Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

       гр. Сливен, 24.04.2018 година

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание проведено на двадесет и четвърти април през две хиляди и осемнадесета година в състав:               

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ:МАРТИН САНДУЛОВ

                                                                          МАРИЯ БЛЕЦОВА

 

като разгледа докладваното от Мартин Сандулов  гр. д.  N 214 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното: 

         

Производството е по реда на  чл.435 от ГПК.

Производството е образувано по жалба подадена от длъжник чрез процесуален представител по пълномощие. В жалбата се твърди, че постановлението за възлагане на недвижимия имот е неправилно и незаконосъобразно.

 Длъжникът П.П.С. ЕГН ********** обжалва постановление за възлагане на недвижим имот от 23.02.2018г. по изпълнително дело № 20178370401189 по описа на ЧСИ П.Г.с твърдения, че жилището, предмет на продажбата, е единствено за семейството и в случая е налице насочване на изпълнението, което длъжникът смята за несеквестируем, а на  следващо място имотът не е възложен по най-високата предложена цена.

Не са постъпили становища по подадената жалба от страните и ЧСИ.

Настоящият състав, след като се запозна с жалбата и изпълнителното дело, приема, че жалбата е неоснователна по следните съображения:

В жалбата длъжникът се позовава на несеквестируемост на продадения имот, който представлява жилище и което е единствено за него, т.е. на съответната хипотеза уредена в чл.444 т. 7 от ГПК. В случая обаче той не може да се ползва от забраната на този текст, тъй като се касае за  имот, върху който е бил учредена ипотека и взискател по изпълнителното дело е именно ипотекарният кредитор. Така  следва да се приеме, че жалбата на тези основания не следва да бъде уважавана, тъй като е неоснователна.

На следващо място в жалбата е направено оплакване, че имотът не е бил възложен по най-високата предложена цена.

Съгласно задължителната тълкувателна практика на ВКС при действието на отменения ГПК, при обжалване на постановлението за възлагане, на проверка от съда подлежаха всички предхождащи изпълнителни действия от връчването на поканата за доброволно изпълнение през несеквестируемостта, оценката на имуществото, разгласяването и провеждането на проданта и обявяването на купувача до самото възлагане. При действието на новия ГПК постановлението за възлагане може да бъде обжалвано само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

Връчването на поканата за доброволно изпълнение, оценката на имуществото и разгласяването на проданта подготвят, но не са част от наддаването, поради което те излизат вън от предмета на проверка при обжалване на постановлението за възлагане. Част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най-високата предложена цена.

В случая не се установява да са допуснати нарушения на процедурата по извършване на проданта и възлагането на имота. Очевидно е, че той е възложен на предложилия най – висока цена.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата подадена от процесуалния представител на длъжника П.П.С. ЕГН ********** против постановление за възлагане на недвижим имот от 23.02.2018г. по изпълнително дело № 20178370401189 по описа на ЧСИ П. Г..

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           

ЧЛЕНОВЕ: