Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 

гр. Сливен, 09.11.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, въззивен състав, в закрито заседание на девети ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА  БАКАЛОВА

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА  КОСТОВА

                                                                               ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  гр. д. № 491 по описа за 2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл. 435, ал.1 и сл.от ГПК.

Взискателят „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД обжалва Постановление от 05.10.2017г. за прекратяване на изпълнително дело № 883/2015г. на Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Сливен.

В жалбата се поддържа, че обжалваното прекратително постановление следва да се отмени като незаконосъобразно.Твърди се, че взискателят в указания срок е внесъл посочената д.т. в размер на 18лева – за налагане на „Запор върху трудовото възнаграждение“ на длъжника.

Длъжникът  В.С.Б. не е  изразил становище по жалбата.

Съдебният изпълнител е дал писмени мотиви по обжалваното действие, в които е посочил, че жалбата е допустима, но неоснователна.

СлОС, след като взе предвид оплакванията в жалбата и извърши преценка на събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.

Изпълнителното дело е образувано по молба на Взискателя „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД  въз основа на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл.417 ГПК от 23.09.2015г. и издадения въз основа на нея изпълнителен лист по ч.гр.д. № 3374/2015г. по описа на СлРС по силата на който В.С.Б. е осъден да заплати на Банката сумите, както следва : изискуема главница в размер на 15 384.99 лева по Договор за банков кредит от 26.08.2013г., ведно със законната лихва, считано от 18.09.2015г. до изплащане на вземането, изискуема редовна лихва в размер на 1977.02 лева, начислена за периода от 05.04.2014г. до 11.08.2015г., изискуема наказателна лихва в размер на 487.54 лева, начислена за периода от 05.05.2014г. до 17.09.2015г. включително, както и разноски – сумата от 356.99 лева, платена държавна такса и юрисконсулстско възнаграждение в размер на 606.00лева.

С разпореждане от 21.09.2017г. молбата на взискателя за налагане на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника В.Б. е оставена без движение, като са дадени указания за внасяне на държавна такса в размер на 18.00лева в едноседмичен срок. Съобщението е получено на 25.09.2017г. от служител на банката.

Изискуемата такса в размер на 18.00лева е заплатена от взискателя на 25.09.2017г., но по делото не е представен платежен документ. Като е констатирал по делото,че взискателят не е представил платежен документ в изпълнение на указанията, ДСИ е прекратил производството по делото на осн. чл. 433, ал.1, т.6 от ГПК.

Настоящата инстанция намира за основателни доводите на жалбоподателя. ДСИ е следвало в разпореждането си, с което е задължил взискателя да внесе сумата от 18лв. д.т., изрично да го уведоми и предупреди за последиците по чл.433, ал.1,т.6 от ГПК.

От представеното копие от вносна бележка е видно, че Взискателят е внесъл сумата от 18.00лева в законоустановения едноседмичен срок по същото изп.дело. Указанията са изпълнени в срок. Не може да се приеме, че непредставянето на платежен документ по делото следва да води до тежките процесуални последици, като прекратяване на делото, при условие че нормата на чл.433, ал.1, т.6 от ГПК предвижда единствено липса на плащане на авансово дължими вноски.

При това положение ДСИ незаконосъобразно е прекратил производството по изпълнителното дело на осн. чл. 433, ал.1, т.6 от ГПК. Обжалваното Постановление за прекратяване на изпълнителното производство следва да се отмени като неправилно и делото следва да се върне на ДСИ за продължаване на изпълнителните действия.

Водим от горното, настоящия съдебен състав на СлОС

 

Р    Е    Ш     И:

 

ОТМЕНЯ  Постановление от 05.10.2017г. на ДСИ при РС - Сливен, с което е прекратено производството по изп. дело № 883/15 г. на осн. чл. 433, ал.1, т.6 от ГПК.

ВРЪЩА делото на ДСИ при РС - Сливен за продължаване на изпълнителните действия.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: