Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

гр. Сливен, 04.01.2018 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание проведено на четвърти януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:                

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов  гр. д.  N 4 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното: 

          Производството е по реда на  чл.435 от ГПК.

Производството е образувано по жалба на Община Сливен срещу постановление на ДСИ от 05.12.2017г. по изп.д. № 1188/2017 г. по описа на СИС при Сливенски районен съд. В жалбата се излагат съображения, че постановлението е незаконосъобразно и  неправилно, развива се подробна аргументация относно правосубектността на длъжника.   Постъпили са писмени мотиви от ДСИ, с които се излагат съображения за неоснователност на подадената жалба.

 Производството по делото е образувано на 21.11.2017 г. по молба на Община – Сливен против длъжника „Оскарс Катфууд“ ЕООД, ЕИК 128591535, с адрес на управление *********, представлявано от  Н.М.Л.. След образуване на изпълнителното производство, съдебният изпълнител е изискал справка от Агенцията по вписванията където е било отговорено, че на лицето на представляващия длъжника няма регистрирани фирми в ТР. Поискана е справка от Агенцията по вписванията Служба по вписванията гр. Елхово , от която се установява, че на името на длъжника няма вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата.  Поканата за доброволно изпълнение до длъжника е била върната с отбелязване, че на адреса няма такава фирма, няма офис или служител, който да получи поканата.  Изискана е справка от Национална агенция за приходите, в която е било отбелязано, че фирмата е с прекратена регистрация на 31.01.2017г. След получаването на тези справки съдебният изпълнител е приел, че по изпълнителното дело няма изпълнителен титул, няма и длъжник, срещу който да се води делото, поради което са налице прекратителни основания, визирани в разпоредбата на чл.26 ал.1 от ГПК във вр. с чл.426 ал.1 от ГПК и е прекратил изпълнителното производство. По повод на това постановление е подадена настоящата жалба, която разгледана по същество е основателна.  На първо място е налице изпълнителен титул, тъй като Община Сливен претендира заплащане на дължими суми по  актове за установяване на задължения, които са приложени към молбата. На следващо място при прекратяване на делото съдебният изпълнител не се е  съобразил с разпоредбите на § 5в и §5г от закона за ТР и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.  Посочените норми регламентират, че при подадена молба за започване на изпълнително производство, страна по което е търговец по §5 ал.2, съдебният изпълнител издава на взискателя удостоверение за започналото изпълнение и му указва да подаде заявление за ликвидация. В случай, че не бъде вписана ликвидация в срок до 2 месеца, след получаване на указанията по ал.1, изпълнителното производство се спира. Фирмените дела на прекратените и служебно заличени ЕТ и клонове на чуждестранните търговци, както и фирмените дела на прекратените по §5 ал.2 и непререгистрирани  търговски дружества и кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация.  Те се унищожават в предвидените от закона срокове. Така в случая преди да прекрати изпълнителното производство, ДСИ е бил длъжен да поиска или да укаже на взискателя да представи удостоверение от съда по последната регистрация на длъжника, в случая Ямболския окръжен съд, за да установи дали дружеството е било обявявано в ликвидация и дали е бил определен ликвидатор, или пък е започнало производство по несъстоятелност.  От друга страна, както вече е било посочено в решение на СлОС по повод на други жалби, претенциите на взискателя касаят вземания за имоти намиращи се на територията  на Община Сливен и конкретно в гр. Сливен. Такава справка обаче в службата по вписвания гр. Сливен ДСИ не е поискал, а ако беше поискал то би установил, че длъжникът притежава имот в гр. Сливен.

Така в обобщение постановлението за прекратяване се явява неправилно и незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а на ДСИ да се укаже да извърши действията посочени в мотивите.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ постановление на ДСИ от 05.12.2017г. по изп.д. № 1188/2017 г. по описа на СИС при Сливенски районен съд, като НЕПРАВИЛНО.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           

ЧЛЕНОВЕ: