РЕШЕНИЕ №

 

 

гр.Сливен, 18.01.2018 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на осемнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                            СТЕФКА МИХАЙЛОВА

 

 

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 25 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

 

 

         Образувано е по жалба на Н.Й., управител на „Жордан“ ООД, *******, в качеството му на длъжник по изпълнително дело № 20179150403068  на ЧСИ Г.Г. против постановление за възлагане № 52778 от 29.11.2017 г., с което е бил възложен на „Агроелит 2008“ ЕООД на УПИ с идентификатор 67338.703.323. В жалбата се посочва, че продажбата на имота е незаконна, тъй като се явил само един наддавач и той е обявен за купувач, а продажната цена е била много ниска. По този начин имотът е бил продаден на безценица и е лижшил длъжника от възможността реално да погаси дълга си. 

         Взискателят по изпълнителното дело „Банка ДСК“ ЕАД София не е изразил становище по жалбата.

         Купувачът на недвижимия имот „Агроелит 2008“ ЕООД не е изразил становище по жалбата.

         В становището си по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК ЧСИ Г. много подробно и аргументирано е посочила, че в случая се касае за допустима, но неоснователна жалба, тъй като публичната продан е била извършена съобразно разпоредбите на ГПК, като имотът е бил продаден на единствения явил се наддавач на цена по-висока от посочената за начална. ЧСИ е посочил също така, че недвижимият имот е бил предмет на няколко публични продани, като за оценката му са били изготвени няколко експертизи, които да съобразят действителната му пазарна стойност, впредвид на обстоятелството, че той бил предмет на публична продан още от 2012 г.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело 20179150403068  на ЧСИ Г.Г. е било образувано на 21.06.2012г. по молба на „Банка ДСК“ ЕАД против длъжника „Жордан“ ООД. Делото било образувано на основание изпълнителен лист от 15.07.2010 г. по ч.гр.д. № 4077/2010 г. на РС Сливен. Взискателят е бил посочил, че изпълнението следва да бъде осъществено чрез извършване на продан на няколко недвижими имота, които са били ипотекирано в негова полза. Единият от тези имоти е процесният УПИ с идентификатор 67338.703.325. За осъществяване на публичната продан са били извършени няколко процедури, като на 09.08.2012 г. е била вписана възбрана върху ипотекираните имоти, а на 05.10.2013г. е бил насрочен първия опис на имота. Във връзка с извършването му е била изготвена съдебна експертиза относно пазарната стойност на недвижимия имот от вещо лице Р. Х., в която същата е посочила, че пазарната стойност на имота към 15.05.2013 г. е в размер на 63410 лв. Били са извършени първа и втора продан на имота, като проданта е била обявена за нестанала поради липса на купувач. След това са били извършени още няколко пазарни оценки на имота и няколко публични продани, съответно първа и втора, като на нито една от тях не се е явявил нито един купувач. Съответно те са били обявени за нестанали. Процесната продан е била осъществена през 2017 г., като вследствие от искането на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД за изготвяне на нова пазарна цена и публична продан на имота от 12.06.2017 г. На същата дата ЧСИ Г. е възложила на вещото лице М. И. да изготви експертно заключение относно актуалната пазарна стойност на процесния имот. Същият посочва, че за имот № 67338.703.323 пазарната стойност е в размер  на 28000 лв. С резолюция от 21.06.2017 г. е била насрочена нова първа /седма по ред/ публична продажба за времето от 21.07.2017г. до 21.08.2017 г. при начална цена 75 % от определената пазарна стойност, а именно от 25200 лв. С протокол от 19.07.2017г. ЧСИ е констатирал, че публичната продажба е редовно разгласена, а с протокол от 22.08.2017г. тя е била обявена за нестанала поради неявяване на купувач. Взискателят поискал изготвяне на становище за нова актуална пазарна цена с молба от 01.09.2017 г. С резолюция на ЧСИ от 02.09.2017г. е била насрочена нова второ /осма по ред/ публична продан на недвижимия имот за времето от 22.10.2017 г. до 22.11.2017 г. при начална цена 80 % от началната цена на първата /седма по ред/ публична продан, а именно 20160 лв. Проданта е била надлежно разгласена, като са били поставени обявления в кантората на ЧСИ, Община Сливен, РС Сливен, сайт на Община Сливен, сайт на ОС Сливен, както и страните. В едномесечния срок на публичната продажба е било депозирано едно единствено наддавателно предложение от „Агроелит 2008“ ЕООД. Същото е било отворено на 23.11.2017 г. и ЧСИ е констатирал, че наддавачът е внесъл изискуемия се задатък в размер на 2016 лв. и че наддавателното предложение е за 20206 лв. .Така ЧСИ е приел и обявил за купувач на процесния недвижим имот единствения наддавач с редовни документи „Агроелит 2008“ ЕООД. На 24.11.2017 г. купувачът довнесъл по сметка на ЧСИ дължимата сума в размер на 18190 лв. и на 29.11.2017 г. е било постановено обжалваното постановление за възлагане № 52778.

Длъжникът „Жордан“ ООД е бил уведомен на 29.11.2017 г. за постановеното постановление за възлагане и на 05.12.2017 г. в рамките на едноседмичния срок била депозирана настоящата жалба.

         Частната жалба е процесуално допустима . Разгледана по същество се явява неоснователна поради следните съображения:

         В разпоредбата на чл. 435 ал.3 от ГПК е предвидена възможност длъжникът да обжалва постановленията за възлагане при наличието на две хипотези. Първото основание за обжалване е наддаването по публичната продан да не е извършено надлежно, а втората хипотеза предвижда имотът да не е възложен по най-високата предложена цена. В конкретният случай единственото наддавателно предложение е било направеното от купувача, така че не е имало друго наддавателно предложение, което евентуално да е по-високо и което ЧСИ да не е съобразил. На това основание жалбата е неоснователна. Тя е неоснователна и на основание първата хипотеза, тъй като съдът не констатира при прегледа на делото наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно. Процесният недвижим имот е бил надлежно описан, публичната продан е била надлежно разгласена, била е извършена оценка на имота от вещо лице и ЧСИ е определил начална цена в размер на 80 % от началната цена на първата продан, което е било правилно и законосъобразно, тъй като проданта е започнала при разпоредбите на ГПК по чл. 485 и чл. 494 преди изменението им от 27.10.2017 г. По този начин началната цена в размер на 20160 лв. е била правилно определена. Съдът при извършената служебна проверка не констатира нарушение на разпоредбата на чл. 489 от ГПК, касаеща начина по който следва да бъде направено наддавателното предложение, нито на разпоредбата на чл. 490 от ГПК, постановяваща ограничение на лицата, които имат право да наддават.

         За пълнота следва само да се отбележи, че посочената от длъжника експертна оценка в размер на 63410 лв. е била изготвена през 2013 г. и е касаела пазарната стойност на имота към този момент. Тъй като проданта не е могла да стане на тази цена, са били извършени още няколко оценки на имота и последната оценка е била в размер на 25200 лв., но съобразно правилата на ГПК началната цена на публичната продажба не е посочената от вещото лице, а е процент от нея, като при първата продан тя е била 75 % от пазарната цена или от данъчната оценка, ако пазарната цена е била по-ниска, а при втората публична продан, какъвто се явява настоящия случай, тя е била в размер на 80% от началната цена на първата публична продан.

         С оглед изложеното, жалбата се явява неоснователна и не следва да бъде уважена.

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й., управител на „Жордан“ ООД, ******* против Постановление за възлагане № 52778 / 29.11.2017 г., на ЧСИ Г. по изп.д. 20179150403068 като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.