Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр. Сливен, 09.08.2017 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 379 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Чрез ЧСИ на 13.06.17г. е постъпила жалба от взискателя против разпореждане на СИ за прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателят заявява, че ЧСИ неправилно е прекратил изцяло изпълнителното дело, макар изпълнителният лист да е обезсилен само по отношение на единия от тримата длъжници, а по отношение н адругите двама заповедта за изпълнение е влязла в сила. Поради това моли съда да отмени постановлението за прекратяване по отношение на длъжниците ЕТ „Седа – 03 – Е.И.“ и С.Д.И..

 Насрещната по жалбата страна не е подала писмено възражение.

ЧСИ е представил писмени мотиви, в които описва хронологично действията си и заявява, че счита жалбата за основателна, тъй катодействително, с оглед представеното определение за допускане поправка на ОФГ, цялостното прекратяване на изпълнителното производство се явява незаконосъобразно и неправилно. Счита, че постановлението следва частично да бъде отменено.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и мотивите на ЧСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението СИ. Постановлението за прекратяване е от кръга на актовете, за които правната норма изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани от взискателя.

Разгледана по същество е основателна:

Изпълнително дело  № 20169150401414 на ЧСИ рег. № 915 и р-н на действие района на СлОС, е образувано на 26.09.2016г. с взискател „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София срещу ЕТ „Седа – 03 – Е.И.“***, Д.М.С. и С.Д.И. по изпълнителен лист от 18.07.2016г., издаден въз основа на заповед за незабавно изпълнение № 1892/18.07.2016г. по ч.гр.д. № 2971/16г. на СлРС, по силата на който тримата длъжници са осъдени да заплатят солидарно на кредитора-взискател сумата 7 821, 97 евро, просрочена главница по договор за банков кредит, заедно с обезщетение за забава в размер на законовата лихва от 15.07.16г., 10 006, 52 евро просрочени лихви, 712, 57 евро такси по договора, както и 2 343, 15 лв. разноски.

На тримата длъжници надлежно са връчени покани за доброволно изпълнение.

След подаване на възражение било образувано производство по иск на кредитора, предявен по реда на чл. 422 от ГПК, което било прекратено с влязло в сила определение на съда, държано в о.с.з.

С определение № 151 от 12.05.2017г. по т.д. № 5/17г. СлОС, констатирайки, че в с.з. на 20.04.17г. е пропуснал да стори това, е обезсилил заповедта за незабавно изпълнение № 1892/18.07.2016г. пг ч.гр.д. № 2971/16г. на СлРС и изпълнителния лист от 18.07.16г. въз основа на нея.

След влизане в сила на определението на 22.05.17г., с оглед постановеното от съда, ЧСИ е издал разпореждане на 01.06.2017г., с което е прекратил изпълнително дело № 20169150401414 и е вдигнал наложените възбрани и запори.

След съобщаването на това разпореждане на страните, в законовия срок чрез ЧСИ взискателят е подал настоящата частна жалба, тъй като е инициирал пред СлОС производство за поправка на ОФГ в определение № 151 по т.д. №5/17г. на СлОС.

С влязло в сила определение от 16.06.2017г. по т.д. № 5/17г. на СлОС, съдът е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка в Определение № 151 от 12.05.17г. по същото дело, като в диспозитива след „по описа на СлРС“  Е ДОБАВИЛ „по отношение на Д.М.С. ЕГН ********** ***.

Така, с оглед обективно настъпилия юридически факт, носещ и обвързваща сила за ЧСИ, е видно, че не е налице изцяло, а само частично обезсилен изпълнителен лист, тоест - основанието за прекратяване на изпълнителното производство по чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК, не е настъпило по отношение на длъжниците ЕТ „Седа – 03 – Е.И.“*** и С.Д.И., поради което в частта, с която изпълнителното дело е прекратено спрямо тях следва да бъде отменено и бъде постановено продължаване на изпълнителните действия срещу тези длъжници.

Ето защо настоящият въззивен състав намира, че жалбата е основателна и следва да се уважи.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  разпореждане на ЧСИ от 01.06.2017г., за прекратяване на изпълнителното производство по изп. д. № 20169150401414 на ЧСИ рег. № 915 и р-н на действие района на СлОС, ПО ОТНОШЕНИЕ на длъжниците ЕТ „Седа – 03 – Е.И.“***  и С.Д.И., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ПОСТАНОВЯВА продължаване на изпълнителното производство по изп. д. № 20169150401414 на ЧСИ рег. № 915 и р-н на действие района на СлОС против длъжниците ЕТ „Седа – 03 – Е.И.“*** и С.Д.И.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: