Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   121

 

гр. Сливен, 13.04.2018 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                              СТЕФКА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.ч.гр. д.  N 198 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ДСИ на 28.03.18г. е постъпила жалба от взискателя против разпореждане на СИ за отмяна на обявена публична продан при условията на чл. 491 от ГПК и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателката заявява, че ДСИ незаконосъобразно е отменил обявената публична продан на описан по делото лек автомобил, тъй като неправилно е приел, че са заплатени от длъжника всички дължими  суми. Заявява, че в посочените от вещото лице задължения не са включени лихвите и нейните разноски по делото, поради което не е налице условието по чл. 491 от ГПК за отмяна на проданта. Моли въззивния съд да отмени действието на ДСИ, като постанови решение, с което отмени разпореждането за отмяна на обявената публична продан като незаконосъобразно.

Насрещната по жалбата страна  е подала писмено възражение, с което счита, че правилно СИ е счел, че са изплатени всички задължения и правилно не е пристъпил към изпълнение на вече погасено вземане. Моли да не се уважава жалбата..

ДСИ е представил писмени мотиви, в които заявява, че оплакването н ажалбоподателката не отговаря на истината, в експертното заключение са включени всички дължими суми и те са изплатени в срока по чл. 491 от ГПК, поради което той е отменил обявената публична продан.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, длъжника и мотивите на ДСИ, СлОС счита, че жалбата е допустима  - подадена в законовия срок от процесуално легитимиран субект, имащ правен интерес от обжалването, чрез издалия постановлението СИ. Разпореждането за отмяна на публична продан е от кръга на актовете, за които правната норма изрично предвижда възможност да бъдат обжалвани от взискателя, съгласно чл. 435 ал. 1 т. 1 от ГПК.

Разгледана по същество е основателна:

Единствената положителна предпоставка, заложена в нормата н ачл. 491 от ГПК, при наличието на която СИ може да отмени насрочена публична продан, е до изтичането на срока за подаване на писмените наддавателни предложения длъжникът да внесе всичко по предявените срещу него изпълнителни листове и разноските по изпълнителното дело.

В случая несъмнено в посочения срок е извършено плащане от длъжника и то е съобразено със заключението на последната назначена от СИ съдебно-счетоводна експертиза. Независимо от това обаче съдът счита, че не са се осъществили изискванията, въведени от нормотвореца – в това заключение не са изчислени задълженията за обезщетение за забава в размер на законовата лихва върху просрочените вноски за издръжката – тоест – не е внесено „всичко по предявените изпълнителни листове“, понеже паричното задължение по тях е лихвоносно. Не са включени и разноските на взискателката, а само таксите и разноските за вещо лице, следователно – не са внесени  и всички „разноски по изпълнителното дело“. Няма разграничение в правната норма относно вида на разноските и в тях несъмнено се включват тези, направени от взискателката за адвокатски хонорар и други деловодни такива, за чието внасяне тя е имала задължение.

Така, въпреки, че длъжникът е внесъл своевременно всички суми, изчислени от вещото лице по тази експертиза, това не активира действието на разпоредбата на чл. 491 от ГПК, щом задълженията са ненадлежно определени.

Приложеното „обяснение“ от 02.04.2018г. до ДСИ от страна на вещото лице, че „в разговор с адвокат С. и след обсъждане с нея, се установило, че задълженията за законни лихви и заплащане на адвокатски хонорар ще бъде предмет на друга процедура“, само потвърждава извода на настоящия състав за липса на условия за неизвършване на проданта.

Страните в изпълнителното производство могат да договарят доброволно изпълнение и начините за извършването му, но техните отношения нямат сила да дерогират императивни законови изисквания. Невключването в размера на внесената от длъжника сума на обезщетението за забава в размер на законовата лихва и на разноските на взискателката прави плащането непълно и го дисквалифицира като годно да предизвика последицата по чл. 491 от ГПК.

Поради това разпореждането на ДСИ, с което е отменил обявената публична продан е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Няма пречка, естествено, при внасяне на останалите суми в предвидения от правната норма срок, проданта да не се извърши, но към момента не са налице условията за нейната отмяна.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

         

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  разпореждане на ДСИ от 15.03.2018г. по изп.д. № 127/2012г. по описа на СИС при СлРС за отмяна на обявената публична продан на МПС рег. № СН 8909 СА поради цялостно изплащане на задълженията по делото, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: