Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 19.09.2017 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

ЧЛЕНОВЕ: СТЕФКА МИХАЙЛОВА

                                                                  Мл.С: НИНА КОРИТАРОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 440 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на адв.А., пълномощник на Ж.С.Д., ЕГН ********** *** против Постановление от 15.08.2017г. на ДСИ при РС- Сливен по изп.д. № 751/2017 г., скоето е прекратено производството по делото и  жалбоподателката е била лишена от направените по делото разноски.

         В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е незаконосъобразно. Страната изразява становище, че изпълнителното дело започва с входиране на молбата за образуване на делото от взискателя в деловодството на съдебния изпълнител. По този начин извършеното плащане от страна на длъжника на 14.07.2017 г. е станало след образуване на делото и разноски следва да се платят.

         Моли се обжалваното постановление да бъде отменено и производството да бъде възобновено , като същото продължи до заплащане на разноските по делото.

         По делото са депозирани писмени възражения от „ БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София, с която жалбата е оспорена като неоснователна-. Посочено е, че още преди да се образува изпълнителното дело те са превели по сметка на взискателката дължимата сума съобразно решенията на ОС – Сливен и АС-Бургас. По този начин страната била платила доброволно и не е дала повод да се образува изпълнителното дело , поради което не следвада заплаща разноски. Моли се обжалваното постановление на ДСИ да бъде потвърдено. В случай на уважаване на частната жалба се моли да се намали претендираното по изпълнителното дело адвокатско възнаграждение. Претендира се юрисконсултско възнаграждение по настоящето дело. Моли да се присъдят по изпълнителното дело юрисконсултското възнаграждение в размер на 700.00 лв.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК – ДСИ е посочил, че жалбата е допустима , но по същество неоснователна , тъй като плащането към взискателя е било направено преди образуването на изпълнителното дело.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         На 13.07.2017 г. ( четвъртък) била депозирана молба от адв.А., пълномощник на Ж.С.Д., ЕГН ********** *** за образуване на изпълнително дело против „ БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София за сумата от 5650.00 лв. Към молбата бил приложен изпълнителен лист за сумата. На 14.07.2017 г.(петък) в 15.53 ч. било извършено разпределение на случаен принцип на делото и за докладчик била определена Галина Петрова. На 17.07.2017 г. тя образувала изпълнителното дело№751/2017 г. и се разпоредила да се изпрати покана за доброволно изпълнение на длъжника. Междувременно на 14.07.2017 г. „ БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София превела по сметка на Ж.С.Д. дължимата сума в размерна 5650.00лв.. На 28.07.2017 г. „ БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София получели поканата за доброволно изпълнение и на същата дата изпратили уведомително писмо до ДСИ , с което поискали прекратяване на производството поради плащане на задължението преди образуване на ИД. На 15.08.2017 г. ДСИ постановил обжалваното определение, с което прекратил производството по делото и отказал да търси разноските направени от взискателя по делото.

Постановлението на ДСИ било връчено на взискателя по изпълнението на 21.08.2017 г. Процесната жалба била депозирана на 22.08.2017 г. – в рамките на законоопределения едноседмичен срок .

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес и в законоустановения срок. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

Образуването на изпълнителното дело не става с депозиране на молба от страна на взискателя до съдебния изпълнител. Необходимо е съдебният изпълнител да извърши проверка на допустимостта на молбата и ако я приеме за такава с резолюция да постанови образуването на делото . В случая действително документите са били подадени пред ДСИ на 13.07.2017 г. , но разпределението на делото е било направено в края на работния ден на 14.07.2017 г.( петък), поради което е обяснимо защо докладчикът е образувал делото едва на 17.07.2017 г.( понеделник). Така или иначе, преди да се образува изпълнителното дело длъжникът доброволно е изплатил изцяло дължимото задължение . По този начин не може да се приеме, че длъжникът е дал повод за образуване на делото, поради което на основание чл. 79 ал. 1 т.1 от ГПК на взискателя не се следват разноски.

С оглед на изложеното жалбата се явява неоснователна.

Съдът намира за неоснователна претенцията на „ БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София за присъждане на 700.00 лв. юрисконсултско възнаграждение по изпълнителното дело. На практика страната не е извършила никакви действия изискващи юрисконсултска намеса , а само е уведомила съдебния изпълнител за извършеното плащане на дълга . Да се присъждат разноски в нейна полза би било злоупотреба с право и е абсолютно незаконосъобразно.

За настоящата инстанция следва да бъдат присъдени деловодни разноски в полза на „ БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София в размер на 200.00 лв. юрисконсултско възнаграждение.

 

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.С.Д., ЕГН ********** *** против Постановление от 15.08.2017г. на ДСИ при РС- Сливен по изп.д. № 751/2017 г. като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА Ж.С.Д., ЕГН ********** *** да заплати на „ БАНКА ДСК“ ЕАД гр. София деловодни разноски по настоящето дело в размер на 200.00 ( двеста )лева юрисконсултско възнаграждение.

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.