Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Сливен, 10.07.2018г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         Сливенски окръжен съд, в закрито съдебно заседание, проведено на  десети юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ: СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

                                                                                                    ВАНЯ АНГЕЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Костова  в. гр. д. № 319 по описа на съда за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           Производството е по реда на чл. 435, ал.1 ГПК.

 

           Образувано е по жалба, подадена от „ЕОС МАТРКС“ ЕООД в качеството му на взискател по изпълнително дело № 1020/2017г. на ЧСИ Г.Г., срещу постановление от 20.06.2017 г. по изп. дело за прекратяване на производството.

С оспорвания акт на съдебния изпълнител изпълнителното производство е прекратено поради липса на надлежна страна – длъжник в производството, доколкото е установено, че главния длъжник „БРОД“ ЕООД по приложения изпълнителен лист е със статут на непререгистриран търговец и съгласно §5, ал.4 от ПРЗ на Закона за търговския регистър същият е заличен търговец.

          В жалбата се навеждат доводи за неправилност на обжалваното постановление. Иска се неговата отмяна и връщане делото на ЧСИ за продължаване на действията по принудителното изпълнение. Изложените аргументи са в насока, че липсва законово основание за прекратяване на изпълнителното производство, още повече че вземането предмет на изпълнението, е обезпечено с вписана ипотека върху недвижим имот, собственост на ипотекарните длъжници П.Р.Й.и Й. М.Й..

Жалбата е връчена на ипотекарните длъжници, като в законоустановения срок не е депозиран отговор.

Съдебният изпълнител е приложил подробни мотиви по чл. 436, ал. 3 ГПК по обжалваното действие, като счита жалбата за допустима, но неоснователна.

 

Сливенски окръжен съд, като прецени събраните по делото доказателства, изложеното в жалбата и мотивите на ЧСИ, намира за установено следното:

 

Подадената жалба е процесуално допустима. Същата изхожда от взискател, насочена е срещу подлежащо на обжалване действие на ЧСИ, а именно прекратяване на изпълнителното производство и е подадена в законоустановения едноседмичен срок.

Разгледана по същество, жалбата се явява основателна по следните съображения:

Изпълнително дело №  1020/2010г. по описа на ЧСИ Г.Грозева е образувано въз основа на изпълнителен лист от 26.04.2010г. на РС – Сливен по ч.гр.д. № 1982/2010г., от който е видно, че „БРОД“ ЕООД – Сливен е осъдено да заплати на „СИБАНК“ АД сумите посочени в издадения изпълнителен лист, ведно със законната лихва върху главницата.

Сключен е договор за цесия на процесното вземане по изпълнителния лист между „СИБАНК“ ЕАД и „ЕОС Матрикс“ ЕООД. С молба от 06.12.2017г. „ЕОС Матрикс“ ЕООД е конституиран като взискател в изпълнителното производство.

Вземането предмет на изпълнението, е обезпечено с вписана ипотека върху недвижим имот, собственост на ипотекарните длъжници П.Р.Й.и Й. М.Й. /НА от 10.03.2008Г., № 161, том 1, рег. № 1675, дело № 134/2008г. на нотариус Н.В., рег. № 522 в НК/.

След направена справка в Търговския регистър е установено, че длъжника „БРОД“ ЕООД не съществува, същото е заличено по реда на §5, ал.4 от ПРЗ на Закона за търговския регистър. Предвид това, че главния длъжник не съществува и е заличен търговец, ЧСИ на осн. чл.433 вр. чл.26 и сл. ГПК е прекратил изпълнителното производство поради липса на надлежна страна.

 

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

 

В изпълнителното производство страни по делото могат да бъдат субекти по отношение на които е налице процесуална правоспособност и процесуална дееспособност – съществуващ правен субект, притежаващ предвидените в чл.26 и чл.27 от ГПК качества. Съгласно чл.7, ал.1 от ГПК съдът следи служебно за наличността, както на процесуална правоспособност, така и на процесуална дееспособност, обективно съществуващи за страните. При отсъствие, на която и да било от тези предпоставки е невъзможно валидно процесуално правоотношение  да възникне. При установяване на този факт съдът, съответно съдебния изпълнител, е бил длъжен да прекрати производството по делото по отношение на заличения длъжник „БРОД“ ЕООД.

Съгласно разпоредбата на чл. 173, ал. 1 ЗЗД кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека, има право да се удовлетвори предпочтително от цената на ипотекирания имот, в чиято и собственост да се намира той. Това може да бъде изведено и по аргумент от разпоредбата на  чл. 429, ал. 3 ГПК, която по императивен начин придава на изпълнителния лист, издаден срещу длъжника, обвързваща сила и спрямо третото лице, дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечаване на дълга, но само когато изпълнението се насочва върху тази вещ. Собственикът на ипотекиран за чужд дълг имот се конституира като ипотекарен длъжник в изпълнителното производство, образувано срещу длъжника по облигационното правоотношение и е длъжен да търпи изпълнителни действия по отношение на собствената си вещ.

  Така в случая, щом кредиторът се е снабдил с изпълнителен лист срещу длъжника, то той може да насочи изпълнението срещу имущество, собственост на трето лице, което имущество е било ипотекирано за да обезпечи вземането на кредитора.

    В случая изпълнителното производство следва да продължи до пълното удовлетворяване на взискателя, чрез ипотекираното имущество.

 

По изложените съображения, атакуваното постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, като изпълнителното дело продължи до пълното удовлетворяване на взискателя чрез реализиране на ипотекирания имот.

 

 

Мотивиран от горното, Сливенски окръжен съд

 

Р Е Ш И:

 

   ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 29.05.2018г., с което  прекратено изпълнителното производство по отношение на длъжника „БРОД“ ЕООД с адрес гр.Сливен с Булстат 119620639 по изп.дело № 20179150401020 на ЧСИ Г.Г., с рег. № 915 и район на действие СлОС.

 

  ВРЪЩА делото за продължаване на изпълнителните действия, посочени в мотивите!

 

    Решението не  подлежи на обжалване.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

    

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: