Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Сливен, 20.04.2018 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на двадесети април през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                            МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

 

Разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 199 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

         Производството е по глава ХХХІХ от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на длъжника Д.Д.А. ЕГН********** *** против действията по налагане на възбрана върху недвижим имот на ЧСИ П.Г.по изп.д. № 20108370400557 за имот с идентификатор № 81387.501.8 заедно с построената в него сграда с идент.№ 81387.501.8.1.

         В жалбата се твърди, че налагането на възбрана на имот с идентификатор № 81387.501.8 е незаконосъобразно, тъй като той представлявал жилище, единствено на длъжника и като такова било несеквестируемо на основание чл. 444 т. 7 от ГПК.

         Взискателите по изпълнителното дело не са изложили становище по частната жалба.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК ЧСИ е посочил, че жалбата е допустима , но по същество неоснователна, като е изложил подробни съображения за това.

         От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът прецени следната фактическа обстановка:

         Изпълнително дело20108370400557 по описа на ЧСИ Г.било образувано на 15.06.2010 г. по молба на „Инвестбанк“ АД гр. София във връзка с представен изпълнителен лист от 07.06.2010 г. На длъжницата е била изпратена покана за доброволно изпълнение получена лично на 05.07.2010 г. По изпълнителното дело са предприемани различни изпълнителни действия касаещи недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на взискателя. Въпреки това задължението не е било изцяло погасено. На 15.02.2018 г., взискателят по делото поискал от ЧСИ да бъде наложена възбрана върху 1/2ид.ч. от поземлен имот с площ от 1091.00 дка  и върху ½ ид.ч. от жилищна сграда от 66 кв.м. находящи се в ********. На 27.02.2018 г. било направено искане до Агенцията по вписване при РС – Сливен за вписване на възбрана на имот с идентификатор № 81387.501.8 заедно с построената в него сграда с идент.№ 81387.501.8.1 находящи се в ******** Възбраната била вписана по 01.03.2018 г. с вх. № 1186. Съобщението за наложена възбрана било изпратено с обратна разписка до Кмета на с.Чинтулово за връчване . Било получено в кметството на 08.03.2018 г., но няма данни , кога длъжницата е била уведомена за наложената възбрана. На 15.03.2018 г., в законоопределения срок била депозирали процесната жалба.

         С оглед гореизложеното депозираната жалба се явява процесуално допустима като подадена от надлежна страна с правен интерес и в законоустановения срок. Разгледана по същество жалбата се явява неоснователна.

         Съгласно разпоредбата на чл. 435 ал. 2 т. 2 от ГПК длъжникът може да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо. В чл. 444 т.7 от ГПК е посочено, че изпълнението не може да бъде насочено срещу жилището на длъжника ако той или член на семейството му нямат друго жилище.

Следва да се отбележи, че налагането на възбрана не е същинско изпълнително действие , с което се реализира принудителното изпълнение. С него се цели дадено имущество да остане в патримониума на длъжника и при възможност да бъде използвано за събиране на задължението, за което е образувано изпълнителното дело. В случая следва да се вземе предвид задължителната съдебна практика обективирана в Тълкувателно решение №2/26.06.2015 г. по т.д.№2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, съгласно което налагането на запор или възбрана върху несеквестируема, непотребима вещ (каквато се явяват процесните недвижимите имоти) е допустимо.

Предвид изложеното жалбата се явява неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.А. ЕГН********** *** против действията по налагане на възбрана върху недвижим имот на ЧСИ П.Г.по изп.д. № 20108370400557 за имот с идентификатор № 81387.501.8 заедно с построената в него сграда с идент.№ 81387.501.8.1 като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

Решението не подлежи на обжалване .

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.