предложения не са били направени устни наддавателни предложения. Остатъкът от сумата е бил внесен от обявената за купувач на 23.05.2017 г.

          Жалбата от длъжниците по изпълнителното дело е допустима срещу постановлението за възлагане на процесния недвижим имот в частта й, в която се навеждат аргументи относно ненадлежното наддаване и невъзлагането на имота по най-високата предложена цена. С оглед разрешението дадено в т.8 на ТР № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, което е задължително за настоящата инстанция, действията по съобщаването на насрочената продан на длъжниците, нейното разгласяване, определянето на цената, не представляват действия по извършването на проданта, поради което жалба, основана на такива аргументи е недопустима. Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта, подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат извън предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съдебния изпълнител и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка.

          Жалбата е допустима по направеното възражение от жалбоподателите, че наддаването не е било извършено надлежно, тъй като ЧСИ не е поканил наддавача да направи устно предложение за цената. Настоящата инстанция намира, че при извършването на проданта не са налице нарушения на разпоредбите на чл.489 и чл. 490 от ГПК. Наддавателното предложение е било редовно, придружено с квитанция за внесения задатък, надвишавало е размера на определената цена, не е било подадено от лице, без право да наддава. Спазена е разпоредбата и на чл. 492 от ГПК, в деня след изтичането срока на продажбата е обявено писменото наддавателно предложение на единствения наддавач. Отразено е в протокола, че не е предложена устно по-висока цена от писменото наддавателно предложение. Съображенията на жалбоподателите, че ЧСИ бил длъжен и не бил поканил наддавачката да предложи по-висока цена, са неоснователни. След като ЧСИ е записал констатация в протокола, че наддавачът не е направил устно наддавателно предложение, процедурата е изпълнена и не са налице нарушения на същата. Това е извършено, видно от протокола, преди обявяването на наддавача за купувач.

Неоснователно е възражението в жалбата и че остатъкът от цената не е бил внесен в законовия седмичен срок - видно от представеното извлечение от сметката на ЧСИ, остатъкът от сумата до 73 000 лв. е постъпила на 23.05.2017 г., т.е. в седмичния срок от приключването на проданта, като е направено с протокол от 16.05.2017г.

          С оглед изложените съображения, съдът намира, че следва да отхвърли жалбата като неоснователна. При този изход на производството е основателна претенцията на взискателя „ОББ“ АД за присъждане на направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 240 лв.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от П.Д.К., ЕГН ********** и Д.Н.К., ЕГН **********,***,  жалба срещу постановление за възлагане на поземлен имот с идентификатор № 67338.532.48.2.2 от 25.05.2017 г. по изпълнително дело № 20158360401065 по описа на ЧСИ П.Г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСЪЖДА П.Д.К., ЕГН ********** и Д.Н.К., ЕГН **********,*** да заплатят на „ОББ“ АД, със седалище и адрес на управление ********, ЕИК 000694959, със съдебен адрес ***, направените разноски в размер на 240 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: