Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

гр. Сливен, 04.09.2017 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание проведено на четвърти септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов  гр. д.  N 407 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното: 

         

Производството е по реда на чл. 435 ал.3 от ГПК.

Постъпила е жалба от В.М.С. ЕГН ********** *** против постановление за възлагане на недвижими имоти на ДСИ при РС – Нова Загора по  изп.д. № 212/2016 г. на Съдебно-изпълнителна служба при РС – Нова Загора. В жалбата се твърди, че на 27.06.2017 г. в 10.30 ч. се явил в канцеларията на ДСИ за отваряне на наддавателно предложение, но при провеждането  на търга са били допуснати нарушения. Твърди, че  разпознал своя плик с наддавателно предложение, който за разлика от другите пликове е бил отрязан в края. Освен това едно от предложенията е било с нереално високи цени, поради което  той не е имал възможност да наддава и се е отказал. Счита, че първото предложение било фиктивно и така за купувач щяло да бъде обявено второто, което било малко над предложената от него цена. Освен това твърди, че обявлението за публичната продажба, не е редовно , тъй като не е посочено населеното място, в което се намират земеделските земи. В обявлението не е била посочена и банкова сметка, ***. Освен това проданта е била проведена не от ДСИ А.В., а от друго непознато лице. Иска се  да бъде отменена  обявената публична продан, поради допуснатите нарушения.

Постъпило е и писмено становище от ДСИ по повод жалбата, в което се излагат фактическите обстоятелства по образуването и движението на изпълнителното дело. В становището се счита, че на първо място жалбата е недопустима, тъй като посочените от жалбоподателя, в качеството му на наддавач процесуални действия, които според него опорочават проданта, не са от действията, които подлежат на самостоятелно обжалване и на второ място се сочи, че жалбата е недопустима.  Проданта е извършена надлежно, всички четири наддавателни предложения са били в пликове, които са били към изпълнителното дело.  В присъствието на особения представител на длъжника и на жалбоподателя пликовете са отрязани с ножица и наддавателните предложения са обявени по реда на отварянето. Твърденията ,че в обявлението не е посочено населеното място на имота и сметката за внасяне на задатък не е опорочило проданта, тъй като преди подаването на наддавателното предложение всеки купувач може да се запознае с документите по публичната продан и да получи подробна информация, включително и банковата сметка за внасяне на задатък. Самият жалбоподател в наддавателното си предложение е посочил населеното място и е внесъл задатък за участие в проданта.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

На 27.06.2017 г. в 10.30 ч. ДСИ  Д.К. в присъствието на явилият се наддавач В.С. и особеният представител на длъжника е отворил постъпилите в запечатан плик наддавателни предложения за насрочената публична продан от 26.05.2017 г. до 26.06.2017 г. за подробно описани недвижими имоти. Подробно са описани постъпилите наддавателни предложения и в протокола е обявен за купувач подалият надвавателното предложение с  най-високата предложена цена. Посочено е, че в седмичен срок от уведомяването той следва да внесе по сметка на ДСИ предложената цена, като приспадне внесения задатък и с протокол от 05.07.2017 г., след като цената не е била внесена от обявения купувач на основание на чл. 493 от ГПК ДСИ е обявил за купувач на имота наддавачът, който е предложил следващата най-висока цена, а внесеният от първоначално обявен купувач задатък е включен за удовлетворяване вземането на взискателя.

Настоящата инстанция намира жалбата за допустима, но за неоснователна. Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК  постановлението за възлагане може да се обжалва от лице внесло задатък до последния ден на проданта, като жалбоподателят има качеството на такова лице.  Основанията за обжалване на постановлението за възлагане са две, а именно че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или пък имуществото не е възложено  по най-високата предложен цена. От материалите по делото е безспорно, че първоначално обявеният за купувач е предложил най-високата цена. Освен това наддаването  е извършено надлежно, тъй като публичната продан е била разгласена по надлежния ред. В наддаването за земеделските земи са постъпи четири различни предложения. Обстоятелството, че жалбоподателят не е предложил по-висока цена от тази фигуриращ в неговото предложение е въпрос на негова лична преценка. Не може да се приеме, че ДСИ е допуснал нарушение на  законовите изисквания за провеждане на публичната продан, тъй като той е спазил всички изисквания и е обявил за купувач този, който е предложил най-висока цена. Не е в прерогативите на съдебния изпълнител, а и на съда, да преценява доколко реална или нереална е предложената цена, достатъчно е тя да надхвърля обявената за публичната продан.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на В.М.С. ЕГН ********** ***  като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: