Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр. Сливен, 16.07.2018 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ:                                                            МАРИЯ БЛЕЦОВА

                                                                      мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева  в.гр. д.  N 332 по описа за 2018  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Чрез ЧСИ е постъпила жалба против постановление за възлагане и се движи по реда на гл. ХХХІХ, р-л І от ГПК.

Жалбата е подадена от длъжника по изп.д. № 20148370400627 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС и с нея се атакува постановлението на ЧСИ от 17.05.2018г., с което е възложен на купувача „СИС Карго“ ЕООД, гр. Сливен недвижим имот с идент. № 67338.602.170.

Жалбоподателкят заявява, че постановлението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като при насрочването на търга не са спазени разпоредбите на ГПК, длъжникът не е бил надлежно уведомен за извършените от ЧСИ действия, не е спазен редът на чл. 487 ал. 2 от ГПК и така е бил възпрепятстван да защити интереса си. Не е бил уведомен и за насрочената публична продан и самото обявление няма дата н аиздаване, началната цена е неправилно определена, била е изкуствено занижена чрез провеждането и обявяването за нестанали на няколко поредни продажби. Твърди още, че описът на недвижимия имот е незаконосъобразен, не е била определена начална цена в протокола, съгласно чл. 484 т. 4 от ГПК. Липсва и актуално удостоверение за данъчна оценка.

С оглед всичко изложено жалбоподателят моли да се отмени постановлението за възлагане като незаконосъобразно.

В законовия срок не е постъпило писмено възражение от взискателя.

ЧСИ е представил писмени мотиви, с които описва хронологически действията си и заявява, че жалбата е недопустима, евентуално - неоснователна, излага подробна аргументация в подкрепа на виждането си.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя, взискателя и обясненията на ЧСИ, съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалването на постановление за възлагане може да се основава само на ненадлежно извършено наддаване при публичната продан, или че имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В случая жалбоподателят твърди, че поради ненадлежно уведомяване за описа и оценката са му нарушени правата и в резултат на незаконосъобразно определената оценка имотът бил продаден на занижена цена.

Тези доводи са несъстоятелни.

На първо място, не отговаря на действителността твърдението за нередовно връчване на уведомленията за описа, оценката и проданта на недвижимите имоти на жалбоподателя. Видно от книжата, находящи се в пределите на изпълнителното дело, ЧСИ е спазил при всяко връчване предвидената в чл. 46 от ГПК процедура, приложима и в изпълнителното производство.  Освен това всички тези действия не са изпълнителни, а поддържащи изпълнителния процес, тъй като не са част от наддавателната процедурас и сами по себе си не могат да послужат за обосноваване незаконосъобразността на постановлението.

Що се отнася до аргумента, касаещ оценката, а оттам – и продажната цена, при която е приключила публичната продан – съдът го намира също за неоснователен.

Всички действия във връзка със събиране на данъчна оценка на имота, назначаване на експертиза, определяне на пазарната стойност и обявяване на началната цена, са били извършени законосъобразно и са приключвали постъпателно до момента на извършването на публичната продан, която единствено може да бъде предмет на обсъждане в настоящото производство и то единствено в светлината на нормата на чл. 435 ал. 3 от ГПК. Описът и оценката не са били атакуани своевременно и надлежно по предвидения към съответния момент процесуален ред.

Така, по отношение на подлежащите на съдебен контрол в настоящото производство обстоятелства, които могат да повлияят на законосъобразността на постановлението за възлагане, съдът намира, че не са се осъществили правопрепятстващите условия.

Както вече бе посочено, към момента на изготвяне на оценката на имота и при определянето на началната продажна цена през 2014г.,  са били спазени правилата на чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК. През м. 07.2015г. е актуализирана данъчната оценка и дори при въведеното през 2017г. ограничение, всяка обявявана начална цена от 2014г. до 2018г. е съответствала на действащите към момента правни норми, а и този довод, сам по себе си, не би бил основание за обжалване на постановлението за възлагане.

Оплакванията относно нарушената процедура при провеждането на проданта, са напълно несъстоятелни. Въззивният съд счита, че всички действия на ЧСИ са в пълна хармония с разписаното от нормотвореца. Единственото наддавателно предложение е надлежно подадено и ЧСИ е възложил имота на този наддавач с обжалваното постановление от 17.05.2018г.

Ето защо жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение.

С оглед изхода на процеса разноските на жалбоподателя остават за негова сметка.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р  Е  Ш  И   :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалба вх. № 15159 от 29.05.2018г. против действия на ЧСИ по изп.д. № 20148370400627 на ЧСИ рег. № 837 и район на действие района на СлОС, подадена от длъжника „Астратранс“ АД, гр. Сливен, с която се атакува постановление за възлагане на недвижим имот от 17.05.2018г., с което ЧСИ е възложил имот с идент. № 67338.602.170 на  купувача  „СИС Карго“  ЕООД, гр. Сливен, като  НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

    

         ЧЛЕНОВЕ: