Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 204

 

гр. Сливен, 30.11.2017 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и девети ноември  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                      Мл.с. НИНА КОРИТАРОВА    

при участието на прокурора ………и при секретаря Елена Христова  , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 513    по описа за 2017  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е решение № 161/15.09.2017г. по гр.д. № 317/2017г. на РС Нова Загора, с което е признато за установено по отношение на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление *********, представлявано от Р.Д., З.П.С. и М. М.М. – Д., че И.А.П. ЕГН **********,*** не дължи сумата от 1 032,02 лв., представляваща стойността на допълнително начислена електроенергия по  партида с клиентски №1001356947 от измервателна точка 2229043 за периода от 24.02.2015 г. до 04.12.2015 г. за място на потребление лятна къпалня в градски парк на гр. Нова Загора, начислена по фактура № 1168012167 от 06.03.2017 г. в резултат на едностранно коригиране на сметката от ответното дружество и е осъдено дружеството да заплати на ищеца направените по делото разноски.  

Подадена е въззивна жалба от ответното дружество, в която се твърди, че решението на съда е неправилно, необосновано, постановено при непълнота на доказателствата и в нарушение на материалния закон. Доказателствата по делото са тълкувани превратно само и единствено в полза на ищеца, като са били пренебрегнати важни обстоятелства и така съдът е достигнал до неправилно решение. На първо място съдът неправилно е приел, въпреки наличието на задължителна съдебна практика, че съществува правно основание за преизчисляване на сметки на клиенти за минал период. По отношение на аргумента, че корекционната процедура предвидена в ЗЕИПИКЕЕ противоречи на чл. 82 от ЗЗД вече са налице  влезли в сила решения на  ВКС, които сочат, че не е необходимо крайният снабдител да доказва виновно поведение на ищеца и чл. 82 от ЗЗД е неприложим. Сочи се, че е налице основание въз основа на което да бъде извършена корекцията, а пък корекцията е в сроковете предвидени за това от ПИКЕЕ Не съответства на установеното по делото фактът и приетото от съда, че констативният протокол е съставен без да е спазен редът за това. Безспорно е било, че клиентът не е бил в имота по време на проверката и затова се наложило да присъстват свидетели, които са подписали протокола. Самият протокол е връчен по реда предвиден в чл. 28 вр.с чл. 42 от ОУ на ЕВН „ЕС  което е безспорно и не е оспорено от ищеца. От експертизата по делото е  безспорно, че е извършена нереграментирана външна намеса,  вследствие на която електромерът отчита по малко от реално консумираната електрическа енергия.  Поради това се иска решението да бъде отменено и  да бъде постановено ново, с което да се отхвърли претенцията.

В срока по чл.263 от ГПК не е постъпил писмен отговор на тази жалба.

В жалбата не са направени нови доказателствени искания.

В с.з. за въззивното дружество, редовно призовано, не се явява представител.

Въззиваемият, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията на чл. 260 и чл. 261 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, имащ интерес от обжалването, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда на чл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, и с оглед  обхвата на  обжалването – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред РС доказателства, намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така  както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал, и с оглед разпоредбата на чл. 272 от ГПК, ПРЕПРАЩА своята към нея.

       При цялостно и правилно изградени фактически констатации първоинстанционният съд е достигнал до крайни законосъобразни правни изводи, наложили правилното  уважаване на иска.

   От назначената експертиза е безспорно, че електромерът е имал софтуерно въздействие, като манипулацията е била извършена непосредствено преди демонтажа на 04.12.2015г. Софтуерната намеса е довела до претарафиране на отделните тарифи – дневна, нощна и сумарна, и електромерът  не е отчитал сумарно нощна и дневна енергия, но абонатът е заплащал реалната стойност на употребената енергия, тъй като тяхното отчитане от електромера било правилно. Така, макар и да е налице софтуерна манипулация, то категорично тя не е извършена чрез външно въздействие от потребителя на електрическа енергия. Самият електромер не е имал следи от такова въздействие, тъй като в констативния протокол  за техническа проверка и подмяна на средствата за търговско измерване изрично е посочено, че електромерът е демонтиран за експертиза по списък.

Въззивникът се позовава на констативен протокол от метрологична експертиза на средство на измерване № 2026/07.12.2016г., при която е било констатирано, че електромерът не съответства на метрологичните и техническите изисквания. В този констативен протокол обаче не е отбелязано, че в резултат на манипулация електромерът отчита по-малко от консумираната електроенергия, каквото твърдение е било наведено още в отговора.  Било е посочено единствено, че по въпросния  електромер не са констатирани следи от нерегламентирана намеса, както и че той е отчитал дневна тарифа от 11.00 до16.00 ч., а от заключението на назначената по делото експертиза е установено, че е отчитал и нощна електроенергия за периода от 03:00 до 06:00ч.

За да извърши корекцията по сметката ответното дружество се е позовало на разпоредбите на чл.50 и чл.51 от ПИКЕЕ. Настоящият състав намира, че в случая не са били налице законовите предпоставки за коригиране на сметката на основание на тези текстове от правилата, които са в сила и след постановяване на  решение № 1500/2017г. на ВАС на РБ. Не се доказва от въззивника въз основа на какви данни е коригирано ползваната от потребителя електрическа енергия съгласно чл.50 от правилата. В случая липсват каквито и да е доказателства, че ползваната реално електрическа енергия не е била заплатена. Становището на вещото лице по назначената по делото експертиза е точно в обратния смисъл, а именно че ползваната електроенергия реално е била заплатена. Така клиентът е плащал реалната стойност на потребената от него дневна и нощна енергия.

С оглед на изложеното настоящият състав намира, че не са били налице основанията за коригиране на сметката за ел.енергия за периода от 24.02.2015 г. до 04.12.2015г. за 283 дни. На практика в случая липсват основания за едностранно коригиране на сметката от страна на доставчика. Като е приел това съдът, като краен акт е постановил едно законосъобразно и обосновано решение, с което е уважил предявения отрицателен установителен иск.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА решение №161/15.09.2017г. по гр.д.№ 317/2017г. на РС Нова Загора.

        

         Решението не подлежи на обжалване.

                                     

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

         ЧЛЕНОВЕ: