Р Е Ш Е Н И Е  № 18

 

Гр. Сливен  18.03.2019 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

         СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публично

 заседание на…………седми март ………………………………

през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                           Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………Пенка Спасова …………..……и с участието на прокурора………………………………………………………….……..като разгледа  докладваното от  Снежана Бакалова……….….гр.дело № 281 по описа за 2018 година, за да се произнесе съобрази:

          Предявените искове са с правно основание чл. 59 ал.1 от ЗЗД.

          Ищците твърдят в исковата си молба, че са родители на Л.А.А., б.ж. на гр.Нова Загора, починала при ПТП, а ответникът е неин син. С пълномощно рег.№ 2792/08.10.2015г. на Нотариус Ж.Д.с рег.№ 534 на Нотариалната камара, с район на действие РС- Нова Загора, двамата ищци упълномощили ответника да ги представлява пред различни застрахователни компании, като договаря от тяхно име изплащане обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди в резултат на смъртта на дъщеря им Л.А. на 06.03.2015г. и да получи обезщетението, което е определено, по своя банкова сметка. ***чено от ответника между него и ЗАД „Карпатика” - Румъния на 09.10.2015г., въз основа на което по сметката на ответника постъпила сума за обезщетение в размер на по 55 000 за всеки от тях. Твърдят че до настоящия момент ответника не им е изплатил полученото обезщетение. Молят съда да осъди ответника да заплати на всеки от тях сумата от по 55 000 лева получено от него застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху главницата, считано от предявяване на иска до окончателното заплащане на сумата. Претендират и направените разноски.

С допълнителна молба заявят, че оттеглят предявения иск над размера от по 27 500 лева за всеки от ищците, като твърдят, че това е сумата, която ответникът е получил, като обезщетение за всеки от тях. Производството по делото е прекратено в частта на предявените искове от всеки от ищците над размера от 27 500лв.

Ответникът е депозирал в срок писмен отговор, в който признава факта, че е бил пълномощник на ищците, че е подписал споразумение със ЗАД „Карпатика” - Румъния за уреждане на спора за причинените на ищците неимуществени вреди, в качеството им на родители на Л.А. и че е получил по своя сметка сумата от по 27 500 лева за всеки от ищците. Твърди в отговора, че след като получил сумата посетил ищците в дома им, за да ги попита какво да направи с платеното обезщетение, като те пожелали сумата да остане в него, а той останал с убеждението, че желаят да му подарят сумата от общо 55 000 лева.

          В с.з., чрез своя пълномощник, ищците поддържат предявените искове. Не претендират разноски.

          Ответната страна, чрез своя представител по пълномощие, оспорва изцяло предявените по отношение на него искове. Заявява от името на ответника, че не оспорва факта, че е получил общо сумата 55 000лв. представляваща обезщетение, присъдено на ищците.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установен следното от фактическа страна:

Ищците А.В.А. и С.А.А. са родители на Л.А.А..

Ответникът М.А.М. е неин син.

Л.А. е починала на 22.04.2015г. Смъртта й е настъпила в резултат на съчетана травма получена от ПТП настъпило на 06.03.2010г. между лек автомобил Форд, модел „Галакси“ с рег. № СН6758 АК и товарен автомобил, влекач, марка МАН с рег. № GR-24-ABC, с румънска регистрация. Починалата се е возила в лекия автомобил марка „Форд“ . За извършеното деяние виновния водач на товарния автомобил Й.Б. е бил призна за виновен с влязла в сила присъда по НОХД № 174/15 на ОС-Стара Загора. За извършеното деяние водачът на лекия автомобил С.Р. В. също е осъден с влязла в сила присъда на по НОХД № 105/15 по описа на ОС-Стара Загора. С цитираните присъди е признато, че двамата водачи са причинили смъртта на Л.А..

Отговорността на водача на товарния автомобил е била застрахова при АД „Карпатика“ Румъния.

На 09.10.2015г. между ищците, ответника и АД „Карпатика“ Румъния е сключено споразумение по силата на което на ищците е определен обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на дъщеря им в размер на по 27 500лв.

При сключването на споразумението ищците са били представлявани от пълномощник – ответника М.А.М. въз основа на пълномощни с нотариална заверка на подписа  от 08.10.2017г., на нотариус Ж.Д., вписана в регистъра на НК под № 534, с район на действие НзРС. В същото пълномощно ищците упълномощили ответника да получи от тяхно име е за тяхна сметка договореното обезщетение за неимуществени вреди по банкова сметка ***.

Не се спори между страните, че сумата от по 27 500лв., представляваща обезщетение за претърпените от ищците неимуществени вреди  била преведена по банковата сметка на ответника. До момента на приключване на устните състезания по делото тези суми не са изплатени на ищците.

На 27.09.2017г. ищците са оттеглили пълномощното, като подписите им са заверени нотариално.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства, включително и тези по т.д.№40/16 по описа на СлОС и въз основа на признатия факт от ответника, че е получил сумите, предназначени за обезщетение на ищците.

Ответникът е посочил в писмения отговор, че е задържал сумите, тъй като смятал, че ищците са искали да го надарят с тях. Въпреки разпределената доказателствена тежест, ответникът не е посочил доказателства, че процесните суми са му дарени от ищците.

На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Предявените искове са основателни и доказани и следва да бъдат уважени в пълните им размери.

Искът е допустим на основание чл. 59 ал.2 от ЗЗД, тъй като ищците не разполагат с друг иск за защита на правата си.

Исковете намират правното си основание в чл. 59 от ЗЗД. Ответникът е получил, в качеството си на пълномощник, за сметка на ищците, сумата от общо 55 000лв.  Същият е следвало да я заплати на двамата ищци и като не е сторил това се е обогатил за тяхна сметка. Липсва годно правно основание на което ответникът да държи сумите, тъй като твърдението му, че те са му дарени остана недоказано.

Ответникът се е обогатил неоснователно за сметка на всеки от ищците със сумата от по 27 500лв., като им дължи връщането на същата сума, с която се е обогатил до размера на обедняването.

Основателно е искането за присъждане на сумите, ведно със законната лихва за забава, считано от предявяване на иска – 12.05.2018г. до окончателното изплащане на сумите.

Разноски не се претендирани.

Тъй като ищците са били освободени от внасянето на държавни такси и иска е уважен изцяло, следва да бъде осъден ответника да заплати дължимите държавна такси по сметка на СлОС в размер на 2 200лв.

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И   :

 

          ОСЪЖДА М.А.М. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис 2, чрез адв. М. З. да заплати на А.В.А. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис *, чрез адв. Е.Х. , сумата 27 500 (двадесет и седем хиляди и петстотин) лева, ведно със законната лихва за забава, считано от 12.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата и на С.А.А. ЕГН **********, с.а. сумата 27 500 (двадесет и седем хиляди и петстотин) лева, ведно със законната лихва за забава, считано от 12.05.2018г. до окончателното изплащане на сумата, представляващи суми,  с които се е обогатил неоснователно за тяхна сметка.

          ОСЪЖДА М.А.М. ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, офис 2, чрез адв. М. З. да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд – Сливен в размер на 2 200 (две хиляди и двеста лева).

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: