Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен 19.06.2018 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение…. в закрито

 заседание на деветнадесети юни

през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

ЧЛЕНОВЕ: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря…………………....………………………и с участието на прокурора………….................…. ………………………като разгледа докладваното от ……… Снежана Бакалова……...............…в гр.дело.. № 248  по описа за 2018 година за да се произнесе съобрази:

           

Производството е за поправка на очевидна фактическа грешка и намира правното си основание в чл.247 от ГПК. Образувано е по почин на съда.

            След справка с постановеното решение, съдът констатира, че е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното решение като е посочил че се оставя без уважение жалбата срещу действията на ДСИ по изп.дело № 230/18 по описа на ДСИ при СлРС, вместо по изп. дело № 415/18 по описа на ДСИ при СлРС.

            Налице са условията за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, тъй като е налице разминаване между формулираната воля на съда в мотивите и в диспозитива. Видно от мотивите се касае за образуваното производство по изп. дело № 415/18 по описа на ДСИ при СлРС.

            Ръководен от изложените съображения  и на основание чл. 247 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в мотивите и  в  диспозитива на Решение № 189/15.06.2018г.  по в.гр.д. № 248/18 г. по описа на СлОС, като на страница първа, ред шестнадесети и на страница трета, ред първи  вместо „изпълнително дело № 230/18 по…..“ да се чете: „изпълнително дело № 415/18 по описа на ДСИ при СлРС, чрез…“.

Настоящото Решение да се счита неразделна част от Решение № 189/15.06.2018г. по в.гр.д.№ 248/18 по описа на СлОС.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: