Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

гр. Сливен, 07.11.2017 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание проведено на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година в състав:               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                       мл.с. НИНА КОРИТАРОВА

 

като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов  гр. д.  N 512 по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното: 

         

Производството е по реда на чл.435 ал.2 т. 6 от ГПК.

 

Постъпила е жалба от И.А.Б. ЕГН ********** ***, чрез адв. Ж.Д., срещу образуване на ч.изп.д. № 458/2017 г. по описа на ЧСИ  П. Г.. В жалбата се твърди, че жалбоподателят е в качеството на длъжник по изпълнителното дело и на 26.07.2017 г. му е връчена лично покана за доброволно изпълнение за заплащане на задължение по изпълнителното дело. Изпълнителното дело е образувано въз основа на два броя изпълнителни листи, единият от 26.05.2011 г. издаден от Сливенски районен съд по ч.гр.д. № 2563/2011 г. , а другият от 23.06.2011г., издаден от Сливенски районен съд по ч.гр.д. № 2564/2011 г. В жалбата се твърди, че изпълнителното дело е образувано едва през 2017г., което показало, че в период от повече от 6 г. от страна на взискателя не са предприемани никакви изпълнителни действия във връзка с образуване и водене на изпълнително дело по издадените изпълнителни листи. Поради това се оспорва образуването на изпълнителното дело. Сочи се, че е налице изтичането на един изключително дълъг период от време, през който взискателят е бездействал. Към настоящия момент образуването на изпълнително дело е незаконосъобразно и недопустимо, поради изтичане на абсолютната 5 годишна давност по ЗЗД. Поради това се  иска да се постанови съдебен акт, с който да се установи и обяви погасяване на претендираното задължение поради изтичане на абсолютна погасителна давност, както и да се постанови прекратяване на изпълнителното дело и служебно вдигане на всички обезпечения по него. Претендират се разноски.

Не е постъпи л писмен отговор от взискателя.

В писмено становище  ЧСИ изразява мнение, че жалбата е недопустима. Подадена е в едноседмичен срок, но изложеното в нея основание не отговаря на  лимитативно определените от процесуалния закон такива, които водят до прекратяване на делото по чл. 433 от ГПК.

На второ място се сочи, че жалбата е неоснователна, тъй като въпросът за изтеклата погасителна давност е спорен, материално правен въпрос. Той не е свързан с процеса в изпълнението и неговият контрол от съда не може да се разгледа в рамките на производство по обжалване действията на съдебния изпълнител.

Настоящият състав намира, че жалбата е допустима съгласно разпоредбите на чл. 435 ал.2 т. 6 от ГПК, но е изцяло неоснователна.

Единственото основание, развито в жалбата, е свързано с изтичането на погасителната давност.  В разпоредбата на чл. 433 от ГПК липсва такова основание за прекратяване на изпълнителното производство. Въпросът за дължимостта или недължимостта на едно вземане поради изтичане на предвидената в закона погасителна давност, следва да бъде решен по исков път, чрез предявяване, в случая, на отрицателен установителен иск. Не е в компетентността на съда, който се произнася по законосъобразността на действията на съдебния изпълнител, да преценява дали са налице предпоставките за уважаване на претенцията за недължимост, поради погасяване на задължението по давност.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата подадена от И.А.Б. ЕГН ********** ***, чрез адв. Ж.Д., срещу образуване на ч.изп.д. № 458/2017 г. по описа на ЧСИ  П. Г.,  като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: