Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 14.06.2018 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в открито съдебно заседание на двадесет и трети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                            МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

При секретаря Елена Христова, разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 190 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на третото лице Т.Ж.Д., ЕГН ********** *** против действията на ЧСИ П.Г. – Постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20148370400244  от 26.02.2018 г.

В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е незаконосъобразно, тъй като недвижимия имот, който е възложен с оспорваното Постановление от 26.02.2018 г. всъщност е част от нейния недвижим имот. Твърди, че такава самостоятелна сграда не съществува, а ЧСИ е възложил част от сграда, която е нейна собственост и която владее от 1975 г. до настоящия момент. Процесната сграда с идентификатор 67338.702.274.1 не можела да съществува самостоятелно поради несъответствието и с разпоредбите на ЗУТ ( §1т.29 от ДР на ЗУТ, чл. 40 ал.1 ЗУТ). Сградата нямала самостоятелен вход, а изградения на първи етаж „коридор“ бил обща част за цялата жилищна сграда и през него се осъществявал достъпът до мазето на жалбоподателката . Моли се обжалваното постановление да бъде отменено.

По делото е депозирано становище от длъжниците по изп.дело№ 20148370400244 – В.Д.Н., ЕГН ********** и Н.Б.Н. , ЕГН **********, с което същите са заявили , че изложените в жалбата факти и обстоятелства съответстват напълно на фактите от действителността и че същата е основателна.  Процесният имот не могъл да има самостоятелност, тъй като нямал самостоятелен вход. Молят да се отмени обжалваното постановление.

Взискателите по изпълнението „ П.К.Б. „ АД и „Мизия милк“ ЕООД , както и купувачът Х.А.М.( С. ) не са изразили становище по жалбата.

В обясненията дадени по реда на 436 ал. 2 от ГПК ЧСИ е посочил, че жалбата е недопустима, а по същество и неоснователна. По изпълнителното дело обект на изпълнение бил недвижим имот със самостоятелен кадастрален номер, който бил ипотекиран . С договора за покупко- продажба се бил продал самостоятелен обект , а не идеални части . Възбраната на имота била направена според описаното в ипотеката, съответно продажбата била в съответствие с описаните възбрана и ипотека. Не било в компетентността на ЧСИ да се произнася дали обектът е самостоятелен или не. То счита, че публична продан и наддаването са били извършени надлежно и имуществото било възложено по най – високата предложена цена. ЧСИ посочва , че третото лице не е от кръга на лицата, които имат право да обжалват постановлението за възлагане, а само от кръга на лицата, които могат да обжалват определено действие. В становището се посочва , че е недопустимо в това производство контролиращия законосъобразността на действията на ЧСИ съд да се произнася относно спорния материално правен въпрос, който е залегнал в жалбата, тъй като би се нарушил принципът на защита на ответника предвид на обстоятелството, че настоящето производство е едноинстанционно.

         В с.з.жалбоподателката Д. редовно призована не се явява. Представлява се от адв. Й., който поддържа жалбата на основанията изложени в нея и моли да бъде уважена.

         В с.з. длъжникът Н. не се явява и не се представлява.

         В с.з. длъжникът Н. се явява лично и заявява, че жалбата е основателна, поради което моли тя да бъде уважена.

         В с.з. взискателят „ П.К.Б. „ АД не се представлява. Процесуалният му представител адв.Б. – Д. в писмено становище заявява, че жалбата е неоснователна и не следва да се уважи.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело2014837040244 по описа на ЧСИ Г. било образувано на 02.04.2014 г. по молба на „Прокредитбанк ( България)“ ЕАД, гр. София във връзка с представен изпълнителен лист от 20.02.2014 г. На длъжниците е били изпратени покани за доброволно изпълнение получени на 27.05.2014 г. и на 21.06.2014 г.

         На 21.05.2014 г.била вписана възбрана вх.№ 2819 на процесния имот с идентификатор 67338.702.274.1 находяща се в *********. На 25.07.2014 г. взискателят поискал принудителното изпълнение да бъде насочено спрямо ипотекирания в негова полза и възбранен процесен имот чрез извършването на опис и публична продан. На 10.11.2014 г. на длъжниците били връчени призовки с насрочена да та за извършването на опис на имота.Такъв бил извършен на 11.11.2014 г. Била извършена пазарна оценка на имота от ВЛ Б., според която пазарната стойност на имота е била 139 700 лв., а ликвидната 111 800 лв. На 01.12.2014г. била обявена публична продан на имота с оценка на имота 139 700 лв. и начална продажна цена 105 000лв., която да се извърши за периода 20.12.2014– 20.01.2015 г. Проданта била надлежна разгласена. На 21.01.2015г. публичната продажба била обявена за нестанала, тъй като не били депозирани наддавателни предложения.

На 28.01.2015 г. била депозирана от взискателя молба за извършване на нова публична продан. С обявление от 19.02.2015 г. била обявена такава с начална продажна цена 84 000 лв. С протокол от 08.04.2015 г. проданта отново била обявена за нестанала, поради непостъпили наддавателни предложения.

На 20.04.2015 г. взискателят депозирал молба за извършване на нова публична продан. Такава била обявена на 24.06.2015 г. с начална продажна цена 105 000 лв. С протокол от 28.07.2015 г. проданта била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения. Последвала нова молба от взискателя за публична продан при условията на чл. 494 ал. 2 от ГПК. ЧСИ обявил публична продан на процесния имот на 02.11.2015 г. с начална продажна цена 84 000 лв. Отново проданта била обявена за нестанала на 08.12.2015 г. поради липса на наддавателни предложения.

На 16.12.2015 г. взискателят депозирал нова молба за извършване на поредна публична продан. С разпореждане от 16.03.2016 г. ЧСИ  насрочил нова публична продан, определил оценка на имота 80 000 лв. и начална тръжна цена в размер на 75% или 60 000лв. На 20.04.2016 г. публичната продан била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения.

На 25.04.2016 г. . взискателят депозирал молба за извършване на нова публична продан. Такава била обявена на 08.06.2016 г. с начална продажна цена 48 000 лв. С протокол от 12.07.2016 г. проданта била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения.

На 25.07.2016 г. взискателят депозирал нова молба за извършване на поредна публична продан. С разпореждане от 06.10.2016 г. ЧСИ  насрочил нова публична продан, определил оценка на имота 70 000 лв. и начална тръжна цена в размер на 75% или 52 500лв. На 09.11.2016 г. публичната продан била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения.

На 17.11.2016 г. . взискателят депозирал молба за извършване на нова публична продан. Такава била обявена на 01.02.2017 г. с начална продажна цена 42 000 лв. С протокол от 08.03.2017 г. проданта била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения.

На 20.03.2017 г. взискателят депозирал нова молба за извършване на поредна публична продан. С разпореждане от 27.04.2017 г. ЧСИ  насрочил нова публична продан, определил оценка на имота 62 000 лв. и начална тръжна цена в размер на 75% или 46 500лв. На 30.05.2017 г. публичната продан била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения.

На 12.06.2017 г. . взискателят депозирал молба за извършване на нова публична продан. Такава била обявена на 17.07.2017 г. с начална продажна цена 37 200 лв. С протокол от 23.08.2017 г. проданта била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения.

На 11.09.2017 г. взискателят депозирал нова молба за извършване на поредна публична продан. С разпореждане от 19.10.2017 г. ЧСИ  насрочил нова публична продан, определил начална тръжна цена в размер на 75% или 46 500лв. На 22.11.2017 г. публичната продан била обявена за нестанала поради нерегистрирани наддавателни предложения.

На 04.12.2017 г. . взискателят депозирал молба за извършване на нова публична продан. Такава била обявена на 18.01.2018 г. с начална продажна цена 41 850 лв. На 20.02.2018 г. било депозирано наддавателно предложение от Х.А. С., с което била предложена цена за процесния недвижим имот в размер на 42 000лв. На 21.02.2018 г. бил съставен протокол за постъпили наддавателни предложения, в който било отразено, че единственото наддавателно предложение е постъпилото от С., че същото се явява с най - високо предложение, поради което С. била обявена за купувач на имота. На 26.02.2018 г. ЧСИ съставил постановление за възлагане на недвижим имот, с което имотът бил възложен на С..

Длъжниците В.Н. и Н.Н. били уведомени за извършеното възлагане на имота на 08.03.2018 г.

С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека от 16.12.2010 г. длъжниците учредили в полза на взискателя договорна ипотека върху процесния имот.

Настоящата жалба е депозирана на 14.03.2018 г. от Т.Ж.Д. – трето лице в изпълнителното производство, което не е участвало в публичната продан и не е внасяло задатък по нея.

         Депозираната жалба се явява процесуално допустима, но неоснователна поради следните съображения:

         Съгласно разпоредбата на чл.435 ал.4 от ГПК третото лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител, когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването се намират във владение на това лице. В случая жалбоподателката твърди, че винаги е владяла процесния имот, което прави жалбата допустима. Неоснователни са обаче твърденията и за незаконосъобразни действия на ЧСИ. Следва да се отбележи, че в настоящето производство не се решават по същество материално – правни спорове. ЧСИ е действал законосъобразно като е извършил публична продан на процесния имот. По отношение на него е имало вписана ипотека в полза на взискателя и проданта на имота е извършена съобразно данните заложени в договора за ипотека от 2010г. Не е във възможностите нито в задълженията на ЧСИ да преценя доколко представената му ипотека е законосъобразна. Той е действал в кръга на своите правомощия съобразно предоставените му законови основания.

По тези съображения, съдът  

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

 

               

ОСТАВЯ без уважение жалбата на третото лице Т.Ж.Д., ЕГН ********** *** против действията на ЧСИ П.Г. – Постановление за възлагане на недвижим имот по изп.д. № 20148370400244  от 26.02.2018 г. като недопустима.

 

         Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.