Р Е Ш Е Н И Е  79

Гр. Сливен, 05.12.2018г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

        СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на…………двадесет и девети ноември ..........през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                  Председател:СНЕЖАНА БАКАЛОВА

при секретаря………………Ивайла Куманова………………….…………и с участието на прокурора………Красимир Маринов……..……………..като разгледа докладваното от …………съдията Бакалова…….гр. дело № 353  по описа за 2018  година, за да се произнесе съобрази:

          Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

Ищецът К.В. твърди в исковата си молба, че е син на ответника Г.В. като същият страда от заболяване, което засяга психиката му, а именно раздвоение на личността, което било установено април 2017 г., във връзка с НОХД № 9273/2018 г. на Софийски районен съд. Счита, че ответникът губи преценка за правилността на действията си, които се явяват заплашителни, груби и нападателни спрямо непознати нему хора, които той счита за свои лични врагове. Това му състояние се породило и задълбочило от 2014 г. насам, когато изгубил съпругата си, като счита, че за загубата й са виновни група лекари, прокурори, съдии и висши магистрати от ВКП, на които многократно изпращал заплашителни писма с грубо съдържание и които искал да съди. Счита, че ответникът не е в състояние да се грижи сам за себе си и работите си, и моли съдът да постанови решение, с което го постави под запрещение.

Ответникът не е депозирал в срок писмен отговор.

          В с.з.,  ищецът лично, ищцата поддържа иска си, както е предявен.

          В съответствие с разпоредбата на чл. 337 от ГПК съдът придоби лични впечатления от състоянието на ответника. Същия твърди, не отговаря на конкретните въпроси на съда. Счита, че делото е за съдене на лицата, причинили смъртта на съпругата му и говори само по тази тема.

          Представителят на ОП-Сливен счита, че предявения иск е основателен и доказан и като такъв предлага да бъде уважен, като предоставя на съда дали да бъде поставен ответника под ограничено или пълно запращение.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Ищецът е син на ответника.

          През 2014г. съпругата на ответника починала. От този момент състоянието на ответника се влошило. Той се фокусирал върху тази тема и бил обсебен от идеята, че за това са виновни лекари. В последствие отправил и обвинения срещу магистрати, че не  правят необходимото за да разкрият престъпление. Престанал да говори по други теми, говорил само за това, независима на каква тема бил разговора. Отправял обвинения, пишел заплашителни писма до държавни органи, по цели нощи се занимавал с писането на писма.  Исканият му са некоректно адресирани и несответни. Същевременно настъпила нарушение в паметта му – не познавал часовника, не можел да се ориентира.  

Според заключението на вещото лице, ответника страда от параноично личностово разстройство (кверолантен тип). Налице са и данни за органично личностово разстройство – променливо настроение с повишена раздразнителност и склонност към гневни отреагирвания, интелектуални нарушения. Двете разстройства взаимно кумулират негативните си ефекти върху психичните годности на ответника. Налице са и задълбочаващи се паметови нарушения, като всичко това пречи на ответника да реагира адекватно при възникващи проблеми в ежедневието. Касае се за тежка личностова декомпенсация, довела до трайна личностова и социална дезадаптация, която може да бъде описан като „душевно разстройство“ по смисъла на закона. Вследствие на така установеното психично разстройство годностите на ответника да разбира интересите си и да се грижи за себе си са ограничени, но не и напълно изгубени. Състоянието му отговора на критериите за поставяне под ограничено запрещение.

Прогнозата за развитието на заболяването му е неблагоприятна, тъй като органичните личностови и паметови нарушения по принцип имат прогресиращ ход.

          Видно от заключението на вещото лице, заболяването нарушава отчасти годността на ответника да се грижи за себе си и за работите си.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени и гласни доказателства и изслушаната експертиза.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

          Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

          На първо място искът е допустим – ищецът е  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

          Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение, а именно: същият страда от  параноидно личностово (кверолантно) разстройство – психично заболяване по смисъла на чл. 5 от ЗЛС и в резултат на заболяването не е в състояние да се грижи за себе си и за работите си и да защитава интересите си. Тъй като според заключението на вещото лице, в настоящия момент годността на ответника да се грижи за себе си и за работите си не изцяло нарушена, същият следва да бъде поставен под ограничено запрещение. При влошаване на състоянието на ответника вида на запрещението може да бъде променен. Налице са медицинския  и юридически критерий за поставяне на ответника под ограничено запрещение.

С оглед изложеното, съдът следва да постанови решение, с което да постави ответника  под ограничено запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по постоянния  адрес на ответника–  Община Сливен за назначаване на попечител на същия.

          Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р      Е       Ш       И  :

 

ПОСТАВЯ ПОД ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕЩЕНИЕ Г.К.В. ЕГН **********,***.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община Сливен за определяне на попечител.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: