Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

гр. Сливен, 06.02.2018 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание проведено на шести февруари през две хиляди и осемнадесета година в състав:               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                          СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Мартин Сандулов  гр. д.  N 67 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното: 

 

Производството е по реда на  чл.435 от ГПК.

Производството е образувано по жалба на Община Сливен срещу постановление на ДСИ от 04.01.2018г. по изп.д. № 1085/2017 г., с което е прекратено изпълнителното производство  на основание на чл.433 ал.1 т.2 от ГПК, а на основание на чл.79 ал.1 т.1 от ГПК  направените по делото разноски в размер на 144.00лв. са възложени за сметка на взискателя, в случая Община – Сливен. В жалбата се твърди, че постановлението в частта за заплащане на държавна такса /д.т./ по изпълнителното дело е недопустимо и неоснователно. Съгласно чл.84 т.3 от ГПК освобождават се от държавни такси общините, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи частна общинска собственост. Образуваното изпълнително дело касае публични вземания на Община Сливен произтичащи от задължение за внасяне на данък върху  превозно средство. Излагат се съображения, че в случая на общината не следва да бъдат възлагани разноските, тъй като е освободена от заплащането на държавни такси и се иска отмяна на постановлението в тази част.

В писмени мотиви ДСИ излага съображения, че жалбата е допустима, но неоснователна. Постановлението за издаването на изпълнителното дело е издадено по искане на взискателя, разноските по изпълнителното производство са възложени за сметка на взискателя Община Сливен на основание чл. 79 ал.1 т. 1 във вр. с чл. 433 ал.1 т. 2 от ГПК. В случая длъжникът не отговаря за разноските в изпълнителното производство и те следва да бъдат понесени от взискателя.

Настоящият състав намира подадената жалба за основателна поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 84 т.3 от ГПК, която намира приложение в изпълнителните производства Общините, освен по искове за частни общински вземания и права върху вещи частна общинска собственост, са освободени от заплащане на държавни такси. Кои вземания са публични е определено с разпоредбата на чл. 162 от ДОПК. Сред тях на първо място са посочени вземанията за данъци. В случая изпълнителното производство е образувано по искане на Община Сливен за заплащане на данък върху превозно средство. Така  предметът на делото касае публично вземане на Община Сливен и в случая общината е освободена от  държавни такси. Като е постановил обратното в постановлението за прекратяване, ДСИ е допуснал незаконосъобразност и неправилност на своя акт в тази част, поради което постановлението следва да бъде отменено в обжалваната му част.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ постановление на ДСИ от 04.01.2018г. по изп.д. № 1085/2017 г. по описа на СИС при Сливенски районен съд в частта, с която е постановено направените по делото разноски в размер на 144 / сто четиридесет и четири/ лева, представляващи държавни такси, да бъдат заплатени от взискателя – Община Сливен, като НЕПРАВИЛНО.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           

ЧЛЕНОВЕ: