РЕШЕНИЕ№                                  

Гр. Сливен, 02.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на втори март през две хиляди и осемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА ч.гр.д.№ 34 описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.3 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Предмет на обжалване е Постановление за възлагане от 04.12.2017г. на недвижим имот: ид. № 37530.502.639.1 по КК и ИК на с. Ковачите, общ. Сливен, одобрени със заповед № РД – 18 – 17/29.03.2006г. на  и.д. на АК, издадено по и.д. № 20178370400514 (по-долу ПВ) по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие – СлОС.

В жалбата - подадена от Й.Г.К., се твърди, че процедурата по провеждане на публичната продан, въз основа на която е издадено ПВ, е опорочена. С разпореждане от 09.10.2017г. на ЧСИ П. Г. по и.д. № 20178370400514 е бил постановен отказ за конституиране на жалбоподателката като страна в изпълнителното производство, въз основа на представените от нея нотариални актове, с които се легитимира като съсобственик с общо 4/18 идеални части от имота. По този начин са ограничени правата на жалбоподателката за участие в публичната продан като съделител. Целта на закона е да се даде привилегировано положение на всеки от съделителите в публичната продан и същевременно – за установяване на равни условия за всеки от тях. С оглед обстоятелството, че един от съсобствениците не е бил конституиран като съделител, наддаването в публичната продан е опорочено.

Предвид гореизложеното се иска съдът да отмени обжалваното Постановление за възлагане от 04.12.2017г. на недвижим имот: ид. № 37530.502.639.1 по КК и ИК на с. Ковачите, общ. Сливен, одобрени със заповед № РД – 18 – 17/29.03.2006г. на  и.д. на АК, издадено по и.д. № 20178370400514 по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие – СлОС.

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК не е постъпило становище от останалите участници в изпълнителното производство..

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК, ЧСИ П. Г. е представил становище, в което поддържа, че жалбата е недопустима и неоснователна. Относно недопустимостта са изложени съображения, че придобивайки идеални части, жалбоподателката е придобила качеството на съсобственик, но не и на съделител. Съгласно чл. 222 и чл. 226 ГПК производството продължавало между същите страни, като жалбоподателката в качеството си на приобретател е трето за изпълнителното производство лице. В това качество има активна легитимация за обжалване действията на съдебния изпълнител само в хипотезата на чл. 435, ал. 4 ГПК, която не е налице, т.к. към момента на вписаване на възбраната не е била във владение на имота.

Становището на ЧСИ ПV Г. за неоснователност на жалбата е обосновано със съображения, че разширяването на субективните предели на изпълнителният лист по смисъла на чл. 429 ГПК не се отнася за съделителите в делбата. А, ако съдът приеме, че жалбоподателката има качеството на съделител, не е налице предвиденото основание – наддаването да не е извършено надлежно, във връзка с което повтаря съображенията си относно липсата на качество за жалбоподателката като съделител. Този въпрос ЧСИ е подчертал като централен във връзка с предмета на жалбата, позовавайки се на мотивите си, изложени в разпореждане от 09.10.2017г., с което е постановил отказ по молбата на на жалбоподателката да бъде конституирана като страна - съделител в изпълнителното производство.

Въз основа на приложеното копие от и.д. № 20178370400514 на ЧСИ П. Г. се установяват следните обстоятелства:

Изпълнителното производство е образувано по молба на М.П.П. от 20.06.2017г. и представения с нея изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 2124/2013г. на РС – Сливен и в.гр.д. № 423/2016г. по описа на ОС – Сливен, с което са изнесени на публична продан недвижими имоти, измежду които и възложения с обжалваното ПВ - ид. № 37530.502.639.1. За този имот съделители, съгласно изпълнителния лист, са: М.П.П. със 7/18 ид.ч.; Й. П.П.със 7/18 ид.ч. и Н.Д.К. с 4/18 ид.ч.

ЧСИ П. Г., връчил на съделителите по изпълнителния лист ПДИ, с което ги уведомил и за вписването на възбрана върху имотите по изпълнителния лист.

ЧСИ е извършил опис и оценка на имотите и насрочил извършването на публична продан в периода 09.09.2017г. – 09.10.2017г., която приел за редовно разгласена с констативен протокол от 08.09.2017г.

На 06.10.2017г. жалбоподателката Й. К. подала молба до ЧСИ ПV Г., с която е поискала за имот с ид. № 37530.502.639.1 и имот ид. № 37530.502.639.3 да бъде заличена като съсобственик съделителката Н. Д. К. и вместо нея, жалбоподателката да бъде включена в извършването на публичната продан като съсобственик с правата по ч. 354 ГПК. Към молбата е приложила нотариален акт с рег. № 6491 от 04.10.2017г., акт № 184, том ХХ, д. № 3772/2017г. на СВ – Сливен и н.а. с рег. № 6492 от 04.10.2017г., акт № 185, т. ХХ, дело № 3773/2017г. на СВ – Сливен, с които се легитимира като съсобственик с общо 4/18 ид.ч. от имот с ид. № 37530.502.639.1, придобити от праводател – Н.Д.К..

По така подадената молба ЧСИ П. Г. е постановил отказ с издадено от него разпореждане от 09.10.2017г. да конституира съсобственика Й. К. като съделител при ПП на имот ид. № 37530.502.639.1 по и.д. № 20178370400514. В мотивите на разпореждането е посочил, че според него съсобственика Й. К., легитимираща се с посочените нотариални актове, не попада в лимитативно изброените случаи, при които разпоредбата на чл. 429 ГПК разширява субективните предели на изпълнителния лист. Липсват съображения във връзка с така направения извод, като на следващо място ЧСИ се е позовал на разпоредбата на чл. 226 ГПК, според която делото следва своя ход между първоначалните страни, като страната – прехвърлила спорното право в течение на делото, може да бъде заместена в производството от приобретателя, само в хипотезата на чл. 222 ГПК – със съгласие на всички страни в производството. На трето място ЧСИ е посочил, че по аргумент от чл. 453 ГПК представените нотариални актове са непротивопоставими на съделителите, т.к. правата по тях са придобити след вписване на възбраната по и.д. № 20178370400514. Посочил е, че след вписване на исковата молба и възбраната по изпълнителното дело, встъпването на приобретателя ще наруши правата на съделителите по чл. 505, ал. 2 във вр. с чл. 3541 ал. 2 ГПК.

Независимо от това разпореждане, жалбоподателката е направила две наддавателните предложения – в размер на 18 000 лв., по което е внесла задатък в размер на 10 % и едно – в размер на 18 005 лв., в което е посочила, че не представя документ за платен задатък, позовавайки се на разпоредбата на чл. 489, ал. 3 ГПК, в редакцията преди изм. с ДВ бр. 86/27.10.2017г.

Наддавателното предложение в размер на 18 005 лв. от жалбоподателката в протокола за провеждане на публичната продан е обявено за невалидно, поради липсата на внесен задатък.

След разглеждане на наддавателните предложения и извършване на устно наддаване в хипотезата на чл. 492, ал. 2 ГПК, ЧСИ е обявил, че ще бъде извършена нова публична продан на основани чл. 354, ал. 2 ГПК, до участие в която не е допусната жалбоподателката, тъй като нямала качеството на съделител.

Въз основа на така проведената продан на основание чл. 354, ал. 2 ГПК за купувач е обявен М.П.П., комуто имотът е възложен с обжалваното Постановление за възлагане от 04.12.2017г. на недвижим имот: ид. № 37530.502.639.1 по КК и ИК на с. Ковачите, общ. Сливен, одобрени със заповед № РД – 18 – 17/29.03.2006г. на  и.д. на АК, издадено по и.д. № 20178370400514 по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие – СлОС.

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че жалбата е допустима и основателна.

Становището на ЧСИ П. Г. за недопустимост на жалбата, като подадена от трето лице, имащо активна легитимация само в хипотезата на чл. 435, ал. 4 ГПК е неоснователно.

Съгласно чл. 435, ал. 3 ГПК активно легитимирани да обжалват проданта са от една страна лицата внесли задатък и от друга – взискател наддавач, участвал в проданта без внасяне на задатък, както и длъжниците в изпълнителното производство.

На първо място, жалбоподателката е лице, внесло задатък за участие в публичната продан на имот с ид. № 37530.502.639.1., което безусловно определя правото й да обжалва постановлението за възлагане, на кое да е от посочените в чл. 435 ГПК основания – както поради ненадлежно извършване на наддаването в публичната продан, така и поради това, че имотът не е възложен по най-високата предложена цена.

На следващо място – и това има ключово значение и относно извода за основателност на жалбата, жалбоподателката има и качеството на взискател, който е участвал в наддаването без да внася задатък. Последното е така, предвид следните съображения:

В изпълнителното производство по чл. 354 ГПК, в изпълнение на решение – издадено на основание чл. 348 ГПК, за прекратяване на съсобственост чрез изнасяне на публична продан, качествата „взискател“ и „длъжник“ на страните са придадени само формално (подобно на исковото производство) – с оглед снабдяването с изпълнителен лист и инициативата за провеждане на изпълнителното производство. Така, като взискател, участва съделителят, снабдил се преди всички останали с изпълнителен лист въз основа на решението по чл. 348 ГПК. С оглед притезателните права по изпълнителния лист за всеки от съделителите – посочени в него и равенството, произтичащо от разпоредбата на чл. 354, ал. 1 ГПК за всеки от съделителите, досежно правото да изкупи имота при условията на чл. 505, ал. 2 ГПК, съответно – досежно възможността да участва в наддаване по реда на чл.- 354, ал. 2 ГПК, правата на взискател в изпълнителното производство притежава всеки от съделителите – посочени в изпълнителния лист. Съобразно това и независимо, че не са инициатори за образуване на изпълнителното производство, съделителите, посочените в молбата за образуването му като длъжници, относно притезанието си спрямо съделителят – снабдил се преди тях с изпълнителен лист, се явяват и взискатели.

 

 

Бидейки съдебно производство, към изпълнителното производство намират съответно приложение само общите правила на ГПК. Осъществяването на изпълнителното производство след издаване на изпълнителен лист, се регламентира от Част пета на ГПК, като към всеки един от видовете изпълнение – посочени в дял втори  и трети от част пета на ГПК според вида на притезателното право, се прилагат само правилата – регламентирани в глава тридесет и осма – започване, спиране и прекратяване на изпълнителното производство, чл. 426 – чл. 441 ГПК. Извън тях особените разпоредби за отделните видове изпълнение намират само съответно приложение към останалите и доколкото е предвидено препращане към тях.

Като се държи сметка за горното, то относно изпълнителното производство за прекратяването на съсобствеността в изпълнение на решение по чл. 348 ГПК, представляващо особено притезание, изпълнението е регламентирано в чл. 354 ГПК и спрямо него, приложение намират общите правила на изпълнителното производство, като общите правила на ГПК и исковия процес намират само съответно приложение и, доколкото не се изключват от особени разпоредби в изпълнителното производство.

Имайки предвид равнопоставеността между съделителите и наличието на изпълняемо притезателно право за всеки от тях спрямо останалите по издадения изпълнителен лист, досежно техните правоприемници – универсални и частни, няма законово основание да бъде изключено приложението на чл. 429, ал. 1 ГПК. Посочената разпоредба като особена изключва от своя страна приложението на предвидените за исковия процес правила спрямо универсалното и частно правоприемство, в т.ч. и разпоредбите на чл. 222 и чл. 226 ГПК.

Следователно ЧСИ неправилно и незаконосъобразно е отказал да допусне участието на жалбоподателката като съделител с правата по чл. 354 ГПК. Съгласно разпоредбата на чл. 429, ал. 1 ГПК спрямо нея като частен правоприемник на съделител по изпълнителния лист, се разпростират субективните предели на изпълнителният лист, както за задължението на праводателката й, така и за притезанието спрямо останалите съделители по изпълнителният лист..

 Освен, че неправилно е отказал да приложи разпоредбата на чл. 429, ал. 1 ГПК, прилагайки неправилно разпоредбите на чл. 226 и чл. 222 ГПК, ЧСИ неправилно се е позовал и на разпоредбата на чл. 453 (и чл. 452) ГПК. Посочените разпоредби, отнасящи се до изпълнение на парични вземания, не намират приложение в производството в изпълнение на решението по чл. 348 ГПК и спрямо правоприемниците по чл. 429, ал. 1 ГПК.

Следователно в производството по и.д. № 20178370400514 и при осъществяването на публичната продан на имот с ид. № 37530.502.639.1, в изпълнение на решението на съда по чл. 348 ГПК за прекратяване на съсобствеността чрез този способ, съдебният изпълнител от една страна неправилно е отказал да допусне до участие с правата по чл. 354 ГПК жалбоподателката като частен правоприемник на съделител по изпълнителният лист, а от друга – неправилно е допуснал, включително в наддаването по чл. 354, ал. 2 ГПК, да участва лице, което няма качеството на съсобственик и съделител – праводателя Н. Г. К..

Подобен отказ на ЧСИ  би бил обоснован само, ако с представените с молбата на жалбоподателката доказателства не се установява фактическият състав на правоприемството. В случая сделките по представените нотариални актове са сключени в нарушение на разпоредбите на чл. 76 ЗН, което, обаче, не води до извод за нищожност, а за относителна недействителност (Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК), която може да бъде релевирана само при успешно проведен  иск.

С оглед гореизложеното се налага извода, че наддаването в публичната продан по смисъла на чл. 354 ГПК е ненадлежно, поради незаконосъобразното обявяване на направеното от жалбоподателката наддавателно предложение и лишаването и от възможността да участва в делбата по реда на чл. 354, ал. 2 ГПК. Обжалваното постановление за възлагане следва да се отмени, като публичната продан да се извърши отново, при съобразяване на правата на жалбоподателката като частен правоприемник по смисъла на чл. 429, ал. 1 ГПК на лице – съделител на имота, спрямо което се разширяват субективните предели на издадени изпълнителен лист, издаден въз основа на решението за извършване на делбата по реда на чл. 348 ГПК.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Постановление за възлагане от 04.12.2017г. на недвижим имот: ид. № 37530.502.639.1 по КК и ИК на с. Ковачите, общ. Сливен, одобрени със заповед № РД – 18 – 17/29.03.2006г. на  и.д. на АК, издадено по и.д. № 20178370400514 по описа на ЧСИ П. Г.,*** действие – СлОС, поради ненадлежно извършване на наддаването в публичната продан.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                            

    2.