РЕШЕНИЕ №_________________

гр. Сливен, 02.04.2018г.

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в съдебно заседание на втори април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ХРИСТИНА МАРЕВА,

 

при секретаря ИВАЙЛА КУМАНОВА, с участието на прокурора КРАСИМИР МАРИНОВ, като разгледа докладваното от Хр. Марева гр.д. № 62 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба, с която е предявен иск по чл. 336, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1 от ЗЛС.

……………………………………………………………………………………

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ К.А.Я., ЕГН **********,***

 

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община – Котел за определяне на настойник на ответницата, който при необходимост да дава информирано съгласие!

 

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от днес пред Апелативен съд – гр. Бургас!

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: