Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

гр.Сливен, дата 29.10.2018г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито съдебно заседание на десети октомври, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРТИН САНДУЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

  мл.с. СИЛВИЯ АЛЕКСИЕВА

 

 

 

         При участието на секретар Радост Гърдева като разгледа докладваното от съдия М.БЛЕЦОВА частно гражданско дело № 379 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството се развива по реда на чл. 278 от ГПК.

 

         Образувано е по жалба на адв. С., пълномощник на третото лице „ НЕУ ЛИТИК“ ООД, със седалище и адрес на управление *********против опис на движими вещи от 12.06.2018 г. по изп.дело № 20178370401249 на ЧСИ П. Г., осъществен ползваното от жалбоподателя под наем помещение находящо се в *******.

         В жалбата се твърди, че неоснователно ЧСИ е извършил опис на движимите вещи находящи се в *******, тъй като те са собственост на жалбоподателя, който се явява трето лице в изпълнителното производство, а не на длъжника „А4и Инвестмънт“ ЕООД. Посочено, е че жалбоподателят е сключил договор за наем на помещението с длъжника по изпълнителното дело на 11.10.2016 г., като е наел помещението празно, без в него да има каквото и да е и всички движими вещи находящи се в него са били закупени от третото лице и са негова собственост.

         Моли се извършеният опис да бъде отменен като незаконосъобразен.направено е искане да бъдат допуснати до разпит в режим на довеждане двама свидетели, които да установят сочените факти, както и да се предостави възможност на страната да представи допълнителни писмени доказателства.

         Взискателят по изпълнителното дело не изразява становище.

         Длъжникът по изпълнителното дело изразява становище, че жалбата е основателна, тъй като бил предоставил на жалбоподателя само празно помещение под наем и всички движими вещи находящи се там били собственост на третото лице.

         В обясненията дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК ЧСИ е посочил, че жалбата е допустима. Пред него били представени писмени доказателства, от които той се бил убедил, че описаните вещи са собственост на жалбоподателя, но той не бил направил искане за отмяна на описа, а директно отправил молба до съда. По този начин действията му били преждевременни. ЧСИ не бил предприел никакви последващи действия по отношение на описаните движими вещи.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

В писмено становище до съда, ответникът „ Транспортес ИПЕ“ ООД заяви, че не твърди, че описаните вещи не са на „Неу Литик” ООД. Заявяви, както и че с представените пред ЧСИ документи се е запознал по повод на настоящата частна жалба, поради което поведението му до този момент било добросъвестно. След като се запознала с документите, страната не желае да продължат принудителните изпълнителни действия по повод на процесните движими вещи. От друга страна ЧСИ, след като се бил запознал с представените доказателства, не бил предприемал по- нататъшни изпълнителни действия по отношение на описаните вещи. Ответникът изрази съгласие, че от представените документи е видно, че описаните вещите са на „Неу Литик” ООД, с оглед на което повече не желае принудителното изпълнение да бъде насочено към тях.

В с.з. жалбоподателят чрез процесуалният си представител адв. С. заяви , че поддържа жалбата си и моли съдът да се произнесе с окончателен акт по нея като отмени обжалвания опис. Страната посочи, че не претендира разноски.

В с.з. ответникът „А4инвестмънт“ ООД чрез процесуалния си представител адв.К. заяви, че счита подадената жалба за основателна и че не претендира разноски.

От събраните по делото доказателства, преценени в тяхната съвкупност, съдът установи следното от фактическа страна:

Изпълнително дело № 20178370401249 на ЧСИ Г. било образувано по молба на „ Транспортес ИПЕ“ ООД против „А4инвестмънт“ ООД във връзка с изпълнителен лист от 10.10.2017 г. на РС – Нова Загора. На длъжника била изпратена покана за доброволно изпълнение и след като задължението не било изплатено в доброволния срок били предприети действия за принудително събиране. На 12.06.2018 г. бил извършен опис на движими вещи находящи се в *******. По време на извършването на описа на движимите вещи жалбоподателят възразил пред ЧСИ като посочил, че описваните вещи не са собственост на длъжника по изп.дело , а на трето лице – жалбоподателя. Във връзка с това свое твърдение жалбоподателят представил пред ЧСИ договор за наем на помещението, в което се намирали описаните вещи, както и други писмени доказателства касаещи начина и средствата за придобиване на описаните вещи в актива на жалбоподателя. След представяне на писмените доказателства касаещи собствеността на описаните движими вещи, ЧСИ не предприел допълнителни действия по продажбата им.

От така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като депозирана в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, а разгледана по същество се явява основателна, поради следните съображения:

В разпоредбата на чл.435 ал. 4 от ГПК е посочено, че трето лице може да обжалва действията на СИ само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора се намират във владение на това лице. От събраните по делото доказателства безспорно се установи, че описаните на 12.06.2018 г. движими вещи са били собственост на трето лице – жалбоподателя „ НЕУ ЛИТИК“ ООД и са били в негово владение. Около това становище се обединиха всички страни по делото – жалбоподател „ НЕУ ЛИТИК“ ООД, ответници - „ Транспортес ИПЕ“ ООД (взискател) и „А4инвестмънт“ ООД ( длъжник), както и ЧСИ – Г.. Предвид изложеното жалбата следва да бъде уважена и обжалваният опис следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Водим от горното, съдът

 

Р      Е     Ш     И  :

 

ОТМЕНЯ опис на движими вещи от 12.06.2018 г. по изп.дело № 20178370401249 на ЧСИ П. Г. като незаконосъобразен.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: