Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

 

гр.Сливен, дата 06.10.2017г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на четвърти октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

  мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

 

 

         При участието на секретар Радост Гърдева като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 346 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 278 от ГПК.

 

Образувано е по жалба на адв. Б.Д. пълномощник на Н.Г.С. ЕГН ********** *** – длъжник по изп.д. №20179150403889 по описа на ЧСИ Г. Г. против разпределение на постъпили суми по делото от 23.03.2017г. В жалбата се излагат твърдения за неправилно извършено разпределение. От протокола не ставало ясно дали са били посочени всички взискатели , дали разпределената сума е послужила за удовлетворяване само на такси по изпълнителното дело или и на други вземания, дали действително таксите , които са били разпределени са били от авансово внесени такива . Твърди се , че неправилно са били определени дължимите вземания съобразно разпоредбата на чл. 136 ал-. 1 т. 1 от ЗЗД . Страната излага становище , че част от присъединените по делото взискатели неправилно не са били включени в разпределението.Твърди се , че неправилно била изчислена такса по т.26 от ТТЗЧСИ, която била включена в разпределението. Неправилно в полза на ипотекарния взискател била разпределена сумата от 62859.19 лв. „ главница и лихви“, доколкото привилегията на чл. 136.ал. 1 т. 3 от ЗЗД касаела само главницата.

В законният срок не е депозирано становище от другата страна в изпълнителното производство.  

В обясненията дадени по реда на чл.436, ал. 3 от ГПК частният съдебен изпълнител е изложил мотиви, в които е посочил, че е съобразил извършеното разпределение с размера на вземанията на отделните кредитори и тяхната поредност. Счита, че жалбата не следва да се уважава.  

Пред настоящата инстанция се събраха допълнителни доказателства.

По делото бе назначена и изслушана съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице в чиято компетентност и безпристрастност не се съмнява, е посочило, че след проведена публична продан на недвижим имот с протокол от 05.01.2017 г. за купувач на имота е определен присъединеният взискател Н.Г.П.. Изготвеният протокол за разпределение от 23.03.2017 г. са били съобразени превилегиите посочени в чл. 136 от ЗЗД. В разпределението обаче е била включена сумата от 3620.83 лв. като сума дължима за адвокатски хонорар по изп.д. 448/2013 г. За извършен такъв разход обаче от страна на „Уникредит Булбанк“ АД била предоставена фактура № 2000000017/11.09.2017 г. на стойност 1832.18 лв. По този начин в разпределението е била включена като дължима сума в повече сумата от 1788.65 лв.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 20179150403883 на ЧСИ Г. първоначално е било образувано под № 20128070400273 по описа на ЧСИ Н.Д. , след което е било преобразувано под № 20138350400448 по описа на ЧСИ П.Р., а през 2017 г. е било преобразувано по настоящия номер. Първоначално делото е било образувано по молба на адв. С. , пълномощник на „УникредитБулбанк“ АД против длъжниците „Булгаргаз систем“ ЕООД със седалище гр. Варна, В.Д.П. с ЕГН ********** и Н.Г.С. – П. с ЕТН ********** за задължение , за което бил издаден изпълнителен лист от 18.05.2012 г. по гр.д. 6698/2012 г. по описа на РС – Варна. През 2014 г. по отношение на длъжника „Булгаргаз систем“ ЕООД бил присъединен като взискател „ Рехау“ ЕООД, а на 04.08.2014 г. по отношение на длъжника Н.Г.С. – П. било присъединено вземането на взискателя Н.Г.П.. По молба на взискателката П. било насочено принудително изпълнение върху недвижим имот находящ се в с. Жеравна, общ. Котел. За купувач на имота за сумата от 70 000 лв. бил обявен присъединеният взискател Н.П.. Обжалвано е направеното разпределение на постъпилата сума.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, а разгледана по същество се явява основателна, поради следните съображения:

Видно от извършената по делото съдебно-счетоводна експертиза в така направеното разпределение  са включени суми като разходи , за които няма представени доказателства, че са направени ( 3620.83 лв. дължима за адвокатски хонорар). По този начин се опорочава процедурата по разпределение, тъй като идеята е в него да се включат суми, които действително са направени като разходи и вклйчвайки ненаправени разходи се нарушава правото на останалите взискатели, а и правото на длъжника да се погасяват действителните задължения на длъжниците следващи по ред разноските.

Тъй като от събраните доказателства се установи, че разпределението е извършено неправилно поради включване на ненаправени разходи , жалбата следва да бъде уважена. Направеното разпределение следва да бъде отменено и да се върне делото на ЧСИ за изготвяне на ново разпределение.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ извършеното разпределение от 23.03.2017г. на постъпили суми по изп.д. №20179150403889 по описа на ЧСИ Г. Г..

 

ВРЪЩА делото на ЧСИ Г. за извършване на ново разпределение по делото.

 

Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред БАС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: