Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   №100

 

гр.Сливен, 07.06.2018г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в публично съдебно заседание на шести юни през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:          МАРИЯ БЛЕЦОВА

СТЕФКА М.

 

при секретаря Ивайла Куманова, като разгледа докладваното от съдия Стефка  М. въззивно гражданско дело №250 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

Образувано по жалба на наддавач в проведена публична продан на недвижим имот - Н.Г.Ч. срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.03.2018г. по изп.д.№20172220400186 по описа на ДСИ при НЗРС.

В жалба си жалбоподателят твърди, че не е доволен от действията на съдебния изпълнител по издаването на обжалваното постановление. Посочва, че неговото наддавателно предложение неправилно е обявено за невалидно и протоколът за това е незаконосъобразен. При съставянето на протокола липсвала пълна индивидуализация на имота. Законът не изисквал посочване в наддавателното предложение на ЕГН, данни от лична карта, адрес и подпис под наддавателното предложение. В приложеното банково бордеро за внесен задатък били посочени въпросните данни, а на плика бил посочен номера на изпълнителното дело. От самото предложение било ясно, че предложената от него цена е 4192лв., която безспорно не е задатък, който е внесъл и документирал. По отношение на липсата на подпис, посочва, че присъствал при отварянето на предложенията лично и потвърдил направеното от него наддавателно предложение. Поради това счита, че наддаването не е извършено надлежно и имуществото не било възложено  по най-високата цена, която е предложената от него. Моли съда да отмени обжалваното постановление за възлагане и вместо него да постанови решение, с което да го обяви за купувач на имота, като наддавач, предложил най-висока цена или да върне делото за обявяване на нова продан.

В законоустановения срок не е подадено становище по жалбата от страните в изпълнителното производство.

На основание чл.436, ал.3 от ГПК съдебния изпълнител е депозирал писмени обяснения, в които е посочил хронологично извършените по делото действия и е изложил своето становище по жалбата – неоснователност на същата. Имота бил индивидуализиран н обявлението за насрочване на публична продан и непосочването на общината, в която се намира в протокола и в постановлението не водило до неяснота относно местоположението на имота. Счита, че ЕГН, адрес и номер на лична карта на наддавача са необходими данни относно правната идентификация на едно физическо лице и същите се явяват задължителен реквизит от наддавателното предложение. В практиката нямало спор и относно изискването за подписване на направеното писмено наддавателно предложение. Този порок счита, че не може да се санира в деня на отваряне на наддавателните предложения и устното заявяване на едно лице, че предложението е негово. Освен това посочва, че крайния момент за извършване на валидно наддавателно предложение е края на работното време на последния ден на проданта, който е изтекъл към момента на отваряне на пликовете и не може устно да се валидира писменото изявление. Съдебният изпълнител нямал право да дава възможност след отваряне на наддавателните предложения да дава възможност за уточняване и поправяне на вече направените предложения, тъй като това опорочавало самата процедура на равнопоставеност на участниците в наддаването.

В проведеното открито съдебно заседание, жалбоподателят Н.Ч., редовно призован не се явява и не се представлява.

В проведеното о.с.з. взискателите С.К.С. и Ж.С.С., редовно призовани, се явяват лично и с процесуален представител по пълномощие адв. М.М., която оспорва жалбата като неоснователна и моли съда да я остави  без уважение. Счита, че липсата на подпис под наддавателното предложение прави същото невалидно, тъй като липсва фактическо удостоверяване, че изявлението принадлежи точно на лицето, което се сочи за негов автор. Няма процесуален ред за отстраняване на нередовности в наддавателните предложения. Дори и да беше подписано в деня на отварянето, то действието щеше да е извън законовия .срок за подаване на валидно наддавателно предложение. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

В проведеното о.с.з. длъжникът Г.К.Ч., редовно призован не се явява и не се представлява.

От събраните по делото доказателствата, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

В СИС при НЗРС е образувано изпълнително дело №186/2017г. със страни: взискатели С.К.С. и Ж.С.С. и длъжник Г.К.Ч. въз основа на издаден изпълнителен лист от 08.09.2015г. по гр.д.№662/2014г. на НЗРС за изнасяне на публична продан на допуснат до съдебна делба недвижим имот, находящ се в *******– дворно място с площ 780кв.м., съставляващо УПИ №ІІ-208, кв.46, ведно с находящите се в имота сгради: полумасивна жилищна сграда с площ 32кв.м.; паянтова жилищна сграда с площ 56кв.м., ведно с прилежащото й избено помещение с полезна площ 18 кв.м.; паянтова стопанска сграда с площ 40кв.м., трите сгради – търпими строежи и паянтова стопанска сграда с площ 16кв.м., с посочени квоти на страните от правото на собственост.

Наложена е възбрана и е извършен опис на въпросния недвижим имот на 24.10.2017г., като е обявена публична продан на същия в периода 21.11.2017г. – 21.12.2017г.

Постъпили са три наддавателни предложения, както следва: на 04.12.2017г. от Г.К.Ч.; на 15.12.2017г. от С.К.С. и на 21.12.2017г. от Н.Г.Ч..

На плика, подаден от Г.К.Ч. /съделител/ е записано „наддавателно предложение по ИД №186/2017г. ДСИ К. от Г.К.Ч.,***. В плика е приложена вносна бележка от 04.12.2017г. за внесен от Г.Ч. задатък по изп.д.№186/2017г. на ДСИ НЗРС в размер на 322,50лв. и кариран лист, формат А4, на който е записано „задатък от Н.Г.Ч. гражданско дело №662/2014г. Районен съд нова Загора. За дворно място в с.Кортен с площ от 780кв.м., съставляващо УПИ ІІ208 в кв.46 по ПУП на с.Кортен. Предлагам сумата от 3701,50лв., изписана и словом“. Няма положен подпис.

На плика, подаден от С.К.С. /съделител/ е записано „наддавателно предложение по ИД №186/2017г. на ДСИ при НЗРС от С.К. ***. Няма внесен задатък. Наддавателното предложение, приложено в плика е попълнена на ръка бланка, съдържаща трите имена, ЕГН, Л.к.№, изд. и адрес на лицето, направило предложението С.С.; посочен номер на изп. дело; описание на имота и предложената цена от 3500лв., изписана и словом. Предложението е подписано от лицето.

На плика, подаден от Н.Ч. е записано „наддавателно предложение по ИД №186/2017г. ДСИ К. от Н.Г.Ч.“. В плика е приложена вносна бележка от 21.12.2017г. за внесен от Н.Ч. задатък по изп.д.№186/2017г. на ДСИ НЗРС в размер на 322,50лв. и кариран лист, формат А4, на който е записано „задатък от Н.Г.Ч. гражданско дело №662/2014г. Районен съд нова Загора. За дворно място в с.Кортен с площ от 780кв.м., съставляващо УПИ ІІ208 в кв.46 по ПУП на с.Кортен. Предлагам сумата от 4192лв., изписана и словом“. Няма положен подпис.

На 22.12.2017г. ДСИ в присъствието на явилите се наддавачи е отворил постъпилите наддавателни предложения по обявената публична продан и е съставил нарочен протокол от същата дата, с който е обявила постъпилите наддавателни предложения, отразил е кои приема за валидни и кои за невалидни и е обявил купувач на имота. Наддавателното предложение на Н.Ч. и на Г.К.Ч. са приети за невалидни, като несъдържащи необходимите реквизити – наименувано задатък, а не наддавателно предложение; посочен № на гражданско дело, а не на изпълнително дело; липсва ЕГН, № на лична карта, адрес, както и подпис на наддавача. С протокола е прието за валидно наддавателното предложение на С.С. и същият е обявен за купувач на имота за сумата от 3500лв., като е задължен в двуседмичен срок от разпределението да внесе сумата, необходима за изплащане на съразмерните части на останалите съделители.

С протокол от 14.03.2018г. ДСИ при НЗРС е извършил разпределение на продажната цена от 3500лв., съобразно квотите на тримата съделители на продадения неподеляем делбен имот и е указала на обявения купувач – съделителя С.К. в едноседмичен срок да внесе сумата от 1965,44лв., с която сума цената на имота надвишава вземането му по делото. Съобщението е връчено на С.К.С. на 21.03.2018г.

На 23.03.2018г. С.К.С. е внесъл по сметка на ДСИ при НЗРС по изп.д.№186/2017г. сумата от 1965,44лв.   

С постановление от 26.03.2018г. ДСИ при НЗРС по изп. дело №186/2017г. е възложил на С.К. *** процесния недвижим имот, представляващ дворно място с площ 780кв.м., съставляващо УПИ №ІІ-208, кв.46 по ПУП на с.Кортен, ведно с находящите се в имота сгради: полумасивна жилищна сграда с площ 32кв.м.; паянтова жилищна сграда с площ 56кв.м., ведно с прилежащото й избено помещение с полезна площ 18 кв.м.; паянтова стопанска сграда с площ 40кв.м., трите сгради – търпими строежи и паянтова стопанска сграда с площ 16кв.м., за сумата от 3500,00лв. Постановлението е съобщено на страните по изпълнителното дело и наддавача Н.Ч., който е получил съобщението на 11.04.2018г.

Жалбата против него е подадена от Н.Ч. на 17.04.2018г.

От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в законоустановения едноседмичен срок от получаване на съобщението за атакуваното действие, от процесуално легитимирано лице – наддавач в публична продан, внесъл задатък до последния ден на проданта и срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител /постановление за възлагане/, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Първото възражение на жалбоподателя за липса на пълна индивидуализация на имота – непосочване на общината, в която се намира населеното място в протокола за обявяване на купувач и в постановлението за възлагане е неоснователно. Обявеният за публична продан неподеляем делбен имот е описан в пълна степен в обявлението за продажба. Непосочването на общината, в която се намира с.Кортен, където е местонахождението имота, в протокола за постъпили наддавателни предложения и в постановлението за възлагане, не води до липса на достатъчна индивидуализация на имота, който е подробно описан в обявлението за проданта, нито опорочава атакувания акт - постановлението за възлагане. Липсата на този белег на индивидуализация не води нито до ненадлежно извършване на наддаването, нито до невъзлагането на имота по най-високата цена – основанията, само на които постановлението за възлагане може да бъде обжалвано. За участниците в наддаването е било безспорно ясно кой е продавания имот, за който те, в т.ч. жалбоподателят, са направили и съответните наддавателни предложения.

Второто, основно, възражение на жалбоподателя е, че ДСИ неправилно е приела, че наддавателното му предложение е невалидно, поради липса на редица реквизити - наименувано задатък, а не наддавателно предложение; посочен № на гражданско дело, а не на изпълнително дело; липсва ЕГН, № на лична карта, адрес, както и подпис на наддавача.

Настоящият състав счита това възражение за неоснователно.

Действително, някои от посочените от ДСИ като липсващи реквизити не водят до невалидност на подаденото наддавателно предложение. Това, според настоящия състав са: погрешното записване „задатък“ вместо „наддавателно предложение“, тъй като от съдържанието на същото е видно, че се касае за предложение, като е приложено изрично и банковото бордеро за внесен задатък, който безспорно не е равен на предложената от жалбоподателя цена. Погрешното посочване на номер на гражданско дело /това, по което е извършена делбата на процесния имот/ вместо номера на изпълнителното дело, също не е обуславящ невалидността на конкретното предложение порок, тъй като на плика изрично наддавача е посочил, че се касае за наддавателно предложение по изп.д.№186/2017г. на ДСИ К.. Непосочването на номер на личната карта на наддавача също не е задължителен реквизит за индивидуализирането на наддавача, при положение обаче, че са налице достатъчно индивидуализиращи такива – три имена и ЕГН. Следващите обаче липсващи реквизити, посочени от ДСИ, водят до невалидност на наддавателното предложение на жалбоподателя, според настоящия състав.

Първото основно задължение на съдебния изпълнител е да провери самоличността /за физическо лице, както е настоящия случай/ на наддавача. Съдебният изпълнител следва да провери и да се убеди в самоличността на направилото съответното предложение лице, за да изключи участието в проданта на лице, измежду тия по чл.490 от ГПК, които нямат право да участват в наддаването. Основен индивидуализиращ белег на физическото лице освен неговите три имена е и ЕГН. Безспорно, в наддавателното предложение на жалбоподателя ЕГН няма посочено. Такова не може да се изведе по тълкувателен път, както за горните липсващи реквизити. Присъствието на лицето при отварянето, също не отстранява този порок, тъй като съдебния изпълнител няма база за сравнение - на явилото се лице, с лицето, направило наддавателното предложение, при липсата на изрично посочено ЕГН.

Липсата на подпис на наддавача в наддавателното предложение, също е порок, водещ до невалидност на предложението. Действително, процесуалният закон в чл. 489, ал. 2 ГПК не поставя изрично изискване наддавателното предложение да бъде подписано. От друга страна процесуалния закон не въвежда изрично и изискване наддавателното предложение да бъде представено писмено, но това следва от логиката на закона, която изисква подаването му в запечатан плик. От тук нататък е налице законова празнота, относно допълнителните изисквания за валидност на наддавателното предложение, която обаче е запълнена от практиката. Тази празнота се състои в липсата на посочване като задължителен реквизит на наддавателното предложение да бъде подписано, респ. когато то се подава от пълномощник да бъде подписано с отбелязване на упълномощаването и да е придружено с валидно пълномощно. В практиката и теорията няма спор относно изискванията, които следва да бъдат спазени, за да бъде валидно извършено едно волеизявление в писмена форма. Както бе посочено по- горе, процесуалният закон имплицитно съдържа изискване за такава форма на наддавателното предложение, която е свързана с действителността на това юридическо действие.  Особеност на всяко писмено волеизявление е обстоятелството, че при създаването му може да има разминаване между физическия му автор, а именно лицето изпълнило физически текста и неговия юридически автор, а именно лицето подписало текста, респ. документа, на последния и по същество му се приписва материализираното в текста волеизявление. Ето защо при липса на подпис под изпълнения текст всякога липсва идентификация на юридическия му автор/издател. Това е така, тъй като фактически липсва удостоверяване, че направеното волеизявление принадлежи на лицето, което се приписва да го е извършило, макар и в самия текст под/ над/ в него да са посочени имената на сочения за юридически автор. Подписания частен документ, какъвто е наддавателното предложение, представлява пълно доказателствено средство за авторството на изявлението. Безспорно, при поставен подпис, е ясно и е достатъчно да се приеме кой е автора на съдържащото се в него изявление. В случая, при липса на подпис, такава сигурност съдебният изпълнител няма. Неподписания документ не удостоверява по никакъв начин кой е автора на изявлението и това е обстоятелство, което при един исков процес подлежи на доказване. В случая обаче, пред съдебния изпълнител не може да се развие такова производство по установяване авторството на предложението, неподписано от издателя си. Този порок на наддавателното предложение и липсата на доказателство относно авторството на изявлението, не може да бъде саниран в последващ момент. Съдебният изпълнител извършва преценка за съответствието на наддавателното предложение със законовите изисквания, без да е овластен да тълкува волята на наддавача, да му дава възможност да уточнява, допълва или поправя вече направено предложение. Разпоредбата на чл. 489, ал. 5 ГПК указва, кой е последния момент за извършване на валидни наддавателни предложения, а именно края на работното време в последния ден, който в настоящия случай е 21.12.2017г. Следователно, всяко наддавателно предложение, направено извън този срок, се счита за невалидно, а изявлението на жалбоподателя при отваряне на наддавателните предложения за потвърждаване, че предложението е негово е от 22.12.2017г. и е именно такова, тъй като не може да се приеме, че то санира порока на наддавателното й предложение с обратна сила, която по същество в правото е изключение от общия принцип на действие за напред. Освен това устното потвърждаване не санира порока, тъй като предложението си остава неподписано, т.е. с недоказан автор.

Допълнителен аргумент за изискването за подписване на направеното в писмена форма наддавателно предложение е и разпоредбата на чл.492, ал.2 от ГПК, която императивно предвижда в случаите на устно наддаване, наддавачът да се подпише изрично срещу направеното наддавателно предложение, записано в протокола. Следователно, законът не допуска наличие на неподписано /подписа е доказателство за авторството/ наддавателно предложение, както тези направени в писмена форма в запечатан плик, съгласно разпоредбата на чл.489, ал.2 от ГПК, така и тези направени по реда и условията на чл.492, ал.2 от ГПК в устна форма, но изрично отразени  протокола и надлежно подписани /подписа следва да е срещу предложението, а не в края на протокола/ от наддавача.

Воден от тези мотиви, настоящият състав приема, че направената констатация на ДСИ в протокол за обявяване на постъпили наддавателни предложения и на купувач съставен на 22.12.2017г. е правилна и законосъобразна и следователното направеното наддавателно предложение на жалбоподателя е невалидно. По същите съображения е невалидно и аналогичното предложение на Г.Ч.. Следва само да се отбележи, че двете наддавателни предложения – на Г.Ч. и на Н.Ч. са изписани с един и същ почерк, по един и същ начин и съдържание, естествено с разлика в предложената цена, неподписани, при което положение именно липсата на подпис на двете еднакво изписани, от един и същ човек предложения, не установяват по никакъв начин от кого са направени. В този случай е абсолютно необходимо /извън изложените по-горе съображения/ да бъдат подписани, за да се установи кой е автора на всяко едно от тях. Именно еднаквия почерк показва изписването им от едно и също лице, неустановено кое и безспорно това не са двете посочени само с трите си имена лица.

С оглед обявяването за невалидни на предложенията на жалбоподателя Н.Ч. и на Г.Ч., което действие е правилно и законосъобразно, то остава едно валидно наддавателно предложение и неговия безспорен автор е обявен за купувач. Следва само да се отбележи, че С.С., съгласно разпоредбата на чл.489, ал.1 от ГПК не внася задатък. При това положение, ДСИ законосъобразно е обявил за купувач на имота единствения наддавач с валидно наддавателно предложение, чиято цена се явява и най-висока по смисъла на закона.

Видно от приложените по делото доказателства С.С. е внесъл в законоустановения срок определената с влязлото в сила разпределение сума, необходима за изплащане на съразмерните части на останалите съсобственици. Съгласно разпоредбата на чл.496, ал.1 от ГПК след своевременното внасяне на дължимата сума, съдебният изпълнител е възложил на лицето, обявено за купувач имота с обжалваното постановление от 26.03.2018г.

С оглед изложеното съдът не установи да са допуснати нарушения на процесуалните правила и норми при извършване на публичната продан във проверяваната фаза на извършване на наддаването и при завършващото я действие – възлагането на недвижимия имот, поради което намира, че обжалваното постановление на ДСИ при НЗРС е правилно и законосъобразно, а подадената против него жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение.  

Ответните по жалбата лица – взискателите С.С. и Ж.С. са претендирали присъждане на направените в производството разноски и с оглед изхода на спора по жалбата – неоснователността на същата, жалбоподателят следва да бъде осъден да им заплати направените по делото разноски в доказания размер от 200лв.

По тези съображения, съдът  

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.Г.Ч. с ЕГН ********** *** срещу Постановление за възлагане на недвижим имот от 26.03.2018г. по изп. дело №20172220400186 по описа на СИС при РС – Нова Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА Н.Г.Ч. с ЕГН ********** *** да заплати на С.К.С. с ЕГН ********** и Ж.С.С. с ЕГН **********,*** сумата от 200лв., представляваща направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

          

                                                                     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     

 

 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                            2.