Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 13.04.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                            М. БЛЕЦОВА

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 156 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на длъжниците М.Т.Ч. ЕГН ********** и Д.К.Ч. ЕГН ********** *** против Постановление за възлагане от 17.01.2018г. на ЧСИ П.Г.по изп.д. № 20178360400025 за имот с идентификатор № 67338.701.89.

         В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, тъй като имотът бил възложен неправилно и неправомерно на купувача К.Ф.И.за сумата от 33 200 лв. Твърди се, че проданта не е била извършена надлежно и имотът не е бил възложен по най-високата предложена цена. На първо място жалбоподателите не били уведомяване от ЧСИ, че ще се насрочи изпълнение върху процесния имот. Не отговаряло на истината, че жалбоподателите били уведомени по телефона. Ако ЧСИ бил недобросъвестен, не му харесвали жалбоподателите или пък просто искал да им навреди можел просто да го напише, че ги е уведомил по телефона. Продажбата на имота не била разгласена по надлежния ред и това водело до липса на конкуренция в наддаването. Не били поставени надлежните обявления. ЧСИ не бил регистрирал навреме протокола за разгласяване на продажбата при Сливенския районен съд. На следващо място се посочва, че не е бил спазен закона, като нее била изготвена справка за данъчната оценка на имота, от която база да се определи начална продажна цена. Вместо това, в противоречие на закона ЧСИ бил оценил имота много под реалната му стойност.Самото наддаване също било проведено порочно, въпреки че по него взел участие само един наддавач и той направил писмено наддавателно предложение, ЧСИ не му бил дал възможност да направи други по-високо наддавателно предложение, въпреки че той би могъл по съвест да прецени, че следва да направи допълнително по-високо предложение. На следващо място се посочва, че е била направена неправилна оценка на вещта, тъй като не била съобразена с промените от 27.10.2017 г.  и по-специално с разпоредбата на чл. 468 от ГПК която предвижда, че ЧСИ трябва да извършва нова оценка на имота с помощта само на вещо лице. В нарушение на закона ЧСИ сам определил цената и по този начин имотът е бил продаден на безценица за 33 200 лв. Освен това се твърди, че ЧСИ не е спазил разпоредбата на чл. 494 ал. 2 от ГПК, според която въобще не е давало да продава имота, а е следвало да го освободи. На последно място се посочва, че купувачът не бил внесъл цената по продажбата в двуседмичния преклузивен срок по чл. 492 ал.3 от ГПК, а по-късно, след изтичането му. Моли се обжалваното постановление да бъде отменено.

         Взискателите по изпълнителното дело не са изложили становище по частната жалба.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК ЧСИ е посочил, че жалбата е допустима , но по същество неоснователна, като е изложил подробни съображения за това.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело 20178360400025 по описа на ЧСИ Г. било образувано на 12.01.2017 г. по молба на „Юробанк България“ АД гр. София във връзка с представен изпълнителен лист от 08.12.2016 г. На длъжниците Д. и М.Ч. били изпратени покани за доброволно изпълнение получени от длъжника Ч. на 13.02.2017 г. В поканите било отразено, че могат да изпълнят доброволно задължението си, което към 23.01.2017 г. възлизало в размер на 245 097,28 лв. Било отразено също така, че изпълнението е насочено върху недвижими имоти, включително спрямо имот с идентификатор № 67338.701.89, представляващ жилищна сграда. Длъжниците били уведомени, че недвижимите имоти са възбранени и насрочен опис на 14.02.2017г. На 14.02.2017 г. в присъствието на длъжника Д.Ч. бил извършен опис на процесния недвижим имот и длъжникът бил определен за пазач на имота. Вещото лице Б. изготвил пазарна оценка на имота, като посочил, че ½ от ПИ 67338.701.89 към 16.02.2017 г. е с пазарна стойност в размер на 54 400 лв. ЧСИ изискал справка от Община Сливен, която издала удостоверение за данъчна оценка на процесния имот, според което данъчната оценка е била в размер на 11 848,60лв. На 21.04.2017 г. ЧСИ съставил обявление за публична продажба на недвижими имоти, като за процесния имот посочил, че оценката му е в размер на 54 400 лв., а началната продажна цена, при която ще започне продажбата е в размер на 75% от оценката и е 40 800 лв. Публичната продан следвало да се извърши от 22.04.2017 г. до 22.05.2017 г. Проданта била надлежно разгласена, за което бил съставен констативен протокол № 11406/21.04.2017 г. Тъй като не постъпили наддавателни предложения на 23.05.2017 г. бил съставен протокол, с който публичната продажба била обявена за нестанала. На 02.06.2017 г. постъпила молба от взискателя „Юробанк България“ АД, с която било поискано да се извърши нова публична продан по реда на чл. 494 от ГПК. Молбата била депозирана своевременно с оглед на това на 22.06.2017 г. било съставено ново обявление за публична продажна на процесния имот, според която проданта следвало да се проведе в периода 25.06.2017 г. до 25.07.2017 г. Отново била надлежно разгласена проданта, но и при нея не постъпили никакви наддавателни предложения. По тази публична продан били постъпили наддавателни предложения касаещи друг недвижим имот по отношение, на който бил обявен за купувач К. Д.Ч.. С протокол от 26.07.2017 г. по отношение на процесния недвижим имот публичната продан била обявена за нестанала. На 02.08.2017 г., в законния срок, била депозирана молба от взискателя „Юробанк България“ АД за предприемане на нова публична продан. Във връзка с нея на 05.09.2017 г. ЧСИ определил публична продан, която да се извърши от 09.09.2017 г. до 09.10.2017 г., като посочил, че началната продажна цена на имота ще бъде 75% от оценката, която той определил за процесния имот да бъде в размер на 48 960 лв. По този начин началната продажна цена била определена в размер на 36 720 лв. Проданта била надлежно разгласена. По нея не постъпили наддавателни предложения и на 10.10.2017г. тя била обявена за нестанала. На 17.10.2017 г. /п.к. на стр. 283 от делото/ взискателят отново поискал нова продан по реда на чл. 494 от ГПК.  На 07.12.2017 г. било съставено обявление за публична продажна на процесния недвижим имот, която следвало да се проведе в периода от 09.12.2017 г. до 09.01.2018 г. Начална продажна цена на основание чл. 494 ал.2 от ГПК била определена в размер на 33 048 лв., което представлявало 90% от началната цена по първата продан /която в случая се явява проданта от 09.09.2017г. до 09.10.2017 г., при която продажната цена била определена като 75% от цената определена от ЧСИ в размер на 48 960 лв./ Длъжниците били уведомени за проданта по телефона, като за това било извършено надлежно отбелязване в уведомленията им. По проданта постъпило едно, единствено наддавателно предложение от К.Ф.И.касаещо процесния имот и за него тя предложила цена в размер на 33 200 лв. На 10.01.2018 г.бил съставен протокол, с който наддавачката К.И.била обявена за купувач, като представила единственото наддавателно предложение. На 15.01.2018 г. купучавката доплатила недвижимия имот и на 17.01.2018 г. било съставено постановление за възлагане на недвижим имот, с което процесния имот бил възложен на купувачката И.. Длъжниците били уведомени за постановлението за възлагане на 18.01.2018 г. и в законоопределения срок – 24.01.2018 г. депозирали процесната жалба.

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес и в законоустановения срок. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

         Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 3 от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника при две хипотези, на първо място ако наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или ако имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

         При проверката извършена по делото съдът не констатира пороци, които да водят до ненадлежно извършена публична продан. Действително, длъжниците за част от случаите са били уведомявани по телефона за предприеманите от ЧСИ действия. Но те лично са получили първоначалната покана за доброволно изпълнение, в която е било отразено, че спрямо процесния недвижим имот има наложена възбрана и се предприемат принудителни действия. Длъжникът Ч. лично е присъствал на описа на недвижими имот и е станал негов пазач, а според разпоредбата на чл. 42 ал.3 от ГПК макар и и по изключение страните могат да бъдат уведомявани и по телефона за предстоящи процесуални действия. В случая за някои от тях длъжниците са били уведомявани по телефона, като надлежно е било направено отбелязване в самите уведомления кога е станало уведомяването. Съдът намира, че съображенията за пристрастност на ЧСИ са неоснователни. В този смисъл съдът не констатира процесуални нарушения във ръзка с надлежното разгласяване на проданта, по която е бил продаден процесния недвижим имот. ЧСИ е съставил съответните необходими актове, които се намират на стр. 285 от делото. Съответно, констативния протокол от 08.12.2017 г., с който ЧСИ е приел, че насрочената публична продан от 09.12.2017 г.  до 09.01.2018 г. е редовно разгласена е бил своевременно вписан в регистъра н Сливенски районен съд видно от поставен печат на стр. 290 по делото № 683/08.1.2017 г.

         Съдът не споделя твърденията на жалбоподателите, че е било допуснато процесуално нарушение, като първоначално за имота не е била изискана данъчна оценка, такава е била изискана и се намира на стр. 136 от делото и тя е на стойност многократно по-малка от определената от ЧСИ. Следва да се посочи, че разпоредбата на чл. 468 от ГПК сочена от жалбоподателите като неспазена касае изпълнението върху движими вещи. Изпълнението върху недвижими вещи е регламентирано в разпоредбата на чл. 383 и сл. от ГПК. Трябва да се посочи, че първоначално принудителното изпълнение спрямо процесния имот е било предприето в условията преди изменението на ГПК с бр. 86/2017г. от 27.10.2017 г. Според разпоредбата на чл. 485 ал.1 в редакцията преди изменението от 2017 г. съдебният изпълнител определя началната цена, от която ще започне наддаването при спазени разпоредбите на чл. 468 от ГПК. В този вариант ЧСИ е можел лично да определи начална цена при публичната продан. Това ЧСИ е направил и в конкретния случай с разпореждането си от  05.09.2017 г., с което определил оценка за ½ ид.част от процесния недвижим имот в размер на 48 960 лв. От тази цена съобразно разпоредбата на чл. 468 ал.1 от ГПК преди изменението през 2017 г. той определил начална цена, от която да започне наддаването в размер на 75% от стойността на вещта, а именно 36 720 лв. Тъй като тази продан не била осъществена била извършена последната публична продан, при която началната тръжна цена била определена в размер на 90% от началната тръжна цена определена от ЧСИ  /36 720 лв./ и е била в размер на 33 048 лв., съобразно разпоредбата на чл. 494 ал.2 от ГПК в редакцията му от 27.10.2017г.  С оглед на всичко казано по-горе съдът не намира процесуални нарушения, които да са извършени от ЧСИ по процесната публична продан и които да водят до порок на проданта, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно.

         От данните по делото не се установи и порок, който да се изразява в непродажба на процесния имот по най-високата предложена цена. Било е направено едно, единствено наддавателно предложение, книжата по което са били надлежно отворени и отразени в протокол от ЧСИ и правилно единствената наддавачака е била обявена и за купувач на имота. Няма законово изискване, според което след като нима направено само едно наддавателно писмено предложение да се изисква  да бъде дадена възможност на наддавача да направи ново, по-високо наддавателно предложение. Очевидно е, че това е лишено от всякаква логика. Платената цена е по-висока от обявената като начална от ЧСИ. От представените по изпълнителното дело писмени доказателства е видно, че след първоначалния депозит в законоопределения срок купувачката е довнесла сумата по сметка на ЧСИ, така че и в този аспект не съществува процесуално нарушение /наддавачката е била обявена за купувач на 10.01.2018г., а на 18.01.2018 г. е приведен остатъкът от дължимата сума/.

         Предвид гореизложеното частната жалба се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.Ч. ЕГН ********** и Д.К.Ч. ЕГН ********** *** против Постановление за възлагане от 17.01.2018г. на ЧСИ П.Г.по изп.д. № 20178360400025 за имот с идентификатор № 67338.701.89 като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.