РЕШЕНИЕ№           65                   

Гр. Сливен, 23.02.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гр.отд., в закрито заседание на двадесет и трети февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ,

             ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА,

ВАНЯ АНГЕЛОВА,

 

като се разгледа докладваното  от ХРИСТИНА МАРЕВА в.гр.д.№ 36 описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия – изпълнител на основание чл. 435 ал.3 от ГПК и се движи по реда на чл. 436 и чл. 437 от ГПК.

Подадена е жалба от „ТВЪРДИЦА ТРАНС“ АД  и  „ИСКРА – АТ“ ООД, като длъжници по и.д. № 2013837040492 на ЧСИ П.Г.с район на действие – СлОС, срещу постановление за възлагане от 13.11.2017г., с което, въз основана извършената публична продан, имот – собственост на „ИСКРА – АТ“ ООД: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.502.676, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени сьс заповед РД-18- 2/26.02.2016г., на изпълните линя директор па АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-20-212/12.04.2013г. на началника на СГКК - Сливен, целият с площ 18 016 кв.м., находиш се в гр. Твърдица, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, номер по предходен план: 676 (шестстотин седемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел III /трети/. ведно с построените в имота: 1. СТРАДА с идентификатор № 72165.502.676.1 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка едно), със застроена площ 137.00 кв.м. (сто тридесет и седем квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Административна, делова сграда; 2. СГРАДА с идентификатор № 72165.502.676.2 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка две), със застроена площ 214 кв.м. (двеста и четиринадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един) предназначение: Складова база, склад; 3. СТРАДА с идентификатор № 72165.502.676.3 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотни седемдесет и шест точка три), със застроена площ 459.00 кв. м. (четиристотин петдесет и девет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж; 4. СГРАДА е идентификатор № 72165.502.676.3 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка пет), със застроена площ 57.00 кв.м. (петдесет и седем квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Административна, делова сграда; 5.СГРАДА с идентификатор № 72165.502.676.6 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка шест), със застроена площ 47.00 кв. м. (четиридесет и седем квадратни метра), брой етажи 1 (едни), предназначение: Сграда за търговия. 6. СГРАДА с идентификатор № 72165.502.676.7 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка седем), със застроена площ 101.00 кв.м. (сто и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Сграда за търговия, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 72165.502.1045, поземлен имот с идентификатор № 72165.505.1812, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.958 и поземлен имот с идентификатор № 72165.502.703, ведно с всички подобрения л трайни насаждения в имота, който е възложен на ,,ЕМ ЕС ПРО ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД. ЕИК 119604670, със седалище и адрес на управление: с. Тополчане, общ. Сливен, Стопански двор, представлявано от управителя - С.Т.С.за сумата от 108 000 лева, върху които се начислява ДДС върху облагаемата част от терена в размер на 6 059.33 лева. т.е. при обща продажна цена а размер на 114 059.33 лева.

Поддържа се, че обжалваното постановление за възлагане е незаконосъобразно действие на ЧСИ Павел Георгиев, като се касае за неговите действия по провеждане на шеста по ред публична продан.

Посочва се, че съгласно разпоредбата на чл. 468, ал, 1 ГПК съдебния изпълнител определя началната цена, от която започва наддаването при публичната продан, която в случая при първия проведен търг е била в размер на 292 000.00 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 494, ал. 2 ГПК, новата продан се извършва по правилата за първата при начална цена равна на 80% от началната цена за първата продан или 233 600 лева. По изпълнителнота дело са проведени шест публични продан и или три двойки такива като постановлението предмет на обжалване е съставено при последната продан.

Поддържа се, във връзка с постановлението за възлагане, че провеждането на последната публична продан е следвало да бъде съобразено с измененията на ГПК, досежно определянето на началната цена, като съгласно препращащата норма на чл. 485 ГПК става по реда на чл. 468 ГПК. По искане на страните с помощта на назначено от съдебния изпълнител вещо лице се определя стойността на имота. Когато за определяне на стойността на имота са необходими специални знания, съдебният изпълнител и служебно е задължен да назначи вещо лице. Началната цена, от която следва да започне проданта, е 75 на сто от определената стойност на вещта - чл. 468, ал. 1 ГПК. Ако първата продан не се осъществи по някоя от причините, посочени в чл. 494, ал 1 ГПК. взискателят може да поиска в едноседмичен срок от съобщението извършването на нова продан. Втората продан се извършва най-рано един месец след приключването на първата продан, по правилата при начална цена 80 на сто от началната цена на първата продан, т.е, при начална цена 60 на сто от определената стойност на вещта – чл. 494, ал.2 изр. 2 ГПК. Ако и при втората продан имотът не бъде продаден, за взискателя възниква правото да поиска определяне на нова начална цена - чл. 494. ал. 2, изр. 3 ГПК. Това искане на практика представлява искане за извършване на нова продан.

Развити са подробно съображения, че при тази нова – трета, поред продан, поради изминалият период от време от първоначалното остойностяване на имота до искането за нова трета по ред продан, налагат да се отчетат отново реалните условия на пазара на недвижими имоти в съответния район, състоянието и вида на имота, способността имотът да се продаде в сравнително кратки срокове, да се съобразят евентуално настъпилите инфлационни процеси и други пазарни фактори при определяне на стойността на имота по реда па чл. 468, ал. 2 ГПК и определяне на новата начална цена за третата продан по правилото на чл. 468, ат. 1 ГПК от съдебния изпълнител. Определянето на нова начална цена не означава намаляване до краен и нереален размер на цената, а предполага такава начална цена, която да позволи поогьпването на наддавателни предложения така, че да се постигне реална пазарна цена, на която имуществото да бъде осребрено.

Горното становище е застъпено от общото събрание на съдиите от гражданска и търговска колегии на ВСК в т. 9 от ТР № 2/21.05.2015 г. по ТД № 2/2013 г.

В конкретния случай и съгласно възприетото от ВКС при извършената пета (трета първа) публична продан ЧСИ е следвало да определи нова начална цена по правилата на чл. 468, ал. 1 във връзка е ал. 2 от ГПК, а именно чрез служебното назначава вещо лице за определяне на стойността на вещта. В случая се касае за един голям имот, в който са разположени различни по вид производствени сгради н за неговата справедлива оценка са нужни специални знания. Неговата оценка не би могла да се определи механично от ЧСИ, тъй като той не разполага със специални знания в тази област. Петата по ред публична продан, явяваща се нова публична продан за имота е извършена от 16.07.2017г. до 16.07.2015г. и ЧСИ е бил длъжен да се съобрази с цитираното ТР. Нещо повече, петата по ред, явяваща се трета първа публична продан е извършена след влизане в сила на разпоредбата на чл., 485, ал. 2 от ГПК на 07.07.2015., съгласно която началната цена при първата продан не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имога. Към моменти на насрочване на третата продан, съобразявайки и прилагайки императивната правна норма разписана в чл. 485, ал. 2 ГПК, ЧСИ е следвало да събере доказателства за данъчната оценка на имота, което не е сторено.

Поддържа се, че наддавателния процес е опорочен, предвид опорочаването на начина по - който е определена цената на наддаване, а предвид факта, че е ползвана данъчната оценка на имота от предходната година, не може да се прецени и дали е спазена императивната правна норма на в чл. 485, ал. 2 от ГПК,

Освен това, не считаме, че публичната продан с извършена от ненадлежно длъжностно лице. Публичната продал е извършена от Помощник ЧСИ - З.Ш., за която жалбоподателят счита, че не е овластена от ЧСИ - П.Г.за продажбата на конкретния имот. В този смисъл извършените пред нея наддавателни предложения са ненадлеждно извършени и извършената публична продан е ненадлеждно извършена, не на най - високата продажна цена 

Предвид изложеното се иска съдът да отмени срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 13.11.2017г. по и.д. № 20138370400492 на ЧСИ Павел Георгиев.

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК не е постъпило становище от взискателя.

Предвид изложеното се иска жалбата да бъде оставена без уважение като неоснователна.

В срока по чл. 436, ал. 3 от ГПК, ЧСИ П.Г.е представил становище, в което поддържа, че жалбата е неоснователна. По изпълнителното дело са извършени шест на брой продажби на имота, като последната е проведена в периода 07.10.2017г. – 07.11.2017г., като процесуалните действия са съобразени с разпоредбата на чл. 468 ГПК, в редакцията й преди измененията. Последните изменения на ГПК са от 27.10.2017г. като съгласно § 2, ал. 7 от ПЗР на ГПК, предвижда започналата към момента на обнародване публична продан да бъде довършена по – досегашния ред, който за разлика от новите изменения, не изисква императивно за определянето на новата цена да бъде назначено вещо лице.

Въз основа на приложеното копие от и.д. № 20138370400492 на ЧСИ П.Г.се установяват следните обстоятелства:

Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪРГАРИЯ)“ ЕАД срещу длъжници – „ТВЪРДИЦА ТРАНС“ АД и „ИСКРА – АТ“ ООД.

С молба на взискателя от 23.02.2016г. принудителното изпълнение е насочено спрямо имот на длъжника „ИСКРА – АТ“ ООД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 72165.502.676, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Твърдица, одобрени сьс заповед РД-18- 2/26.02.2016г., на изпълните линя директор па АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-20-212/12.04.2013г. на началника на СГКК - Сливен, целият с площ 18 016 кв.м., находиш се в гр. Твърдица, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, номер по предходен план: 676 (шестстотин седемдесет и шест), квартал 87 (осемдесет и седми), парцел III /трети/. ведно с построените в имота: 1. СТРАДА с идентификатор № 72165.502.676.1 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка едно), със застроена площ 137.00 кв.м. (сто тридесет и седем квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Административна, делова сграда; 2. СГРАДА с идентификатор № 72165.502.676.2 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка две), със застроена площ 214 кв.м. (двеста и четиринадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един) предназначение: Складова база, склад; 3. СТРАДА с идентификатор № 72165.502.676.3 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотни седемдесет и шест точка три), със застроена площ 459.00 кв. м. (четиристотин петдесет и девет квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Хангар, депо, гараж; 4. СГРАДА е идентификатор № 72165.502.676.3 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка пет), със застроена площ 57.00 кв.м. (петдесет и седем квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Административна, делова сграда; 5.СГРАДА с идентификатор № 72165.502.676.6 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка шест), със застроена площ 47.00 кв. м. (четиридесет и седем квадратни метра), брой етажи 1 (едни), предназначение: Сграда за търговия. 6. СГРАДА с идентификатор № 72165.502.676.7 (седемдесет и две хиляди сто шестдесет и пет точка петстотин и две точка шестстотин седемдесет и шест точка седем), със застроена площ 101.00 кв.м. (сто и един квадратни метра), брой етажи 1 (един), предназначение: Сграда за търговия, при граници за целия имот: поземлен имот с идентификатор № 72165.502.1045, поземлен имот с идентификатор № 72165.505.1812, поземлен имот с идентификатор № 72165.502.958 и поземлен имот с идентификатор № 72165.502.703, ведно с всички подобрения л трайни насаждения в имота.

С проток от 12.05.2016г. е извършен опис на имота и с разпореждане от същата дата за определяне оценката на имота е назначено вещо лице – инж. И.Б..

Въз основа на изготвеното от него заключение и подробен доклад с разпореждане, ЧСИ е обявил извършването на публична продан с оценка на имота 292 000 лв. и съобразно това – начална цена в размер на 219 000 лв.

По изпълнителното дело е приложено удостоверение за данъчна оценка от 13.09.2016г., в която такава е определена в размер на 128 234.90 лв.

След като за обявената публична продан не са се явили наддавачи, взискателят с молба от 06.10.2016г. е поискал извършване на втора продан с намалена на 80 % начална цена, съгласно чл. 494, ал. 2 ГПК. При тази продан също не са се явили наддавачи и с протокол от 11.01.2017г. публичната продан е обявена за нестанала.

Взискателят е поискал с молба от 16.01.2017г. извършването на нова публична продан, като с разпореждане от 07.02.2017г. ЧСИ е насрочил такава, която да се извърши в периода 13.02.2017г. – 13.03.2017г. В разпореждането е посочено, че предвид нестаналите предходни продажби, по съображения на взискателя и с цел удовлетворяване интересите на кредиторите, ЧСИ съобразява реалната пазарна цена и след извършено проучване е определил оценка в размер на 226 000 лв. Съответно е определил първоначална цена за публичната продан – трета по ред, в размер на 169 500 лв.

При тази цена включително не са се явили наддавачи, което е констатирано надлежно в протокол от 14.03.2017г. е обявил проданта за нестанала. По молба на взискателя от 20.03.2017г. е пристъли към втора – четвърта по ред, публична продан при 80 % от цената на първата (трета), която да се извърши в периода 22.04.2017г. – 22.05.2017г., но и при в този случай, не са се явили продавачи. За обявяване на проданта за нестанала е съставен констативен протокол от 22.05.2017г.

Взискателят отново е поискал пристъпване към публична продан съгласно чл. 494, ал. 2, пр. 3 ГПК и с разпореждане от 12.07.2017г. ЧСИ е насрочил такава, която да се извърши в периода 15.07.2017г. – 15.08.2017г. В разпореждането е посочено, че предвид нестаналите предходни продажби, по съображения на взискателя и с цел удовлетворяване интересите на кредиторите, ЧСИ съобразява реалната пазарна цена и след извършено проучване е определил оценка в размер на 180 000 лв. Съответно е определил първоначална цена за публичната продан – трета по ред, в размер на 135 000 лв.

При тази – пета по ред продан, отново не са се явили наддавачи – констатирано с протокол от 16.08.2017г. и по молба на взискателя от 22.08.2017г. е разгласена втора (шеста) публична продан в периода 07.10.2017г. – 07.11.2017г. с начална цена от 108 000 лв.

При така обявената публична продан се е явил един – единствен наддавач, който е предложил посочената цена и въз основа на това и предплатения задатък, с протокол от 08.11.2017г. е обявен за купувач на имота – „ЕМ ЕС ПРО ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД. След заплащане в указаните срокове на остатъка с начислен ДДС, след приспадане на задатъка, имотат е възложен на този купувач.

Всички действия след обявяването на първата публична продан, съгласно съставените протоколи, са извършени от помощник – частен съдебен изпълнител З.Ш..

Въз основа на така установеното от фактическа страна се налага извода, че жалбата е неоснователна.

Твърденията за опорочаване на процедурата по наддаване с оглед определената в нарушение на закона начална цена, представлява предпоставка за допустимост на жалбата от длъжника в хипотезата на чл. 435, ал. 3 ГПК. С оглед определения в тази разпоредба кръг на активно легитимираните лица, неправилно поддържа в становището си, че „ТВЪРДИЦА ТРАНС“ АД, няма правен интерес, респективно – подадената от негово име жалба е недопустима.

Правилни са, обаче, съображенията на ЧСИ, че с оглед обявяването на публичната продан в периода от 07.10.2017г – 07.11.2017г., съгласно § 2, ал. 7 от ПЗР на ГПК, същата следва да се довърши по досегашния ред, т.е. съобразно процесуалните норми в редакцията им, преди измененията с ДВ бр. 86/27.10.2017г.

С оглед на това, при провеждането на последната публична продан, въз основа на която е издадено постановлението за възлагане, ЧСИ не е обвързан от редакцията на чл. 485, ал. 1 ГПК изискваща императивно, съдебният изпълнител да определи стойността на имота въз основа на заключението на вещо лице.

В жалбата са развити доводи, че съгласно чл. 468, ал. 2 ГПК, която следва да намери приложения според т. 9 на ТР № 2/21.05.2015 г. по ТД № 2/2013 г., с която също за съдебният изпълнител възниква служебно задължение да назначи вещо лице, при всяко ново определяне на първоначална цена на имота в хипотезата на чл. 494, ал. 2, пр. посл. ГПК.

Подобен аргумент не следва от цитираната задължителна практика в ТР № 2/21.05.2015 г. по ТД № 2/2013 г. и не намира опора в текста на закона – ГПК, разпоредбите на чл. 468, чл. 485, чл. 494 преди измененията с ДВ бр. 86/27.10.2017г.

Разпоредбата на чл. 485, ал.2 от ГПК предвижда, че началната цена при първата публична продан не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, когато такава е определена.

В този случай е представено удостоверение за данъчна оценка от 13.09.2016г., като следва да бъде съобразена данъчната оценка към годината на провеждане на публичната продан – 2017г. Изискването на закона е, продажната цена да не бъде по-ниска, като няма обвързване относно начина, по който да бъде определена такава. В случая, ако данъчната оценка на имота за 2017г. действително е по-ниска от първоначалната цена на имота при провеждане на петата поред публична продан, жалбоподателят следваше да представи доказателства. Твърдението му, че проданта е извършена в нарушение на това изискване, обаче, не се подкрепя.

Публичната продан е способ за реализиране на изпълняемото право на кредитора чрез осребряване на имуществен актив на длъжника в производството по принудително изпълнение. Началната цена, от която започва наддаването за всички вещи подлежащи на публична продан, се определя по реда на чл. 468 от ГПК при продажба на движима вещ чрез явен търг с устно наддаване или чрез публична продан. Този ред се прилага и при публична продан на недвижим имот съгласно чл. 485, ал.1 от ГПК, като законодателят е уредил по еднакъв начин определянето на начална цена, от която да започва наддаването както за движимите така и за недвижимите имоти. След като е определена оценката на вещта съдебният изпълнител по правилата на чл. 468, ал.1 от ГПК определя началната цена, от която да започне наддаването при публичната продан и която се определя по формулата 75% от стойността, определена от съдебния изпълнител или от вещото лице. Това изискване на закона е императивно и не може да бъде изменяно или уговаряно по друг начин от съдебния изпълнител или от страните в изпълнителния процес. В случай че публичната продан бъде обявена за нестанала, съдебния изпълнител изпраща уведомление на взискателя, че може да поиска в едноседмичен срок от получаване на съобщението за нестаналата публична продан, провеждането на втора по ред публична продан, съгласно разпоредбата на чл. 494, ал.1 от ГПК. В случай, че взискателят е възложил на органа по принудително изпълнение правата по чл. 18, ал.1 от ЗЧСИ, съдебният изпълнител може директно да пристъпи към нова продан по свой почин. Новата оценка, от която да започне наддаването при втората публична продан, се определя по формулата 80% от началната цена обявена при първата публична продан. Ако и втората публична продан бъде обявена за нестанала, ЧСИ следва да определи нова начална цена на продаваната вещ и да насрочи трета по ред публична продан, докато вещта бъде продадена, като за следващата продажба се прилага винаги чл. 494, ал.2 във вр. с чл. 468 от ГПК. Със законодателната промяна свързана с приемането на чл. 485, ал.2 от ГПК е уредено императивно изискване определянето на началната цена при първата публична продан да се извършва след като съдебният изпълнител се е снабдил с удостоверение за данъчна оценка на продаваната вещ, за да може да бъде съобразено изискването размерът на началната цена да не е по-нисък от данъчната оценка на вещта. С ТР № 2/26.06.2015 г. по т.д. № 2/2013 г. беше прието, че след като и новата - втора продан, с начална цена 80/100 от предходната е обявена за нестанала, съдебният изпълнител определя нова начална цена по реда на чл. 468 от ГПК. Поради това се поставя въпросът, дали при определянето на новата начална цена при нечетна продажба - на трета, пета и т.н., следва да се съобразява изискването на чл. 485, ал.2 от ГПК. Действително в практиката има две становища по въпроса, едното от които застъпва схващането, че приложението на чл. 485, ал.2 от ГПК важи само за първата публична продан, а другото - че съдебният изпълнител при трета, пета и т.н. по ред публична продажба, следва да се съобрази с изискванията на тази разпоредба и с данъчната оценка. Безспорно е, че при две нестанали публични продажби съдебният изпълнител определя началната цена за третата публична продан по правилата на чл. 468 от ГПК, така както това се прави при първата продан. Следва обаче да се съобразят мотивите за приемането на разпоредбата на чл. 485, ал.2 от ГПК, които са свързани с това да бъде избегнато произволно определяне на началната цена от страна на съдебния изпълнител, за да не се стигне до прекалено занижени или завишени начални цени, което би довело до накърняване правата на взискателя или на длъжника. В мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (№ 554-01-ЗЗ от 13.02.2015 г., 43-то НС) е прието, че съществуват предпоставки, при които да се определя произволна занижена или пък завишена цена на продаваните движими вещи или на недвижимите имоти, които се изнасят на публична продан. По-ниската продажна цена на имотите, които се продават от съдебните изпълнители не е в интерес на длъжниците. И това е така, понеже продавайки имота на цена значително под реалната му пазарна стойност се уврежда интереса на длъжника, защото на първо място той се лишава от собствеността си, а на второ място, все още остава да дължи.

Когато е определена цена на продаваните вещи над пазарната, също има затруднения за събирането на сумата при насрочена първа публична продан. В този случай, при липса на наддавачи, следва да се обяви втора продан. При положение, че и на втората продан не се явяват наддавачи следва да се определи нова цена и да се насрочи трета продан и т.н. По този начин се забавя значително удовлетворяването на кредитора, тъй като осъществяването на процедурата по обявяване на публична продан отнема приблизително месец и половина. През всичкото това време се набират плащания както за съдебния изпълнител, така се увеличават и разходите на кредитора - за разноски и прочие, увеличават се и лихвите върху главницата. Следователно, при втора и трета продан, периодът за удовлетворяване на кредитора се увеличава значително. Нещо повече. През този период, по изпълнителното дело може да се присъедини и друг взискател, като по този начин при определени предпоставки в закона може да се извърши разпределение на получените суми от публичната продан между двамата кредитори, което да възпрепятства първоначалния взискател да събере цялата сума, която длъжникът има да му плаща. Всичко това утежнява несъразмерно положението на длъжника и практически го фалира, без възможност да въздейства на процеса.

 По сега действащата нормативна уредба страна по изпълнително дело не може да обжалва действие на съдебния изпълнител, с което се определя размер на цената за продажба на вещта. И кредиторът и длъжникът са обвързани от определения размер, независимо дали са съгласни или не. Или нито кредиторът, нито длъжникът могат да се защитят, когато преценят, че определената цена не е действителна.

 С предложените законодателни промени това положение се премахва. Наред с това, с промените се постига определянето на оценка на продаваните вещи, която да е максимално близка до реалната цена на тези вещи, за да не се накърняват интересите на страните по изпълнителното дело..

Д9сВ разпоредбата на чл. 485, ал.2 от ГПК се говори за първа публична продан. Няма колебание за това, коя продан се счита за първа по ред. Тя е тази, при която вещта за първи път се обявява за продажба в производството по принудително изпълнение. При нестанала първа публична продан се насрочва втора, съответно трета, четвърта и т.н., докато бъде реализирана продажбата. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 494, ал.2 във вр. с чл. 468 от ГПК. Така не всяка нечетна публична продан се явява нова първа публична продажба. Първата публична продажба е само една и началната цена за нея е определена по реда на чл. 468 от ГПК. Смисълът на разпоредбата на чл. 485ал.2 от ГПК е да намери приложение за имущества, за които все още не е била обявена публична продан, за да може при първоначалното им оценяване да бъде съобразен размерът на данъчната им оценка. Това ограничение обаче не важи за последващите нечетни продажби, тъй като би могло да се яви пречка за извършването на реална продажба или да се достигне до определянето на оценка на продаваните вещи, която да не е максимално близка до реалната цена на тези вещи и да се накърняват интересите на страните по изпълнителното дело.

Предвид гореизложеното, не е налице нарушение на закона, обосновано в жалбата с измененията на ГПК с бр. 86/27.10.2017г.

Неоснователно е и оплакването, че извършените от помощник-съдебния изпълнител действия са невалидни. Няма изложени съображения във връзка с това твърдение, нито са приложени доказателства за липса на овластяване по смисъла на чл. 37 от ЗЧСИ и доколкото извършените действия не надхвърлят компетентността по смисъла на тази разпоредба, в тази част жалбата също е неоснователна.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАВЖЕНИЕ  жалбата на от “ТВЪРДИЦА ТРАНС" АД, ЕИК 119066168, със седалище и адрес на управление: ******, Представлявано от М.П.Д. и от От „ИСКРА-АТ” ООД – гр. Твърдица, ЕИК 829054274, със седалище и адрес на управление: гр. Твърдица, ул. „Антим I“ № 1, Представлявало от М.П.Д., със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения: адв, Д.П. *** СРЕЩУ ПОСТАНОВЛЕНИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ от 13.11.2017г. на ЧСИ Павел Георгиев, издадено по и.д. № 2013837040492, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                            

    2.