Р Е Ш Е Н И Е № 32

Гр.Сливен, 25.05.2018г

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в   открито съдебно заседание на двадесет и седми април,  двехиляди  и  осемнадесета година, в състав:

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: ВАНЯ АНГЕЛОВА

   При секретаря  Соня Василева, с участието на прокурора……, като разгледа докладваното от съдия Ангелова гр.дело № 41 по описа за 2018г, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявен е иск за реално изпълнение на договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки № 200372/19.02.2015г. и на договор за извършване на амбулаторни процедури № 200835/27.05.2016г.,  с правна квалификация чл. чл. 79 ал.1 ЗЗД, вр. с чл. 59 ал.1 от ЗЗО и обща цена -175 126 лв., ведно с акцесорен иск за обезщетение за забава в размер на законната лихва,  с правно основание чл. 86 ал.1 ЗЗД и цена - 11 462.24лв.

В исковата молба ищецът твърди, че като болнично заведение има сключен Договор № 200372/19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с ответника НЗОК/РЗОК - Сливен, с предмет: оказване на болнична помощ по клинични пътеки със срок - срока на действие на Националния рамков договор /НРД/ за медицинска дейност за 2015г, удължен до 31.03.2016 г.

Твърди, че на 31.03.2016 г., в  ДВ било публикувано Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, с което се въвеждало допълнение и изменение на НРД 2015 г., поради факта, че не е подписан нов рамков договор с БЛС. По силата на това решение, „МБАЛ Д-р Иван Селимински” АД сключило с ответника, Допълнително споразумение № 37/27.05.2016г. към Договор № 200372/ 19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

Болницата имала сключен и Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури с ответника НЗОК/РЗОК- Сливен.

Твърди, че ответникът не е изпълнил следните задължения по двата договора:

І. Неизплатени надлимитни задължения по Договор № 200372/19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки:

           1/ С допълнително споразумение №53/14.10.2016 г. към Договор №200372/19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и приложение № 2 към него, НЗОК определила на болницата месечна стойност за дейност м. октомври 2016 г. от 969 670,00 лева. За месец октомври 2016 г., обаче болницата  изработила дейност с 99 044,00 лева над определената с цитираното допълнително споразумение сума. С писмо с изх. №РД-23- 3617/07.11.2016., уведомили ответника, че са надвишили определената за м. октомври 2016 г. стойност и поискали тя да бъде увеличена, съгласно решение № РД-НС-04-11/17.01.2017 г. на НС на НЗОК. След извършените проверки, от РЗОК - Сливен  признали и  се съгласили да заплатят 99 044 лв за извършена дейност над определените стойности и  поискали от ищеца да фактурира тази сума. С ДИ №3000001047/24.01.2017г. към фактура № 3000000986/ 10.11.2016г., фактурирали сумата 99 044лв, като ДИ било подписано и прието от РЗОК. То било първичен счетоводен документ, а съгласно ЗСч подписването и приемането му задължавали получателя да заплати фактурираната сума.

След като не се оспорвал факта, че се касае за спешни случаи по смисъла на чл. 99 ал.2 от ЗД, и държавата осигурява финансиране за оказването на медицинска помощ за тях, НЗОК следвало да заплати изразходваните средства. Лечебното заведение нямало вина, че НЗОК не е осигурила финансиране за заплащане на спешни случай извън месечните стойности, след като е задължена с разпоредбите на ЗЗ.

    2/ С допълнително споразумение № 55/17.11.2016 г. към Договор № 200372/19.02.2015 г и приложение № 2 към него, НЗОК определила на „МБАЛ Д-р Иван Селимински” АД месечна стойност за дейност м. ноември 2016 г. от 969 670лв. За месец ноември 2016 болницата изработила дейност с 66 103,00 лева над определената с цитираното допълнително споразумение суми. С писмо с изх. № РД-23-3890/07.12.2016  уведомили ответника, че са надвишили определената за м. ноември 2016 г. стойност и  поискали тя да бъде увеличена, съгласно решение № РД-НС-04-11/17.01.2017 г. на НС на НЗОК. След извършените проверки от РЗОК – Сливен, признали и  се съгласили да заплатят 66 103 лв за извършена дейност над определените стойности и поискали от ищеца да фактурира тази сума. С Дебитно известие № 3000001049/24.01.2017 г. към фактура № 3000001003/08.12.2016 г., „МБАЛ Д-р Иван Селимински” АД  фактурирало сумата 66 103 лв, като Дебитното известие било подписано и прието от  РЗОК.

Твърди, че съгласно НРД и Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК, се определяли месечни стойности, които всяко болнично заведение може да усвои. С Решение № РД-НС-04-11/17.01.2017  на НС на НЗОК, последният решавал отчетената дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имали отчетена и незаплатена дейност по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури и приложените по тях медицински изделия, извършени през периода м. април 2016 г. - м. ноември 2016 г., чиято стойност надвишава утвърдените стойности по Приложение 2 към сключените договори със съответните изпълнители, да се закупи от НЗОК.           

 Твърди, че ответникът бил длъжен да им изплати на  посочените по-горе суми за месеците октомври 2016г. и ноември 2016 г., с които ищцовото дружество е надвишило определената месечна стойност за дейностите за посочените месеци.

         ІІ . Твърди,  че  ответника има  неизплатени задължения по клинични пътеки по Договор № 200372/19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки,  както следва:

1/ След извършените проверки от РЗОК - Сливен за дейността през месец октомври 2016 г, същата отхвърлила за заплащане на клинични пътеки сумата от 2580лв, а болницата  направила възражение с изх. № РД-23-3644/09.11.2016, като от направената справка било видно, че клиничните пътеки са извършени по всички изисквания, а съгласно решение № РД- НС-04-24-1/29.03.2016 г на НС на НЗОК и дейността трябва да бъде заплатена. В изпълнение на своите договорни задължения, РЗОК признали и  се съгласили да заплатят сумата от 2580 лв. и поискали от ищцовото дружество да фактурира тази сума. С Дебитно известие № 3000001050/24.01.2017 г. към фактура № 3000000986/10.11.2016, болницата  фактурирала сумата от 2580 лв., като дебитното известие било подписано и прието от служител на РЗОК. Към дебитното известие били приложени и 2 бр. Спецификации за изпълнените клинични пътеки по договор №200372/2015 г., подписана от двете страни, за сумата от 2580 лв.

         2/За заплащане  дейността по клинични пътеки за месец юни 2016 г., съгласно Допълнително споразумение № 40/23.06.2016 г. към Договор № 200372/19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, след съгласуване с РЗОК-Сливен, болницата  издала Фактура № 3000000922/ 12.07.2016 г. за сумата от 1 081 387,00 лева, подписана и приета от служител на РЗОК - Сливен, по която  постъпил превод на 27.07.2016 г. за сумата от 1 075 305,00 лева, т.е. с 6082,00 лева по-малко.

            3/ За заплащане на дейността по клинични пътеки за месец май 2016 г., съгласно Договор № 200372/19.02.2015 г., „МБАЛ Д-р Иван Селимински - Сливен” АД, след съгласуване с РЗОК - Сливен, издало следните фактури:

- Фактура № 3000000905/09.06.2016 г. - за сумата от 1 064 152,00 лева; Дебитно известие № 3000000914/09.06.2016 г. към Фактура № 3000000905/09.06.2016 г. - за сумата от 108,00 лева, общо - 1 064 260 лв.

На 28.06.2016 г., в ищцовото дружество  постъпил превод от РЗОК - Сливен за изплащане на фактурите по Договор № 200372/19.02.2015 г. за дейността по клинични пътеки за м. май 2016 г., за сумата от 1 058 892 лв., като от задължението от 1 064 260 лв., била приспадната сумата  4600 лв по издадени от РЗОК - Сливен наказателни постановления, а Дебитно известие № 3000000914/09.06.2017г. за 108 лв. оставало неплатено, както и разлика от 660лв по фактура № 3000000905/09.06.2016 г.

ІІІ. Твърди, че ответникът имал неизплатени задължения по Договор №    200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури:

 1/ За заплащане на дейността за м. юни 2016 г., съгласно Допълнително споразумение №3/23.06.2016г. към Договор № 200835/ 27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури, след съгласуване и одобрение от РЗОК - Сливен, „болницата издала следните три фактури: Фактура № 3000000938/12.07.2016 г за сумата 143 193 лева; Фактура № 3000000928/12.07.2016           г  за сумата    5 244 лв; Фактура № 3000000927 /12.07.2016г   за сумата37 031 лв.,  или  общо -185 468,00 лева

Фактурите  били подписани и приети от служител на РЗОК - Сливен.

Твърди, че на 27.07.2016 г., в ищцовото дружество  постъпил превод от РЗОК за изплащане на фактурите по допълнително споразумение №3/23.06.2016 г., за сумата 185 267 лв.,  което било с 201 лева по-малко.  Видно от спецификация за амбулаторни процедури по договор №200835/2016 г., тя била  подписана от двете страни за сумата  201 лева. Според РЗОК и основанието, записано във фактура № 3000000938/12.07.2016 тези 201 лева  били нови дейности за РЗОК - Сливен, но те  били записани като действащи амбулаторни процедури в Приложение №12 към Договор 200835/27.05.2016.

           2 /За заплащане на дейността за м. май 2016 г. по Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури, „МБАЛ Д-р Иван Селимински  ” АД, след съгласуване и одобрение от РЗОК издава следните фактури: № 3000000912/09.06.2016 г за сумата от 145 356,00 лева; № 3000000906/09.06.2016 г. - за сумата от 30 989,00 лева; № 3000000907/09.06.2016г - за 3 510лв; дебитно известие № 3000000920/10.06.2016 г към фактура № 3000000906/09.06.2016 г за сумата от 1 527лв, общо-181 382,00 лева

         Фактурите  били подписани и приети от служител на РЗОК - Сливен.

          Твърди, че на 28.06.2016 г., в ищцовото дружество  постъпил превод от РЗОК - Сливен за изплащане на фактурите по Договор № 200835/27.05.2016 г. за м. май 2016 г., за сумата от 181 034 лв., или с 348 лева по-малко.  Спецификацията за амбулаторни процедури по договор №200835/2016 г. за месец май 2016 г., била подписана от двете страни за сумата от 348,00 лева, като прилагали  и Списък на амбулаторните процедури по звена - отчет № 848 за сумата от 348,00 лева.

        Твърди, че с покана с изх. № РД-23-3347/02.10.2017 г. поканили РЗОК-Сливен в 7-дневен срок доброволно да  им заплати сумата 175 126 лв., ведно със законната лихва за забава. С Писмо отговор с изх. № 29-02-10/06.10 2017 г. РЗОК-Сливен признала, че сумата на отчетените и незаплатени дейности на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД  за периода м. 04 - м.11. 2016 г.,  общо е 175 126 лв.

        Моли за осъждане на НЗОК да им заплати общата сума 175 126 лева, от която:

        99 044 лв- надлимитна стойност на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. октомври 2016 г. по Дебитно известие № 3000001047/24.01.2017 г. към фактура № 3000000986/10.11.2016 г.;

        66 103 лв- надлимитна стойност на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. ноември 2016 г. по Дебитно известие № 3000001049/24.01.2017  към фактура № 3000001003/08.12.2016

   2 580 лв- отказано плащане за стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. октомври 2016 г. по Дебитно известие № 3000001050/24.01.2017 г. към фактура № 3000000986/10.11.2016 г.;

  6 082 лв- неизплатена част от стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. юни 2016 по фактура № 3000000922/12.07.2016 г.;

  108 лв- неизплатена част от стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. май 2016 г. по Дебитно известие № 3000000914/09.06.2016 г. към Фактура № 3000000905/09.06.2016 г-;

         660 лв- неизплатена част от стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. май 2016 г.по Фактура № 3000000905/09.06.2016 г.;

   201 лв- неизплатена част от стойността на извършена дейност за м. юни 2016 г.по Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури;

   348 лв- неизплатена част от стойността на извършена дейност за м. май 2016 г. по Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури,

          ведно  със  сума 11 462.24лв., представляващи мораторна лихва за забава върху горните суми, както следва: 6 230.20 лв. - лихва за забава върху сумата от 99 044 лева за периода от 01.03.2017 г. до датата на предявяване на настоящия иск - 12.10.2017; 4158.10 лв. - лихва за забава върху сумата  66 103 лева за периода от 01.03.2017 г. до  12.10.2017 г.;  162.29 лв.  -лихва за забава върху сумата от 2 580 лева за периода от 01.03.2017 г. до - 12.10.2017 г.; 741.46 лв.- лихва за забава върху сумата от 6 082 лева за периода от 01.08.2016 г. до  12.10.2017г. 14.10 лв. - лихва за забава върху сумата от 108 лева за периода от 01.07.2016 г. - 12.10.2017 г.;  86.16 лв. - лихва за забава върху сумата от 660 лева за периода от 01.07.2016 г. до  12.10.2017. 24.50 лв. - лихва за забава върху сумата от 201 лева за периода от 01.08.2016 г. до  12.10.2017 и  45.43 лв. - лихва за забава върху сумата от 348 лева за периода от 01.07.2016 г. до 12.10.2017 г.,

        Претендира и законната лихва върху всяка главница, считано от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното им изплащане.

        Ответникът е подал писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131 от ГПК, с който оспорва исковете като неоснователни.

        Не оспорва, че  между страните е сключен договор за оказване на болнична помощ по Клинични пътеки №200372/19.02.2015г., продължен е Допълнително споразумение №37/27.05.2016г., като към Договора имало подписани  множество допълнителни споразумения, като с някои от тях били определени месечните стойности по Приложение № 2 към договора.

         Твърди, че с дебитно известие №53/14.10.2016 г. е определена сума за дейност м.октомври  - 969 670 лв. Лечебното заведение  извършило дейност над определените месечни стойности в размер на 99 044 лв. За м. октомври 2016 г. на лечебното заведение била потвърдена след проверка дейност м.октомври на стойност 2 580 лв.С  дебитно известие №54/17.11.2016 г. била определена сума за дейност м.ноември - 969 670 лв. Лечебното заведение  извършило дейност над определените месечни стойности в размер на 66 103 лв.

       Твърди, че съгласно чл. 14 от Правилата за условията и реда за прилагане на чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗБНЗОК за 2016 г. /Правилата/,  лечебните заведения не можели да отчитат с финансово-отчетни документи, дейности на стойност, надвишаваща стойностите за съответния месец в Приложение №2 към сключените от тях договори.

        С писмо вх.№29-02- 12/07.11.2016 г. до РЗОК-Сливен, Изпълнителният директор на болницата заявил, че ръководеното от него лечебно заведение е превишило определената му месечна стойност с Приложение №2 за дейност м.октомври 2016 г.

         В писмо вх.№29- 02-12/07.12.2016г, Изпълнителният директор на  болницата заявил, че ръководеното  лечебно заведение е превишило определената му месечна стойност с Приложение №2 за дейност м.ноември 2016 г.

         В двата случая  било налице едностранно изменение на подписания договор и съответните допълнителни споразумения.

         Счита, че за да бъде заплатена дейността над определените месечни стойности, се прилагат разписаните правила в чл.16, ал.8 от Правилата.С Решение №РД-НС-04-11/17.01.2017 г. Надзорния съвет е взел решение да се закупи отчетената дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат отчетена и незаплатена дейност по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури и приложените по тях медицински изделия, извършени през периода м. април 2016 г. - м. ноември 2016 г., чиято стойност надвишава утвърдените стойности по Приложение №2 към сключените договори със съответните изпълнители. В тази връзка РЗОК изискала да бъдат съставени и упоменатите в исковата молба Дебитни известия №300001047/24.01.2017 г. на стойност 99 044 лв.,и № №№300001047/24.01.2017 .г на стойност 66 103 лв. и №300001050/24.01.2017 г. на стойност  2 580лв.

        Твърди, че  с решение на НС на НЗОК №РД-НС-04-20/13.02.2017 г. ,  било решено във връзка с изпълнение на решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-11/ 17.01.2017, че следва да бъде отложено за срока по §9 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2017  и възложил на Управителя на НЗОК да представи допълнителен анализ за тенденциите и рисковете за изпълнения на здравноосигурителни плащания.До момента решение  на НС на НЗОК за извършване на тези плащания не било взето.

         Твърди, че сумата 6082лв по фактура № 3000000922812.07.2017г , сумата 108 лв. по фактура №3000000914/09.06.2017г. и   660 лв. по фактура №3000000905/09.06.2017 г  са нови дейности за 2016 г.

         Цитира чл. 13 ал.1  т. 8 от Правилата, съгласно който, „На  лечебните заведения,  сключили договор с РЗОК за изпълнение през 2016 г. на дейности от чл. 3, ал. 1, т. 2, за които РЗОК не е имала договор до м.март 2016 г., отчетените такива дейности за периода м.април - м.юли 2016 г. се заплащат след решение на НС на НЗОК.

         Твърди, че ежемесечно РЗОК  представила информация за отчетените такива дейности за разглеждане от НС на НЗОК. След утвърждаване от НС на НЗОК на стойностите за заплащане на такива дейности, РЗОК заплащала дейностите и отразявала в част Б на приложение № 2 към договора с НЗОК допълнително утвърдените стойности

         Твърди, че до момента Решение на НС на НЗОК за заплащане на извършени и отчетени нови дейности по чл. 13 (1), т. 8 от Правилата няма.

        Тъй като лечебното заведение имало сключен договор за работа по Амбулаторни процедури, останалите две суми в размер на 201 лв. и 348 лв. били за нови дейности за договор №200835/27.05.2016 г.

        В с.з. ищецът се представлявана от процесуален представител,  който поддържа предявените искове и моли да бъдат уважени в пълен размер.  Претендира разноски по делото. Представя писмена защита.

        В с.з. ответното дружество се представлява от процесуален предстател,  който оспорва иска като неоснователeн и недоказан по съображенията,  изложени в отговора на исковата молба. Моли да бъдат отхвърлен  и претендира разноски. Представя писмени бележки.

         Въз основа на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

         На 19.02.2015г МБАЛ“Д-р Иван Селимински-Сливен“АД-гр.Сливен е сключило с НЗОК договор № 200372/19.02.2015 г за оказване на болнична помощ по клинични пътеки със срок - срока на действие на Националния рамков договор /НРД/ за медицинска дейност за 2015г, удължен до 31.03.2016 г.

          На 31.03.2016 г., в извънреден брой на ДВ е публикувано Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016г. на Надзорен съвет/НС/ на НЗОК, с което се въвежда допълнение и изменение на НРД  за 2015г., поради  това, че не е подписан нов рамков договор с БЛС.       

         По силата на това решение,  на 27.05.2016г „МБАЛ Д-р Иван Селимински” АД сключва с НЗОК допълнително споразумение № 37/27.05.2016г. към Договор № 200372/ 19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки.

         На 27.05.2016г болницата сключва с НЗОК договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури.

         Лечебните заведения за болнична медицинска помощ /БМП/ отчитат ежедневно извършените от тях дейности към РЗОК през персонализирана информационна система

         Съгласно Правилата за условията и реда за прилагане на Закона за бюджета на НЗОК за 2016 год., РЗОК текущо анализира постъпващата информация от ежедневните отчети на изпълнителите на БМП и ежеседмично ги информира за достигнатото изпълнение на месечните стойности по приложение № 2 към Договорите с НЗОК.

          В случай на констатирана от РЗОК  тенденция за изпреварващо достигане на определената месечна стойност по приложение № 2, РЗОК извършва внезапен контрол.

          При извършени и отчетени от изпълнител на БМП случаи на стойност, надвишаваща определената месечна стойност в приложение № 2 към договорите с НЗОК, изпълнителят на БМП писмено заявление до директора на РЗОК за увеличаване на месечната стойност за тези стойности. Директорът на РЗОК има право да вземе решение за закупуване или отхвърляне на тези дейности. Промените в приложение № 2 за увеличаване на определените месечни стойности се извършват в рамките на отчетния период за заплащане на отчитания месец.

         В случаите на надвишаване на определените лимити, РЗОК извършва проверка на цялата отчетна месечна дейност на изпълнителя на БМП.

         Съгласно Договор № 200372/19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури, възложителят заплаща договорената и извършена дейност по КП на изпълнителя след представяне на съответните първични медицински и финансовоотчетни документи.

         По Договор № 200372/19.02.2016  са извършени следните дейности, превишаващи определените месечни дейности.

   С допълнително споразумение 53/14.10.2016 г. към Договор №200372/19.02.2015 за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и приложение № 2 към него, директорът на НЗОК е определил на „МБАЛ Д-р Иван Селимински“ АД месечна стойност за дейност м. октомври 2016 г. в размер на 969 670,00 лв.

          През м. октомври МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД е изработило дейности с 99 044,00 лв. над определените /969 670,00 лв./ в допълнителното споразумение стойности.

          С Писмо изх. № РД-23-3617/07.11.2016 г., входирано с вх. № 29-02-12/07.11.2016 г„ МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД е уведомило РЗОК- Сливен, че определената за м. октомври 2016 г. сума е надвишена с 99 044,00 лв. и е поискало тя да бъде увеличена, съгласно Решение № РД-НС-04-11/17.01.2017 г.на НС на НЗОК.

          Със Заповед № РД-09-688/04.11.2016 г. на Директора на РЗОК- Сливен е извършена тематична проверка, приключила с Протокол № РД-13-05-54/22.11.2016 г. за извършените дейности през м. октомври 2016 г. Част от извършените надлимитни дейности са приети от РЗОК -Сливен и е съставена Спецификация за КП и амбулаторна процедура „предсрочно изпълнение на дейности по КП...” по Договор № 200372/2015 г. в размер на 99 044,00 лв.

        МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД е фактурирало сумата 99 044,00 лв., като е издало дебитно извести № 3000001072/24.01.2017 към фактура № 3000000986 /10.11.2016 г. Дебитното известие е подписано и прието от представител на РЗОК.

 С допълнително споразумение №55/17.11.2016 към Договор №200372/19.02.2015 за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и приложение № 2 към него, НЗОК чрез Директора на РЗОК – Сливен, е определило на  болничното заведение месечна стойност за дейност м. ноември 2016г.,  в размер на 969 670,00 лв.

        През м. ноември 2016г. болничното заведение е изработило дейност с 66 103 лв. над договорените /969 670 лв./ в допълнителното споразумение стойности.

        С писмо изх. № РД-23-3890/07.12.2016 г., входирано с вх. № 29-02-12/07.12.2016 г., МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД е уведомило РЗОК Сливен, че определената за м. ноември 2016 г. сума е надвишена с 66 103,00 лв. и е поискало тя да бъде увеличена съгласно Решение № РД-НС-04-11/17.01.2017 г.на НС на НЗОК.

        Със Заповед № РД-09-758/08.12.2016 год. на Директора на РЗОК Сливен е извършена тематична проверка на дейността на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД за м. ноември 2016г.,  приключила с Протокол  № РД-13-05-65/16.12.2016 г. за извършените дейности през м. ноември 2016 г. Съставена е Спецификация за КП и амбулаторна процедура „предсрочно изпълнение на дейности по КП...” по Договор № 200372/2015 г. за надвишените месечни стойности в размер на 66 130,00 лв., която е приета и подписана от представител на РЗОК-Сливен.

        МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД е фактурирало сумата 66 103,00 лв., като е издало дебитно известие №3000001049/24.01.2017 към фактура № 3000001003/ 08.12.2016 г. Дебитното известие е подписано и прието от представител на РЗОК.

         По Договор № 200372/19.02.2016 г са  извършени следните  дейности за оказване на болнична помощ по клинични пътеки:

         След извършена проверка от РЗОК Сливен за дейността на МБАЛ „Д-р Иван Селимински - Сливен” АД за м. октомври 2016 год. същата отказва да заплати дейности по КП за сумата от 2 580,00 лв. От своя страна МБАЛ „Д-р Иван Селимински  е нпаправило възражение с изх. № РД -23-3644/09.11.2016 г., входирано с вх. № 29-02-12/09.11.2016 г. в РЗОК- Сливен. Установено е, че отхвърлените за плащане клинични пътеки са извършени по всички изисквания, съгласно Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК и дейността трябва да бъде заплатена.

  В изпълнение на своите договорни отношения, РЗОК е признала и се е съгласила да заплати сумата от 2 580,00 лв .За целта МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД издало дебитно известие № 3000001050/24.01.2017г. към фактура № 300000986/10.11.2016 г. на стойност 2 580лв., придружена от два броя Спецификации за изпълнените клинични пътеки. Дебитното известие е подписано и прието от представител на РЗОК Сливен.

        Съгласно Допълнително споразумение № 40/23.06.2016 г. към Договор № 200372/19.02.2015 г. за оказване на болнична помощ по КП и след съгласуване с РЗОК Сливен, МБАЛ „Д-р Иван Селимински ”АД е издало фактура № 3000000922/12.07.2016 г. за сумата от 1 081 387 лв. за извършени дейности м.юни 2016.

         Фактурата е подписана и приета от представител на РЗОК Сливен.

          На 27.07.2016 г. по фактура № 3000000922/12.07.2016 г. е постъпило плащане в размер на 1 075 305,00 лв. Остатък за плащане е  в размер на  6 082 лв.

          За извършени дейности по клинични пътеки през м. май 2016 г., МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД издало на РЗОК Сливен фактура № 3000000905/09.06.2016 г. на стойност 1 064 152 лв. и  дебитно известине към нея № 3000000914/09.06.2016 г. на стойност 108. лв.

     На 28.06.2016 год.,  в МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД е постъпило плащане по фактура № 3000000905/09.06.2016., в размер на 1 058 892 лв.

     Съгласно наказателни постановления издадени от РЗОК Сливен към МБАЛ „Д-р Иван Селимински ”АД от задължението по фактура. № 3000000905/09.06.2016 г. е приспадната сумата 4 600 лв. Остатък за плащане по факт. № 3000000905/09.06.2016 г. е  660,00 лв. и по  дебитно известие към нея № 3000000914/09.06.2016 г., е 108,00 лв.

     Извършените  дейности по Договор № 200835/27.05.2016 год., са следните:

     Съгласно Допълнително споразумение № 3/23.06.2016 г. към Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури през м. юни 2016 г., „МБАЛ „Д- Иван Селимински” АД издало на РЗОК фактура № 3000000938/12.07.2016 г. за сумата 143 193,00 лв.; фактура № 3000000928/12.07.2016 г. за сумата 5 244,00 лв. и фактура № 3000000927/12.07.2016 г. за сумата 37 031,00 лв., или обща сума-185 468 лв.

     Фактурите са подписани и приети от представител на РЗОК - Сливен.

     На 27.07.2016 г. в „МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД е постъпило плащане по гореописаните фактури на стойност 185 267 лв. Остатък за плащане е  201,00 лв.

     Съгласно Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършени амбулаторни процедури през м. май 2016 г. „МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД издало на РЗОК фактура № 3000000912/09.06.2016 г. за сумата 145 356,00 лв.; фактура № 3000000906/09.06.2016 г. за сумата 30 989,00 лв., фактура № 3000000907/09.06.2016 г. за сумата 3 510,00 лв. и  дебитно известие към фактура № 3000000906/09.06.2016 г. за сумата 1 527,00 лв. или общо - 181 382,00 лв. Фактурите са подписани и приети от представител на РЗОК.

     На 28.06.2016 г. в „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД е постъпило плащане по гореописаните фактури на стойност 181 034 лв. Остатък за плащане е  348,00 лв.

     С писмена покана с изх. № РД-23-3347/02.10.2017 г. „МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД поканило РЗОК да заплати  в 7-мо дневен  срок сумата 175 126,00 лв.

      С Писмо с изх. № 29-02- 10/06.10.2017 г. РЗОК- Сливен,  уведомява  лечебноно заведение, че  сумата 175 126  лв може да му  бъде платена след потвърждаване от НС на касата.

      Във връзка с провеждане на годишната инвентаризация на активите и пасивите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински ” АД, ръководството  изпратило писмо с изх. № РД-20-92/08.01.2018 г. до РЗОК Сливен, с молба за потвърждаване на разчетите между тях, които към 31.12.2017 г. са в размер на 237 534,00 лв., в т.ч. и сумата от 175 126 лв.

      В отговор с изх.№29-02-10/16.01.2018г., РЗОК потвърждава задължението си към „МБАЛ „Д-р Иван Селимински ”АД в т.ч. и процесиите суми.

       Според заключението на приетата по делото СИЕ, всички описани в исковата молба дейности са отчетени със съответните документи и предадени на РЗОК-Сливен. Всички първични документи са приети и подписани от представител на РЗОК-Сливен.

      Към датата на изготвяне на експертизата, ответникът не е изплатил на ищеца претендираната сума в размер на  175 126лв.       

      Горната фактическа обстановка съдът прие за доказана на база представените от страните писмени доказателства, ценени като  допустими,  относими и неоспорени-

      Съдът приема изцяло заключението на изслушаната съдебно- икономическа експертиза, като обосновано, ясно и неоспорено.

      Така  приетото за установеното от фактическа страна, води до следните правни изводи:

       Предявеният главен  иск с правно основание чл. 79 ал.1 ЗЗД вр. с чл. 59 ал.1 от ЗЗО  е основателен и  доказан в пълен размер.

       Ищецът е лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл.9 от Закона за лечебните заведения/ ЗЛЗ/. В това си качество, на основание чл. 59 ал.1 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/, е сключил с НЗОК договор № 200372/19.02.2015г. за  оказване на болнична помощ по клинични пътеки, допълнително споразумение към същия договор и договор №200835/27.05.2016г за извършване на амбулаторни процедури.

        Възникналото между страните правоотношение се регулира още от разпоредбите на  ЗЗО, ЗБНЗОК 2016г,правила за условията и реда за прилагане на чл.4 ал.1 и ал.2 от ЗБНЗОК за 2016 и следните  решения на НС на НЗОК - № РД-НС-24-1/29.03.2016г,  №РД-НС-04-11/17.01.2017г и №РД-НС-04-20/13.02.2017г.

        Безспорно е между страните, че за процесния период са сключили два договора- договор № 200372/19.02.2015г. за  оказване на болнична помощ по клинични пътеки  и договор №200835/27.05.2016г за извършване на амбулаторни процедури.

         Между страните не е спорно, че  лечебното заведение е извършило процесните надлимитни дейности, както и дейности по клинични пътеки и амбулаторни процедури,  не е спорна цената на предоставените медицински услуги, както и че не са заплатени  след надлежното им отчитане и заявяване от ищеца.

        Предмет на настоящия спор е престирана и незаплатена  болнична помощ от спешен порядък, извън нормативно и договорно утвърдения лимит на месечните стойности за м.  октомври 2016г и ноември 2016г, както и извършена, но незаплатена дейност, респ. частично заплатена по двата договора, за м. май,  юни и октомври 2016г.   

        С решение № РД-НС-04-11/17.01.2017г , НС на НЗОК приема да се закупи отчетената дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат отчетена и незаплатена дейност по клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури и приложените по тях медицински изделия, извършени през периода м.април 2016г- м.ноември 2016г, чиято стойност надвишава утвърдените стойности по приложение 2 към сключените договори със съответните изпълнители.

        Във връзка с това решение, РЗОК е изискала да бъдат съставени  двете дебитни известия,  съответно  № 300001072/24.01.2017г към фактура  № 3000000986/10.11.2016г на стойност 99 044лв и № 300001049/24.01.2017г към фактура № 3000001003/ 08.12.2016г,  на стойност 66 130 лв.

        Дебитните известия са подписани и приети от представител на РЗОК-Сливен без възражения, с което признава задължението.

       Освен тези две суми, ответникът не оспорва, че се е задължил да заплати и сумата 2580лв, за която е издадено ДИ № 3000001050/24.01.2017г към фактура № 3000000986/10.11.2016г, на стойност 2 580лв, придружена с 2 бр. спецификации за изпълнените клинични пътеки за м. октомври 2016г, по договор № 200372/19.02.2015г.

       Ответникът оспорва изцяло исковата претенция по отношение на останалите суми,  тъй като са касаело за нови дейности за 2016, а именно: сумата по фактура № 3000000922/12.07.2016г в размер 6 082лв; сумата по фактура № 3000000914/09.06.2017г в размер на 660лв, сумата по фактура № 3000000905 от 09.06.2016г в размер на 108лв., а сумите 201лв и 348 лв  касаели нови дейности по втория договор.

        Първата сума 6082лв. представлява разликата до пълния размер на сумата 1 081 387лв, за която е издадена фактура № 3000000922/12.07.2016г за извършени  дейности по клинични пътеки по първия договор, за м. юни 2016г. Сумата от 1 075 305 по същата фактура  е била преведена на болницата на 27.07.2016г. За остатъка от 6082лв е подписана спецификация за изпълнение на клинични пътеки по договора 19.02.2015г  , подписана от двете страни.  

       Втората сума от 108 лв  също се явява разлика между платена и претендирана сума по първия договор, за която е издадено дебитно известие № 300000914/09.06.2016г.

       Третата сума в размер на 660лв е разлика между платена и дължима, за която е издадена фактура №3000000905/09.06.2016г, по  по договора от  19.02.2015г.

        За месеците май и юни 2016г ищецът претендира заплащане на  сумите съответно 348лв и 201, които са за извършени амбулаторни процедури по втория договор.

        Сумата от 348лв се претендира за извършени амбулаторни процедури , като след съгласуване и одобрение от РЗОК са били издадени три фактури ,на обща стойност 181 382лв, от които платени 181 034лв, а разликата от  348лв - неплатена.

       Сумата  201лв е изразходвана също за извършени амбулаторни  процедури, като след съгласуване и одобрение от РЗОК, ищецът издал три фактури,  на обща стойност 185 468лв, от които платени 185 267лв , а разликата от  201лв. е неплатена.

       Ответникът се позовава на чл. 13 ал.1 т.8 от правилата за лечебните заведения, сключили договор с  НКОК за изпълнение през 2016г на дейностите  по чл.3 ал.1 т.2,  за които касата не е имала договор до м.март 2016г, отчетените такива дейности за периода м.април- м.юли 2016г се заплащали след решение на НЗ на НЗОК. Ежемесечно касата представяла информация за отчетените дейности за разглеждане от НС и след утвърждаване от него на стойностите за заплащане, касата заплащала дейностите и отразявала в част Б на приложени е 2 към договора допълнително утвърдените дейности. За периода м. август –м.ноември 2016г, на лечебното заведение се определяли месечни стойности на база броя отчетени и заплатени от касата дейности за периода на анализ към 31.08.2016г, но до момента нямало решение на НС на НЗОК.     

       Тъй като лечебното заведение имало сключен договор за работа по амбулаторни процедури, сумите 201лв и 348лв също били нови дейности по договора от 27.05.2016г

       Съдът намира възражението на ответника за неоснователно.

       Същият се е задължил  да заплати и останалите оспорени суми, описани по-горе, по силата на решение на НС на НЗОК  №РД-НС-04-11/17.01.2017, с което е решено касата да закупи отчетената дейност на изпълнителите на болнична медицинска помощ, които имат отчетена и незаплатена по клинични пътеки, клинични процедури и  амбулаторни процедури и приложените към тях медицински изделия, извършени през периода м.април 2016г- м. ноември 2016г, чиято стойност надвишава утвърдените стойности по  приложение №2 към сключените договори с изпълнителите.

       Макар че не всички претендирани суми касаят превишаване на утвърдените стойности по приложението/,а само две от тях/,  дейностите по двата договора, описани в исковата молба, са били извършени и отчетени, издадени са били съответните фактури и дебитни известия към тях, с които задължението е признато и прието за плащане.  Освен това, по отношение на  претендираните суми по двата договора / с изключение на сумата  2 580лв/, е  било извършено частично плащане,  което също представлява признание на задължението.

        Що се отнася до претенцията на ищеца по отношение на втория договор от 27.05.2016г, свързана със заплащане на амбулаторни процедури за месеците май 2016г и юни 2016г, в размери съответно 348лв и 201лв, по изложените по-горе съображения   също следва да се плати от ответника, независимо дали се касае за нови дейности и дали е взето решение на НС на НЗОС за изплащането им.   Впрочем, ответникът не се аргументира в какво точно се изразяват тези нови дейности и на какво основание следва да се изключат от останалите заплатени вече дейности по същия договор.

       Предявеният акцесорен иск с правно основание чл. 86 ал.1 ЗЗД и цена от 11 462.24лв е неоснователен и следва да се отхвърли изцяло.      

      Съгласно разпоредбата на чл. 79 ал.1 ЗЗД, закъснялото изпълнение трябва да бъде престирано заедно с обезщетение за забава в размер на законната лихва, но изискуемостта му предполага  нарочна покана. В казуса  изрична покана до ответника да заплати в 7-мо дневен срок   претендираните  с исковата молба суми е била връчена  на 06.10.2017г. Срокът за плащане на задължението изтича на 13.10.2017г, а исковата молба е подадена в деловодството на съда на 12.10.2017г, поради което съдът намира, че липсва основание за присъждане на законна лихва за забава от датата на поканата до датата на подаване на исковата молба .

       С оглед поисканото, съдът присъжда законна лихва за забава върху главницата от 175 126 лв, считано от датата на завеждане на  исковата молба в съда- 12.10.2017г до окончателното  й изплащане.

      На основание чл.78 ал.1 ГПК ответникът дължи на ищеца разноските по делото съразмерно на уважената част от иска, в размер на 12 261.03 лв от общо  13 063.53лв.

       Водим  от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:           

 

        ОСЪЖДА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, със седалище и адрес на управление *********, Булстат- ***** да заплати на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ - СЛИВЕН“ АД, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от Изпълнителния Директор Д-р В.П.П.,   ЕИК-*****, сумата 175 126лв, включваща  следните суми:        

        99 044 лв- надлимитна стойност на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. октомври 2016 г. по Дебитно известие № 3000001047/24.01.2017 г. към фактура № 3000000986/10.11.2016 г.;

        66 103 лв- надлимитна стойност на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. ноември 2016 г. по Дебитно известие № 3000001049/24.01.2017  към фактура № 3000001003/08.12.2016

   2 580 лв- отказано плащане за стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. октомври 2016 г. по Дебитно известие № 3000001050/24.01.2017 г. към фактура № 3000000986/10.11.2016 г.;

  6 082 лв- неизплатена част от стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. юни 2016 по фактура № 3000000922/12.07.2016 г.;

  108 лв- неизплатена част от стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. май 2016 г. по Дебитно известие № 3000000914/09.06.2016 г. към Фактура № 3000000905/09.06.2016 г-;

         660 лв- неизплатена част от стойността на извършено лечение на пациенти по клинични пътеки за м. май 2016 г.по Фактура № 3000000905/09.06.2016 г.;

   201 лв- неизплатена част от стойността на извършена дейност за м. юни 2016 г.по Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури;

   348 лв- неизплатена част от стойността на извършена дейност за м. май 2016 г. по Договор № 200835/27.05.2016 г. за извършване на амбулаторни процедури,

          ведно със законната лихва върху главницата 175 126лв, считано от датата на завеждане на исковата молба - 12.10.2017г до окончателното изплащане и сумата  12 261.03 лв- разноски по делото.

 

          ОТХВЪРЛЯ  предявеният от  МБАЛ „Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ- СЛИВЕН“ АД,  срещу НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, със седалище и адрес на управление *****, иск по чл.86 ал.1ЗЗД за заплащане на обезщетение за забава в размер на законната лихва от 11 462.24лв.,  като  НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

            Решението  подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Бургас, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: