Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 125

 

гр. Сливен, 10.08.2017 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание проведено на девети август през две хиляди и седемнадесета година в състав:               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов  гр. д.  N 350 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното: 

         

Производството е по реда на чл. 437 ал. 2 вр. с чл.435 ал.4 от ГПК.

 

Постъпила е жалба от С.С.Д. ЕГН ********** ***. В жалбата се сочи, че  подателят не е доволен от уведомление за принудително изпълнение, с което на 29.06.2017 г. е насрочен опис на недвижим имот, находящ се в ***** и представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.161.6.13 в ПИ с идентификатор 67338.532.161 с предназначение на обекта – за търговска дейност, с площ от 62кв.м. при граници:  на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – обект с идентификатор 67338.532.161.6.1. собственост на „Бакърджиеви – 03“ ЕООД, който имот е придобил с нот. акт за покупко-продажба вписан в службата по Вписвания под акт. № 36 т.І, рег. № 47 /06.01.2017 г. В жалбата се твърди, че за този недвижим имот през 2009 г. е сключил предварителен договор за покупко-продажба с „Бакърджиеви – 03“ ЕООД и в изпълнение на задълженията им по предварителния договор на 06.01.2017 г. е прехвърлена собствеността върху недвижимия имот с нотариален акт за покупко-продажба. Върху този имот обаче, е била наложена възбрана от ЧСИ П.Г., която е след изповядването на сделката и поради това се явява незаконосъобразна и следва да бъде отменена.  Иска се да бъде отменена наложената от ЧСИ  възбрана върху недвижимия имот.

Постъпил е отговор на тази жалба от взискателя по изпълнителното дело Л.П.В. ЕГН ********** ***, чрез процесуалният му представител адв. М.Р.. На първо място се сочи, че жалбата е недопустима, а след това се излагат съображения за неоснователност. Сочи се, че възбраната върху този имот е наложена като обезпечителна мярка на 23.12.2010г. Излагат се съображения, че вписаната възбрана по допуснатото обезпечение не е била отменяна. Поради това предварителният договор и извършената продажба са действия извършени след вписването на възбраната допусната като обезпечение на предявения иск по чл. 55 от ЗЗД, като вземането все още не е удовлетворено. В крайна сметка се иска жалбата да бъде оставена без уважение.

 

Постъпило е писмено становище от ЧСИ, който счита жалбата за допустима, но за неоснователна.  Преди жалбоподателят да придобие собствеността на имота, върху същия е била наложена възбрана във връзка с обезпечение на бъдещ иск на взискателя и така той е закупил имот с вещна тежест и е знаел за това преди публичния характер на имотния регистър. Първоначално наложената възбрана в обезпечителното производство на бъдещия иск гарантира на взискателя реда на вписването и той ще се ползва с право да се удовлетвори от това обезпечение. Последващата наложена възбрана по изпълнителното дело има за цел да оповести публичния имотен регистър, кой съдебен изпълнител е насочил  изпълнението по конкретния имот и се има предвид преди всичко конкуренцията при изпълнението. Съдебният изпълнител дори и без последваща възбрана, би могъл да опише и изнесе на публична продан процесния имот, въз основа на по-рано наложената възбрана с обезпечителното производство.

 

В с.з. жалбоподателят, редовно призован, не се явява. За него се явява процесуален представител по пълномощие, който поддържа подадената жалба.

Взискателят, редовно призован , се явявя, заявява, че поддържа писменото становище от представителя му по пълномощие, с което се оспорва основателността на подадената жалба.

Длъжникът, редовно призован по реда на чл. 47 ал.1 от ГПК не се явява и не е изразил становище по жалбата.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

С определение от 23.12.2010 г. по гр.д. № 594/2010 г. на Сливенския окръжен съд е допуснато обезпечение на предявения от Л.П.В. ***, иск с правно основание чл. 55 ал.1 от ЗЗД, против „Бакърджиеви – 03“ ЕООД за осъждане на дружеството да му заплати сумата от 45964 евро, дадена по развален договор за строителство от 15.08.2006 г., чрез налагане на възбрана върху недвижим имот представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67338.532.161.6.13 в ПИ с идентификатор 67338.532.161 с предназначение на обекта – за търговска дейност, с площ от 62кв.м. при граници:  на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – обект с идентификатор 67338.532.161.6.1. собственост на „Бакърджиеви – 03“ ЕООД. Обезпечителната мярка се налага, за да се гарантира реализирането на правата на ищеца по евентуално бъдещо благоприятно за него решение. Така „Бакърджиеви -03“ ЕООД са били осъдени да заплатят на взискателя по изпълнителното дело сумата от 45964 евро, представляваща платена цена по сключен на 15.08.2006 г. между страните договор за строителство и продажба на апартаменти * и * в новострояща се жилищна сграда на улица ******в гр. Сливен, ведно със законната лихва, като дружеството е осъдено да заплати и направените съдебно-деловодни разноски в размер на 5835лв.

На 06.01.2017 г. длъжникът „Бакърджиеви-03“ ЕООД е продал на жалбоподателя С.С.Д. процесния недвижим имот.

На 10.05.2017 г. ЧСИ е уведомил жалбоподателя, в качеството му на трето лице придобило възбранен имот, че  ще пристъпи към принудително изпълнение по реда на ГПК, чрез опис и продажба на недвижимия имот.

 

Настоящата инстанция намира жалбата за допустима, но за неоснователна.

Обезпечителната мярка възбрана на недвижим имот се налага чрез вписването и в нотариалните книги по партидата на ответника - съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за вписванията, в партидната книга се нанасят последователно накратко под името на всеки собственик и на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и заличавания, които се отнасят до него, като се посочва и съответната книга, томът и страницата, където е подреден актът. Ако длъжникът действително е собственик на възбранения имот, вписаната възбрана ще породи действие, като съгласно чл. 453 ГПК, извършените след вписването разпоредителни сделки с имота ще бъдат непротивопоставими на ищеца.  Безспорно е, че жалбоподателят е придобил собствеността върху недвижимия имот след наложената в полза на взискателя – ищец по допуснатото обезпечение, обезпечителна мярка възбрана на същия имот. Така и след като за взискателя по делото е било постановено благоприятно решение, той може да се удовлетвори от възбранения имот, съгласно поредността на вписванията. В случая възбраната по обезпечението е вписана на 27.12.2010 г., а продажбата на имота на жалбоподателя е извършена на 06.01.2017 г. Поради това насочването на изпълнението от страна на ЧСИ върху имота не е незаконосъобразно и подадената  жалба се явява изцяло неоснователна.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.С.Д. ЕГН********** *** против насочване на принудително изпълнение към имот, негова собственост, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: