Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 25.01.2018 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ                                                                                                                                           

                                                                                      МАРИЯ БЛЕЦОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 35 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ е постъпила жалба против постановление за възлагане и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

Жалбата е подадена от Н.Д.К. – съделител по отношение на имот с идентификатор № 37530.502.639.1, който е предмет на постановлението за възлагане от 04.12.2017г. по изп.д. № 2017837040514 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на Окръжен съд Сливен, атакувано с жалбата.

Жалбоподателката заявява, чее опорочена процедурата по провежданетона публичната продан на този имот, тъй като незаконосъобразно за участие в нея не е допуснат съсобственика Й. К., което е ограничило правата й, тъй като целта при продажбата на съсобствена вещ е да се даде предимство на всеки от съсобствениците пред другите наддавачи, а съсобствениците да бъдат поставени при равни условия.

Предвид това счита, че проданта не е проведена по надлежен начин, поради което иска съдът да отмени постановлението за възлагане като незаконосъобразно. Претендира разноски.

В законовия срок не са постъпили писмени отговори от никой от ответниците по жалбата.

ЧСИ е представил писмени мотиви, с които описва хронологически действията си и заявява, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като с извършеното прехвърляне след вписване на възбраната върху недвижимия имот не може да се противопостави на изпълнението, прехвърлянето може да направи лицето съсобственик, но не и съделител и делото продължава хода си между първоначалните страни, тъй като с разпореждане е отказал да конституира приобретателката Й. К.  като страна-съделител. Счита, че процедурата е проведена надлежно.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, взискателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалването на постановление за възлагане може да се основава само на ненадлежно извършено наддаване при публичната продан, или че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая жалбоподателката твърди, че в публичната продан не е участвало лице, което е съсобственик на възложения имот и неправилно не е било конституирано като съделител.

Тези доводи са несъстоятелни. Самата жалбоподателка е била съсобственик с 4/18 ид.ч. от  възложения имот /сграда с идентификатор № 37530.502.639.1/. Върху имота е била наложена от ЧСИ  на 27.06.17г. възбрана, надлежно вписана в АВп при СлРС и страните по изпълнителното дело са били уведомени за нея. След налагане на възбраната и започване на процедурата по извършване на публичната продан, съсобственицата- жалбоподателка, с два броя нотариални актове от 04.10.17г. е дарила 1/18 ид.ч. и продала 3/18 ид.ч. на лицето Й. К., която до този момент не е имала квота от правото на собственост от този имот. Последната е поискала на това основание да бъде конституирана като страна-съделител в изпълнителното производство по отношение на имот с идентификатор № 37530.502.639.1, а с разпореждане от 09.10.17г. ЧСИ е отказал да стори това.

При това положение публичната продан и последвалото възлагане на имота с атакуваното постановление на ЧСИ от 04.12.2017г. е законосъобразно извършено. От една страна, при прехвърляне на спорното право в хода на производството делото следва своя ход между първоначалните страни, съгласно разпоредбата на чл. 226 ал. 1 от ГПК, като условията за заместване на праводателя от страна на правоприемника е възможно само при наличието на условията по чл. 222 от ГПК. В случая те не са били изпълнени и правилно ЧСИ е отказал конституирането като съделител по отношение на този имот на приобретателката Й. К.. От друга страна при наличие на възбрана върху недвижимия имот, предмет на публичната продан, нормата на чл. 452 ал. 2 вр. ал. 1 от ГПК разписва, че извършеното от длъжника разпореждане с него след вписването на възбраната, е недействително спрямо взискателя и присъединилите се кредитори.

В тази светлина е видно, че изпълнителното производство в частта, касаеща извършването на проданта на имот с идентификатор № 37530.502.639.1, е продължило законосъобразно с участието на прехвърлителката Н.К. – жалбоподател в настоящото производство и съответно – постановлението за възлагане е издадено при надлежно спазване на процедурата.

Отделен е въпросът относно валидността на прехвърлителните сделки с оглед разпоредбите на чл. 66 ал. 1 вр. чл. 33 от ЗС, който не може да се коментира в това производство, а и това не променя горните изводи относно законосъобразността на действията на ЧСИ по отношение на процесуалните качества на страните по изпълнителното дело и приложението, в съответствие с тях, на относимите материалноправни разпоредби. Освен това може да се посочи и, че самата жалбоподателка няма действителен интерес от атакуването на постановлението, тъй като на практика тя се  облагодетелства от продажбата на имота и получава суми от продажната цена. Приобретателката е тази, която макар да се счита за съсобственик, не е включена в разпределението, но жалба от нея против постановлението за възлагане не е подадена.

По тези съображения настоящият състав намира, че жалбата е неоснователна и не следва да се уважава.

С оглед изхода на процеса жалбоподателката следва да понесе разноските си както ги е направила, ответниците по жалбата не са поискали и доказали направени разноски и такива не следва да им се присъждат.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р  Е  Ш  И   :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх.№ 29063 от 13.12.2017г. против действия на ЧСИ по изп.д. № 2017837040514 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на Окръжен съд Сливен, подадена от Н.Д.К., с която се атакува постановрение за възлагане на недвижим имот от 04.12.2017г., с което ЧСИ е възложил имот с идентификатор № 37530.502.639.1 на съделителя М.П.П., като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

         ЧЛЕНОВЕ: