Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр. Сливен, 07.09.2018 г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в закрито заседание на седми септември през две хиляди и осемнадесета година в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРТИН  САНДУЛОВ

Мл.с.СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Алексиева в.гр.д. № 371 по описа за 2018 год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК вр. чл. 463 от ГПК от ГПК.

Образувано е по постъпила на 09.07.2018 г., чрез ЧСИ Г.Г., жалба от М.И.М., ЕГН **********,***, чрез процесуалния му представител по пълномощие, против постановление за възлагане на недвижим имот с изх.№ 33671/25.06.2018 г. на ЧСИ Г.Г., по изп. д. № 20169150400136 по описа на кантората й. На 23.07.2018 г. въззивната жалба е допълнена с пространни доводи.

Жалбоподателят, длъжник по изпълнителното дело, заявява, че постановлението за възлагане на изнесения и продаден на публична продан имот е незаконосъобразно и моли същото да се отмени, като се върне делото на ЧСИ за извършване на нова публична продан. Основното твърдение в жалбата е, че ЧСИ неправилно е определил стойността на недвижимия имот и поради това не е възложил имота по най- високата предложена цена. Изрично в жалбата е посочено, че след запознаване с материалите по делото, същата ще бъде допълнена със съображения. В изпълнение на това, в Допълнение към жалбата са посочени следните доводи и твърдения:

1. от длъжника не е получен препис или копие от материалите от изпълнителното дело

2. неподаване на наддавателното предложение за процесната публична продан в регистратурата на публичните продажби в РС Сливен, а в кантората на ЧСИ Г.

3. посочване от наддавача на идентификатори на сгради, които не са обект на публичната продан,

4. непоставяне на квитанцията за платен задатък в запечатания плик при участие в публична продан

5. протоколът за провеждането на публичната продан бил предварително изготвен, не бил изготвен от ЧСИ, а от ПЧСИ и не бил изготвен в началото на работния ден, а в края му

6. в протокола не е отразена констатация, че има редовно наддавателно пердложение и какво съдържа плика с наддавателното предложение

7. без правно основание ЧСИ е насрочило първа публична продан от 18.05.2018 до 18.06.2018 г.

8. незаконосъобразна отмяна на постановление за провеждане на първа и насрочване на втора публична продан през 2016 г.

9. незаконосъобразно продължаване на изпълнението върху недвижимия имот в противоречие с чл. 494 ал.2 ГПК и не било възложено на вещо лице определяне на нова пазарна цена на имота

11. незаконосъобразно провеждане на „трета“ публична продан

12. незаконосъобразно изготвен опис на недвижим имот, поради практическото му неизвършване.  

13. множество неправилни заключения на вещото лице при изготвени експертизи за определяне на пазарна цена на имота, както поради липса на оглед в имота, така и поради липса на квалификация на вещото лице 

14.  определена в нарушение с чл.485, ал. 5 от ГПК, начална цена

15.  липса на удостоверение за данъчна оценка на имота

Към жалбата е приложено и веществено доказателство – компакт диск със снимки.

В законовия срок е подадено „възражение“ от страна на другите длъжници по изп.д. № 136/2016 г. по описа на ЧСИ Г., а именно М.М.Т. и ЕТ „М-Трейд-М.М.“, които поддържат и преповтарят доводите в жалбата и допълнението към нея и желаят отмяна на постановлението на ЧСИ за възлагане на процесния недвижим имот.  Към възраженията са представени и 2 бр. компакт диск със снимки.

От присъединения по делото взискател – „Евролийз ауто“ ЕАД, ЕИК 131289899, в законовия срок е постъпило становище, от посочен като пълномощник – адвокат И.С., в което се сочи, че публичната продан е проведена при многобройни нарушения и следва постановлението за възлагане на недвижимия имот да се отмени. На становището липсват основни реквизити като подпис и доказателства за налична представителна власт, тъй като посоченото в самото становище пълномощно не фигурира сред изпратените до ОС Сливен материали. Поради гореизложеното и поради липса на законов механизъм за отстраняване на непълноти в „становище по жалба“, съдът няма да го обсъжда, тъй като страната не е положила дължимата грижа да упражни надлежно правата си в производството по обжалване на действията на ЧСИ.

От Х.П.Д., ЕГН **********,***– трето за изпълнителното дело лице, комуто е възложен недвижимият имот, е постъпило, в законовия срок, писмено взражение, в което е посочено, че жалбата е допустима, но неоснователна, тъй като публичната продан е извършена надлежно, наддавателното предложение е валидно и имотът е възложен на наддавача, предложил най-висока цена. Посочено е, че длъжникът не може да оспорва оценката на имота. Моли за присъждане на разноски.

  На 02.08.2018 г. е постъпило и писмено възражение от първоначалния ипотекарен взискател по изпълнителното дело, Уникредит Булбанк АД, чрез процесуалния му представител, в което се навеждат доводи за допустимост на жалбата срещу действията на ЧСИ, но недопустимост на допълнението към жалбата, поради просрочието й с повече от 7 дни след извършване на изпълнителното действие. Излагат се аргументи и за неоснователност на жалбата и допълнението, като се набляга, че оценката не влиза в обхвата на обжалването на действията на ЧСИ, още повече че е правилно определена. Изтъква се, че грешката в идентификаторите на сградите е техническа. Аргументира се, че наддавателното предложение е валидно и имотът е възложен по най-високата предложена цена. Мотивира се и  неоснователността на останалите възражения по протокола и провеждането на публичната продан. Не е постъпило искане за разноски.

ЧСИ е представил писмени обяснения-мотиви, с които описва действията си до момента и заявява, че са извършени в съответствие със законовите  разпоредби. Счита жалбата за допустима, но допълнението към нея за недопустимо, тъй като изтъкнатите факти и твърдения в него непопадат в приложното поле на чл. 435 от ГПК, както и е подадена след изтичането на седмодневния срок за обжалване. Респективно излага подробни аргументи за неоснователността на наведените доводи в жалбата и допълнението.

По допустимостта: Наведените твърдения извън тези по т. 1, 8, 12 и 13, следва да се обобщят под оплакването за ненадлежно проведено наддаване при публичната продан и невъзлагане на имота по най-високата предложена цена. Подадена е от легитимирано по чл. 435, ал.2 от ГПК, лице и поради гореизложеното жалбата е допустима. Неоснователно според настоящия състав на съда се явява твърдението, че допълнението към жалбата е недопустимо поради пропускането на седмодневния срок за обжалване. Допълнението към жалбата е изготвено след известна кореспонденция с ЧСИ и разширява с доводи първоначално подадената такава, където изрично е посочено, че жалбата ще бъде допълнена, т.е. двата документа представляват единство на основания и аргументи.

След като се запозна с изпълнителното дело, доводите на жалбоподателя и възраженията на страните, СлОС намира следното:

По фактите:

От приложеното към жалбата копие на изпълнително дело № 20169150400136 на ЧСИ с рег.№ 915 и район на действие - района на СлОС е видно, че същото е образувано въз основа на изпълнителен лист от 17.06.2015г издаден по ч.гр.д. № 2214/2015г., със страни – солидарни длъжници: М.И.М., М.М.Т. и ЕТ „М-Трейд - М.М." и взискател Уникредит Булбанк АД. Към делото е присъединено и задължението на М.М. по ИД № 20169150400135 по описа на същия ЧСИ, със същия взискател. По делото са били присъединени и следните взискатели : Държавата – ТД на НАП Бургас, „Евролийз Ауто" ЕАД и „Сливен Комерс" ЕООД.

С молбата за образуване на изпълнителното дело, взискателят е посочил редица изпълнителни способи, между които и възбрана, опис, оценка и продажба на недвижим имот, собственост на длъжника М.И.М., върху който е имало и учредена договорна ипотека от 01.03.07 г. (л 9) в полза на взискателя.

ЧСИ е връчил надлежно покани за доброволно изпълнение (л.58-59 от ИД), наложил е възбрана върху процесния недвижим имот (л. 61 от ИД), а именно: дворно място от 683 кв.м. с идентификатор № 72165.503.914, с площ от 723,00 кв.м., находящо се в ********ведно с 4те посторени в имота сгради с идентификатори: 72165.503.914.1;  72165.503.914.2 ; 72165.503.914.3 и 72165.503.914.4. ЧСИ е изискал удостоверение за данъчна оценка (л. 66 от ИД) и скица. На 24.03.2016г. е извършил опис (л. 191-192 от ИД) по предвидения в ГПК ред, в присъствието на длъжника М.М., който е подписал изготвения протокол без възражения. Многократно са били извършвани оценки на недвижимия имот и всички са изготвени от назначено вещо лице, вписано в списъка на СлОС – инж. М.Р. И.. В първото по делото заключение ( л. 196-206 от ИД), е определена справедливата пазарна стойност на имота от 39 700 лв. След отстраняване на допусната грешка и отмяна на проведената публична продан от 12.04.2016г до 12.05.2016г., в съответствие с разпоредбата на чл. 468 от ГПК, ЧСИ е определил като начална цена, с която да започне наддаването – 75% от стойността – или 29 775 лв. като проданта – първа по ред, била проведена за времето от 27.06.2016г. до 27.07.2016г. (л.266). Тя е обявена за нестанала (л. 289) поради неподаване на писмени наддавателни предложения и неявяване на наддавачи. Аналогично са протекли следващите, насрочени по искане на взискателя, публични продани – общо 9 на брой. Като е спазено правилото на закона, че след всяка първа продан се насрочва втора продан, при първоначална цена равна на 80% от предходната, а след обявяването й за нестанала, поради неявяването на купувачи, по молба на взискателя, се актуализира пазарната оценка на недвижимия имот, отново посредством експертно заключение и се провежда отново т.н. първа продан, защото първоначалната цена на имота се определя по цена равна на 75% от определената пазарна стойност. След всяка нестанала втора публична продан в законовия срок са постъпвали молби от първоначалния взискател за определяне на нова пазарна стойност (л. 325,414,534, 631). След 27.10.2017 г., съгласно настъпила законодателна промяна, ЧСИ е спазил правилото да обяви втора публична продан на първоначлна цена - 90% от стойността на предходната чл. 494, ал.2 от ГПК. Едва при последната публична продан, проведена от 18.05.2018 до 18.06.2018г., за процесния имот, е постъпило едно наддавателно предложение. Преди обявяването й по реда на първа публична продан, цената на имота отново е актуализирана с експертно заключение (л. 635-640), което съгласно законовата промяна е съобщено на страните, както следва: на Уникредит Булбанк АД - на 22.03.2018 г.; на Евролийз Ауто ЕАД на 22.03.2018 г. ; Сливен Комерс ЕООД - на 20.03.2018г.; на М.М.Т. на 22.03.2018г.; на М.И.М. на 22.03.2018г.  и на  ЕТ  „М-Трейд - М.М." - на 22.03.2018 г. (л. 642-646). Въпреки че в съобщенията за изготвената оценка изрично е посочена възможността в 7 дневен срок същата да бъде оспорена, възражения не са подадени от никоя от страните. Проведената публична продан от 18.05.2018 до 18.06.2018г. е надлежно обявена и разгласена.  След служебна справка съдът установи, че във входящия регистър на наддавателните предложения, воден в СИС към РС Сливен, има отразено наддавателно предложение под вх. № 1 от 18.06.2018 г. и то е единственото такова, постъпило по публичната продан, проведена от 18.05.2018 г. до 18.06.2018 г. по изп.д. № 20169150400136 по описа на ЧСИ Г..  С протокол от 19.06.2018 г. (л.696-698) ПЧСИ на основание чл. 492 и сл. от ГПК, е отворил постъпилото наддавателно предложение (л.693-695), установил е валидността на същото, тъй като е обявил за купувач единствения явил се наддавач Х.П.Д. за посочената в наддавателното предложение сума 19 680 лв. Остатъкът от цената на имота бил платен в законоустановения срок (л. 699) и с постановление с изх.№ 33671/25.06.2018 г. на ЧСИ Г. (л. 705-706), на основание чл. 496 от ГПК имотът е възложен на Х.Д. за посочената сума и постановлението е съобщено на страните.

Останалите приложени доказателства от страните са неотносими и съдът не следва да ги обсъжда.

По правната страна. Оплакванията визирани в пунктове 1., 8. и 12. не следва да се разглеждат от ОС – Сливен, тъй като не попадат сред изрично и лимитативно изброените действия на ЧСИ, които подлежат на обжалване по реда на чл. 435 и сл. от ГПК. Визираната в пункт 13– неправилно определяне на пазарната стойност на имота е следвало да бъде оспорена по друг ред, а именно този по чл. 485 ал. 2 ГПК и преклузивният срок по чл. 436 от ГПК е изтекъл. Пропускането на процедурата и срока е фатално и стабилизира извършената оценка. За пълнота на изложението следва да се посочи, че въпреки това, законодателят е предвидил процедурата за публичната продан в интерес на длъжника, а именно ако обявената цена на имота е по-ниска от пазарната, то ще би имало голям интерес от страна на купувачите (гаранция, за което е разгласата на проданта) и с явното наддаване би се достигнала реалната пазарната цена. Напротив, високата пазарна цена на обезпечаващия вземането имот е пречка пред реализирането на целта на изпълнителния процес, а именно погасяване на вземането и води до необосновано забавяне на този резултат и респ. натрупване на лихви и разноски в ущърб на длъжника.

Видно от изложените факти, ЧСИ е провел процесната публична продан, съгласно всички законови изисквания на действащото към момента законодателство. Напълно надлежно изпълнителят е обявявал поредни първа и втора публични продани. Тъй като процесуалният закон не борави с понятието трета, четвърта и т.н. публична продан, то следващите публични продани се провеждат по правилата на първата и втората такива, като след всяка втора продан, обявена за нестанала, следва да е постъпила молба от взискателя за актуализиране на пазарната оценка и отново да се проведе първа публична продан с определена първоначална цена 75% от актуалната пазарна стойност на недвижимия имот. Несъстоятелно е оплакването на длъжника, че имотът му е трябвало да бъде освободен от изпълнение, тъй като не бил продаден на втора публична продан. Както той сам сочи в жалбата си, нормата на чл. 494 ал.2 ГПК предвижда, че имотът се освобождава ако не е постъпила молба от взискателя в 7 дневен срок, за актуализация на цената на имота. Такива молби, видно от копието на делото, са налице в седмодневен срок след всяка втора публична продан. Заинтересованото лице не може под претекст, че имотът не е възложен по най-високата предложена цена, да обжалва определената оценка на имота, тъй като както беше посочено по-горе, за оспорването й е предвидена самостоятелна процедура по чл. 485, ал.2 ГПК и самостоятелно основание за обжалване на действията на ЧСИ. След пропускането на тази възможност поради процесуално бездействие на страната, това не може да се навежда като основание за отмяна на постановление за възлагане на недвижим имот.

Протоколът, съставен при обявяването на постъпили наддавателни предложения е изготвен от ПЧСИ, който има право да извършва това действие съгласно овластяването му и ЗЧСИ, съставен е при съблюдаване на закона и е посочен час в протокола, който е бил публично известен и надлежно обявен. Длъжникът не е присъствал на това действие. По никакъв начин не е констатирана нередовност на наддавателното предложение, а напротив от приложените материали е видно, че са спазени всички изисквания на закона По-късният час не съставлява процесуално нарушение, още по –малко такова, което да влече отмяна на постановлението за възлагане. 

При извършването на проданта, приключила с обжалваното постановление за възлагане, е имало само едно наддавателно предложение, което е отговаряло на изискванията на закона, въпреки допуснатата техническа грешка при изписване на идентификаторите на сградите. Ясна е волята на купувача и видно от копието приложено по делото, предложението е носило всички изисквани реквизити. То е било подадено точно по предвидения от ГПК ред и това е била и най-високата предложена цена, по която е възложен имотът. За пълнота на изложението следва да се отбележи, че множеството публични продани на имота на по-висока цена, обявени за нестанали поради липса на интерес, свидетелстват, че това действително е най-високата пазарна цена, на която същият е било възможно да се продаде, с оглед пазарната конюнктура на недвижими имоти към настоящия момент.

С оглед изложеното, съдът намира, че не са налице единствените основания, изчерпателно и ограничително изброени в правната норма, за атакуване от страна на длъжника на постановлението за възлагане. Това са: наддаването при публичната продан да не е извършено надлежно и имуществото да не е възложено по най-високата предложена цена.

Ето защо жалбата се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. С оглед това на ответната по жалбата страна следва да бъдат присъдени разноските за адвокатско възнаграждение, направени за изготвяне на писмено възражение от процесуалния представител на Х.П.Д., в размер на 300 лв., видно от договор за правна защита и съдействие №  С 61858 от 27.07.2018 г.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от М.И.М., ЕГН **********, жалба и допълнение към жалба, против постановление с изх. № 33671/25.06.2018 г. на ЧСИ Г.Г. за възлагане на недвижим имот - дворно място от 683 кв.м. с идентификатор № 72165.503.914, с площ от 723,00 кв.м., находящо се в ********ведно с построените в имота сгради с идентификатори: 72165.503.914.1;  72165.503.914.2 ; 72165.503.914.3 и 72165.503.914.4,  на Х.П.Д.,  по изпълнително дело №20169150400136 по описа на ЧСИ с рег.№ 915, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСЪЖДА М.И.М., М.М.Т. и ЕТ „М-Трейд-М.М.“ да заплатят на Х.П.Д., ЕГН **********, направените разноски по делото в размер на 300 лв.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

   ЧЛЕНОВЕ: