Р Е Ш Е Н И Е  57

Гр. Сливен, 09.10.2017г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на……………пети октомври през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                  Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………Пенка Спасова……….…………и с участието на прокурора………Руси Русев……..……………..като разгледа докладваното от …………съдията Бакалова…….гр. дело № 352  по описа за 2017  година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Ищецът ОП – Сливен твърди в исковата си молба, че съпрузите М. и Й. И. са сигнализирали, че с техния син М.Й.И. – роден на *** г. страда от заболяване от момента на раждането си Синдром на Уйлямс Бойрен. Твърди, че с експертно решение на ТЕЛК № 4608/01.10.2015 г. на МБАЛ  „Д- р Ив.Селимински” - Сливен му е поставена диагноза „Тежка умствена изостаналост” със значително  нарушение на поведението, изискващо грижи и лечение и му е определена 100% загуба на работоспособността, пожизнено, с право на чужда помощ.

Твърди че в резултат на тези заболявания ответникът не може да говори, не възприема факти от действителността, не е ориентирам за време, място и обстановка. Не може да извършва ежедневни действия по храна и тоалет и е изцяло зависим от грижите на родителите си. Счита, че са налице кумулативно дадените предпоставки в чл. 5 ЗЛС, а именно наличието на заболяване с необратим ход и в резултат на това заболяване невъзможност на ответника да се грижи за своите лични интереси и моли съда да постанови решение, с което постави ответника под запрещение.

Ответникът не е депозирал в срок писмен отговор.

          В с.з., ищецът Окръжна прокуратура – Сливен, поддържа предявения иск.

          В съответствие с разпоредбата на чл. 337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието на ответника. Същият не отговаря на поставените въпроси, не може да се влезе във вербален или друг контакт с него.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          М.Й.И. е роден на ***г***. Няколко месеца след раждането му се установило, че е налице генетично заболяване. Бил диагностициран от Клиника по генетика гр. София, с диагноза „ Синдорм на Уйлямс Бойрен“ С експертното решение на ТЕЛК  при МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ гр. Сливен, № 4608/01.10.2015г.  му била определена 100 % трайна нетрудоспособност с чужда помощ поради заболяване „тежка умствена изостаналост, синдром на Уйлямс Бойрен“,  безсрочно.

Видно от събраните гласни доказателства, ответникът е изцяло зависим от грижите на близките си  - не говори, никога не е говорил,  не се храни сам, не контролира физиологичните си нужди, не разбира и не възприема това което му се казва. Не е ориентиран за време, място и собствена личност. Не може да се прецени дали познава близките си. Доверчив е към други хора. Състоянието му не се подобрява с течение на времето. Посещава детски център, но не усвоил умения. Не е ходил на училище.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на лични впечатления, събраните гласни и писмени доказателства, които са непротиворечиви и е се допълват. След като придоби лични впечатления от състоянието на ответника, намери че не е необходимо назначаването и изслушването на  съдебно-медицинска експертиза.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

          На първо място искът е допустим – ищецът е  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

          Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение, а именно: същият страда от   „тежка умствена изостаналост, синдром на Уйлямс Бойрен“– слабоумие по смисъла на чл. 5 от ЗЛС и в резултат на заболяването не е в състояние да се грижи за себе си и за работите си и да защитава интересите си в никаква степен. Налице са медицинският  и юридически критерий за поставяне на ответника под пълно запрещение.

С оглед изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да постави ответника под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по постоянния  адрес на ответника–  Община Сливен за назначаване на настойник на същия.

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р      Е       Ш       И  :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ М.Й.И.  ЕГН **********,***.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: