Р Е Ш Е Н И Е 

 

Гр. Сливен, 15.06.2018 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в закрито

 заседание на петнадесети юни     през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                               Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                            Членове: ХРИСТИНА МАРЕВА

ВАНЯ АНГЕЛОВА

при секретаря……………..………и с участието на прокурора……...като разгледа докладваното от съдията Сн. Бакалова…… в. гр. дело № 264 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е по обжалване на действията на съдебния изпълнител и намира правното си основание в чл. 435 ал.2 т.7 от ГПК.

          Образувано е по жалбата на Г.М.Т. против действията на ЧСИ Г.Г., рег.№ 915 на КЧСИ по изпълнително дело № 20189150400034. Твърди, че е длъжник по посоченото изпълнително дело. На 02.02.2018 от банковата сметка на другия солидарен длъжник Ж.Д.Т. била удържана сумата 9 292,88лв. От поканата за доброволно изпълнение, която получила на 26.03.2018г. било видно, че сумата 9 292,88лв. е цялото задължение, което е поканена да плати. На 24.03.2018г. получила съобщение от ЧСИ Г.Г., рег.№ 915 на КЧСИ, с което я уведомяват, че е наложен запор върху притежавания от нея в режим на СИО лек автомобил марка „Фолксваген Голф“.  На 26.03.2018г. освен поканата за доброволно изпълнение й били връчени и уведомление за присъединяване на НАП и уведомление за остатък за плащане по изпълнителното дело в размер на 567,48лв. Твърди, че ЧСИ й дал различни обяснения за произхода на дължимите суми – веднъж че са разноски, а друг път че се дължат на взискателя. Твърди, че не   дължи посочените суми, с изключение на сумата 44,46лв. лихви и сумата 96,47лв. на НАП и 12лв. д.т. по т. 26 от ТТРЗЧСИ. Моли съда да отмени действията на ЧСИ, с които се търси от нея сумата от 567,48лв. и да отмени наложения запор върху лекия автомобил, тъй като дълга е изплатен поради налагането му и тези действия накърняват нейните интереси и тези на съпруга й.

          Взискателят и другите солидарни длъжници не са депозирали в срок писмени възражения срещу жалбата.

          ЧСИ Г.Г., е депозирала в срок обяснения по жалбата, в които е посочила, че същата е изцяло неоснователна.

          Жалбата е подадена в срок и е допустима в частта, в която се обжалват разноските по изпълнението. Разгледана по съществото си е неоснователна в тази част. Жалбата е недопустима, в частта в която се обжалва налагането на запор върху МПС.

          С молба вх.№ 789/08.01.2011г. по описа на ЧСИ Г.Г., взискателят "Първа инвестиционна банка" АД е поискал да бъде образувано изпълнително дело срещу длъжниците Г.М.Т. с ЕГН **********, П.Д.Т. с ЕГН ********** и Ж.Д.Т. с ЕГН **********, като е приложил изпълнителен лист от 13.12.2017г., издаден по ч.гр.дело № 6392/2017г. за солидарното им осъждане да заплатят 4 573,46лв., представляваща неизпълнено задължение по договор за кредит, ведно със законната лихва, считано от 12.12.2017г. до окончателното изплащане на сумата; 1 112,75лв., представляваща просрочена договорна лихва; 2 316,29лв. просрочена наказателна лихва и 260,05лв. разноски или общо 8 262,55 лв. Въз основа на молбата и приложенията е образувано ИД № 20189150400034 по описа на ЧСИ Г.Г..

С първоначалната молба взискателят е поискал следните обезпечителни мерки: налагане на запор върху трудовото възнаграждение на длъжника Ж.Т., налагане на възбрана върху установени недвижими имоти, както и налагане на запор върху всички установени банкови сметки и моторни превозни средства, притежавани от тримата длъжници въз основа на изготвените справки. Взискателят е   направил  и   изрично   искане   да   бъдат   събрани   всички   разноски   по изпълнението, включително и юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.  С резолюция от 08.01.2018г. Е разпоредено образуването на ИД по отношение на тримата длъжници; приети за събиране са направените от взискателя разноски за юрисконсултско възнаграждение; извършването на множество справки (изброени по долу); разпоредено е да се изготви съобщение до взискателя за дължимите такси по ТТРЗЧСИ; разпоредено е налагането на запор върху трудовото възнаграждение на Ж.Т..

При образуване на изпълнителното производство са извършени следните справки: НБД "Население", от която се установява, че длъжниците Г.Т. и П.Т. са с постоянен и настоящ адрес:***, а Ж.Т. *** и настоящ адрес:*** - за наличие или липса на публични задължения, за притежавани недвижими имоти и движими вещи, за регистрирани трудови договори на тримата длъжници;

Регистър БНБ за банкови сметки на физическо лице за тримата длъжници;

Справка в Служба по вписванията - за тримата длъжници;

Справка в КАТ за тримата длъжници;

Справка в НОИ за тримата длъжници.

С резолюция от 12.01.2018г. Е разпоредено да бъде наложен запор върху секвестируемите постъпления по установените банкови сметки на длъжника Ж.Т., както и да бъде уведомен взискателя за дължимите такси от ТТРЗЧСИ.

С резолюция от 12.01.2018г. Е разпоредено да бъде наложен запор върху секвестируемите постъпления по установените банкови сметки на длъжника П.Т., както и да бъде уведомен взискателя за дължимите такси от ТТРЗЧСИ.

С резолюция от 12.01.2018г. Е разпоредено да бъде наложен запор върху секвестируемите постъпления по установените банкови сметки на длъжника Г.Т., както и да бъде уведомен взискателя за дължимите такси от ТТРЗЧСИ.

С резолюция от 15.01.2018г., на осн. чл. 458 ГПК, Държавата е присъединена като взискател за дължимите от Ж.Д.Т., публични задължения в размер на 3 668.4 4лв.

С резолюция от 16.01.2018г. Е разпоредено да бъде наложен запор върху трудовото възнаграждение на длъжника П.Т., както и да бъде уведомен взискателя за дължимите такси от ТТРЗЧСИ.

На 16.01.2018г. Са изпратени ПДИ до тримата длъжници, като в тях са посочени всички наложени обезпечителни мерки (до тази дата), както и размера на публичните задължения, за които е имало данни отново до тази дата. Покана за доброволно изпълнение до длъжника Ж.Д.Т. с изх. № 2601/16.01.2018г. е връчена на 30.01.2018г. В нея са посочени, като дължими освен сумите по изпълнителния лист и д.т. по т. 26 от ТТРЗЧСИ в размер на 835,87лв. и 150 лв. за юрисконсултско възнаграждение или общ размер 9 292,88лв.

В ПДИ са инкорпорирани уведомления за наложените запори върху трудовото възнаграждение и върху банковата сметка на длъжника в ОББ АД.

С резолюция от 17.01.2018г. на ЧСИ Г.Грозева на осн. чл. 458 ГПК, Държавата е присъединена като взискател по настоящото ИД за сума   в   общ  размер   3 668,44   лв. /държавна такса върху тази сума по т.26 от Тарифата - 376,18лв.   с   ДДС/   за   публични задължения на Ж.Т.. С коригиращо запорно съобщение до ОББ АД от 30.01.2018г. размерът на задължението по ИД, за което е наложен запора, е увеличен със сумата от публичните задължения на длъжника. Съобщението за присъединения взискател е получено от Ж.Т. на 30.01.2018г.

Покана за доброволно изпълнение до длъжника Г.М.Т. е изпратена  на 16.01.2018г. е връчена едва на 26.03.2018г. и в нея са инкорпорирани уведомления за наложените запори върху банковата сметка на длъжника в ОББ АД, ПИБ АД и Инвестбанк АД.

Покана   за   доброволно   изпълнение   до   длъжника   П.  Д.Т. е изпратена на 16.01.2018г. – не е връчена и до момента, и в нея са инкорпорирани уведомления за наложените запори върху банковата сметка на длъжника в ОББ АД и Инвестбанк АД.

С резолюция от 19.01.2018г. на ЧСИ Г.Грозева на осн. чл. 458 ГПК, Държавата е присъединена като взискател по настоящото ИД за сума в общ размер 11 395,29 лв./т.26-1 084,46лв. с ДДС/ за публични задължения на П.Т.. Съобщението за присъединения взискател не  е получено от П.Т..

С резолюция от 19.01.2018г. на ЧСИ Г.Грозева на осн. чл. 458 ГПК, Държавата е присъединена като взискател по настоящото ИД за сума в общ размер 96.47 лв. за публични задължения на Г.Т.. Съобщението за присъединения взискател е получено от Г.Т. на 26.03.2018г.

На 16.01.2018г са изпратени запорни съобщения до банките,   както и до работодателя на Г.Т..

На 16.01.2018г е изпратено съобщение до взискателя за дължимите такси по ТТРЗЧСИ в размер на 364,08лв.. Получено на 22.01.2018г.

На 02.02.2018г. от сметката на Ж.Т. в ОББ АД е излъчен превод по ИД 34/2018г. в размер на 9 292, 88 лв. , а на 13.02.2018г. - сумата в размер на 4 044,62лв. или общо е събрана сумата 13 337,50лв.

Дължимата сума към този момент е била, както следва:

По изпълнителния лист - 8 262,55 лв.;

Към НАП – 3 668,44лв.;

Юрисконсултско възнаграждение – 150лв.;

Лихви – 83,85лв.;

Пропорционална такса по т. 26 от ТТРЗЧСИ – 1 139,87лв.

Такси по т. 5 от ТТРЗЧСИ – 72лв. или 13 337,71лв.

На 16.02.2018г. са изготвени и изпратени съобщения за вдигане на запорите върху банковата сметка и върху трудовото възнаграждение на Ж.Т..

На 09.02.2018г., взискателят „ПИБ“ АД е превела сумата от 364,08лв. за държавни такси

След разпределение на постъпилите суми, изчисления остатък към първоначалния взискател ПИБ АД по ИД към конкретната дата е бил в размер на 239,98 лв., дължими към взискателя ПИБ АД от разноски.

Съобщения за този дължим остатък по ИД са изпратени и до двамата съдлъжници П.Т. и Г.Т., като сумата е увеличена с размера на публичните задължения на всеки от тях, съответно: за П.Т. НАП е присъединен взискател за сумата 11 395,29лв., а за Г.Т. -за сумата от 96,47лв.

Жалбоподателката Г.М.Т. е търсена на адреса й за връчване на Покана за доброволно изпълнение съответно на 25.01.2018г., на 09.02.2018г. и на 18.02.2018г. В ПДИ са инкорпорирани уведомления за наложените запори върху банковите сметки на длъжника в ПИБ АД, ОББ АД и Инвестбанк АД. Междувременно, по ИД 34/2018г. в резултат на извършена справка в КАТ-Сливен за Г.Т. и П.Т. са получени данни за собственост върху лек автомобил Фоксваген голф с рег.№ СН7127ВВ и съобразно първоначалната молба на взискателя, на 12.03.2018г. е наложен запор върху МПС /резолюция на ЧСИ от 07.03.2018г./ Съобщението за наложения запор е получено от Г.Т. на 24.03.2018г.

Съобщението за присъединен взискател НАП , както и съобщението за остатъка по ИД, увеличен с размера на публичните задължения на Г.Т. и разноските по ИД, са връчени едва на 26. 03.2018г.

Размерът на начислените и дължими такси към ЧСИ (остатък към 26.03.2018г.) е изчислен по следния начин: начислените такси,   съгласно ТТРЗЧСИ от образуването  до 26.03.2018г., са в общ размер на 583, 20 лв. С вкл. ДДС,  по точки са както следва: т. 1- 24 лв. ; т.З - 16 бр.х 6 лв. (ГРАО; НАП; БНБ; КАТ; ИКАР - за тримата длъжници; СВ актове); т. 5 - 12 бр. X 24 лв. (3 бр. ПДИ; 6 бр. Съобщения за присъединена НАП; 3 бр. Съобщения за наложени запори); т. 9 - 9 бр. X 18 лв. (2 бр. Запори на ТВ; 1 бр. Запор МПС; 6 бр. Запори на БС); т. 31 - 13,11 лв. (обр.разписки; справки ГРАО и БНБ).

Платени от взискателя авансово - 364,08 лв.,   т.е.   остатъкът  към  26.03.2018г.   е  в  размер  на  219,03лв., които се дължат на ЧСИ.

Жалбоподателката дължи и 12 лв.  по т. 26 от ТТРЗЧСИ върху сумата дължима на НАП.

Въз основа на установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата, в частта касаеща разноските е неоснователна. Действително задължението по изпълнителния лист и част от извършените разноски са платени на 02.02.2018г. и на 13.02.2018г. от длъжника Ж.Т.. Това, обаче не са били всички дължими разноски по изпълнителното дело. Част от дължимите разноски са били авансово заплатени от взискателя, поради което се дължат на него. Друга част в размер на 219,03лв. се дължат на съдебния изпълнител, тъй като са дължими по ТТРЗЧСИ, но не са платени авансово от взискателя. Жалбоподателката дължи също така и сумата 96,47лв. към служебно присъединения взискател НАП и такса върху нея по т. 26 от ТТРЗЧСИ в размер на 12 или общо сумата 567,48лв.

          Следва да се отбележи, че поради солидарния характер на главното задължение, дължимите разноски по изпълнителното дело (освен сумите, които всеки длъжник дължи лично към НАП и таксите за тях) също се дължат солидарно т.е. може да бъдат събрани от всеки от длъжниците поотделно и това ще погаси задължението за тях на другите длъжници.

          По изложените съображения жалбата в тази си част следва да бъде оставена без уважение.

          Запорът върху притежавания от жалбподателката автомобил е наложен, тъй като по изпълнителното дело има несъбрани суми и същите следва да бъдат събрани с допустимите изпълнителни способи, вкл. и чрез налагане на запор и продан на движими вещи.

          Жалбата, в частта, в която се обжалва налагането на запор върху движима вещ е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, тъй като не се твърди несеквестируемост на вещта.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Г.М.Т.  ЕГН **********,***, против действията на ЧСИ ЧСИ Г.Г., рег.№ 915 на КЧСИ по изпълнително дело № 20189150400034, относно дължимите разноски, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.Т.  ЕГН **********,***, против действията на ЧСИ ЧСИ Г.Г., рег.№ 915 на КЧСИ по изпълнително дело № 20189150400034, в частта относно обжалване на наложения запора на МПС, като ПРЕКРАТЯВА производството в тази част, като НЕДОПУСТИМО.

Решението не подлежи на обжалване. В частта, имаща характер на определение за прекратяване на производството, решението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: